Anda di halaman 1dari 22

TERHAD 1 23/2

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 23/2


GEOGRAFI
KERJA KURSUS
Kertas 2
Februari – Julai

1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan sahaja: Tugasan 1 dan Tugasan 2.

2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.

3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.

4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut dengan memenuhi kriteria


penskoran yang ditetapkan.

Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 22 halaman bercetak dan
2 halaman tidak bercetak
[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 2 23/2

ARAHAN KEPADA CALON

1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.

2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dari
Februari hingga Julai berpandukan senarai semak.

3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan.


Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak
melebihi 5 kilometer persegi.

4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mendapat


Kod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidak
menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap
penguasaan minimum.

5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk


mencari dan mengumpul fakta geografi.

6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah
secara individu.

7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk


laporan dapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk
esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.

8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer pada
kertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon
Times New Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer/foto dalam
kajian tidak mempengaruhi pemarkahan.

9. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak.

10. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan kerja kursus.

11. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.

12. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja
kursus dilaksanakan.

13. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek.
Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 3 23/2

TUGASAN 1 : JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang jaringan sistem pengangkutan


di kawasan kajian dan membandingkannya dengan negara lain.
Kajian tersebut mesti merangkumi perkara-perkara berikut:
• Jenis-jenis sistem pengangkutan.
• Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan.
• Kepentingan jaringan sistem pengangkutan.
• Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar.
• Langkah-langkah penyelesaian.
• Jadual data kajian.
• Grafik.
Nota : Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian.

ATAU

TUGASAN 2 : KEGIATAN EKONOMI

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan ekonomi terhadap


pembangunan di kawasan kajian dan membandingkannya dengan negara lain.
Kajian tersebut mesti merangkumi perkara-perkara berikut:
• Jenis-jenis kegiatan ekonomi.
• Sumbangan kegiatan ekonomi.
• Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.
• Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.
• Jadual data kajian.
• Grafik.
Nota : Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian.

TUGASAN TAMAT

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 4 23/2

PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1

JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
1 Tajuk Menulis tajuk lengkap 1 1
• Kepentingan jaringan dengan menyatakan
sistem pengangkutan lokasi secara jelas
di kawasan kajian dan
perbandingan dengan
negara lain

2 Senarai kandungan Menyenaraikan enam 1 1


• Perkara atau lebih isi kandungan
• Halaman beserta halaman

3 Penghargaan Menyatakan penghargaan 1


• Pengetua/guru kepada dua pihak
• Ibu bapa/penjaga 2
• Rakan-rakan Menyatakan penghargaan 2
• Pihak luar/responden kepada tiga pihak atau
lebih

4 Pendahuluan Menamakan kawasan 1


• Menamakan kawasan kajian dan negara yang
kajian dan negara yang dibandingkan
dibandingkan
• Sebab-sebab pemilihan Menyatakan sebab-sebab
• Tempoh masa kajian pemilihan atau tempoh
dijalankan masa kajian dijalankan
2
Menamakan kawasan 2
kajian dan negara yang
dibandingkan

Menyatakan sebab-sebab
pemilihan dan tempoh
masa kajian dijalankan

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 5 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
5 Objektif kajian Menyatakan dua objektif 1
• Jenis-jenis sistem kajian termasuk penerapan
pengangkutan nilai dan unsur patriotisme
• Faktor-faktor yang terhadap kawasan kajian
mempengaruhi jaringan 2
sistem pengangkutan Menyatakan tiga objektif 2
• Kepentingan jaringan kajian atau lebih termasuk
sistem pengangkutan penerapan nilai dan unsur
• Kesan-kesan patriotisme terhadap
perkembangan jaringan kawasan kajian
sistem pengangkutan
terhadap alam sekitar
• Langkah-langkah
penyelesaian

Nota:
Penerapan nilai dan
unsur patriotisme
dalam dapatan kajian

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 6 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
6 Kawasan kajian Menyatakan dua aspek 1
• Latar belakang kawasan 2
kajian Menghuraikan dua aspek 2
• Peletakan kawasan kajian atau lebih
(pandang darat fizikal)
• Lokasi kawasan kajian Melampirkan satu peta 1
• Jarak dari bandar/pekan daerah yang menunjukkan
terdekat lokasi kawasan kajian
• Peta: 2
- peta daerah Melampirkan satu peta 2
- peta kawasan kajian daerah yang menunjukkan
- peta negara yang lokasi kawasan kajian dan
dibandingkan satu peta negara yang
dibandingkan

