Anda di halaman 1dari 11

PENGUMUMAN KEPUTUSAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)


TAHUN 2009

Oleh

Y.BHG. DR. HJ ZAHRI BIN AZIZ


Y.B
PENGARAH PELAJARAN SELANGOR

24 DISEMBER 2009

DI

JABATAN PELAJARAN SELANGOR

1
PENDAHULUAN

Saya mengucapkan syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izinNYA


saya diberi kesempatan sekali lagi untuk mengumumkan keputusan Penilaian
Menengah Rendah (PMR) Tahun 2009. Izinkan saya menjelaskan bahawa
keputusan PMR tahun ni diumumkan serentak di seluruh negara pada hari ini.
Murid akan menerima keputusan hari ini mulai pukul 10.00 pagi di sekolah
masing-masing. Negeri-negeri juga membuat pengumuman keputusan mengikut
negeri masing-masing serentak dengan pengumuman ini dibuat.

Sukacita dimaklumkan bahawa matlamat persekolahan bukanlah untuk


menyediakan murid untuk menghadapi peperiksaan semata-mata. Waktu
persekolahan seharusnya dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti pembinaan modal
insan untuk mewujudkan sebuah bangsa yang berdaulat, maju dan bersatu
padu. Sesuai dengan konsep Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian
Diutamakan, persekolahan hendaklah mampu melahirkan satu masyarakat
Malaysia yang bersatu padu, hidup aman dan damai menikmati peluang belajar
secara saksama dan mengecapi kejayaan dalam pembelajaran juga secara
bersama.
Maka dalam mengumumkan keputusan PMR pada tahun ini saya akan
cuba menerapkan konsep Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian
Diutamakan. Mengambil semangat Satu Malaysia, PMR adalah antara wahana
pendidikan yang membolehkan semua murid yang mengikuti persekolahan
menengah rendah di seluruh negara dinilai menggunakan satu peperiksaan yang
sama. Peperiksaan PMR telah diduduki oleh semua murid serentak dari 7 hingga
13 Oktober 2009 dan pada hari ini sekali lagi semua murid menerima keputusan
serentak walau di mana mereka berada.

Sebelum saya dapat mengumumkan keputusan pada hari ini, pelbagai


kerja telah dibuat oleh pegawai-pegawai petugas peperiksaan yang terdiri
daripada pegawai-pegawai peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri, pegawai

2
peperiksaan Pejabat Pelajaran Daerah, Penyelia Kawasan, Ketua Pengawas
dan Penolong Pengawas untuk memastikan rakyat didahulukan dalam menerima
keputusan.
Bilangan petugas PMR adalah seperti berikut:-
Penyelia Kawasan : 111 orang
Ketua Pengawas : 531 orang
Penolong Pengawas : 4008 orang

Saya bersyukur kerana PMR pada tahun ini telah dapat dilaksanakan
dengan jayanya tanpa sebarang masalah besar berlaku walaupun wabak
Influenza A H1N1 telah melanda negara semasa peperiksaan ini dilaksanakan.
Garis panduan yang diberi nama Operasi Wabak telah dikeluarkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia dan diikuti dengan baik oleh semua petugas
peperiksaan PMR tahun ini sehingga tiada masalah besar berlaku.

Pelaporan keputusan PMR pada tahun ini juga memberi tumpuan kepada
penguasaan kemahiran generik. Kemahiran generik meliputi kemahiran
berbahasa, kemahiran matematik, kemahiran saintifik, kemahiran keinsanan ,
dan kemahiran hidup . Kemahiran-kemahiran di atas diukur melalui mata
pelajaran bahasa, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam, Geografi dan
Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB). Maklumat tentang penguasaan kemahiran-
kemahiran di atas diperoleh melalui pentaksiran bertulis, lisan, amali dan kerja
kursus.

PMR Tahun 2009

Pada tahun 2009 sejumlah 74855 orang calon telah menduduki PMR.
Daripada jumlah ini, 6592 orang calon (8.81%) telah mendapat gred ‘A’ bagi
semua matapelajaran berbanding tahun 2008, seramai 6005 calon (8.2 %). Ini
menunjukkan peningkatan sebanyak 0.6 %. Manakala pencapaian calon yang
menguasai minima ‘D’ pada tahun 2009 ialah 51950 calon (69.4 %). Peningkatan

3
sebanyak 0.5 % berbanding tahun 2008. Gred purata skor negeri bagi tahun
2009 ialah 2.63 berbanding 2.68 tahun 2008 . Ini menunjukkan peningkatan 0.05.
Gred purata skor nasional ialah 2.78.
Sebanyak 10 buah sekolah di Negeri Selangor mendapat keputusan
100% iaitu SMK Seri Puteri, SM Sains Hulu Selangor, SM Sains Kuala Selangor,
SBPI Gombak, SAM Bestari, SMK Jalan Empat, SBPI Sabak Bernam, SMA
Persekutuan, SBPI Rawang dan SMKA Kuala Selangor. Manakala, sebanyak 24
buah sekolah telah mendapat keputusan melebihi 90% .

ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2009

Kemahiran Berbahasa

Kemahiran berbahasa yang diukur di sekolah menengah rendah


merangkumi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, mencari dan
menyampaikan maklumat dengan betul, berkesan, bersantun dan berbudaya.
Kemahiran-kemahiran tersebut ditaksir melalui Pentaksiran Lisan Berasaskan
Sekolah (PLBS) dan ujian bertulis berpusat dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Arab Komunikasi
dan Bahasa Punjabi.

Penguasaan pelajar dalam kemahiran berbahasa pelbagai bahasa di peringkat


A,B C,dan D adalah seperti berikut:-

Bil. GRED A Bil. MINIMA 'D'


MATA PELAJARAN Calon Calon

% % % %
Negeri Nasional Negeri Nasional
2009 2009
Bahasa Melayu 20471 27.72 25.6 68458 92.69 92.9

Bahasa Inggeris 17551 23.75 16.1 58505 79.16 72.8

4
Bahasa Cina 2869 22.64 23.2 11143 87.94 87.7

Bahasa Tamil 602 20.87 19.8 2283 79.13 76.7

Bahasa Arab Komunikasi 1711 28.35 38.8 5280 87.49 94.1

Bahasa Punjabi 8 40.00 22.7 20 100 80.6

Berdasarkan jadual di atas, mata pelajaran kategori Gred A yang


mengatasi peringkat Nasional ialah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa
Tamil dan Bahasa Punjabi, manakala mata pelajaran bagi kategori Minima D
ialah Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Bahasa Tamil dan Bahasa Punjabi.

Pencapaian Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris menunjukkan sedikit


penurunan berbanding tahun 2008 , mengikut trend penurunan peringkat
nasional bagi kedua-dua matapelajaran ini. Keputusan matapelajaran Bahasa
Melayu tahun 2008 bagi gred A ialah 26.3% , minima D ialah 93.5%. Bahasa
Inggeris gred A ialah 16.4% , minima D ialah 74.8%.

Pencapaian bagi Bahasa Cina , Tamil menunjukkan peningkatan bagi


pencapaian minima ‘D’ berbanding tahun 2008.

Kemahiran Matematik

Kemahiran matematik merangkumi aspek penyelesaian masalah,


membuat keputusan dan berpemikiran matematik (mathematical thinking).
Kemahiran matematik pelajar diukur secara bertulis sahaja dengan dua kertas
iaitu kertas objektif aneka pilihan dan kertas subjektif.

5
Pencapaian pelajar yang telah menguasai kemahiran matematik ádalah seperti
berikut:-

Bil. GRED A Bil. MINIMA 'D'


MATA PELAJARAN Calon Calon

% % % %
Negeri Nasional Negeri Nasional
2009 2009

Matematik 24682 33.42 26.7 67169 90.96 90.1

Jadual di atas menunjukkan peratus kategori Gred A, mata pelajaran Matematik


mengatasi peratus peringkat Nasional sebanyak 6.72%, manakala bagi kategori
Minima D pula mengatasi sebanyak 0.86%.

Prestasi matapelajaran matematik menunjukkan peningkatan ketara dari segi


peratus mendapat A dan minima D berbanding tahun 2008. Dimana pencapaian
pada tahun 2008 bagi A ialah 32.37% dan minima D ialah 88.46%.

Kemahiran Saintifik

Kemahiran saintifik merangkumi pengetahuan dan kemahiran proses


sains serta kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains diukur melalui kertas
soalan bertulis. Kemahiran manipulatif pula diukur melalui Penilaian Kerja Amali
(PEKA) yang dikendalikan oleh sekolah.

6
Pencapaian pelajar yang telah menguasai kemahiran sains adalah seperti
berikut:-

Bil. GRED A Bil. MINIMA 'D'


MATA PELAJARAN Calon Calon

% % % %
Negeri Nasional Negeri Nasional
2009 2009

Sains 18296 24.77 18.5 68180 92.29 92.4

Peratus Kategori Gred A bagi mata pelajaran Sains mengatasi peratus Nasional
sebanyak 6.27%.

Prestasi matapelajaran sains menunjukkan peningkatan ketara dari segi peratus


mendapat A dan minima D berbanding tahun 2008. Dimana pencapaian pada
tahun 2008 bagi A ialah 22.97% dan minima D ialah 90.34%.

Kemahiran Keinsanan

Kemahiran Keinsanan merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang


berkaitan dengan perhubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia
dengan manusia dan manusia dengan alam. Kemahiran ini diukur secara bertulis
melalui mata pelajaran antaranya Sejarah, Geografi, dan Pendidikan Islam. Di
peringkat sekolah, kemahiran ini diukur melalui Perkara Asas Fardhu Ain
(PAFA), Penilaian Adab, Tilawah dan Hafazan serta Kerja Kursus.

