Anda di halaman 1dari 9

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT


_______________________________________________________________________
_
HBPE1103
PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI
JANUARI 2013
________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak
kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed
module for the course.
2. Jawab dalam Bahasa Melayu / Answer in Malay.
3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan
penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times
New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template
concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment
should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing.
4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan
perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan
tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding
references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the
assignment question and instructions to your answer.
5.

Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan


menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your
assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal
reference.

6.

Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 1hb - 3hb Mac 2013 atau Tutorial 4. Serahan selepas
3hb Mac 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between
1st - 3rd March 2013 or Tutorial 4. Submission after 3rd March 2013 or Tutorial 4 will NOT be
accepted.

7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga
dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be
prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not
plagiarise another persons work as your own.

PENILAIAN / EVALUATION
Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai
berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40 % of the
marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics or Answer Scheme.
Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester
bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination
commences.

PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION


Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika
plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted
assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would
be deducted as follows:

Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada


jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada
jumlah markah yang diperoleh.
Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan
diberikan.
Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks
scored.
Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks
scored.
Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.

SOALAN TUGASAN
Sukan merupakan satu medium yang dapat meningkatkan status negara di samping
memartabatkan penglibatan dalam sukan sebagai gaya hidup yang sihat dan aktif.
Malaysia kerap menyertai dan menganjurkan pertandingan atau kejohanan sukan pada
tahap antarabangsa dengan mencapai pelbagai kejuaraan dan kedudukan.
Namun kecemerlangan Malaysia dalam bidang sukan masih belum menyerlah walaupun
pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk meningkatkan mutu sukan di negara
kita. Malah penekanan terhadap mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah rendah
mahupun menengah masih dianggap tidak penting dan tidak diberi perhatian sewajarnya.
Perkembangan terkini yang dilaksanakan ialah penilaian Pendidikan Jasmani melalui
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Adakah kaedah penilaian ini mampu
memartabatkan mata pelajaran ini.
Sehubungan itu, bagi menyempurnakan tugasan ini, anda dikehendaki membuat huraian
pelaksanaan PBS dalam Pendidikan Jasmani untuk sekolah rendah berdasarkan kriteriakriteria yang dinyatakan di bawah ini:
a.

Proses pelaksanaan dan penerimaan guru-guru terhadap pelaksanaan Pentaksiran


Berasaskan Sekolah (PBS) dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.
(12 markah )

b.

Kekuatan dan kelemahan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam mata


pelajaran Pendidikan Jasmani
(16 markah )

c.

Cadangan dan tindakan untuk memantapkan lagi mata pelajaran Pendidikan


Jasmani dalam kurikulum pendidikan negara.
(12 markah )
3

(Jumlah:40 markah)

PANDUAN PELAJAR

1.

Jawab semua soalan yang diberi di bawah:


a.

Anda dikehendaki menghuraikan pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan


Sekolah (PBS) dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Huraian anda
hendaklah meliputi proses seperti yang dicadangkan di bawah:
i.

Proses pelaksanaan dan penerimaam guru terhadap pelaksanaan


Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam mata pelajaran
Pendidikan Jasmani.

ii.

Perbincangan kekuatan dan kelemahan Pentaksiran Berasaskan


Sekolah (PBS) dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

iii.

Memberi cadangan dan tindakan untuk memantapkan lagi mata


pelajaran ini dalam kurikulum pendidikan negara kita.

b.

Faktor yang diberi mestilah dibincangkan dan dihuraikan dengan bernas,


tepat dan jelas serta mengemukakan contoh-contoh yang boleh dijadikan
sebagai bahan bukti seperti gambar.

c.

Anda digalakkan untuk mengemukakan cadangan-cadangan dan tindakan


sebagai menyokong isi yang telah anda kemukakan.

d.

Anda juga diingatkan agar tidak menyentuh mana-mana isu yang sensitif.

Catatan;
1. Anda perlu menyediakan tugasan ini secara individu.
2. Anda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan. Cadangan
bahan rujukan adalah seperti di bawah:
i.
ii.

OUM (2006). HBPE 1103 : Pengenalan Pendidikan Jasmani .


Kementerian Pendidikan Malaysia . Sukatan Pelajaran KSSR. Kuala
Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

3. Digalakkan melampirkan bahan keratan akhbar / majalah / laman web


berkaitan/gambar-gambar sebagai bahan sokongan tugasan.
4. Penulisan bibliografi perlu mengikut format APA . Perlu berbincang dengan
tutor tentang cara menulis bibliografi yang betul.

