Anda di halaman 1dari 4

Proses pengumpulan data untuk kajian ini adalah melalui satu set soal selidik yang telah

dibina sendiri oleh pengkaji berdasarkan bacaan literatur (menyatakan sumber soal
selidik....) dan pengalaman mengajar Sejarah pengkaji sendiri serta perbincangan dengan
penyelia. Soal selidik ini telah diedarkan kepada responden-responden kajian oleh pengkaji.
Soal selidik yang dibina memerlukan responden menjawab mengikut skala likert yang
diperingkatkan kepada lima kategori/tahap
iaitu (1) sangat tinggi, (2) tinggi, (3) sederhana, (4) rendah, dan (5) sangat rendah.
iaitu (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) sederhana, (4) tidak setuju, dan (5) sangat tidak
setuju.

Sumber soal selidik : Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi


Malaysia Ke VII, Jilid 2 (2012) 1471-1478
Membina ransangan intelektual
1. Pengetua menyediakan kemudahan yang mencukupi semasa menjalankan tugas.
2. Pengetua sentiasa bersama-sama dalam melaksanakan tugasan.
3. Pengetua menekankan kepada kepentingan mempunyai misi bersama.
4. Pengetua menyatakan masa depan dengan pandangan optimis.
5. Pengetuamenyatakan perkara-perkara yang perlu dilakukan dengan bersemangat.
Memupuk pengaruh ideal
1. Pengetua menyatakan dengan penuh keyakinan bahawa matlamat boleh dicapai.
2. Pengetua berani menghadapi risiko dalam setiap tindakan yang diambil
3. Pengetua memberi harapan yang tinggi kepada keupayaan pengikutnya
4. Pengetua mempunyai misi dan visi yang jelas dalam mencapai matlamat organisasi
5. Pengetua menampilkan ciri-ciri keyakinan diri dalam membuat keputusan

Sumber soal selidik : Jurnal Pendidikan (2007) 119-137


kesediaan dari aspek pengetahuan prosedural
kemahiran kronologi
1. Menyatakan perkaitan antara masa kini dan akan datang
2. Membuat urutan masa atau peristiwa daripada fakta-fakta sejarah
3. Mengenal pasti perubahan dan kemajuan mengikut perubahan masa
Kemahiran Mencari Bukti
4. Membuat perbandingan antara sumbersumber sejarah bagi mengesahkan kebenaran
sesuatu fakta
5. Menjana idea kemungkinan sebab-sebab berlaku sesuatu peristiwa
6. Membuat inferens terhadap sesuatu fakta sejarah berdasarkan kefahaman yang logik
Kemahiran Interpretasi
7. Menganalisis sesuatu topik sejarah berdasarkan pelbagai sumber sejarah

8. Membezakan antara fakta sejarah dan tafsiran sejarah


9. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan
berdasarkan bukti yang sah
10. Membuat kesimpulan atau pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan
bukti dari sumber sejarah
Kemahiran Imaginasi
11. Membayangkan dalam minda sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku
12. Melakarkan peta minda daripada fakta-fakta sejarah
Kemahiran Rasionalisasi
13. Menyatakan rasional berlakunya sesuatu peristiwa sejarah
14. Mewujudkan persoalan-persoalan daripada peristiwa sejarah yang berlaku
15. Mencari penyelesaian masalah bagi setiap isu yang timbul

Kesediaan dari aspek pengetahuan pedagogi


16. Penceritaan
17. Lakonan
18. Penyoalan
19. Perbincangan kumpulan
20. Pengajaran di bilik sumber
21. Pendekatan belajar sendiri
22. Inkuiri - penemuan
23. Perbahasan
24. Projek sejarah
25. Simulasi
26. Sumbang saran
27. Lawatan
28. Kronologikal

kesediaan dari aspek pengetahuan alat bantu mengajar


29. Peta lakar
30. Gambar sejarah
31. Bahan sejarah - artifak
32. Bahan sejarah bercetak
33. Alat perakam video
34. Rakaman kaset
35. Buku teks sekolah
36. Slaid
37. Tayangan filem
38. CD-Rom/internet

kesediaan guru daripada aspek pengetahuan pengurusan aktiviti pembelajaran


39. Perancangan melaksanakan aktiviti pembelajaran KPS
40. Menyediakan objektif pengajaran yang berkait KPS
41. Pengurusan masa semasa menjalankan aktiviti

42. Kemahiran dan kreativiti mengurus bahan-bahan pengajaran


43. Memberi maklum balas kepada hasil kajian pelajar
44. Memberi arahan yang khusus dan jelas
45. Menentukan kaedah pengajaran KPS bersesuaian dengan kepelbagaian pelajar
46. Bimbing pelajar menggunakan maklumat
47. Bimbing pelajar mencari penjelasan, huraian, penilaian dan pertimbangan
48. Melibatkan diri dengan pelajar dalam aktiviti pembelajaran KPS
49. Kemahiran mengurus kerja berkumpulan dalam aktiviti KPS
50. Merangka pembelajaran KPS persoalan-persoalan

kesediaan guru daripada aspek sikap


51. Saya mengumpul berbagai sumber atau bahan sejarah seperti artikel, buku dan
gambar positif sejarah bagi tujuan pengajaran
52. Saya sangat berminat membuat kajian terhadap sesuatu peristiwa sejarah daripada
positif pelbagai sumber sebagai persediaan pengajaran
53. Saya tidak galakkan soalan-soalan terbuka
dikemukakan oleh pelajar dalam
pengajaran sejarah
54. Saya galakkan pelajar mengumpul bahan-bahan sejarah dari sumber pertama atau
kedua bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
55. Pelajar perlu didedahkan dengan pendekatan
inkuiri-sejarah dalam proses
pengajaran
56. Saya cekap menguruskan masa pengajaran walaupun dengan melaksanakan kaedah
inkuiri di bilik darjah
57. Saya ada membaca buku atau jurnal yang berkaitan KPS
58. Saya membantu pelajar membuat imaginasi terhadap sesuatu peristiwa sejarah
yang telah berlaku
59. Pengajaran Sejarah yang efektif ialah apabila pelajar boleh memahami dan
membuat inferens di sebalik peristiwa yang berlaku