Anda di halaman 1dari 31

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

REKOD PELAKSANAAN PROGRAM


PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN 2013

[Type text]

[Year]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

REKOD KEBERKESANAN PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2013


1.

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013 (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Nama Program

KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG

Tempoh
Laksana:

19 Ogos 17 September 2013

1. Memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme di dalam jiwa murid-murid supaya terus kekal sehingga dewasa
2. Mencetuskan, menyemarakkan perasaan, suasana dan semangat kemerdeka an

Objektif

3. Mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berpasukan seterusnya mengeratkan perpaduan di semua peringkat
4. Mewujudkan kerjasama warga sekolah dengan masyarakat luar dengan aktivit bersama
5. Menyediakan ruang agar murid-murid menggunakan kreativiti mereka semasa menjalankan kempen ini

GKMP Kemanusiaan
Pemantauan

Jumlah Jalur Gemilang yang tidak mencukupi untuk menghias kawasan sekolah

Guru-guru tingkatan tidak memberikan galakan kepada pelajar kelas masing-masing untuk menghias kelas bagi Pertandingan
Menghias Kelas bertemakan Kemerdekaan.

Kekangan

Kurang perancangan teliti bagi memastikan kelancaran program

Hanya Panitia Sejarah dan Panitia Sivik & Kewarganegaraan yang dilibatkan untuk program ini sedangkan ia merupakan satu
program besar sekolah

[Type text]

Kurang tenaga guru untuk melaksanakan aktivit-aktiviti yang dirancang

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

Penilaian

Ia merupakan program yang dirancang di peringkat kementerian yang perlu dilaksanakan di peringkat sekolah

Wujudnya suasana patriotik dalam atmosfera sekolah dengan berkibarnya Jalur Gemilang di bangunan pentadbiran, bangunan
akademik dan sekitar kawasan sekolah.

Mendapat sokongan dari pihak pentadbir, rakan-rakan guru dan para pelajar

Kuiz Spontan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada semua pelajar

Mesyuarat Induk perlu melibatkan semua panitia di bawah bidang kemanusiaan bagi meramaikan tenaga kerja guru untuk menjayakan
program

Penambahbaikan

Mesyuarat susulan perlu diadakan untuk menyelaras dan mengetahui perkembangan program yang disusun

Guru yang terlibat perlu memainkan peranan lebih pro aktif untuk turut sama memastikan kejayaan program

Perancangan awal dan teliti perlu dibuat dari awal tahun agar guru peka mengenai program ini

Tandatangan Penilai

:...............................................

Nama Penilai

:...............................................

Tarikh

:...............................................

[Type text]

[Year]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013 (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)


Nama Program

Minggu Kemanusiaan

Tempoh
Laksana:

26 Ogos - 29 Ogos 2013

1. Untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan melalui aktiviti kepanitiaan dalam kalangan pelajar dan warga sekolah.
2. Untuk memberi kesedaran kepada warga sekolah bahawa mata pelajaran yang dianggap serpihan seperti PJPK, PSV dan PSK tetap
penting untuk kecergasan, kekreatifan dan pembentukan sahsiah pelajar.
3. Untuk melahirkan rasa cinta kepada negara melalui mata pelajaran Sejarah, untuk melahirkan rasa kesedaran bertauhid kepada Allah
SWT melalui Pendidikan Agama Islam, memupuk jati diri menjaga alam sekitar melalui mata pelajaran Geografi, menerapkan jati diri

Objektif

nilai dan moral melalui mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ( PSK ), melahirkan fizikal dan
mental yang cergas dan sihat melalui Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJPK ), melahirkan pemikiran yang kreatif dan
inovatif melalui mata pelajaran Pendidikan Seni dan Visual ( PSV ) dan mengkaji serta mengambil peluang mengamalkan pasaran
ekonomi yang terbuka luas dalam mata pelajaran Ekonomi Asas.
4. Untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab kepada agama,bangsa dan negara.

