Anda di halaman 1dari 27

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

MTE3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN I


MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH (KAEDAH)
TOPIK 1: PENGENALAN KEPADA KAEDAH
PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN
Konsep Penyelidikan Dalam Pendidikan
Pendidikan
Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan
dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian
dan jasmani manusia.
Suatu proses untuk membentuk individu yang
berakhlak mulia (Plato, 427 347 SM)
Sesuatu yang merangkumi aspek intelek, latihan
jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani
dan hormat-menghormati (Al-Ghazali, 1058
1111M)
Penyelidikan
Suatu disiplin, penerangan, generalisasi dan
ramalan (Anderson, 1998)

Orang yang menjalankan kajian:


o Ahli akademik
o Pensyarah
o Guru-guru
Tempat menjalankan kajian:
o Makmal ujikaji membolehkan penyelidik
mengawal pemboleh ubah yang mempengaruhi
dapat kajian
o Bilik darjah untuk menjalankan penyelidikan
pendidikan (kajian tindakan)
o Pusat sumber dan perpustakaan mencari
bahan-bahan ilmiah berkaitan penyelidikan
o Alam belajar informal pusat latihan, zoo,
muzium untuk pendekatan pemerhatian, kaji
selidik dan temubual.
Ciri-Ciri Penyelidikan Dalam Pendidikan
Kesahan

Penyelidikan dalam Pendidikan


Aplikasi sesetengah prosedur yang diterima umum
untuk memeriksa ilmu pendidikan yang asas
(Hitlleman dan Simon, 2002)
Aplikasi kaedah saintifik secara sistematik dan
formal untuk mengkaji masalah pendidikan (Gay,
1981)
Sesuatu aktiviti yang sistematik yang menuju ke
arah membekalkan ilmu, atau kefahaman tambahan
untuk ilmu yang sedia ada, tetapi yang relevan
untuk menambahbaik keberkesanan pendidikan
(Stenhouse, 1984)

Hasil dapatan yang berguna perlulah


mempunyai ciri kesahan isi, gagasan dan
ramalan.
Kesahan isi - kajian yang tepat dan benar
mengkaji objektif kajian / hipotesis mengikut
objktif kajian
Kesahan gagasan - ciri sah yang terkandung
dalam sesuatu jenis kajian digunakan untuk
mengukur trait, tingkah laku atau trait mental.
Jika hipotesis yang diandaikan tepat, ianya
mempunyai kesahan gagasan yang tinggi.
Kesahan ramalan - ciri kajian berkaitan
dengan kebolehan meramal keupayaan dan
kebolehan seseorang untuk menjalankan
tugasan pada masa hadapan. Contoh calon
yang lulus INSAK diramal menjamin memiliki
sahsiah keguruan terpuji (kesahan ramalan
tinggi)

Ciri-ciri Prosedur Penyelidikan dalam Pendidikan

Kebolehpercayaan

Terbuka
Dijalankan secara terbuka
Data dikumpul, diinterpretasi dan
dibentangkan sebagai dapatan secara
terbuka
Sistematik
Dengan langkah-langkah yang rasional
berdasarkan perancangan yang telah
ditentukan dengan teliti.
Objektif
Semua peledidikan dalam pendidikan menuju
kepada satu atau lebih matlamat / sasaran
Penyelidikan dibentuk berdasarkan persoalan
kajian untuk menguji hipotesis
Penyelidikan yang berguna
Mampu meningkatkan amalan dan
kefahaman terhadap pendidikan

Prosedur pengukuran dalam penyelidikan


yang menghasilkan keputusan yang sama
apabila diulang.

Kemudahtafsiran
Setakat mana dapatan penyelidikan boleh
ditafsirkan dengan cara yang boleh memberi
maklumat yang jelas mengikut objektif
penilaiannya.

Kebolehtadbiran
Kelancaran dan keberkesanan
mengaplikasikan dapatan kajian dalam
lapangan pendidikan

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 1

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Tujuan / Kepentingan Penyelidikan Pendidikan

Membantu penentuan dasar pendidikan negara


Membantu perkembangan, pengubahsuaian atau
pembentukan kurikulum
Meningkatkan keberkesanan P&P - teori, kaedah,
BBM
Membantu menentukan item-item ujian yang bermutu
tinggi
Menentukan strategi pelaksanaan pembangunan
pendidikan
Menyediakan unjuran murid di dalam kelas

Penegasan Pemisahan individu


Keutamaan kendiri, objektif
penyelidik
disembunyikan

Kepentingan
penyelidik /
pemerhati
ditonjolkan

Ciri Khas

Subjektiviti ditolak

Subjektiviti diakui,
konsep kendiri
penyelidik diterima

Penulisan

Gaya umum

Gaya individu,
penulisan
kolaboratif

Model

Mendekati sains
semula jadi

Mendekati sains
sosial

Status
Penyelidik

Autokratik,
kedudukan mutlak

Demokratik,
melibatkan pesertapeserta yang
mempunyai
kedudukan sama

Menambah ilmu pengetahun baru dalam pendidikan


Mencetuskan inovasi dalam pendidikan
Meningkatkan kesedaran menambah pengetahuan
baru dalam pendidikan
Mengkaji dan mengketengahkan strategi dak kaedah
baru dalam pedagogi
Meningkatkan profesionalisma keguruan

Pendekatan / Kaedah / Metodologi Penyelidikan


Dalam Pendidikan
Pendekatan Positivis vs Pendekatan Naturalis
Pendekatan positivis
o Berdasarkan andaian kepercayaan bahawa ilmu
objektif di dalam sesuatu situasi realiti ialah
rasional dan independen (tidak berkait) dengan
pemerhati.
o Pengkaji mengumpul, menganalisis dan
menginterpretasi data bertujuan memperolehi
generalisasi / teori secara objektif.
o Banyak ciri serupa dengan pendekatan
kuantitatif.
Pendekatan Naturalis
o Percaya bahawa pemerhati memainkan peranan
penting dalam penyelidikan untuk kenal pasti
ilmu / kualiti individu serta berpendapat bahawa
realiti sebenar dibina oleh manusia.
o Pengkaji meneroka sesuatu secara lebih
mendalam mengikut situasi.
o Banyak ciri serupa dengan pendekatan kualitatif.
Aspek
Tujuan

Positivis

Naturalis

Mengesan ilmu
Mengejar ilmu
umum yang objektif, individu
mengasingkan fakta
dengan nilai

Pendekatan Kuantitatif vs Pendekatan Kualitatif


Pendekatan kuantitatif
o Sesuatu jenis kajian yang memberi fokus kepada
mengenal pasti / menguji hukum dan peraturan
berdasarkan tingkah laku dan situasi yang unik.
o Memfokuskan kajian yang memudahkan
kefahaman terhadap perkara / situasi yang
kompleks melalui kaedah saintifik.
o Tertumpu kepada kajian hubungan dan interaksi
antara pembolehubah
o Sasaran utama: objektiviti
o Tugas utama: menguji hipotesis / model kajian
dengan teliti.
Pendekatan kualitatif
o Sesuatu jenis kajian yang memberi fokus atas
pengajian erti dan makna serta fenomena yang
berkait rapat dengan situasi semula jadi.
o Penyelidik melibatkan diri dalam situasi secara
aktif.
o Memperoleh hasil kajian yang baru dan lebih
berguna.
Aspek

Kuantitatif

Prinsip
Teori menentukan
Kajian Asas amalan kajian
Hipotesisdeduktif
Ujian hipotesis
Objektif
Neutraliti

Tanggapan
Umum

Objektif realiti
Fakta dari luar
Penyelidik
berkecuali dan
bersifat objektif

Hasil dapatan bebas


daripada pengaruh
penyelidik
Positivis

Kualitatif
Teori dibentuk
daripada amalan
kajian
Induktif
Diskriptif
Subjektif
Nilai
menentukan
amalan kajian
Subjektif realiti
Keutamaan
penyelidik dan
berpusat
Kepentingan
refleksiviti dalam
kajian
Naturalis

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 2

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Tujuan
Kajian

Menguji
hipotesis
Membentuk
generalisasi /
teori / hukum
baru

Menjana isu /
persoalan kajian
Menyelesaikan
masalah
Menambah baik
situasi

Instrumen
Kajian

Eksperimen
Analisis data
Ujian

Soal selidik
Temu bual
Analisis
dokumen
Simulasi /
peserta

Kaedah

Kaedah saintifik
statistik data
dengan kuantiti
yang boleh diukur,
diinterpretasi, dinilai
dan diinferensi

Kaedah sains dan


kemasyarakatan,
dengan
menggunakan
huraian perkataan /
bukan nombor
statistik

Pensampelan Probabilistik (rawak) Oportunistik (pilihan

/ bertujuan)
Analisis
Data

Kategori
Penulisan
Pelaporan

Bebas daripada
pengaruh
penyelidik
Deduktif
Inferensi

Bergantung
kepada
penyelidik.
Induktif
Interpretatif

Penulisan Deskritif
Menghuraikan
sesuatu proses /
situasi dalam
pengalaman nyata

Penulisan
Investigatif
Menjalankan inkuiri
kepada situasi yang
tidak pasti

Penulisan
Perhubungan
Mengenal pasti
hubungan antara
pembolehubah

Penulisan
Interpretatif
Menginterpretasikan
situasi yang
bahagianbahagiannya kurang
konsisten

Penulisan Pengujian
Hipotesis
Membukti dan
mengesahkan
hipotesis

Penulisan Iluminatif
Mengkaji fenomena
dari sudut lain untuk
memperolehi
kefahaman secara
mendalam

Penulisan
Pembentukan
Model
Mengenal pasti
pola-pola untuk
membentuk model
berdasarkan
sasaran pemboleh
ubah

