Anda di halaman 1dari 4

STRATEGI PENINGKATAN KUALITI DAN KUANTITI MATA

PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN SPM 2011 DI SM KEN HWA


A. ANALISIS PERBANDINGAN SUBJEK MATEMATIK TAMBAHAN SPM 2010
DAN 2011

TAHUN
2010

2011

GRED
A+
0
A
1
A2
B+
3
B
4
C+
5
C
6
D
7
E
8
F
9
TH
JUMLAH CALON
LULUS
GAGAL
(A+)+A+(A-)
A+B+C
GPMP

JUMLAH
7
3
7
3
7
7
16
8
5
4
0
67
63
4
17
50
4.72

PERATUS (%)
10.45
4.48
10.45
4.48
10.45
10.45
23.88
11.94
7.46
5.97
0
94.03
5.97
25.37
74.63

JUMLAH
17
3
10
7
9
11
8
6
6
2
1
80
77
2
30
65
3.68

PERATUS (%)
21.52
3.80
12.66
8.86
11.39
13.92
10.13
7.59
7.59
2.53
1.27
97.47
2.53
37.97
82.28

Secarakeseluruhannya, terdapatpeningkatankualitidankuantitiiaitu GPMP


menurunsebanyak 1.04 danperatuskelulusanmenaiksebanyak 3.44% masingmasing.Bilanganmurid yang mendapatsekurang-kurangnya A- meningkatsebanyak
12.6%.
B. STRATEGI YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM USAHA UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI.
Motivasi / kata-kata nasihat / perangsangsecaraberterusankepadamurid

muridsemasa proses pengajarandanpembelajaran.


Penekananisikandungantopik yang popular dalam SPM.

Latihtubi yang berterusanterutamapadaduabulanterakhir (latihanintensif) sebelum

SPM bermuladenganmenggunakan set model SPM.


Meletakkan target luluskepadamurid-muridselamba agar

merekamempunyaisemangatdankeyakinanuntuk lulus dalam SPM.


Penekanankepadasoalanmudahdanpernyataanmudahdansoalanbergambarkepadam
uridselambasemasa program latihtubi agar

merekatidakbosanuntukmenjawabsoalan.
Menyediakanbuku-bukurujukankepadamuridsemasamenjawabsoalan model SPM
agar merekadapatmaklumat yang lebihbanyak.

Disediakanoleh,

___________________
(ONG KHYE CHING)
GURU SUBJEK MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN
SEKOLAH MENENGAH KEN HWA, KENINGAU

STRATEGI PENINGKATAN KUALITI DAN KUANTITI MATA


PELAJARAN MATEMATIK T STPM 2011 DI SM KEN HWA
A. ANALISIS PERBANDINGAN SUBJEK MATEMATIK TSTPM 2010 DAN 2011

TAHUN

2010

2011

GRED
A
4.00
A
3.67
B+
3.33
B
3.00
B2.67
C+
2.33
C
2.00
C1.67
D+
1.33
D
1.00
F
0.00
TH
JUMLAH CALON
LULUS
GAGAL
GPMP

JUMLAH
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
6
4
2
2.112

PERATUS (%)
0
0
0
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
0
16.67
0
0
66.67
33.33

JUMLAH
0
1
1
2
0
2
1
0
0
1
1
0
9
7
2
2.296

PERATUS (%)
0
11.11
11.11
22.22
0
22.22
11.11
0
0
11.11
11.11
0
77.78
22.22

Secarakeseluruhannya, terdapatpeningkatankualitidankuantitiiaitu GPMP


meningkatsebanyak 0.184danperatuskelulusanmenaiksebanyak 11.11% masing-masing.
B. STRATEGI YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM USAHA UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI.
Motivasi / kata-kata nasihat / perangsangsecaraberterusankepadamurid

muridsemasa proses pengajarandanpembelajaran.


Penekananisikandungantopik yang popular dalam STPM.
Latihtubi yang berterusanterutamapadaduabulanterakhir (latihanintensif) sebelum

STPM bermuladenganmenggunakan set model STPM.


Meletakkan target luluskepadamurid-muridselamba agar

merekamempunyaisemangatdankeyakinanuntuk lulus dalam STPM.


Penekanankepadasoalanmudahdanpernyataanmudahdansoalanbergambarkepadam
uridselambasemasa program latihtubi agar

merekatidakbosanuntukmenjawabsoalan.
Menyediakanbuku-bukurujukankepadamuridsemasamenjawabsoalan model
STPM agar merekadapatmaklumat yang lebihbanyak.

Disediakanoleh,

___________________
(ONG KHYE CHING)
GURU SUBJEK MATA PELAJARAN MATEMATIK T
SEKOLAH MENENGAH KEN HWA, KENINGAU