Pemantauan

GKMP Kemanusiaan

Kurang perancangan teliti bagi memastikan kelancaran program


Kurang tenaga guru untuk melaksanakan lebih banyak aktiviti yang menarik dan mencabar

Kekangan

[Type text]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Kuiz Spontan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada semua pelajar sesi pagi dan petang
Mendapat sokongan dari rakan-rakan guru dan para pelajar
Para pelajar yang terlibat dengan akitiviti Teka Silangkata dilihat begitu bersemangat untuk mendapatkan jawapan yang betul. Mereka
bertanya guru, rakan-rakan dan merujuk buku yang mana ia adalah satu reaksi positif yang menunjukkan proses pembelajaran telah

Penilaian

berlaku secara tidak langsung.


Pelajar sesi petang telah melaksanakan Projek Gotong Royong Perdana dengan jayanya dan saling bekerjasama. Sokongan pentadbir
dan guru-guru sesi petang amat dihargai.
Mesyuarat Induk Bidang Kemanusiaan perlu diadakan bagi membincangkan aktiviti yang akan dijalankan, penyediaan kertas kerja,
hadiah, senarai ajk dan sebagainya untuk mengelakkan perancangan pada saat-saat akhir
Mesyuarat susulan perlu diadakan oleh panitia masing-masing untuk menyelaras dan mengetahui perkembangan program yang disusun

Penambahbaikan

Guru yang terlibat perlu memainkan peranan lebih pro aktif untuk turut sama memastikan kejayaan program
Perancangan awal dan teliti perlu dibuat dari awal tahun agar guru peka mengenai program
Soalan yang disediakan untuk Kuiz Spontan dan Teka Silangkata perlu disemak terlebih dahulu untuk memastikan tiada pertindanan
soalan, kesalahan dan sebagainya

Tandatangan Penilai

:...............................................

Nama Penilai

:...............................................

Tarikh

:...............................................

[Type text]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

REKOD KEBERKESANAN PROGRAM PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2013


1.

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2013 (Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Nama Program

Projek Mural Berinformasi

Tempoh
Laksana:

26 September 2013

1. Memupuk minat pada mata pelajaran Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan melalui penyampaian yang lebih kreatif
2. Memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme di dalam jiwa murid-murid
3. Mencetuskan dan menyemarakkan perasaan cinta akan tanah air

Objektif

4. Menyampaikan maklumat berkaitan silibus mata pelajaran dengan lebih menarik


5. Mewujudkan satu ruang khas untuk mata pelajaran PSK
6. Menceriakan kawasan sekolah dengan mural berinformasi

GKMP Kemanusiaan
Pemantauan

Mural yang telah dilukis tidak memenuhi beberapa spesifikasi kecil yang telah dibincangkan. Namun penambahbaikan pada mural tersebut
telah dilakukan.

Kekangan

Mural yang dihasilkan sangat menarik dan cantik. Ia mencuri tumpuan pelajar dan mendapat perhatian mereka. Secara tidak langsung

Penilaian

pelajar telah memperolehi informasi mengenai Perdana Menteri Malaysia. Panitia PSK juga telah dapat merealisasikan sudut PSK yang
telah dipertanggungjawabkan.

[Type text]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

Penambahbaikan

Lakaran awal mural yang ingin dilukis perlu disediakan agar mural yang dihasilkan adalah seperti yang dirancang bagi mengelakkan
kesilapan.

Tandatangan Penilai

:...............................................

Nama Penilai

:...............................................

Tarikh

:...............................................

[Type text]

[Year]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016


2.