Penulisan
Penyertaan
Menggunakan
penyelidikan
tindakan untuk
memperolehi idea
yang menambah
baik situasi

Metodologi Penyelidikan
Digunakan untuk menghuraikan pendekatan dan
kaedah dengan tujuan memberi kefahaman
terhadap proses penyelidikan yang akan
dilaksanakan (Kaplan, 1973)
Aktiviti / pemilihan untuk membuat refleksi, menilai
dan menjustifikasikan kaedah yang digunakan (Jerry
Wellington, 2004)
Kaedah Penyelidikan
Satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam
satu set prosedur yang tersusun, berlandaskan
kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M.
Anthony, 1963)
Kaedah Bercantum (Triangulation) Mixed methods
Dua atau beberapa kaedah yang digunakan dalam
sesuatu penyelidikan, sama ada penyelidikan
kuantitatif ataupun penyelidikan kualitatif.
Tujuan: Menambah kekayaan makna dan isinya
dalam segala proses penyelidikan.
Kategori Triangulasi (Denzin 1970):
Data bercantum
Masa penyelidikan melintang dan membujur
Ruang kajian perbandingan (perbezaan lokasi
/ negara)
Individu kajian, analisis berperingkat
Penyelidikan bercantum
Melibatkan lebih daripada seorang penyelidik
dalam situasi sama
Teori bercantum
Teori alternatif atau bersaing digunakan
dalam suatu situasi
Metodologi bercantum (Ditambah
selepas 1970)
Di dalam kaedah - kaedah yang sama dalam
pelbagai situasi
Di antara kaedah - pelbagai kaedah untuk
objek kajian yang sama
Faulknar (1982) memperkenalkan idea Triad
sebagai huraian konsep triangulasi.
Pemerhatian
aktiviti kerja
peserta
Temubual
dengan
informen /
responden
Triad:
Kaedah
Triangulasi
(Kaedah
memungut
data)

Kajian
dokumen,
rekod dan
arkib dari
organisasi
atau industri
dalam kajian

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 3

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Etika dalam Penyelidikan Dalam Pendidikan


Etika tanggungjawab dan akibat tingkah laku
seseorang atau profesional terhadap pelanggan
atau kerjanya.

Surat persetujuan harus diketahui oleh ibu bapa


kanak-kanak berkenan
Kanak-kanak diberi peluang menarik diri sebagai
peserta
Penyelidik tidak boleh memperkenalkan diri sebagai
kaunselor atau pengujian diagnostik untuk melapor
hasil kajian kepada ibu bapa / penjaga serta tidak
melapor apa yang diberitahu secara sulit oleh kanakkanak tersebut

Mendapat persetujuan peserta


Tidak memaksa orang membantu
Memberitahu secara terbuka tujuan
kajian dan semua maklumat berkaitan
Jujur dan bertanggungjawab
Menghormati dan melindungi privasi
peserta
Melayan semua peserta secara adil
Menghormati hak-hak peserta termasuk sikap,
kepercayaan dan pandangan mereka

Lapan Prinsip Pengurusan Penyelidikan (J. Wellington,


2004)

Kanak-kanak tidak boleh dipaksa menjadi peserta


kajian
Sebarang ganjaran untuk penglibatan kanak-kanak
mestilah tidak menjejaskan aplikasi prinsip-prinsip
etika penyelidikan

Tujuh Etika sebagai Tanggungjawab Penyelidik (Cohen


L., Manion L dan Morrison K., 2008)
Penyelidik harus kompeten dan sedar akan
penglibatannya dalam proses pengurusan dan
pelaksanaan kajian
Kajian harus dilakukan secara teliti dengan prosedur
yang betul
Melapor prosedur dengan jelas dan secara terbuka
Jangan jejaskan masa depan penyelidik

Tiada sesiapa yang boleh libatkan diri dalam kajian


tanpa mengetahui atau kebenaran dan persetujuan,
iaitu peserta harus tahu tujuan kajian, termasuk
laporan kajian yang diterbitkan

Melapor dengan jelas dan membenarkan data


disemak

Tiada usaha memaksa orang mebuat sesuatu yang


berbahaya atau enggan melakukannya

Kekalkan integriti dan autonomi

Maklumat yang relevan dengan tujuan kajian


sentiasa disampaikan kepada peserta

Memberitahu yang sebenar

Jenis Penyelidikan
Oleh Verma dan Mallick (1999):

Tiada usaha tipu helah dilakukan atas peserta kajian


Elakkan mencerobohi privasi peserta serta
menggunakan masa mereka terlalu banyak
Manfaat kajian tidak sepatutnya disembunyikan
daripada pengerahun peserta
Semua peserta perlu dilayan secara adil deang
penuh hormat dan jujur
Kondidentialiti dan anominiti peserta patut dijaga
dalam setiap peringkat kajian, terutama penerbitan

Etika Penyelidikan dengan Kanak-kanak


Sangat penting kerana kanak-kanak belum matang
dalam berfikir untuk membuat keputusan serta
mudah terpengaruh.

Penyelidikan Asas
Melibatkan pengumpulan data dalam situasi
baharu untuk
Menghasilkan teori
Mengukuh teori
Menilai semula teori
Melihat hubungan antara pemboleh ubah @
faktor @ konstruk untuk tujuan membina
generalisasi
Menyediakan konsep @ teori kepada asas
penyelidikan gunaan
Penyelidikan Gunaan
Menyelesaikan masalah praktikal dengan
menggunakan teori sedia ada
Bukan membuat generalisasi @ membentuk
teori tetapi menyelesaikan masalah dalam
amalan semasa

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 4

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Penyelidikan Kuantitatif
Penyelidikan Tindakan
Membuat penambahbaikan amalan semasa
Meningkatkan profesionalisme sesuatu
profesion melalui penilaian dan
penambahbaikan
Berciri kitaran secara berterusan
Penyelidikan Penilaian
Untuk menilai keberksanan sesuatu projek
untuk mengetahui sama ada objektif asalnya
tercapai atau tidak.
Mendapat data secara sistematik untuk
menilai keberkesanan atau kualiti program
Melibatkan input, proses, output

Jenis
Penyelidikan

Tujuan

Contoh

Asas

Meningkatkan
ilmu
pengetahuan
dalam sesuatu
fenomena

Memahami
pengaruh rakan
kepada gaya
pembelajaran

Gunaan

Menyelesaikan
masalah
berhubung
amalan
pendidikan

Menentukan
pendekatan paling
sesuai dalam
kaedah
pembelajaran untuk
murid Tahun 6

Penilaian

Membuat
keputusan
tentang program
pendidikan

Membuat keputusan
samada ada untuk
meneruskan
bantuan pengajian
dalam bentuk elaun

Tindakan

Meningkatkan
keberkesanan
amalan dalam
pendidikan tanpa
membuat
generalisasi

Bagaimana
meningkatkan
kaedah mengingat
sifir kepada murid
Tahun 5

TOPIK 2: PENGENALAN KEPADA PELBAGAI JENIS


REKA BENTUK PENYELIDIKAN

Ciri-ciri Penyelidikan Kauntitatif


Mementingkan keobjektifan dalam
mengumpul data
Berdasarkan andaian setiap fenomena
dalam kehidupan dapat diterangkan dengan
mengukur elemen yang terlibat dalam
fenomena berkenaan
Pengukuran akan memberikan data kuantitatif
Data diberi makna menerusi analisis
Dibuat generalisasi untuk menampung
keperluan populasi yang lebih besar (yang
mempunyai ciri yang sama)
Data berbentuk nombor (kuanti) dan dianalisis
menggunakan pendekatan statistik

Penyelidikan / Kajian Eksperimental


Penyelidikan terhadap pembolehubahpembolehubah di bawah sesuatu situasi yang
dimanipulasikan oleh penyelidik.
Untuk menguji hipotesis, idea, praktis, prosedur dan
menentukan samada hasil atau pembolehubah
memberi pengaruh.
Penyelidikan paling berstruktur kerana kawalan dan
prosedur yang dikawal.
Contoh:
o Adakah pembelajaran menggunakan kalkulator
grafik sebagai kaedah pembelajaran memberi
kesan positif terhadap sikap pelajar Tingkatan 3
terhadap mata pelajaran Matematik?
------>
kaedah pembelajaran dgn kalkulator grafik vs
sikap pelajar
Jenis penyelidikan ekperimental:
Tulen
Ujikaji kawalan di dalam keadaan makmal
yang merangkumi dua atau lebih daripada
dua kumpulan
Sampel dipilih secara rawak pada setiap
kumpulan
Pemboleh ubah luaran (kesahan dalaman
dan kesahan luaran) dikawal dengan rapi
Kuasi
Ujikaji di luar makmal (filed of quasiexperimental) di mana pembolehubahpembolehubah adalah diasingkan, dikawal
serta dimanipulasi.
Tidak melibatkan pengagihan sampel
secara rawak
Tidak memberi kawalan penuh
Kesahan dalaman dan kesahan luaran
terancam
Berwaspada semasa membuat interpretasi
dengan mengambil Kesahan dalaman dan
kesahan luaran