5. Masukkan elemen ICT dalam menghasilkan tugasan.

Panduan Tugasan (Kandungan dan Skema Pemarkahan)


KOD KURSUS : HBPE1103
SEMESTER : JANUARI 2013

Kriteria

i. Huraian proses
pelaksanaan dan
penerimaam guru
terhadap
pelaksanaan
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
(PBS) dalam mata
pelajaran Pendidikan
Jasmani (PJ)

Missing
Item
Pemberatan
0
3
Tidak
menghuraikan
proses
pelaksanaan dan
tidak
menyatakan
penerimaan guru
terhadap PBS
PJ.

Sederhana

Baik

Sangat Baik

4
Proses pelaksanaan
dan penerimaan
guru terhadap PBS
PJ sangat jelas
berserta contohcontoh. Tersusun
dan menarik.

Proses
pelaksanaan dan
penerimaan guru
terhadap PBS PJ
tidak dihuraikan
dengan jelas.

Proses
pelaksanaan dan
penerimaan guru
terhadap PBS PJ
dihuraikan tetapi
tidak
komprehensif.

Proses
pelaksanaan dan
penerimaan guru
terhadap PBS
dinyatakan dengan
komprehensif
berserta contohcontoh.

Markah
Maksimum

12

Tidak
menyatakan
kekuatan dan
kelemahan PBS
PJ.

Kekuatan dan
kelemahan PBS
PJ tidak
dinyatakan
dengan jelas.

Kekuatan dan
kelemahan PBS
PJ dihuraikan
dengan jelas
tetapi tidak
menyeluruh.

Kekuatan dan
kelemahan PBS PJ
dihuraikan dengan
jelas dan
disertakan contohcontoh yang baik
bagi menyokong
hujah.

Kekuatan dan
kelemahan PBS PJ
dihuraikan dengan
sangat jelas
berserta contohcontoh yang sangat
baik bagi
menyokong hujah.

16

Tidak
mengemukakan
sebarang
cadangan dan
tindakan.

Mengemukakan
cadangan dan
tindakan yang
tidak jelas.

Mengemukakan
cadangan dan
tindakan tetapi
tidak menyeluruh.

Mengemukakan
cadangan dan
tindakan yang baik
dan bernas.

Mengemukakan
cadangan dan
tindakan yang
sangat baik dan
bernas.

12

ii. Perbincangan
kekuatan dan
kelemahan
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
(PBS) mata
pelajaran Pendidikan
Jasmani.

iii. Cadangan dan


tindakan untuk
memantapkan mata
pelajaran Pendidikan
Jasmani dalam
kurikulum
pendidikan negara

Lemah

Kriteria

i. Huraian proses
pelaksanaan dan
penerimaam guru
terhadap
pelaksanaan
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
(PBS) dalam mata
pelajaran Pendidikan
Jasmani (PJ)

Missing
Item
Pemberatan
0
3
Tidak
menghuraikan
proses
pelaksanaan dan
tidak
menyatakan
penerimaan guru
terhadap PBS
PJ.
4

ii. Perbincangan
kekuatan dan
kelemahan
Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
(PBS) mata
pelajaran Pendidikan
Jasmani.

Tidak
menyatakan
kekuatan dan
kelemahan PBS
PJ.

Lemah

Sederhana

Baik

Sangat Baik

4
Proses pelaksanaan
dan penerimaan
guru terhadap PBS
PJ sangat jelas
berserta contohcontoh. Tersusun
dan menarik.

Proses
pelaksanaan dan
penerimaan guru
terhadap PBS PJ
tidak dihuraikan
dengan jelas.

Proses
pelaksanaan dan
penerimaan guru
terhadap PBS PJ
dihuraikan tetapi
tidak
komprehensif.

Proses
pelaksanaan dan
penerimaan guru
terhadap PBS
dinyatakan dengan
komprehensif
berserta contohcontoh.

Kekuatan dan
kelemahan PBS
PJ tidak
dinyatakan
dengan jelas.

Kekuatan dan
kelemahan PBS
PJ dihuraikan
dengan jelas
tetapi tidak
menyeluruh.

Kekuatan dan
kelemahan PBS PJ
dihuraikan dengan
jelas dan
disertakan contohcontoh yang baik
bagi menyokong
hujah.

Markah
Maksimum

12

Kekuatan dan
kelemahan PBS PJ
dihuraikan dengan
sangat jelas
berserta contohcontoh yang sangat
baik bagi
menyokong hujah.

16

JUMLAH MARKAH

40