Bil

[Year]

REKOD KEBERKESANAN PROGRAM 2013 PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Program

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian Keberkesanan
Program

Cadangan Penambahbaikan
Mesyuarat

Induk

Catatan

perlu

melibatkan semua panitia di


bawah bidang kemanusiaan
bagi meramaikan tenaga kerja
guru

untuk

menjayakan

program
Mesyuarat
diadakan

Program
Kempen
Kibar Jalur
Gemilang

susulan
untuk

dan
19 Ogos 17
Sept. 2013

17 Sept. 2013

Mendapat sambutan dan


mencapai objektif

perlu

menyelaras
mengetahui

perkembangan program yang

Boleh dilaksana pada 2014

disusun
Guru

yang

terlibat

perlu

memainkan peranan lebih pro


aktif

untuk

turut

sama

memastikan kejayaan program

Perancangan awal dan teliti


perlu dibuat dari awal tahun
agar guru peka mengenai
program ini
Mendapat sambutan dan
Minggu
2

Kemanusiaan

[Type text]

26 Ogos 29
Ogos 2013

17 Sept. 2013

mencapai objektif

Mesyuarat

Induk

Bidang

Kemanusiaan perlu diadakan


bagi membincangkan aktiviti

Diteruskan 2014

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016


yang

akan

penyediaan
hadiah

dijalankan,
kertas

,senarai

ajk

sebagainya
mengelakkan

kerja,
dan
untuk

perancangan

pada saat-saat akhir


Mesyuarat

susulan

perlu

diadakan oleh panitia masingmasing untuk menyelaras dan


mengetahui

perkembangan

program yang disusun


Guru

yang

terlibat

perlu

memainkan peranan lebih pro


aktif

untuk

turut

sama

memastikan kejayaan program


Perancangan awal dan teliti
perlu dibuat dari awal tahun
agar

guru

peka

mengenai

program

Soalan yang disediakan untuk


Kuiz Spontan dan Teka
Silangkata perlu disemak
terlebih dahulu untuk
memastikan tiada pertindanan
soalan, kesalahan dan

[Type text]

[Year]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

sebagainya

Lakaran awal mural yang ingin

Projek Mural
Berinformasi

26 Sept.
2013

27 Sept. 2013

dilukis perlu disediakan agar


mural yang dihasilkan adalah
seperti yang dirancang bagi
mengelakkan kesilapan.
Tidak dilaksanakan

Program
Budaya
Prihatin
Charity for
Love

Tandatangan PK

Nama PK

Tarikh

[Type text]

Program diintegrasikan dengan

Program tidak dapat

pelaksanaan program lain pada

dilaksanakan kerana kekangan

tahun-tahun akan datang

masa.

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016


3.

[Year]

PENILAIAN DAN MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI 2011-2013

Memastikan kualiti

KEY PERFOMANCE
INDICATORS (KPI)
Bilangan semua A dalam

kurikulum meningkat

peperiksaan Akhir Tahun

Meningkatkan dari segi

% lulus Peperiksaan Akhir

MATLAMAT/OBJEKTIF

kuantiti

Tahun

SASARAN PRESTASI
TOV
11
12 13

INISIATIF/TINDAKAN

20

30

35

45

Ting. 3, 4 & 5

80

85

88

90

Tingkatan 3,4 & 5

Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2011- 2013

11

PRESTASI SEBENAR
12
13
Catatan

Bidang/Unit*: Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

ULASAN:.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH

...................................................

[Type text]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

PELAN STRATEGIK 2014-2016


PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN

[Type text]

[Year]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016


1.0

PENGENALAN

2.0

VISI

[Year]

Pendidikan Berkualiti Insan terdidik Negara Sejahtera


3.0

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara

4.0

MATLAMAT PANITIA
Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (PSK) bertanggungjawab bagi memastikan semua aktiviti akademik atau ko-akademik di bawahnya
berjalan dengan lancar. Setiap ahli panitia perlu bekerjasama dalam mencapai matlamat yang diharapkan.