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 5

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Semula Jadi / Faktor


Ujikaji di mana pembolehubahpembolehubah tidak mungkin dapat
diasingkan atau dikawal
Melibatkan dua @ lebih pemboleh ubah tak
bersandar
Sekurang2nya satu pemboleh ubah boleh
dimanipulasikan
Menambah amaun perkaitan
Melihat kesan pemboleh ubah secara
berasingan dan bertindih
Melihat bagaimana sesuatu pemboleh
ubah dapat mempengaruhi pemboleh ubah
lain
Contoh: perbandingan keberkesanan
kaedah inkuiri dan kuliah terhadap
pencapaian pelajar mata pelajaran PAI
berdasarkan saiz kelas
Tujuan:
Menguji hipotesis dan menentukan
hubungan berbentuk sebab dan akibat
Membuat perbandingan antara
kumpulan rawatan vs kumpulan
kawalan
Memberi rawatan diberi dlm tempoh
masa tertentu
Penyelidik akan memerhati atau
mengukur kumpulan rawatan (ujian
pasca) untuk menentukan perbezaan
antara kumpulan
Melihat samada rawatan yang diberi
berjaya? atau tidak? Jika ya mengapa?
Jika tidak?
Ciri-ciri:
o Pemilihan individu (sampel) secara rawak
o Perbandingan antara kumpulan (rawatan dan
kawalan)
o Pemanipulasian pemboleh ubah tak bersandar
(IV) (rawatan) siapa? Bila? Bagaimana rawatan
dijalankan?
Kumpulan eksperimen: menerima kaedah
PBL
Kumpulan kawalan: menerima kaedah
tradisional
Kumpulan Kawalan
Dibentuk berdasarkan aspek-aspek yang
relevan / serupa dengan kump.
eksperimental
Digunakan untuk membuat perbandingan
dengan hasil kajian yang diperolehi
daripada kump. eksperimental
Kumpulan Eksperimental
Dibentuk sebagai fokus kajian dijalankan

o Kawalan pembolehubah luaran faktor yang


mempengaruhi kesudahan sesuatu eksperimen
(sikap? prestasi?)
o Pengukuran pemboleh ubah bersandar (DV)
Kaedah pembelajaran koperatif akan
meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran
amali sains
Kaedah pembelajaran koperatif : IV
Prestasi (kesudahan): DV
o Kesahan dalaman dan kesahan luaran
Kesahan dalaman: DV (prestasi) yang
diperolehi adalah hasil
Kesahan luaran: kesimpulan yang diperolehi
dapat digeneralisasikan kpd populasi
Penyelidikan / Kajian Tinjauan
Menghuraikan ciri-ciri sesebuah populasi melalui
sampel
Mengkaji sesuatu fenomena, masalah @ hal untuk
mengetahui, menganalisis atau memperakui
masalah, fenomena atau hal tersebut
Mendapatkan jawapan
o Apakah jenis masalah yang dihadapi
o Keseriusan masalah
Meninjau hubungan antara pembolehubah
Jenis penyelidikan tinjauan:
Tinjauan Hirisan Rentas (Crosssectional)
Mengumpul maklumat drp sampel populasi
yg ditentukan pd satu titik tertentu
Masa mengambil data mungkin mengambil
masa yang panjang
Cth: Tinjauan terhadap aktiviti semasa
waktu P&P pelajar PISMP ambilan Jan
2008
Jangka Panjang
Penyelidik mengumpul data secara intensif
dalam satu jangka masa tertentu
Menganalisis perubahan yang berlaku
dalam populasi dan menerangkannya
Memerlukan penglibatan yang lama oleh
semua yang terlibat
Mengkaji perkembangan sistem @ proses
pendidikan
Cth: Keberkesanan penggunakan BI dalam
P&P dalam kalangan pelajar PISMP
Pengumpulan data:
o Soal Selidik
o Temubual
Penyelidikan / Kajian Korelasi
Mencari hubungan antara pemboleh ubah dengan
menggunakan statistik korelasi tanpa mencari sebab
musababnya.
Menilai kekuatan dan arah hubungan atau
hubungan antara pemboleh ubah yang diselidiki

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 6

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Contoh:
o Wujudkah hubungan antara prestasi mata
pelajaran Matematik Tahun 5 Al-Amanah dengan
jam belajar sehari?
Korelasi: diwakilkan dengan r dengan nilai +, -,
Pada asasnya, terdapat dua hipotesis:
o Hipotesis nul (H0) hipotesis tidak meyokong
o Hipotesis alternatif (H1) hipotesis menyokong
H0 perlukan bukti yang kukuh / konkrit untuk tidak
menyokong usulnya.
Fungsi penyelidikan korelasi:
Menerangkan hubungan antara pemboleh ubah yang
telah dikenal pasti
Jika hubungan antara dua pemboleh ubah adalah
konsisten maka hubungan tersebut boleh digunakan
untuk meramal

Penyelidikan Kualitatif

Ciri-ciri Penyelidikan Kualitatif


Memberi gambaran terhadap perspektif yang
tidak dapat diukur secara kuantitatif
Memberi makna kepada fenomena
berdasarkan kepada elemen yang terlibat
Berbeza dalam situasi berlainan
Wujud unsur subjektiviti
Contoh:
ingin tahu apa orang lain fikir ..
ingin memahami tentang sesuatu fenomena..
ingin mendapatkan suatu gambaran umum
tentang sesuatu kes/fenomena?

Tujuan:
o Mendapatkan pemahaman mendalam tentang
sesuatu kes/fenomena dalam konteks yang
sedia ada
o Mengkaji dan memahami makna yang dibawa
oleh sesuatu kes/fenomena yang dikaji
o Mencari dan mendapatkan pengetahuan yang
terperinci tentang sesuatu kes/fenomena
tumpuan kepada proses - bagaimana?
Penyelidikan / Kajian Etnografi
Mengkaji, menganalisis dan mengintepretasi
sistem, budaya yang dipunyai oleh sesuatu
kumpulan berdasarkan persekitaran sebenar
Budaya sebarang tingkah laku atau kepercayaan
manusia
Mencungkil maklumat yang tersirat
Data melalui pemerhatian, temu bual, dokumen,
artifak

Penyelidikan / Kajian Kes


Penerangan dan penganalisisan terperinci sesuatu
fenomena atau unit kecil saperti individu, kumpulan,
institusi, komuniti
Setiap kes mempunyai sempadan atau had
Ekspolari terhadap satu kes dalam jangka masa
yang panjang
Responden kaya dengan maklumat
Kutipan data: pemerhatian, temubual, bahan audio,
dokumen, laporan
Tujuan:
o Mengeluarkan laporan yang terperinci
o Membina penerangan yang sesuai dengan kes
yang dipilih
o Menilai fenomena yang dipilih
Penyelidikan / Kajian Sejarah
Menceritakan kehidupan seseorang, pengalaman
Mengutip cerita, melapor pengalaman,
menceritakan makna kepada pengalaman
berkenaan
Grounded Thoery
Membina teori
Menerangkan proses, tindakan, interaksi
Perbezaan Terminologi dalam Proses Penemuan
Data
Kuantitatif
Numerik (Nombor)
(statistik)
Konstruk/Pemboleh
ubah (ditetapkan)
iv/dv
Mengesahkan hipotesis
(ramalan)

Kerangka konseptual
kajian (sebagai asas
kepada pembolehubah
yang dikenalpasti)
Hasil untuk
digeneralisasi

Kualitatif
Elemen
Konsep (dihasilkan)
Mewujudkan:
Kategori/konstruk/
Tema/usulan (proposition)
Pattern (dikaitkan)
Model (digabungkan)
Kerangka konseptual kajian
(dibina)

Tidak boleh digeralisasi,


hasil: pelajaran daripadatips, formula, strategi..

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 7

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

TOPIK 3: PROSEDUR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

Konsep
Kajian tindakan merupakan suatu kajian yang
berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan
oleh peserta dalam situasi sosial itu sendiri
(pengamal/guru/pendidik) sebagai penyelidik
melalui tindakan praktik (intervensi) mereka
sendiri yang bertujuan untuk membaiki atau
meningkatkan kualiti amalan masing-masing,
disamping meningkatkan kefahaman mereka
tentang amalan itu serta situasi di mana amalan
itu dilakukan.

Menyatakan masalah kajian

Menetapkan objektif kajian

Membentuk soalan kajian

Membentuk hipotesis kajian

Perbezaan kajian tindakan dengan kajian


konvensional:

Melakukan tinjauan literatur

Kajian Tindakan
Merancang reka bentuk kajian

Kajian Konvensional

Objektifnya untuk
membaiki amalan sendiri

Objektifnya untuk
membuat generalisasi /
hanya sekadar menguji
hipotesis.

Penyelidik terlibat sama


dalam kajian

Penyelidik bukan
sebahagian daripada
subjek kajian.

Menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan


instrumen kajian

Responden bergantung
kepada sampling dan
tidak semua terlibat

Responden adalah
bilangan populasi
sebenar

Menentukan prosedur pengumpulan data

Maklumat diperolehi
secara langsung

Maklumat diperolehi
melalui pungutan data
yang banyak.

Tidak memerlukan
kelayakan khusus,
SEMUA guru boleh
melaksanakan.

Memerlukan
pengetahuan dan
kemahiran khusus

Data dianalisis dengan


menggunakan kaedah
frekuensi mudah

Data dianalisis secara


statistik yang canggih
seperti program SPSS
PC+

Selepas penyelidikan,
tindakan dilakukan

Tindakan penyelesaian
tidak dititik beratkan.

Menentukan prosedur persampelan


Membina instrumen kajian

Mengumpul data

Menganalisis dan menghurai data

Membincang dan melapor hasil kajian

TOPIK 4: PENYELIDIKAN TINDAKAN KONSEP


DAN MODEL

Ciri-ciri Penyelidikan Tindakan


Definisi dan Konsep
Pendekatan untuk membaiki amalan
Definisi
Rangka untuk penilaian kendiri di sekolah dengan
menekankan kepada aktiviti refleksi. (Elliott, 1981)
Pendekatan untuk memperbaiki dan meningkatkan
pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan
guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan
sendiri, menjadi kritis kepada amalan dan bersedia
untuk mengubah amalan. (Mc Niff, 1988)
Kajian yang melibatkan guru dalam mencuba
membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang
melibatkan proses perancangan, pelaksanaan,
pemerhatian dan refleksi. (Kember, 1992)

Konteks tugas seharian


Fokus utama ke atas amalan untuk
membaiki dan memahami.
Kolaboratif (bekerjasama)
Situasi sebenar
Tindakan praktis
Amalan kepada teori

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 8

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Kepentingan Penyelidikan Tindakan

Hanya guru mengenal pasti


masalah

Tujuan Penyelidikan Tindakan

Guru orang yang paling rapat dengan


masalah berkaitan pend. Maka masalah
sebenar dapat dikenal pasti dan diselesaikan.