Melukis peta kawasan 2


kajian yang tepat dari segi:
- lakaran (½ M)
- simbol (½ M)
- kedudukan/lokasi (½ M)
- sempadan (½ M)
4
Perincian peta kawasan 2
kajian lengkap dengan:
- tajuk (½ M)
- arah mata angin (½ M)
- petunjuk (½ M)
- bingkai peta (½ M)

7 Kaedah kajian Menghuraikan satu 1


• Pemerhatian kaedah sahaja
• Temu bual
2
• Soal selidik
• Rujukan Menghuraikan dua kaedah 2
• Lain-lain atau lebih

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 7 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
8 Dapatan kajian Menyatakan jenis-jenis 1
• Jenis-jenis sistem sistem pengangkutan
pengangkutan di kawasan kajian

Menerangkan jenis-jenis 2 2
sistem pengangkutan
di kawasan kajian

• Faktor-faktor yang Menyenaraikan dua


mempengaruhi jaringan faktor sahaja 1
sistem pengangkutan
- bentuk muka bumi
- kegiatan ekonomi Menyenaraikan tiga faktor
- kemajuan teknologi atau lebih 2
- keselesaan pengguna 4
- governan
- Dasar Pembangunan Menyenarai dan
Negara (DPN) menghuraikan dua faktor 3
- lain-lain atau lebih

Nota:
Penerapan nilai dan Menyenarai dan
unsur patriotisme menghuraikan dua faktor 4
dalam dapatan kajian atau lebih serta penerapan
nilai dan unsur patriotisme

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 8 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Kepentingan jaringan Menyenaraikan dua 1
sistem pengangkutan kepentingan di kawasan
- ketersampaian kajian
- perkembangan
ekonomi Menyenarai dan 2
- mobiliti penduduk menghuraikan dua atau
- peningkatan taraf lebih kepentingan
hidup di kawasan kajian
- keselesaan pengguna 4
- mengangkut Menyenarai dan 3
barangan dan menghuraikan dua
bahan mentah kepentingan di kawasan
- memajukan kajian dan negara yang
pelancongan dibandingkan
- lain-lain
Menyenarai dan 4
Nota: menghuraikan dua
Penerapan nilai dan kepentingan di kawasan
unsur patriotisme kajian dan negara yang
dalam dapatan kajian dibandingkan serta
penerapan nilai dan unsur
patriotisme

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 9 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Kesan-kesan Menyenaraikan dua 1
perkembangan jaringan kesan perkembangan
sistem pengangkutan jaringan sistem
terhadap alam sekitar pengangkutan terhadap
di kawasan kajian alam sekitar di kawasan
kajian
Kesan positif:
- mengurangkan Menyenarai dan 2
kesesakan lalu lintas menghuraikan dua kesan
- membantu mengawal perkembangan jaringan
alam sekitar sistem pengangkutan
- membantu memelihara terhadap alam sekitar
alam sekitar di kawasan kajian
- mewujudkan lanskap 4
yang menarik Menyenarai dan 3
- lain-lain menghuraikan dua kesan
perkembangan jaringan
Kesan negatif: sistem pengangkutan
- kemalangan terhadap alam sekitar
- pencemaran di kawasan kajian dan
- kesesakan lalu lintas negara yang dibandingkan
- kepupusan flora dan
fauna Menyenarai dan 4
- tanah runtuh menghuraikan dua kesan
- lain-lain perkembangan jaringan
sistem pengangkutan
Nota: terhadap alam sekitar
Penerapan nilai dan di kawasan kajian dan
unsur patriotisme negara yang dibandingkan
dalam dapatan kajian serta penerapan nilai dan
unsur patriotisme

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 10 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Langkah-langkah Menyenaraikan dua 1
penyelesaian langkah bagi mengatasi
- penggunaan alat masalah yang dihadapi
catalytic converter di kawasan kajian
- petrol tanpa plumbum
- NGV Menyenarai dan 2
(Neutral Gas Vehicle) menghuraikan dua langkah
- penghijauan bandar bagi mengatasi masalah
- kempen yang dihadapi di kawasan
- kenderaan elektrik kajian
- lain-lain 4
Menyenarai dan 3
Nota: menghuraikan dua langkah
Penerapan nilai dan bagi mengatasi masalah
unsur patriotisme yang dihadapi di kawasan
dalam dapatan kajian kajian dan negara yang
dibandingkan