5.0

OBJEKTIF PANITIA

5.1 Meningkatkan kualiti pengajaran PSK yang selalunya diajar oleh guru bukan opsyen
5.2 Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan
para pelajarterhadap pembelajaran mata pelajaran ini yang sering dianggap mata pelajaran sampingan.
5.3 Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan dan ujian dalam mata pelajaran PSK berpandukan atau berasaskan kepada
prestasi/target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah.
5.4 Memperbanyakkan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah yang menjurus kepada pembentukan modal insan yang lebih baik
5.5 Mewujudkan masyarakat penyayang dalam kalangan pelajar, guru, dan semua warga SMK Puchong Permai
5.6 Mewujudkan semangat bekerjasama di antara panitia mata pelajaran dengan persatuan dan kelab akademik.
5.7 Membantu memantapkan penerapan nilai-nilai murni dan sahsiah melalui pendekatan mata pelajaran yang lebih bersifat umum dan generik

[Type text]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016


6.0

[Year]

ANALISIS SWOT

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1 Mendapat kerjasama daripada panitia lain

W1 Guru yang mengajar mata pelajaran ini bukan merupakan guru opsyen

S2 Mendapat bimbingan dan panduan daripada pentadbiran

W2 Guru sering bertukar-tukar

S3 Guru mempunyai budaya kerja positif

W3

S4

W4

PELUANG (O)
O1 Sokongan yang kuat dari PIBG dan pentadbir sekolah

ANCAMAN/CABARAN (T)
T1 Pelajar kurang minat subjek Pendidikan Sivik kerana ia bukan mata
pelajaran teras

O2 Peruntukan PCG yang tinggi daripada Kementerian Pelajaran

T2 Deskriptor bagi band 5 dan 6 untuk Tingkatan 2 memerlukan pelajar


O3

menglibatkan diri di peringkat daerah sedangkan tiada penganjuran

O4

seumpamanya dilakukan di peringkat PPD


T3

[Type text]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

TOWS MATRIK
KEKUATAN (S)
S1 Mendapat kerjasama daripada panitia lain
S2 Mendapat bimbingan dan panduan daripada
pentadbiran
TOWS MATRIKS

KELEMAHAN (W)
W1 Guru tidak mempunyai kepakaran dan kemahiran mengajar
mata pelajaran ini
W2 Rombakan jadual waktu yang kerap menyebabkan guru yang
mengajar subjek ini sering bertukar-tukar

S3 Guru mempunyai budaya kerja positif


W3 Persepsi pelajar yang menganggap mata pelajaran
Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan tidak penting kerana
tiada Peperiksaan Awam
W4 Guru mempunyai kekangan tugasan lain yang agak berat
PELUANG (O)

SO

O1 Sokongan yang kuat dari PIBG

S1O1O3

O2 Belian peralatan BBM yang mencukupi dapat dilakukan

S4O1O4

WO
W1O1O2
Mengadakan Ladap untuk semua guru yang mengajar subjek ini
secara berkala untuk penguasaan isi pelajaran dan teknik
pengajaran
W2O1O3
Menyediakan buku log semakan PdP untuk rujukan guru yang
bakal mengambil alih kelas
W3O
Mengadakan aktiviti-aktiviti berkaitan yang dapat menarik minat
pelajar terhadap subjek ini

ANCAMAN (T)
T1 Pelajar kurang minat subjek Pendidikan Sivik kerana ia
bukan mata pelajaran teras
T2 Deskriptor bagi band 5 dan 6 untuk Tingkatan 2
memerlukan pelajar menglibatkan diri di peringkat daerah
sedangkan tiada penganjuran seumpamanya dilakukan di
peringkat PPD

[Type text]

ST
S2T1
Menarik minat pelajar mempelajari
PSk dengan pelbagai aktiviti semasa Minggu
Kemanusiaan

WT
W3T1T2
Mengadakan kelas intensif supaya pelajar lebih mengetahui teknik
menjawab soalan yang betul

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERMAI


PELAN STRATEGIK PANITIA / UNIT/ JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2014-2016
NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA

LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru

PPPM

Teras Strategik
: Meningkatkan Pembelajaran Murid
Bidang Keutamaan : Kurikulum dan Pentaksiran

SEKTOR / PPD

Kurikulum

UNIT/ BIDANG

Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (PSK)

TERAS STRATEGIK
Pencapaian
Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan
belum gemilang
dalam Peperiksaan
Pertengahan dan
Akhir Tahun

[Type text]

ISU-ISU
STRATEGIK
Peratus murid yang
mendapat gred A
(cemerlang, A - dan
A ) hanya 16% Ting.
3, 15% - Ting. 4 dan
34.8% -Ting. 5