Membantu guru menghadapi cabaran.


Menyelesaikan masalah profesional tanpa merujuk
arahan luar.
Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan rutin.
Memberi kuasa (empowerment) untuk membuat
keputusan dalam bilik darjah.
Menggalakkan guru berkongsi pengalaman.

Perbelanjaan murah
KT tidak memerlukan perbelanjaan yang
tinggi. Khidmat orang luar / pakar tidak
diperlukan semasa proses P&P.
Merapatkan silaturahim
KT memerlukan kerjasama secara kolaboratif
dikalangan guru. Triangulation antara guru,
rakan guru dan pelajar dapat merapatkan
hubungan

Menjadi agen perubahan.

Kepentingan Penyelidikan Tindakan


Model Penyelidikan Tindakan
Keperluan kepada perubahan
KT menekankan kepada penglibatan guru
dalam membuat
perubahan amalan kendiri.

Model Stephen Kemmis & McTaggart (1988)


Mereflek (reflect)
Merancang (plan)
Bertindak (action)
Memerhati (observe)

Meningkatkan profesionalisme
para guru
Penglibatan guru dalam KT dapat
meningkatkan pengetahuan,
pengalaman dan profesionalisme seorang
pendidik.KT
membantu guru berbincang berdasarkan data
yang sah dan
bukan andaian-andaian.
Mengelakkan amalan berulang
KT mengelakkan amalan duplicating
experience. Melalui KT, guru mendapat idea
baru dan bersedia untuk berubah supaya
amalan pengajaran tidak menjadi stereotype.
Merapatkan hubungan amalan dan
harapan
Melalui KT, guru akan bertindak hasil
daripada refleksi kendiri dlm menjayakan
harapan negara.
Menyelesaikan masalah dengan
cepat
KT mengambil masa yang singkat

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 9

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Model John Elliott (1991)

Model Jean McNiff (1995)


Kajian Tindakan adalah strategi untuk membantu
anda hidup dengan cara yang anda rasa adalah
cara yang baik. Ini membantu anda menjalani hal
yang anda percaya, dan membolehkan anda untuk
memberikan alasan yang baik setiap langkah.
(Diterjemah dgn Google Translator)
Proses kajian tindakan:
The research process is the developmental
process of following through the idea, seeing
how it goes, and continually checking
whether it is in line with what you wish to
happen
Perkembangan proses berikut melalui idea
Melihat bagaimana kelanjutannya
Terus menerus memeriksa sama ada hal
tersebut sesuai dengan apa yang anda ingin
terjadi
(Diterjemahkan oleh GT)

Model Dave Ebbutt (1985)

Model Jack Whitehead (1989)


Living Educational Theory:

Model Kurt Lewin (1946; 1948)

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 10

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Contoh penggunaan Model Lewin dalam P&P


Matematik:

Memahami kewujudan sesuatu masalah/


kesukaran
Mengenal pasti mengapa masalah itu timbul
Mengetahui tahap kesukaran masalah itu (P&P)
Memahami penglibatan pelaku secara langsung &
tidak langsung
Mentafsir kemahiran mengajar/ amalan sendiri
Menilai strategi P&P dan bahan pengajaran
Mengesan kelemahan dalam amalan P&P
Mengubah persepsi terhadap diri sendiri & murid
Amalan mereflek:

Adaptasi dari Model Lewin, 1946 dan Laidlaw,1992:


o Tinjauan (Mengenal pasti aspek amalan bagi
penambahbaikan)
o Merancang tindakan
o Melaksana tindakan
o Mengumpul data
o Membuat refleksi terhadap tindakan (sebelum,
semasa dan selepas tindakan)
o Mengambil tindakan susulan
o Merancang kitaran kedua
TOPIK 5: PENYELIDIKAN TINDAKAN PROSES
Proses Utama Dalam Kajian Tindakan
Diadaptasi daripada model kajian tindakan Stephen
Kemmis & McTaggart (1988)
Mereflek (reflect)
Suatu aktiviti di mana individu cuba mengingat
kembali pengalaman yang telah dilalui berfikir-fikir
muhasabah diri menilai semula kebaikan dan
kelemahan amalan yang telah dilakukan
Tujuan mereflek:
Mengenal pasti punca masalah
Asas untuk menentukan fokus kajian
Membina penjelasan tentang murid, interaksi di
bilik darjah serta keseluruhan proses P&P
Asas untuk melakukan perubahan secara
terancang

Refleksi Awal (Sebelum Kajian)


Pengkaji mengimbas amalan P&P yang lalu.
Fokus pada masalah yang dihadapi oleh
murid & punca-puncanya
Buat andaian punca masalah daripada
aspek:
Guru
Murid
Isi kandungan
Persekitaran
Refleksi Semasa Kajian
Semasa menjalankan aktiviti semasa
menjalankan tindakan untuk mengatasi
masalah
Mengesan kekuatan & kelemahan setiap
aktiviti
Hasil pemerhatian terhadap sikap & tingkah
laku murid semasa menjalankan aktiviti
Asas untuk merancang penambaikan dalam
aktiviti seterusnya
Refleksi Selepas Kajian
Mengimbau kembali keseluruhan intervensi
yang telah dijalankan
Kekuatan & kelemahan keseluruhan
intervensi/ inovasi
Perhati perubahan sikap murid secara
keseluruhan
Kaitkan dengan objektif menjalankan kajian
tercapai atau sebaliknya
Asas untuk menentukan cadangan bagi
kajian akan datang

Merancang (plan)
Membuat perancangan yang komprehensif supaya
tindakan bertepatan dengan masalah yang ingin di
atasi

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 11

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Perkara-perkara yang perlu dirancang:


o Tinjauan awal kaedah mengutip data,
menganalisis data, bagi mengesahkan andaian
semasa Refleksi Awal: ujian, soal selidik, temu
bual, semakan dokumen
o Tindakan intervensi aktiviti yang akan
dilaksanakan
o Penilaian untuk mengukur keberkesanan
intervensi alat ujian dan cara menganalisis
selari dengan objektif khusus
o Tanda aras pencapaian minimum untuk
mengesahkan keberkesanan tindakan intervensi
Tips semasa merancang:
o Perlu kreatif merancang tindakan agar berkesan
untuk mengatasi masalah
o Merancang menggunakan visual atau benda
maujud (BBM yang menarik, ) untuk
menerangkan konsep
o Pengkaji tentukan:
Apa yang nak dilakukan,
Bahan yang akan digunakan,
Siapa yang akan terlibat,
Kos yang akan ditanggung
Bertindak (action)
Melaksanakan aktiviti intervensi
Aktiviti pertama hingga akhir dihuraikan secara
terperinci menyerlah kreativiti pengkaji
Memperlihatkan peranan pengkaji semasa
menjalankan aktiviti
Perhati penglibatan murid - pengkaji catat apa yang
puas hati & tidak
Buat penambahbaikan hasil analisis
Memerhati (observe)
Kutip data & analisis untuk nilai keberkesanan
intervensi
Kaedah mengutip data
Ujian untuk menguji keberkesanan intervensi
Soal selidik & statistik yang digunakan
Temu bual
Semakan dokumen

TOPIK 6: PENYELIDIKAN TINDAKAN


RANCANGAN DAN CADANGAN
Konteks
Pengkaji mereflek isu / permasalahan yang dihadapi
semasa mengajar di bilik darjah.
Pengkaji mengenalpasti konteks P&P yang
berkaitan untuk dikaji.
Melibatkan proses mereflek P&P yang telah
dijalankan.
Contoh: Isu semasa mengajar Pecahan Tak Wajar
Tahun 5.

o
o
o
o

Set induksi tidak menarik


Murid malas membuat latihan
P&P kelihatan membosankan
BBM tidak mencukupi dan tidak menarik

Fokus / Aspek Amalan Bagi Penambahbaikan


Selepas mengenalpasti konteks kajian, pengkaji
memfokuskan kepada masalah yang utama.
Ianya adalah isu keprihatinan pengkaji terhadap
masalah yang berlaku dan ianya perlu relevan
kepada keperluan murid.
Contoh:
o BBM tidak mencukupi dan tidak menarik
Pengkaji hanya memfokuskan kepada satu atau dua
permasalahan sahaja.
Soalan Kajian

Bertujuan menjelaskan tujuan penyelidikan akan


dijalankan.
Soalan kajian boleh dibentuk menggunakan 5W 1H.
Soalan kajian akan memandu pengkaji untuk
menetapkan objektif kajian.
Kepentingan kajian juga dapat dihuraikan daripada
soalan kajian yang telah dibentuk.
Tinjauan Literatur
Pengkaji mengenalpasti sumber-sumber literatur
penyelidikan yang sedia ada dan memilih seberapa
banyak literatur yang berkaitan dengan dengan
soalan kajiannya.
Sumber literatur:
Sumber primer (asas)
Bahan-bahan asli yang mempunyai ciri
kesahan, kebolehpercayaan dan
kontekstual.
Contoh:
Dokumen rasmi kerajaan
Dokumen arkib
Diari
Memoir
Biografi
Surat khabar
Surat
Laporan Inkuiri-penemuan
Jurnal
Thesis / Disetasi
Sumber sekunder (kedua)
Bahan-bahan rujukan yang didapati
daripada rujukan sumber asas.
Contoh:
Buku-buku ulasan
Analisis dan kritikan
Majalah
Esei
Buku-buku ilmiah

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 12

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Tujuan:

Minggu 4

Sesi P&P 2
Menganalisis dokumen aktiviti
responden yang disimpan dalam
e-book.