7
Pencapaian pelajar yang telah menguasai Kemahiran Keinsanan ádalah seperti
berikut:-

Bil. GRED A Bil. MINIMA 'D'


MATA PELAJARAN Calon Calon

% % % %
Negeri Nasional Negeri Nasional
2009 2009

Sejarah 17066 23.14 19.3 68605 93.03 92.9

Geografi 18316 24.79 21.0 67476 91.34 91.5

Pendidikan Islam 15044 32.09 27.2 44937 95.86 93.9

Jadual di atas menunjukkan peratus mata pelajaran kategori Gred A yang


mengatasi peringkat Nasional ialah Sejarah, Geografi dan Pendidikan Islam,
manakala mata pelajaran Minima D ialah Sejarah dan Pendidikan Islam.

Prestasi matapelajaran Sejarah dan Geografi menunjukkan peningkatan yang


membanggakan dari segi peratus mendapat A dan minima D berbanding tahun
2008. Dimana pada tahun 2008 pencapaian Sejarah bagi gred A ialah 20.36%
, minima D ialah 92.45% dan Geografi gred A ialah 19.4% , minima D ialah
91.02%.

8
Kemahiran Hidup

Kemahiran Hidup merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang


berkaitan dengan kemahiran teknikal, mengurus, merancang, mengorganisasi
dan memanipulasi. Kemahiran ini diukur di peringkat pusat dan sekolah. Di
peringkat pusat, kemahiran ini diukur secara bertulis melalui mata pelajaran
Kemahiran Hidup Bersepadu – Teknikal, Kemahiran Hidup Bersepadu –
Ekonomi Rumah Tangga, Kemahiran Hidup Bersepadu - Pertanian dan
Kemahiran Hidup Bersepadu - Perdagangan dan Keusahawanan. Di peringkat
sekolah Kemahiran ini diukur melalui Kerja Kursus dan Amali

Penguasaan pelajar dalam Kemahiran Hidup Bersepadu ádalah seperti berikut:-

Bil. GRED A Bil. MINIMA 'D'


MATA PELAJARAN Calon Calon

% % % %
Negeri Nasional Negeri Nasional
2009 2009

KH Teknikal 7060 28.42 31.6 23509 94.65 93.6

KHB Ekonomi Rumah


Tangga 6168 28.27 29.9 21215 97.23 97.0

KHB Pertanian 1349 16.79 17.7 7512 93.51 93.2

KHB Perdagangan dan


Keusahawanan 6844 33.95 27.9 19674 97.58 95.7

9
Jadual di atas menunjukkan peratus mata pelajaran kategori Gred A yang
mengatasi peringkat Nasional ialah Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)
Perdagangan dan Keusahawanan. Manakala peratus Minima D keempat-empat
mata pelajaran di atas mengatasi peratus Nasional.

Prestasi matapelajaran kemahiran hidup menunjukkan peningkatan yang


membanggakan dari segi peratus minima D berbanding tahun 2008. Dimana
pada tahun 2008 pencapaian KH Teknikal ialah 96.5% , KHB Ekonomi Rumah
Tangga ialah 96.5% , KHB Pertanian 93.47% dan KHB Perdagangan dan
Kesahawanan ialah 96.6%.

Penutup

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya rakamkan untuk


semua pihak yang menjalankan tugas dan tanggungjawab khasnya kepada
pentadbir sekolah, guru-guru, persatuan ibu bapa dan guru, badan-badan
sukarela, serta pihak media massa dalam memastikan kejayaan anak-anak kita
dalam pelajaran.

Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang


terlibat mendidik murid mengikut acuan kita sendiri. Saya yakin kejayaan yang
dikecapi adalah hasil daripada usaha dan perancangan yang rapi ibu bapa,
pelajar, guru-guru, pentadbir sekolah, komuniti dan juga pihak Kementerian
Pelajaran. Sesungguhnya permuafakatan dan kerjasama semua pihak turut
menyumbang kepada kecemerlangan ini.

10
Pada tahun 2010 Jabatan Pelajaran Selangor bersama sekolah-sekolah di
negeri Selangor menyambut baik National Key Result Area (NKRA) yang
merujuk kepada
1. Perluasan pendidikan pra sekolah.
2. Memastikan penguasaan kemahiran membaca, menulis dan
mengira di kalangan pelajar sekolah rendah.
3. Mewujudkan sekolah-sekolah berprestasi tinggi.
4. ’ New Deal ’ merujuk kepada pemberian ganjaran kepada Guru
Besar , Pengetua serta guru-guru yang menunjukkan prestasi
cemerlang.

Jabatan Pelajaran Selangor akan melaksanakan langkah-langkah bagi


memastikan pencapaian objektif ke empat-empat NKRA pada asasnya
mengikut kualiti untuk melonjakkan kualiti pencapaian pelajar dari segi
akademik , koko , dan sahsiah. Jabatan Pelajaran Selangor menyahut
NKRA dan memastikan pelaksanaannya di negeri Selangor. Jabatan ini
telah mula mengedarkan poster-poster yang terdiri daripada pengurusan
sekolah berkesan , adab murid dan pengajaran dan pembelajaran
berkesan.

Jabatan Pelajaran Selangor


24 Disember 2009

11