STRATEGI
Meningkatkan
peratus murid
mendapat gred A
dalam PSK untuk
peperiksaan
Pertengahan dan
Akhir Tahun
sehingga 45 %
menjelang 2016

JADUAL 1
SMK PPM PS/01

PELAN TINDAKAN
Meningkatkan pencapaian
semua A melalui
pengiktirafan dan insentif
oleh PIBG

SASARAN

KPI
% murid mendapat
gred A dalam PSK
Akhir Tahun

TOV

2014

2015

16 % Ting 3

25%

35%

15% Ting. 4

25%

35%

34.8% Ting 5

38%

2016

45%
41%

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

TERAS STRATEGIK

ISU-ISU
STRATEGIK

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

SASARAN

KPI

GPMP PSK Ting.3,


4&5

Masih ada murid


yang gagal PSK
dalam Peperiksaan
Pertengahan dan
Akhir tahun

Memastikan semua
murid lulus dalam
peperiksaan
dalaman menjelang
2016

Meningkatkan pencapaian
% murid lulus dalam
PSK dengan kerjasama guru PSK Peperiksaan
dan ibu bapa murid.
Pertengahan dan
Akhir Tahun

Peratus murid
peroleh band 5-6
sangat kurang

Meningkatkan
peratus murid
mendapat Band
yang lebih baik
dalam semua mata
pelajaran

Memastikan
peningkatan
prestasi
murid
dalam
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah dengan merangka
projek/program
bagi
memenuhi
keperluan
deskriptor

[Year]

TOV

2014

2015

2016

Ting. 3 2.67

2.3

2.0

1.8

Ting.4 4.52

4.0

3.5

2.5

Ting.5 1.84

1.8

1.6

1.4

85.62% Ting 3
79.46% Ting. 4
99.09% Ting 5

90% Ting. 3
85% Ting. 4
99.3% Ting. 5

95% Ting. 3
95% Ting. 4
99.7%
Ting. 5

100%

Ting. 1 0% band 6

15%

Ting. 2 0% band 6

25%

Ting 1 % band 5

30%

Ting. 2 % band 5
Ting. 1 % band 4
Ting. 2 % band 4

Peratus murid
peroleh band 1-6
tidak memuaskan
[Type text]

% band 1-6

100

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

PELAN TAKTIKAL 2014


PANITIA PENDIDIKAN SIVIK &
KEWARGANEGARAAN

[Type text]

[Year]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERMAI


PELAN TINDAKAN / UNIT / JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2014
NKRA

Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

Sub-NKRA

LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

PPPM

Teras Strategik
: Meningkatkan Pembelajaran Murid
Bidang Keutamaan : Kurikulum dan Pentaksiran

SEKTOR/PPD

Kurikulum

UNIT/BIDANG

Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan (PSK)

JADUAL 2
SMKPPM-PS/02

STRATEGI

Bil.
1

Program
Projek
Pengumpulan

[Type text]

Objektif
Mengumpul koleksi cerita
rakyat pelbagai kaum

Tanggungjawab
Ketua Panitia PSK

Tempoh

Kos/ Sumber

Mac Ogos
2014

RM 100
Panitia PSK

Indikator
Pencapaian
Sekurangkurangnya

85

TOV

ETR

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016


Cerita Rakyat

Pameran Warisan
Kesenian Pakaian
Tradisional, Alat
Muzik Tradisional
dan Kraftangan

Guru PSK

20 folio terbaik
pelajar
dapat
dikompilasikan

Menghasilkan barangan
kraftangan sendiri

80% pelajar dpt.