Minggu 6

Mengadakan ujian pasca kepada


semua 10 responden.
Menyemak ujian pasca yang
diberikan kepada responden
Menjalankan analisis dokumen
ujian pra dan pasca.
Menganalisis markah ujian pasca
keseluruhan dan membuat
banding beza dengan ujian pra

Minggu 7

Menyediakan laporan berkaitan


dapatan kajian.
Menyemak kerja-kerja akhir jika
ada yang masih belum
dilaksanakan.

Memberi idea mengenai pemboleh ubah


Mengumpul maklumat mengenai kerja-kerja
penyelidikan yang telah dibuat.
Mengetahui status kajian itu di luar.
Memperoleh makna dan hubungan antara
pemboleh ubah-pemboleh ubah.
Mengenal pasti masalah sebenar
Membina hipotesis kajian
Merancang metodologi yang sesuai

Subjek / Sampel Kajian


Memerihalkan ciri-ciri sampel / reponden secara
terperinci termasuklah:
o Bilangan
o Jantina
o Nama kelas
o Prestasi akademik
Merancang Pelan Tindakan

Pengkaji menghuraikan cadangan mengatasi


masalah / isu yang dikaji secara terperinci langkah
demi langkah beserta rasional.

Perbelanjaan
Anggaran kos perbelanjaan penyelidikan perlu
disediakan dalam proposal.
Contoh:
Bil.

Jadual Kerja
Sebagai panduan kepada pengkaji untuk
menjalankan kajian.
Contoh:
Minggu

Perancangan Tindakan

Minggu 1

Mengadakan ujian pengesanan


Menyemak ujian pengesanan
yang dijawab oleh kumpulan
murid tahun 5 Al-Amanah

Minggu 2

Mengadakan ujian pra responden


Menyemak ujian pra dan
menganalisis markah
keseluruhan

Minggu 3

Menjalankan Sesi P&P 1


Menganalisis dokumen latihan
responden

Unit

Harga
Seunit

Jumlah

1.

Kertas
Warna

10

RM 0.50

RM 5.00

2.

Kad manila

RM 0.80

RM 2.40

RM 15.00

RM 10.00

3.
Merancang Pelaksanaan Pelan Tindakan
Pengkaji menyediakan jadual pelaksanaan (jadual
kerja) / carta Gantt dan anggaran kos perbelanjaan.

Bahan

4.

Kos
mencetak /
fotostat
bahan
Kos
sampingan
/ kontigensi
JUMLAH BESAR

RM 32.40

Merancang Pengumpulan Data


Pengkaji perlu merancang kaedah pengumpulan
data yang amat sesuai untuk menjawab soalan
kajian.
Pengkaji perlu menjelaskan:
o Instrumen kajian yang digunakan
o Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen
Merancang Cara Menganalisis Data
Pengkaji perlu menghuraikan secara terperinci
kaedah menganalisis data sama ada
Sumber Rujukan
Ditulis mengikut format APA

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 13

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Penulisan Proposal Penyelidikan Tindakan


1.0 PENDAHULUAN
1.1 Refleksi Pengajaran Lalu
1.2 Sorotan Literatur
2.0 FOKUS KAJIAN
2.1 Tinjauan Masalah
2.2 Analisis Tinjauan Masalah
3.0 OBJEKTIF KAJIAN
3.1 Objektif Kajian
3.2 Soalan Kajian
3.3 Kepentingan Kajian
3.4 Definisi Operational / Istilah
3.5 Batasan Kajian

Pemerhati sebagai Peserta


Teknik kajian kualitatif di mana penyelidik
bukan sahaja melibatkan diri dalam proses
kajiannya malah melibatkan diri dalam alam
kajiannya secara sebahagian atau
keseluruhan.
Guru sendiri hendaklah memainkan peranan
utama dalam kajian (Jack Whitehead)
Pemerhati Lengkap
Penyelidik tidak mengintervensi, mencelah,
menyertai, masuk campur atau menggangu
situasi atau subjek di bawah kajiannya.

4.0 KUMPULAN SASARAN


5.0 CADANGAN TINDAKAN
5.1 Perancangan Tindakan
5.2 Prosedur Cara Mengumpul Data
5.3 Perancangan Cara Menganalisis Data
5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan

TOPIK 7 & 8: PENYELIDIKAN TINDAKAN: KAEDAH


PENGUMPULAN DATA

Di dalam PT, penyelidik menjadi:


o Peserta sebagai pemerhati
o Pemerhati sebagai peserta
Isu-isu dalam pemerhatian:
Sikap memilih seseorang pemerhati mungkin
menghasilkan data kajian yang kurang sempurna
Peserta mungkin berjaga-jaga dan sengaja
mengubah tingkah laku
Perhatian berkurang kerana tumpuan terfokus
kepada perkara lain
Sikap memilih berdasarkan interpretasi individu
daripada fenomena kajian akan menjejaskan
ketepatan data yang direkod
Kesan jangkaan pemerhati yang berusaha
mengesan tingkah laku yang dijangkakan
Data direkod berdasarkan pemerhatian,
bukannya inferensi pemerhati

Pemerhatian

Analisis Data Berbentuk Dokumen

Proses menginterpretasikan kandungan dokumen


Peserta
Reponden / situasi yang dipilih untuk dilakukan
pemerhatian terhadapnya.

serta dikontektualisasikan (disesuaikan dengan


konteks kajian).
Ianya disamakan dengan kerja hermeneutik (seni
interpretasi) Giddens, 1979
Kepentingan Analisis Dokumen

Peserta sebagai Pemerhati


Responden yang melibatkan diri dalam kajian.
Pengkaji akan membuat temubual dengan
responden berkenaan.
Contoh:
o Apa yang dapat kamu lihat semasa sesi
P&P sebentar tadi.
Ianya boleh digunakan, namun kesahan dan
kebolehpercayaan kurang.

Membolehkan pengkaji meninjau literaturnya

Membolehkan pengkaji mengakses data yang


sukar didapati

Membolehkan pengkaji merakam data perabadi


tulen / perasaan individu di bawah kajian

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 14

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Kriteria Analisis Dokumen


Kesahan dan
kebolehpercayaan
Kriteria Analisis
Dokumen
Kritikan luaran dan
dalaman
Kritikan luaran keaslian dokumen atau sumber
sesuatu dokumen
Kritikan dalam ketepatan dan nilai mutu
kandungan dokumen

Soal Selidik (Questionaires)


Proses mengenalpasti fakta-fakta yang boleh
digunakan untuk menguji hipotesis / menambah
kebolehpercayaan dan kesahan menggunakan
instrumen tertentu.
Kegunaan:
Kaedah berkesan dan ekonomi kerana
berupaya mengumpul data sekaligus.
Dapat mewakili populasi yang sebenar apabila
persampelan yanf sesuai dan tepat dilakukan.
Memberi maklumat deskriptif, inferential serta
eksplanatori

Temu Bual
Perbualan antara dua pihak melalui inisiatif
penemubual dengan tujuan memperolehi maklumat
yang relevan untuk kajian, dan difokuskan olehnya,
sesuatu kandungan spesifik ditentukan seperti
objektif deskripsi, ramalan atau huraian secara
sistematik. (Cannel dan Kahu, 1968)
Tujuan temu bual

Mengukur atau menilai individu dalam aspek


tertentu
Membentuk / mengkaji sesuatu hipotesis
Memperolehi pendapat responden dalam sesuatu
kajian soal selidik
Untuk mengesahkan data kajian terdahulu (seperti
untuk menentukan kesalahan murid dalam soalan
penyelesaian masalah dengan Analisis Kesalahan
Newmann)

Klasifikasi temu bual:


Berstruktur
Soalan-soalan dirancang, soalan tertutup /
terbuka
Proses temu bual dikawal oleh pengkaji
mengikut perancangan
Tidak berstruktur
Situasi terbuka / fleksibiliti / kebebasan
Soalan tidak dirancang, soalan terbuka
Hasil tidak dapat diramalkan
Bergantung kepada pengkaji bagaimana
memandu perbualan ke arah mendapatkan
maklumat
Separa berstruktur

Pembolehubah dan faktor boleh


dimanipulasikan mengikut frekuensi yang
diharapkan
Sangat berguna dalam mengenal pasti korelasi

Boleh digunakan untuk menyokong atau


menolak hipotesis
Boleh membentuk generalisasi dengan
menganalisis dan menginterpretasi pola
respons daripada peserta

Klasifikasi soal selidik:


Kajian membujur
Kumpul data dalam tempoh masa panjang
Terbahagi kepada tiga:
Kajian kohort - sampel spesifik daripada
populasi khas untuk kajian dalam tempoh
masa ditetapkan semasa tempoh kajian
Kajian panel - Peserta dalam panel tidak
berubah sehingga tamat kajian
Kajian trenda - Kajian faktor yang dipilih
untuk kajian jangka masa panjang.
Kepentingan:
Analisis perubahan fenomena sosial
Kenal pasti dan hurai ciri-ciri persamaan
atau perbezaan dalam jangka masa
panjang
Kajian melintang
Kajian yang memberi gambaran sesuatu
populasi pada sesuatu ketika.
Contoh:
Bancian penduduk

Soalannya dirancang, namun selepas soalan


yang dirancang diajukan, soalan-soalan
terbuka diajukan.
Namun, isunya masih terikat dengan soalan
yang telah dirancang / distrukturkan
Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 15

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Ujian
Jenis-jenis ujian
o Ujian Formatif dan Sumatif