Menyenarai dan 4
menghuraikan dua langkah
bagi mengatasi masalah
yang dihadapi di kawasan
kajian dan negara yang
dibandingkan serta
penerapan nilai dan
unsur patriotisme

• Jadual data kajian Membina jadual data 2 2


kajian lengkap dengan:
- tajuk (½ M)
- sumber (½ M)
- data (1 M)

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 11 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Grafik Mempersembahkan data 2½
- graf kawasan kajian dengan
- carta pai jelas, tepat dan lengkap
- rajah aliran dalam satu bentuk grafik
- peta minda 5
- lain-lain
Mempersembahkan data 2½ × 2
Perincian grafik kawasan kajian dengan
Graf: jelas, tepat dan lengkap
- tajuk (½ M) dalam dua bentuk grafik
- petunjuk (½ M) secara berasingan
- paksi X dan paksi Y
(½ M)
- plotan (½ M)
- skala (½ M)

Carta pai:
- tajuk (½ M)
- petunjuk (1 M)
- ketepatan sudut (1 M)

Rajah aliran:
- tajuk (½ M)
- anak panah (1 M)
- maklumat (1 M)

Peta minda:
- tajuk (½ M)
- idea utama (½ M)
- anak panah (½ M)
- maklumat (1 M)

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 12 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
9 Rumusan Rumusan dikaitkan
• Objektif kajian dengan objektif kajian 1
- jenis-jenis sistem
2
pengangkutan
- faktor-faktor yang Rumusan dikaitkan 2
mempengaruhi dengan objektif kajian
jaringan sistem serta penerapan nilai dan
pengangkutan unsur patriotisme
- kepentingan
jaringan sistem
pengangkutan
- kesan-kesan
perkembangan jaringan
sistem pengangkutan
terhadap alam sekitar
- langkah-langkah
penyelesaian

Nota:
Penerapan nilai dan
unsur patriotisme
dalam dapatan kajian

10 Lampiran
• Surat pengenalan diri Dua lampiran disertakan 1
murid 2
• Surat kebenaran
membuat kajian Tiga lampiran atau lebih 2
• Surat makluman kepada disertakan
ibu bapa/penjaga
• Surat kebenaran
ibu bapa/penjaga
• Surat penghargaan
• Borang temu bual
• Borang soal selidik

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 13 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM

11 Rujukan Dua rujukan dengan 1


• Buku teks format penulisan yang
• Atlas betul
• Buku rujukan ilmiah
• Internet 2
• Artikel Tiga rujukan atau lebih 2
- majalah dengan format penulisan
- jurnal yang betul
- surat khabar
- buletin
- lain-lain
• Orang sumber
• Media elektronik
- televisyen
- radio
- CD/VCD/DVD

12 Penilaian umum Susunan mengikut format, 1 1


kemas dan teliti

JUMLAH MARKAH 50

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 14 23/2

PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 2

KEGIATAN EKONOMI

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
1 Tajuk Menulis tajuk lengkap 1 1
• Sumbangan kegiatan dengan menyatakan
ekonomi terhadap lokasi secara jelas
pembangunan kawasan
kajian dan
membandingkannya
dengan negara lain

2 Senarai kandungan Menyenaraikan enam 1 1


• Perkara atau lebih isi kandungan
• Halaman beserta halaman

3 Penghargaan Menyatakan penghargaan 1


• Pengetua/guru/ kepada dua pihak
ibu bapa/penjaga
• Rakan-rakan Menyatakan penghargaan 2 2
• Pihak luar/responden kepada tiga pihak atau
lebih

4 Pendahuluan Menamakan kawasan 1


• Menamakan kawasan kajian dan negara yang
kajian dan negara yang dibandingkan
dibandingkan
• Sebab-sebab pemilihan Menyatakan sebab-sebab
• Tempoh masa kajian pemilihan atau tempoh
dijalankan masa kajian dijalankan
2
Menamakan kawasan 2
kajian dan negara yang
dibandingkan

Menyatakan sebab-sebab
pemilihan dan tempoh
masa kajian dijalankan

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 15 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM

5 Objektif kajian Menyatakan dua objektif 1


• Jenis-jenis kegiatan kajian termasuk penerapan
ekonomi nilai dan unsur patriotisme
• Sumbangan kegiatan terhadap kawasan kajian
ekonomi 2
• Kesan-kesan kegiatan Menyatakan tiga objektif 2
ekonomi terhadap alam kajian atau lebih termasuk
sekitar penerapan nilai dan unsur
• Langkah-langkah patriotisme terhadap
mengurangkan kesan kawasan kajian
kegiatan ekonomi terhadap
alam sekitar

Nota:
Penerapan nilai dan
unsur patriotisme
dalam dapatan kajian

6 Kawasan kajian Menyatakan dua aspek 1


• Huraian kawasan kajian 2
• Peletakan kawasan kajian Menghuraikan dua aspek 2
(pandang darat fizikal) atau lebih
• Lokasi kawasan kajian
• Jarak dari bandar/pekan Melampirkan satu peta 1
terdekat daerah yang menunjukkan
• Peta: lokasi kawasan kajian
- peta daerah 2
- peta kawasan kajian Melampirkan satu peta 2
- peta negara yang daerah yang menunjukkan
dibandingkan lokasi kawasan kajian dan
satu peta negara yang
dibandingkan

Melukis peta kawasan 2


kajian yang tepat dari segi:
- lakaran (½ M)
- simbol (½ M)
- kedudukan/lokasi (½ M)
- sempadan (½ M)
4
Perincian peta kawasan 2
kajian lengkap dengan:
- tajuk (½ M)
- arah mata angin (½ M)
- petunjuk (½ M)
- bingkai peta (½ M)

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 16 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
7 Kaedah kajian Menghuraikan satu 1
• Pemerhatian kaedah sahaja
• Temu bual 2
• Soal selidik Menghuraikan dua 2
• Rujukan kaedah atau lebih
• Lain-lain

8 Dapatan kajian Menghuraikan satu jenis 1


• Jenis-jenis kegiatan kegiatan ekonomi sahaja
ekonomi
- pertanian Menghuraikan dua jenis 2 3
- pembalakan kegiatan ekonomi atau
- perikanan lebih
- perlombongan
- perindustrian Menghuraikan dua jenis 3
- perkhidmatan: kegiatan ekonomi atau
i. pelancongan lebih serta penerapan nilai
ii. perdagangan dan unsur patriotisme
iii. pengangkutan dan
perhubungan
iv. kewangan dan
perbankan
v. pendidikan
- lain-lain

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 17 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Sumbangan kegiatan Menyenaraikan dua 1
ekonomi terhadap kawasan sumbangan di kawasan
kajian kajian
- peluang pekerjaan
- pendapatan Menyenarai dan 2
- peningkatan taraf hidup menghuraikan dua
- kemudahan infrastruktur sumbangan di kawasan
- proses pembandaran kajian
- pemindahan teknologi
- pengurangan Menyenarai dan 3
pergantungan barangan menghuraikan dua
import sumbangan atau lebih
- lain-lain di kawasan kajian dan 5
negara yang dibandingkan
Nota:
Penerapan nilai dan Menyenarai dan 4
unsur patriotisme menghuraikan tiga
dalam dapatan kajian sumbangan atau lebih
di kawasan kajian dan
negara yang dibandingkan

Menyenarai dan 5
menghuraikan tiga
sumbangan atau lebih
di kawasan kajian dan
negara yang dibandingkan
serta penerapan nilai dan
unsur patriotisme

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 18 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Kesan-kesan kegiatan Menyenaraikan dua 1
ekonomi terhadap alam kesan kegiatan ekonomi
sekitar terhadap alam sekitar
- kepupusan sumber di kawasan kajian
- hakisan tanah
- perubahan pandang Menyenarai dan 2
darat/lanskap menghuraikan dua kesan
- pencemaran kegiatan ekonomi
- kesan rumah hijau terhadap alam sekitar
- penipisan lapisan ozon di kawasan kajian
- pulau haba
- hujan asid Menyenarai dan 3
- lain-lain menghuraikan tiga kesan
kegiatan ekonomi
Nota: terhadap alam sekitar
Penerapan nilai dan di kawasan kajian
unsur patriotisme 5
dalam dapatan kajian Menyenarai dan 4
menghuraikan tiga kesan
kegiatan ekonomi
terhadap alam sekitar
atau lebih di kawasan
kajian dan negara yang
dibandingkan