menghasilkan brgn
kraftangan

Menganjurkan Pameran
Warisan Kesenian

Ketua Panitia PSK


Guru PSK

Mengumpul bahan-bahan
kitar semula
Menyerahkan/menjual
kepada pihak terbabit

Guru PSK

Gotong-royong
Perdana Sekolah

Membersihkan kelas dan


kawasan sekolah seperti
yang diagihkan

Ketua Panitia PSK

Menceriakan dan
mengindahkan kawasan
sekolah

Ketua Panitia PSK

[Type text]

pelajar
dapat
menghasilkan folio
tersebut

Mendokumentasikan
koleksi cerita rakyat dalam
bentuk folio

Merancang Projek
5R Pengumpulan
bahan-bahan
terbuang dan kitar
semula

Program Jom
Hijaukan Sekolah

[Year]

Ketua Panitia PSK

Guru PSK

Guru PSK

Mac
September
2014

RM 2000
Panitia PSK

Pameran
Kesenian
diadakan

Warisan
dapat

Bahan-bahan kitar
semula
dapat
dikumpulkan
Februari
Ogos 2014

RM 100
Panitia PSK

Februari
Ogos 2014

RM 100
Panitia PSK

Februari
Ogos 2014

RM 1000
Panitia PSK

Mengutip dana hasil


jualan
bahan
terbuang/kitar
semula
Gotong-royong
dapat
diadakan
sekurangkurangnya 2 kali
setahun
Pelajar
dapat
melaksanakan
program
dan
menceriakan
kawasan sekolah

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Minggu
Kemanusiaan
Pertandingan
Permainan
Tradisional
Kuiz Spontan

Persembahan Seni
Mempertahankan
diri
Persembahan
Tarian Tradisional

Menggalakkan penyertaan
pelajar dalam aktiviti yang
dianjurkan

Ketua Panitia PSK

Meningkatkan minat pelajar


terhadap mata pelajaran
PSK

Guru PSK

Sepanjang
Ogos 2013

RM 1800
Panitia PSK

Aktiviti
berkaitan
dapat
diadakan
bagi
memenuhi
keperluan
mata
pelajaran
Jumlah penyertaan
yang banyak dari
pelajar

Kad Ucapan
Gergasi
Poster Keamanan
Surat untuk PM

Kempen Kibar Jalur


Gemilang

Menanamkan semangat
patriotisme dalam kalangan
warga sekolah

GKMP
Kemanusiaan
Ketua Panitia PSK

Sepanjang
Ogos- Sept.
2013

RM 1500
Panitia PSK

Suasana sambutan
hari Kemerdekaan
dapat dirasai dan
dilihat di sekolah

April Jun
2013

RM 2000
Panitia PSK

Mural
dihasilkan

Guru PSK
8

Projek Mural
Berinformasi
-Mural bertemakan
warisan kesenian

[Type text]

Menambah ruang
berinformasi mata pelajaran
PSK

Ketua Panitia PSK

dapat

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

PELAN OPERASI 2014


PANITIA PENDIDIKAN SIVIK &
KEWARGANEGARAAN

[Type text]

[Year]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014


Nama Program

1.

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

1.Mengumpul koleksi cerita rakyat pelbagai kaum 2.Mendokumentasikan koleksi cerita rakyat dalam bentuk folio
Mac Ogos 2014
Pelajar Ting. 1
KP, Semua Guru PSK Ting. 1
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran Ting 1 bagi memenuhi keperluan Band 5
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan disediakan oleh pelajar sendiri kecuali untuk 20 set terbaik akan ditambah baik dan dijadikan simpanan
panitia dengan menggunakan belanjawan sebanyak RM 100

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

[Type text]

Projek Pengumpulan Cerita Rakyat

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

Penambahbaikan

[Year]

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai

Nama Penilai

Tarikh

Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014 (( mengikut bilangan program )
Nama Program

2. Pameran Warisan Kesenian Pakaian Tradisional, Alat Muzik Tradisional dan Kraftangan

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

1. Menghasilkan barangan kraftangan sendiri 2. Menganjurkan Pameran Warisan Kesenian

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

[Type text]

Mac Ogos 2014


Pelajar Ting. 2
KP, Semua Guru PSK Ting. 2
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran Ting 2 bagi memenuhi B4 D4 E1
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan disediakan oleh pelajar sendiri untuk barangan kraftangan mereka. Pihak panitia akan menyediakan bahan
pameran lain seperti alat muzik dan model/patung pakaian tradisional dengan belanjawan RM 2000