Jenis-jenis soalan soal selidik:


o Soalan dikotomi

Formatif ujian yang dijalankan di akhir


sesuatu kursus atau program untuk
mengukur pencapaian keseluruhan

o Soalan skala kadar

Sumatif ujian yang dijalankan secara


berterusan, iaitu semasa pengajaran dan
pembelajaran sedang dijalankan untuk
menguji kefahaman sesuatu topik / konsep
o Soalan darjat ordinal
o Ujian Tara
Disediakan, ditadbir, diperiksa serta dianalisis
secara piawaian oleh seorang / sekumpulan
pakar bagi bidang tersebut
Jenis Ujian Tara:
Ujian Tara Binet / Ujian IQ
ukur darjah kecerdasan akal di bawah
sesuatu umur tertentu

o Soalan aneka pilihan

Ujian bakat
mengukur kebolehan dalam bakat
tertentu
contoh: muzik, lukisan

o Soalan data nisbah

Ujian kepantasan
mengukur darjah kepantasan semasa
melaksanakan sesuatu tugas dalam
tempoh terhad
o Soalan skala jumlah

Ujian daya
menilai daya tekun seorang individu
o Ujian Perlakuan
Menguji kebolehan dan kecekapan seseorang
individu dalam melakukan sesuatu aktiviti
atau amali.
Contoh: Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan (SEGAK) untuk mengukur tahap
kecergasan fizikal murid.
o Ujian Binaan Guru
Disediakan oleh guru untuk menguji
kefahaman, penguasaan dan kemajuan murid
dalam P&P.
Jenis ujian binaan guru:
Ujian saringan

o Soalan bercapah / terbuka


Soalan subjektif berstruktur
Disediakan di akhir soal selidik
Sila lengkapkan ayat di bawah:
Guru yang berkesan adalah _______________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ujian untuk mengasingkan murid yang


cerdas dan yang kurang cerdas
tujuan: memilih murid yang
bermasalah pelajaran untuk menjalani
ujian diagnostik

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 16

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Ujian diagnostik
megesan punca kelemahan murid
tentang penguasaan dalam kemahiran
tertentu
keputusan membolehkan guru
merancang P&P sebagai tindakan
Ujian pra / pasca
ujian pra
untuk mendapatkan pengetahuan
sedia ada murid
untuk menentukan kesesuaian item
untuk bank item
ujian pasca
untuk pengesan peningkatan setelah
P&P dijalankan
dibandingkan dengan ujian pra untuk
melihat peningkatan
Ujian lisan
mengesan punca kelemahan murid
serta semasa P&P seterusnya
membimbingnya
mendapat maklumat tentang
pencapaian objektif pembelajaran

TOPIK 9: PENYELIDIKAN TINDAKAN:


PERTIMBANGAN SEMASA MENGUMPUL DATA
Pensampelan dan Bias
Kaedah pemilihan respoden daripada populasi
Pemilihan sampel penting ia berkaitan dengan
kesahan dan kebolehpercayaan kajian
Perancangan persampelan yang teliti dapat
mengurangkan ralat pengukuran, jimat masa dan
kos
Kerangka persampelan perlu dirancang sebelum
memilih sampel
Istilah-Istilah Berkaitan dengan Persampelan
Istilah

Makna

Isu-isu Berkaitan Persampelan


Menentukan saiz sampel yang sesuai bagi sesuatu
populasi untuk elak ralat
Ralat I kebarangkalian menolak hipotesis nul
yang sememangnya benar
o Cth: Ho : Tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara penguasaan fakta asas
pendaraban dengan kurang mahir penolakan
dengan mengumpul semula
Ralat II kebarangkalian menerima hipotesis nul
yang sememangnya salah
o Cth: Ho : Tidak terdapat perbezaan yang
signifikan antara penguasaan fakta asas
pendaraban dengan penyelesaian operasi
pendarab dua nombor 2 digit
Faktor Pemilihan Sampel
Jenis kajian
o Kuantitatif ramai
Jenis populasi
o Homogenus saiz kecil berbanding heterogenus
Perbelanjaan tempoh masa, kos, bil. penyelidik
Skala pengukuran skala nominal kecil berbanding
skala ordinal, selang dan nisbah
Instrumen kebolehpercayaan rendah saiz besar
Saiz Sampel vs Kuasa Statistik (Power) Cohen
(1992)
Kuasa statistik kebarangkalian pengulangan kajian
yang serupa dalam kekangan reka bentuk asal
diulang
Kuasa sebagai petunjuk kepada penyelidik sama
ada kajian itu ekonomikal atau tidak?
Menentukan Saiz Sampel
Aras kesignifikanan
Sains sosial: p< 0.05;
Sains perubatan: p< 0.01
Semakin kecil aras kesignifikanan semakin
besar saiz sampel
Kawasan penolakan hipotesis nul pada = 0.5

Populasi

Seluruh kumpulan yang dikaji

Kerangka
persampelan

Satu senarai elemen populasi


yang akan dibuat persampelan

Sampel

Sebahagian elemen dalam


populasi

Parameter

Nilai yang berkaitan dengan


populasi

Berdasarkan hasil kajian / statistik lepas


[sisihan piawai populasi = (skor maksimum
skor minimum]
Membuat anggaran sendiri pengetahuan
am

Statistik

Nilai yang berkaitan dengan


sampel

Menentukan ketepatan

Ralat
persampelan

Perbezaan antara nilai statistik


dalam sampel kajian dengan nilai
parameter yang sebenar dalam
populasi

Menganggar Nilai sisihan piawai


untuk variabel utama

Skor min anggaran di sekitar skor min


sebenar (55 1.5)

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 17

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

o Persampelan Kelompok

Mengira saiz sampel


Saiz sampel
= (had kepercayaan) (sisihan piawai)

ketepatan
Mengira sisihan persampelan
Sisihan persampelan
= saiz sampel
saiz populasi
Prosedur Persampelan
Persampelan probabiliti
o Persampelan Rawak Mudah

o Persampelan Fasa

o Persampelan Sistematik

Persampelan bukan probabiliti


o Persampelan Secara Kebetulan / Kedekatan

o Persampelan Bertujuan
Biasanya digunakan dalam Kajian Tindakan
o Persampelan Rawak Berlapis

o Persampelan Kuota

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 18

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

o Persampelan Bola Salji

o Persampelan Dimensional

o Persampelan Kes Kritikal


Persampelan menggunakan teori-teori yang
lebih kritikal dalam bidang yang lebih spesifik
(kimia, elektrik dan sebagainya)
Kesahan
Keupayaan suatu pengukuran untuk mengukur nilai
sebenar konsep dalam hipotesis
Nilai korelasi di antara pengukuran dengan nilai
sebenar sesuatu variabel
Instrumen yang dapat mengukur sesuatu konsep
dengan tepat kesahannya tinggi

o Persampelan Variasi Maksimum

Faktor-faktor kesahan
o Kritikan luaran (keaslian data)
o Kritikan dalaman (ketepatan data)
o Triangulasi data
Kesahan dalam Penyelidikan Kuantitatif
Menilai sesuatu konsep (konseptual) dengan
peringkat operasional dengan angka & operasi
matematik/ statistik
Untuk mendapat kesahan yang tinggi
o definisi variabel perlu jelas
o bentuk pengukuran hendaklah tepat
Jenis-jenis kesahan dalam penyelidikan kuantitatif:

Jadual Penentu Saiz Sampel


Krejcie dan Morgan (1970) saiz sampel
berpadanan dengan saiz populasi kajian
Jadual Penentuan Saiz Cohen (1992) saiz sampel
ditentukan dengan ambil kira aras kesignifikanan
dan ralat persampelan (ralat I atau ralat II)

Kesahan muka (face validity)


ukur nilai sebenar
Kesahan kriteria (criterion
validity)
meramal kriteria yang diukur

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 19

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Kesahan bina (construct validity)

TOPIK 10 & 11 : PENYELIDIKAN TINDAKAN


ANALISIS DATA

sejauh mana hipotesis dibuat berdasarkan


teori-teori

Analisis Data Kualitatif

Kesahan kandungan (content


validity)

Data Kualitatif
Pemerhatian
Nota lapangan
Temu bual / Transkrip / Catatan
Soal selidik Respon kepada soalan terbuka
Artifak
E-mel, memo, nota, borang respon, gambar, video,
foto
Dokumen: Minit mesyuarat,silibus,laporan

mewakili kandungan yang diukur


Kesahan dalaman (internal
validity)
kesan rawatan dalaman yang memberi
kesan
Kesahan luaran (external
validity)
bagaimana hasil dapat diaplikasikan
kepada kumpulan lain

Prosedur Analisis Data Kuantitatif

Kesahan dalam Penyelidikan Kualitatif


Bagaimana nak meyakinkan pembaca dengan
dapatan kajian pembaca bersetuju
Kredibiliti penyelidik kualitatif dipengaruhi:
o Kesan lokasi kesan perbezaan lokasi kajian
o Kesan tumpuan bagaimana dengan perkara
lain?
o Kesan elit kemungkinan bias, kumpulan lain
o Kesan situasi masalah perasaan &
pengalaman
o Kesan konsep perbezaan konsep
Kebolehpercayaan
Kaedah untuk membina kepercayaan kajian:
o Kaedah ujian pra-pasca (test-retest reliability)
o Kaedah pemisahan separa (split-half reliability)
o Kaedah konsistensi dalaman (internal
consistency approach) cari skor indeks ujian/
item dalam ujian
Semua ujian boleh diuji dengan ujian korelasi
selidik sama ada korelasi tinggi atau rendah
Cara tingkat kebolehpercayaan:
o Guna kaedah triangulasi
o Menggunakan pengkaji yang terlatih/ peserta
o Menggunakan pemeriksaan rakan sebaya buat
perbandingan
o Guna alat pencatat sebagai bukti rakaman
kaset , borang temu bual, pita video semasa
kutip data
Etika
Mengumpul data secara jujur
Mencatat data agar tidak berlaku kesilapan (berhatihati)

Jenis Analisis Data Kualitatif


Analisis Kandungan
o Satu kaedah empirikal yang digunakan untuk
menganalisis data dalam sains sosial
terhadap dokumen bertulis:
Artikel dalam surat khabar
Protokol temu bual, pemerhatian atau
berita di TV
Menandakan dan menggariskan perkara
yang dianggap penting
Menentukan kategori yang sesuai
Melabelkan bahagian-bahagian data
dengan nama kategori atau kod
o Kaedah analisis:
Dianalisis secara induktif dengan
meringkas dan mengkelaskan teks kepada
kategori
Kira kategori yang berbentuk koheren

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 20

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Analisis Pola / Corak


o Membuat analisis berpandukan soalan
Apakah pola yang dapat dilihat?
Apakah kesignifikanan pola itu?
Apakah kesan pola perlakuan tersebut?
Apakah teori yang selari dengan pola
berkenaan?

Analisis Dokumen
o Perhatikan kelainan yang wujud dalam teks
berkenaan
Ketaksamaan
Kesamaan
Kesilapan

Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif


Secara INDUKTIF
o Daripada spesifik (transkrips/nota temubual)
kepada umum (kod, tema, kategori).
Mesti menganalisis data yang telah dikutip serentak
(simultaneously) dengan masih mengutip data baru
Fasa yang berulang-ulang antara menganalisis dan
mengutip data.
o Contohnya, penyelidik setelah menganalisis data
perlu balik semula untuk mendapatkan lebih
maklumat untuk mengisi lompang (gaps).
Perlu membaca data banyak kali dan membuat
analisis setiap kali membaca semula kerana ia
menghasil pemahaman yang lebih mendalam.
Tiada satu pendekatan menganalisa data kualitatif
yang tetap walaupun ada banyak panduan yang
diberikan (Miles dan Huberman,1994)
Analisis data kualitatif adalah satu INTERPRETASI
perspektif penyelidik itu sendiri. Oleh itu, interpretasi
penyelidik lain ke atas data yang sama boleh
berbeza mengikut perspektif lain.

Pemerhatian
o Satu atau lebih pemerhati diletakkan di
tempat yang sesuai pada sudut tertentu dan
pada masa yg ditetapkan.
Membantu pemerhati dengan
menggunakan pra instruksi.
Pilih pemerhati dan sediakan mereka
untuk pemerhatian.
Pilih siapa yg hdk diperhati&bila hdk
dibuat pemerhatian
Menyediakan senarai pemerhatian yang
perlu diberi perhatian.

Kebolehpercayaan dan Kesahan


Instrumen yang digunakan dalam kajian
Proses mengutip data
Kaedah analisis data.
Triangulasi (Pelbagai)
Jenis triangulasi :
Triangulasi data
Melibatkan pengutipan pelbagai jenis data
untuk menyelidik fenomena yang sama.
Triangulasi penyelidikan
Melibatkan pelbagai pemerhati berbanding
dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik
fenomena yang sama.
Triangulasi teori
Melibatkan penggunaan lebih daripada satu
teori untuk menyelidik fenomena yang
sama.
Triangulasi kaedah
Melibatkan penggunaan pelbagai kaedah
untuk menyelidik fenomena yang sama.
Proses Menganalisis Data

Instrumen Kajian Kualitatif


Penilaian Dokumen
o Dokuman merujuk kepada suatu rekod
tentang pemikiran, perasaan, pendapat atau
tindakan seseorang, rekod bertulis tentang
sejarah institusi, aktiviti, peristiwa atau
persembahan.
Temu duga / Temu bual
o Perbualan yg mempunyai tujuan tertentu.

Tahap pra-analisis
Semua nota lapangan dibaca, disemak,
ditingkat dan lengkapkan dan dilabelkan
menurut jenis.
Tahap kemasan data
Data ditranskripsikan dalam perisian
pemprosesan kata atau dalam format analisis
tekstual menggunakan komputer.
Tahap pamiran data
Data dipamerkan dlm bentuk jadual, lembaran
tanda (tally) dan rumusan.
Tahap verifikasi data
Semua prosedur yang membawa kepada
kesimpulan dinyatakan dengan tepat
Tahap dapatan
Penyemakan dan interpretasi dapatan.

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 21

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Analisis Data Kuantitatif

Korelasi Linear dan Regresi Linear Mudah


o Korelasi Linear
Mengukur kekuatan hubungan linear
antara dua variable
Pekali korelasi untuk populasi
menggunakan simbol (huruf Greek
berbunyi rho) & untuk sampel
menggunakan simbol r.

Skala Asas Analisis Deskriptif

Kolerasi

Skala Nominal kategori


Skala Ordinal data kontinum, ikut susunan
Skala Selang interval
Skala Nisbah nilai sifar sebenar

Positif
r < +1

x dan y : korelasi linear yang kuat, r


menghampiri +1.
Nilai positif menunjukkan
hubungan antara x dan y jika x
bertambah maka y bertambah

Negatif
-1 < r

x dan y mempunyai korelasi negatif


yang kuat , r akan menghampiri -1.
Jika r = -1 , hubungan negatif yang
sempurna.
Nilai korelasi negatif menunjukkan
hubungan antara x dan y. Jika x naik, y
akan turun.

Tiada
Korelasi
r=0

Jika tiada korelasi atau korelasi yang


lemah, r menghampiri 0 atau
hubungan yang rawak atau korelasi
tidak linear antara dua pemboleh ubah.

Korelasi
sempurna
r=1

Satu garis lurus degan kecerunan = 1

Analisis Deskriptif
Kaedah analisis bagi tujuan menerangkan statistik
sampel tanpa membuat sebarang pentaabiran ke
atas parameter populasi.
Jenis-jenis analisis:
Kekerapan dan Kekerapan Relatif
o Set data, sama ada dari jenis kualitatif
(perkataan) atau kuantitatif (taburan data),
boleh dipaparkan dalam bentuk jadual
taburan kekerapan
Min, Mod, Median dan Sisihan Piawai
o Min
Purata data adalah berperanan sebagi
pusat taburan.
Pada paksi data, min menentukan lokasi
sesuatu taburan data.
o Mod
Sukatan pada paksi data di mana ia
mempunyai kekerapan paling tinggi.
o Median
Sukatan pada paksi data di mana
sebanyak 50% data berada pada lokasi di
bawah median, dan 50% lagi berada pada
lokasi di atas median.
o Min Data Tak Terkumpul
Untuk data yang tidak dikumpulkan
kepada beberapa kelas, min diberi seperti
berikut:


=

Interpretasi

Pekali korelasi, r

Intepretasi

> 0.9
0.7-0.9
0.5-0.7

Sangat tinggi
Tinggi
Sederhana

0.3-0.5
<0.3

Rendah
Sangat rendah

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 22

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

o Regresi Linear Mudah


Kajian kebersandaran satu variabel ke atas
satu atau lebih variabel lain
Variabel yang pertama dinamakan variabel
bersandar dan yang kemudiannya dinamakan
variabel tidak bersandar.

Statistik ujian
Cari nilai

melalui pengiraan

Keputusan pengujian statistik


Bandingkan
dengan
yang diperolehi daripada jadual
statistik
Kesimpulan pengujian
Sama ada H0 ditolak atau diterima
variabel tidak bersandar (nilai tidak
dipengaruhi oleh apa-apa nilai lain)
variabel bersandar (nilai ditentukan oleh
nilai )
Pengujian Hipotesis Hubungan (Chi Square)
Teknik analisis pentadbiran (inferential analysis)
yang boleh membantu kita menggunakan data
sampel untuk mentadbir/menganggar parameter
populasi.
Jenis hipotesis:
Hipotesis nul, H0
Ia adalah hipotesis statistik yang menyatakan
kesamaan parameter populasi dengan satu
nilai tertentu, atau menyatakan tidak ada
perbezaan antara dua parameter populasi.

Pengujian Hipotesis Perbezaan


Perbezaan min dua populasi
o Data daripada kedua-dua populasi mengikut
taburan normal @ hampir normal
o Saiz sampel kecil (n1<30 dan n2<30)
o Kedua-dua sampel adalah tak-bersandar
o Sisihan piawai data daripada kedua-dua populasi
diandaikan sama
Perbezaan min lebih daripada dua populasi
o Gunakan ANOVA sehala dalam pengujian
perbezaan min lebih daripada dua populasi.
ANOVA sehala hanya menganalisis satu faktor
sahaja.
o Andaian ANOVA sehala ialah:

Hipotesis pilihan, H1

Semua populasi dari mana sampel-sampel


diambil adalah

Adalah hipotesis statistik pelengkap kepada


hipotesis nul.
Hipotesis ini merupakan pernyataan yang
lazimnya pengkaji ingin mengesahkan
kebenarannya.

Mengikuti taburan normal@mengikuti taburan


yg hampir normal;
Semua populasi dari mana sampel-sampel
diambil mempunyai varians yang sama;

Langkah pengujian hipotesis:

Semua sampel yang diambil dari masingmasing populasi adalah tak-bersandar antara
satu sama lain.

Nyatakan hipotesis:
H0: Tiada hubungan antara prestasi pelajar
dengan kaedah pengajaran.
H1: Prestasi pelajar bergantung kepada
kaedah pengajaran.