Menyenarai dan 5
menghuraikan tiga kesan
kegiatan ekonomi
terhadap alam sekitar atau
lebih di kawasan kajian
dan negara yang
dibandingkan serta
penerapan nilai dan unsur
patriotisme

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 19 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Langkah-langkah Menyenaraikan dua 1
mengurangkan kesan langkah bagi mengatasi
kegiatan ekonomi terhadap masalah yang dihadapi
alam sekitar di kawasan kajian
- penghutanan semula
- kitar semula Menyenarai dan 2
- pendidikan alam sekitar menghuraikan dua langkah
- kempen bagi mengatasi masalah
- penguatkuasaan yang dihadapi di kawasan
undang-undang kajian
- penyelidikan dan
pembangunan (P&P) Menyenarai dan 3 5
- penggunaan sumber menghuraikan tiga langkah
tenaga mesra alam bagi mengatasi masalah
- lain-lain yang dihadapi di kawasan
kajian
Nota:
Penerapan nilai dan Menyenarai dan 4
unsur patriotisme menghuraikan tiga langkah
dalam dapatan kajian bagi mengatasi masalah
yang dihadapi di kawasan
kajian dan negara yang
dibandingkan

Menyenarai dan 5
menghuraikan tiga
langkah bagi mengatasi
masalah yang dihadapi
di kawasan kajian dan
negara yang dibandingkan
serta penerapan nilai dan
unsur patriotisme

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 20 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
• Jadual data kajian Membina jadual data 2 2
kajian lengkap dengan:
- tajuk (½ M)
- sumber (½ M)
- data (1 M)

• Grafik Mempersembahkan data 2½


- graf kawasan kajian dengan
- carta pai jelas, tepat dan lengkap
- rajah aliran dalam satu bentuk grafik
- peta minda 5
- lain-lain
Mempersembahkan data 2½ × 2
Perincian grafik kawasan kajian dengan
Graf: jelas, tepat dan lengkap
- tajuk (½ M) dalam dua bentuk grafik
- petunjuk (½ M) secara berasingan
- paksi X dan paksi Y
(½ M)
- plotan (½ M)
- skala (½ M)

Carta pai:
- tajuk (½ M)
- petunjuk (1 M)
- ketepatan sudut (1 M)

Rajah aliran:
- tajuk (½ M)
- anak panah (1M)
- maklumat (1 M)

Peta minda:
- tajuk (½ M)
- idea utama (½ M)
- anak panah (½ M)
- maklumat (1 M)

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD


TERHAD 21 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM

9 Rumusan Rumusan dikaitkan 1


• Objektif kajian dengan objektif kajian
- jenis-jenis kegiatan 2
ekonomi Rumusan dikaitkan 2
- sumbangan kegiatan dengan objektif kajian
ekonomi serta penerapan nilai dan
- kesan-kesan kegiatan unsur patriotisme
ekonomi terhadap alam
sekitar
- langkah-langkah
mengurangkan kesan
kegiatan ekonomi
terhadap alam sekitar

Nota:
Penerapan nilai dan
unsur patriotisme
dalam dapatan kajian

10 Lampiran Dua lampiran disertakan 1


• Surat pengenalan diri 2
murid
• Surat kebenaran membuat Tiga lampiran atau lebih 2
kajian disertakan
• Surat makluman kepada
ibu bapa/penjaga
• Surat kebenaran ibu bapa/
penjaga
• Surat penghargaan
• Borang temu bual
• Borang soal selidik

[Lihat sebelah
23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD
TERHAD 22 23/2

BIL. ASPEK KRITERIA MARKAH MARKAH


PENSKORAN MAKSIMUM
11 Rujukan Dua rujukan dengan 1
• Buku teks format penulisan yang
• Atlas betul
• Buku rujukan ilmiah 2
• Internet Tiga rujukan atau lebih 2
• Artikel dengan format penulisan
- majalah yang betul
- jurnal
- surat khabar
- buletin
- lain-lain
• Orang sumber
• Media elektronik
- televisyen
- radio
- CD/VCD/DVD

12 Penilaian umum Susunan mengikut 1 1


format, kemas dan teliti

JUMLAH MARKAH 50

23/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD