Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN ANALISIS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENDIDIKAN KHAS

2008

Secara

keseluruhannya,

pencapaian

peperiksaan

murid-murid

Pendidikan Khas kelas Raudah 1 bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia dan
Matematik adalah menurun sebanyak 3.1% dan 2.4% dengan markah purata
masing-masing 69 dan 89 berbanding peperiksaan pada pertengahan tahun
2008. Bagi matapelajaran Bahasa Inggeris dan Sains pula meningkat
sebanyak 10.3% dan 5% dengan markah purata 91 dan 86. Manakala bagi
kelas Raudah 2 peningkatan terhadap matapelajaran Bahasa Malaysia
(4.3%), Bahasa Inggeris (11.0%) dan Matematik

(1.0%) dengan markah

purata masing-masing 89, 95 dan 83. Bagi matapelajaran Sains pula


penurunan adalah sebanyak (7.2%) dengan markah purata 69.
Oleh itu, bagi memastikan pencapaian murid-murid sentiasa berada di
tahap yang memuaskan, pelbagai pendekatan perlu dilaksanakan dari masa
ke semasa iaitu dengan membuat latih tubi yang berterusan, kaedah
pembelajaran yang menarik dan berkesan serta penggunaan bahan bantu
mengajar yang bersesuaian dan juga menarik. Ini adalah kerana murid-murid
bermasalah pembelajaran ini mempunyai daya ingatan yang sangat singkat
dan kurang tumpuan di kelas.