Langkah pengujian hipotesis:


Nyatakan hipotesis:

Pilih taburan yang akan diguna,


dan tentukan rantau penolakan
hipotesis
Cari nilai
dengan lihat jadual statistik
berdasarkan darjah kebebasan,
Tentukan rantau penolakan:
Jika

, maka
ditolak
Jika
<
, maka
diterima

H0:
=
= .
H1: Semua nilai min,

adalah tidak sama.

Cari nilai kritikal (critical value, F)

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 23

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Statistik ujian (F-statistik)


Bagi kedua-dua aras signifikan
= 0.05

= 0.01 dan

Keputusan pengujian statistik


yang

Bandingkan
dengan
diperolehi daripada jadual statistik
Kesimpulan pengujian
Sama ada H0 ditolak atau diterima

TOPIK 12: MENTAFSIRKAN DATA PENYELIDIKAN


TINDAKAN
Mengintegrasikan Pelbagai Sumber Data
Setiap kenyataan perlu disokong oleh literatur
(sumber primer dan sekunder)
Pengintegrasian dengan:
Sumber primer (asas)
Bahan-bahan asli yang mempunyai ciri
kesahan, kebolehpercayaan dan
kontekstual.
Contoh:
Dokumen rasmi kerajaan
Dokumen arkib
Diari
Memoir
Biografi
Surat khabar
Surat
Laporan Inkuiri-penemuan
Jurnal
Thesis / Disetasi
Sumber sekunder (kedua)
Bahan-bahan rujukan yang didapati
daripada rujukan sumber asas.
Contoh:
Buku-buku ulasan
Analisis dan kritikan
Majalah
Esei
Buku-buku ilmiah

Tujuan integrasi:
o Memberi idea mengenai pemboleh ubah
o Mengumpul maklumat mengenai kerja-kerja
penyelidikan yang telah dibuat
o Mengetahui status kajian itu di luar.
o Memperoleh makna dan hubungan antara
pemboleh ubah-pemboleh ubah
o Mengenal pasti masalah sebenar
o Membina hipotesis kajian
o Merancang metodologi yang sesuai
Tinjuan Literatur
Penilaian yang berkesan ke atas
dokumen yang dipilih dalam topik kajian.
Bahagian penting dari proses penyelidikan atau mun
gkin merupakan sebuah projek kajian itu sendiri.
Dalam konteks kajian penyelidikan
atau tesis tinjauan literatur
adalah sebuah sintesis kritis terhadap kajian seb
elumnya
Penilaian kesusasteraan logik mengarah kepada
soalan kajian.
Merumus Hasil Kajian dan Membuat Kesimpulan
Refleksi kajian berdasarkan:
o Pelaksanaan Aktiviti 1 Refleksi
o Pelaksanaan Aktiviti 2 Refleksi
o Bentuk laporan refleksi berbagai-bagai:
Jadual carta sebagainya yang
bersesuaian
Refleksi proses P&P secara keseluruhan
Cadangan kajian lanjutan
Bibliografi

TOPIK 13: PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN


TINDAKAN
Tujuan Pelaporan
Laporan bergantung kepada konteks bentuk dan
tujuan dikeluarkan
Menyediakan satu laporan yang
o Berstruktur (well-structured)
o Bernas dan jelas (well-written reports)
o Bersifat saintifik (scientific writing)
Jenis Laporan
Ringkasan (summary)
o Penyelidikan Seminar / Prosiding /
Journal(berwasid)
o Projek Ringkasan eksklusif
Cadangan, syor, perakuan (recommendation)
o Tugasan (assignment) mengikut kehendak
tugasan
o Peristiwa mencadangkan sesuatu projek
proposal (menjejak) sorotan
o Penghakiman

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 24

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Kriteria Laporan Bermutu Tinggi

TOPIK 14: PENULISAN ARTIKEL PENYELIDIKAN


TINDAKAN

Tajuk
Bernas, ringkas dan tersendiri

Format Artikel

Ayat-ayat permulaan
1. Tajuk
Ditulis secara ringkas dan tepat
Menggambarkan keseluruhan kandungan kajian
/ laporan
Menampakkan pendekatan kajian (Ql/Qt),
konstruk, pemboleh ubah, metodologi, statistik,
Nama penulis dan institusi tanpa gelaran
perseorangan atau bersama

Tujuan kajian dijalankan


Abstrak
Refleksi tepat atas isi kandungan
Lengkap, bernas, berasas, logik
Pengenalan
Tujuan utama kajian
Kemuka isu dan soalan-soalan yang berkait
rapat dengan tajuk
Bahan rujukan
kritera keaslian, kesahan, kebolehpercayaan,
ketepatan dan bermakna
Metodologi
Menyokong kaedah yang dipilih laksana
kajian tepat dan boleh dipercayai
Isi kandungan
Tersusun rapi
Dilengkapi dengan senarai rajah dan jadual
Dapatan kajian
Disusun secara sistematik
Diorganisasikan ikut tema kajian
Dijuraikan secara jelas, sistematik dan
berkeyakinan
Kesimpulan
Ulang idea-idea asas dan dapat
Ada implikasi untuk kajian lanjutan
Apendiks
Punyai maklumat tambahan (jadual dan
sebagainya)
Bibliografi / Rujukan
Bibiliografi - bahan rujukan yang dikodkan
katanya dalam laporan (citation)
Rujukan - bahan yang digunakan sebagai
rujukan, tetapi tidak dikodkan dalam laporan
Contoh
Tessa Watson (2007), et al., Music Therapy
with Adults with Learning Disabilities,
Routledge, New Yorl, USA

2. Abstrak
Menyebarkan maklumat yang spesifik, ringkas,
tepat dan padat
Rumusan / sipnosis dalam suatu penyelidikan
Mengandungi masalah kajian (refleksi P&P),
objektif kajian, keputusan kajian, metodologi
(instrumen / responden), dapatan kajian,
cadangan, rumusan
*Tidak mengandungi jadual
Kata kunci
Ditulis dalam SATU perenggan

3. Pengenalan
Menyatakan latar belakang kajian (Refleksi
P&P), masalah kajian, fokus kajian, objektif
kajian
Justifikasi mengapa kajian dijalankan jurang
Hipotesis kajian (jika ada)

4. Metadologi Kajian
Pendekatan kajian tindakan yang dipilih (kajian
tindakan) mengapa memilih kajian tindakan
Model yang digunakan
Prosedur yang dijalankan dalam pengumpulan
data, populasi, sampel kajian
Jadual tindakan yang akan dijalankan
Tempat data dikutip
Instrumen yang digunakan, statistik
Gunakan rajah/jadual untuk menerangkan kajian
berkenaan dijalankan (jika perlu)
Setiap perkara yang dibincangkan perlu
disertakan dengan hujah. MENGAPA?

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 25

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

5. Dapatan Kajian (Analisis dan Huraian Data)


Ringkaskan data menggunakan jadual, gambar
rajah, teks yang menghuraikan (descriptive text)
Tidak mengandungi data mentah
Hurai dan ceritakan data, pola, hubungan yang
diperolehi
Teks yang ditulis perlu mempunyai keputusan
dan bukan hanya merujuk jadual dan
gambarajah
Gunakan GO untuk mempamerkan data
Pastikan jadual dan graf yang digunakan
mempunyai tajuk/paksi dan nomborkan secara
berurutan
Dapatan kajian perlu bebas daripada sebarang
ulasan (perbandingan)

6.Perbincangan Refleksi dan Cadangan


Mengandungi ulasan dan penilaian terhadap
data secara kritis berdasarkan objektif kajian
Bandingkan dapatan kajian dengan kajian lain
Buat rumusan berdasarkan dapatan dan wujud
kelainannya
Dapatan perlu menyumbang kepada bidang
yang dikaji
Kesan sumber kelemahan mengenai teknik yang
digunakan
Mencadang implikasi kajian tidak terlalu umum
Mencadang kajian akan datang

Proses sesi seminar:

Contoh: Seminar Kajian Tindakan Pendidikan


Matematik 2009 IPG Kampus Dato Razali Ismail

Penerbitan
Laporan penyelidikan yang sudah siap boleh
diterbitkan untuk penyebaran kepada umum.
Penerbitan boleh dilakukan sama ada penjilidan
buku / jurnal atau dimuat naik ke laman web jurnal
pendidikan.
Contoh: Jurnal Penyelidikan Institut Pendidikan
Guru Kampus Pulau Pinang 2010

7. Rujukan
Tuliskan semua rujukan yang digunakan dalam
teks
Gunakan cara penulisan rujukan yang betul APA
Perlu konsisten dalam format yang digunakan
Tulis rujukan yang digunakan dalam kajian
sahaja
8. Format
Abstrak: 100 patah perkataan, single spacing
Teks (body of report) : Jumlah muka surat 10-15
termasuk rujukan, lampiran / jadual

Rangkaian Penyelidikan Tindakan


Rangkaian laman web yang menyediakan
perkhidmatan rujukan maklumat kajian tindakan:
o http://cadres.pepperdine.edu/ccar/define.html
o http://www.edu.plymouth.ac.uk/resined/actionres
earch/arhome.htm

TOPIK 15: CARA-CARA MENYEBARKAN DATA


PENYELIDIKAN TINDAKAN
Seminar
Selepas kertas kerja disediakan, lazimnya, pelapor
akan membentangkannya dalam sesi seminar
Seminar merupakan suatu jenis perbincangan
tentang dapat kajian yang memerlukan kemahiran
tinggi.

Disediakan oleh:
Cg Mohd Ridzuan al-Kindy
Mohd Ridzuan bin Mohd Taib
(Facebook - Cg Mohd Ridzuan al-Kindy)
http://jilmuallim.blogspot.com
PISMP Matematik Semester 7
IPG Kampus Dato Razali Ismail.
Hak Cipta Terpelihara 2011

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 26

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)

Lampiran 1

Nota Padat MTE3113 Penyelidikan Tindakan I Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah) | 27