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

Penambahbaikan

[Year]

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai

Nama Penilai

Tarikh

:
Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014 (( mengikut bilangan program )

Nama Program

3.Merancang Projek 5R Pengumpulan bahan-bahan terbuang dan kitar semula

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Mengumpul bahan-bahan kitar semula

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

[Type text]

Februari Ogos 2014


Semua pelajar Ting. 1 - 5
KP, Semua Guru PSK
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran memenuhi program khidmat masyarakat dan keperluan mata pelajaran
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan dikutip daripada pelajar dan dibawa ke kilang kitar semula. Alatan untuk promosi dan pengurusan dianggarkan bermilai
RM 100.

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai

Nama Penilai

Tarikh

:
Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014 (( mengikut bilangan program )

Nama Program

4.Gotong-royong Perdana Sekolah

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Membersihkan kelas dan kawasan sekolah seperti yang diagihkan

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

[Type text]

Mei 2014
Semua pelajar
Semua Guru PSK, Unit Kebersihan Sekolah
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran Semua pelajar bagi memenuhi keperluan khidmat masyarakat peringkat sekolah
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan disediakan (plastik sampah, baldi kecil dan tuala kecil)dengan perbelanjaan sebanyak RM 100. Setiap kelas
diagihkan dengan baldi kecil dan kain perca. Bagi kelas yang ditugaskan membersihkan kawasan tertentu sekolah alatan
seperti cangkul, penyapu laman dan laian-lain akan dipinjam dari panitia KH.

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:
Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014 (( mengikut bilangan program )

Nama Program

5.Program Jom Hijaukan Sekolah

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Menceriakan dan mengindahkan kawasan sekolah

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

[Type text]

April - Jun
Semua pelajar Ting. 1
Semua Guru PSK
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran Ting 1 bagi bagi memenuhi B5 D4 E2
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan disediakan seperti anak pokok, baja, pasu dan tanah. Belanjawan sebanyak RM 1000 diperlukan.

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai

Nama Penilai

Tarikh

:
Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014 (( mengikut bilangan program )

Nama Program

6.Minggu Kemanusiaan

Objektif

1.Menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti yang dianjurkan 2. Meningkatkan minat pelajar terhadap mata
pelajaran PSK

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Sepanjang Ogos 2014


Semua Pelajar
Semua Guru PSK
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran semua pelajar
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Hadiah disediakan untuk penyertaan dan pertandingan. Peralatan untuk persiapan minggu ini disediakan. Perbelanjaan
dianggarkan RM 1800

[Type text]

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai
Nama Penilai
Tarikh

:
:
:
Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014 (( mengikut bilangan program )

Nama Program

7.Kempen Kibar Jalur Gemilang

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah

[Type text]

Sepanjang Ogos Sept. 2014


Semua Pelajar
Semua Guru PSK dengan kerjasama Panitia Sejarah dan Unit Ko kurikulum
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran semua pelajar
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Bahan keperluan disediakan dengan perbelanjaan sebanyak RM 1500.

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai

Nama Penilai

Tarikh

:
Pelan Operasi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2014 (( mengikut bilangan program )

Nama Program

8.Projek Mural Berinformasi

Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Menambah ruang berinformasi mata pelajaran PSK

[Type text]

April Jun 2014


Semua pelajar
KP
1. Taklimat ringkas program pada 18 Jan 2014
2. Kenal pasti kumpulan sasaran semua pelajar
3. Perbincangan pelaksanaan
4. Pelaksanaan aktiviti (Jadual)
5. Kos penghasilan mural adalah dianggarkan sebanyak RM 2000

SMK Puchong Permai, Rancangan Pemajuan Sekolah 2014-2016

[Year]

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai

Nama Penilai

Tarikh

[Type text]

REKOD KEBERKESANAN PROGRAM


PANITIA PENDIDIKAN SIVIK &

Anda mungkin juga menyukai