Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TAHUN LIMA, 2010

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

i. Menjelaskan kepentingan I. Melakonkan cara memberi


cara mendisiplinkan diri. maklum balas.positif secara
1 1. Sayangi Diri a. Disiplin diri
- Budi pekerti
ii. Mengurus diri dan masa
secara bertanggungjawab.
lisan dan perlakuan
II. Membuat jadual belajar.
iii. Berdisiplin dan mempunyai III. Mengulangkaji pelajaran.
Integriti diri.
i. Menjelaskan kepentingan I. Berkongsi maklumat tentang
cara mendisiplinkan diri. disiplin diri dengan sahabat
2 1. Sayangi Diri a. Disiplin diri
ii. Melibatkan diri secara aktif dalam
aktiviti di rumah dan di sekolah.
pena.
II. Simulasi semasa berkunjung
- Adab iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti ke rumah jiran.
diri. III. Menyenaraikan adab-adab
semasa berkunjung ke rumah
jiran, sahabat, keluarga dan
lain-lain.

i. Menjelaskan kepentingan cara I. Menyenaraikan peraturan-


mendisiplinkan diri. peraturan di sekolah dan
3 1. Sayangi Diri a. Disiplin diri
ii. Mengurus diri dan masa secara
bertanggungjawab.
dalam kelas.
II. Melakonkan aktiviti murid-
- Peraturan iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti murid semasa membeli
diri. makanan di kantin.
III. Membuat peta minda
( mematuhi peraturan)

i. Menghuraikan kepentingan dan I. Bersoal-jawab tentang


menguruskan masa. kepentingan mengahargai
4 1. Sayangi Diri b. Pengurusan masa
- Di rumah
ii. Mengurus diri dan masa secara
bertanggungjawab.
masa.
II. Membuat jadual harian
iii. Menghargai diri. sendiri.
i. Menjelaskan kepentingan cara I. Mengenalpasti pernyataan
mendisiplinkan diri. yag sesuai berkaitan dengan
5 1. Sayangi Diri b. Pengurusan masa
ii. Melibatkan diri secara aktif dalam
aktiviti di rumah dan di sekolah.
diri.
II. Main peranan (* menghadiri
- Di sekolah iii. Menghargai masa satu temuduga)
III. Menyusun atur perlakuan
mengikut urutan yang betul.
i . Menjelaskan peranan dan tanggungjawab I. Menulis senarai aktiviti
anggota keluarga asas harian ibu dan bapa serta
6 2. Sayangi Keluarga
a. Peranan dan
tanggungjawab
ii . Mengamalkan tatasusila dalam hubungan
dengan anggota keluarga
membincangkan peranan
dan tanggungjawab mereka.
anggota keluarga asas iii. Menghormati dan menghargai ibu bapa
dan anggota keluarga.

i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan I. Membincangkan hubungan


hubungan baik dengan anggota keluarga yang sihat antara ibu, bapa
7 a. Peranan dan
asas
ii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan
dan anak.
II. Menyenaraikan peraturan
2. Sayangi Keluarga tanggungjawab
dengan anggota keluarga asas untuk menjaga keselamatan
anggota keluarga asas
iii Menunjukkan sikap bertanggungjawab di rumah.
sebagai anggota keluarga

i . Menghuraikan kepentingan menjalinkan I. Menghasilkan peta minda


hubungan baik dengan anggota keluarga cara menjaga warga tua/
8&9 b . Hubungan keluarga
kembangan
ii . Menjalinkan hubungan yang erat dengan
kurang berupaya dalam
keluarga.
2 . Sayangi Keluarga
kembangan anggota keluarga kembangan
iii .Menunjukkan sikap bertanggungjawab
sebagai anggota keluarga

i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan I. Memainkan peranan


hubungan baik dengan anggota keluarga tentang konflik dalam
10 2 .. Sayangi Keluarga
b. Hubungan keluarga
kembangan
ii . Menghormati dan menghargai ibu bapa dan
keluarga dan cara
mengatasi konflik tersebut.
kembangan anggota keluarga kembangan
iii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan
dengan anggota keluarga kembangan
i. Menjelaskan kepentingan semangat I. Menyenaraikan langkah untuk
11 3. Hidup Bersama Di a. Semangat kejiranan
kejiranan dipupuk dikalangan anggota
masyarakat .
mendapatkan bantuan ketika
berlaku keselamatan di
Sekolah Dan kawasan tempat tinggal
Masyarakat - Hidup berharmoni ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat
dengan jiran II. Melibatkan diri dalam projek
- Mengenali keluarga iii. Menghormati jiran tetangga gotong-royong di tempat
jiran ibadat, rekreasi dan kawasan
tempat tinggal

III. Menghasilkan pelan


kawasan tempat tinggal.

i. Menghuraikan faedah, aktiviti kejiranan i. Melibatkan diri dalam projek,


12 a. Semangat kejiranan pada masyarakat dan Negara gotong-royong di tempat ibadat,
rekreasi dan kawasan tempat
3. Hidup Bersama Di -Memahami cara hidup ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk tinggal.
Sekolah Dan jiran menjaga imej masyarakat .
Masyarakat - Menghormati agama ii. Mencadangkan aktiviti hari
dan budaya jiran iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh keluarga di kawasan tempat
menjejaskan kesejahteraan masyarakat tinggal

i. Menjelaskan kepentingan semangat i. Menyenaraikan langkah untuk


13 kejiranan dipupuk dikalangan anggota
masyarakat
mendapatkan bantuan ketika
berlaku kecemasan di kawasan
3. Hidup Bersama Di a. Semangat kejiranan tempat tinggal
Sekolah Dan ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk
Masyarakat - Menganggap jiran menjaga imej masyarakat ii. Melibatkan diri dalam projek
seperti keluarga sendiri gotong-royong di tempat ibadat,
iii. Menghormati jiran tetangga rekreasi dan kawasan tempat
tinggal.
iii. Menghasilkan pelan
tempat tinggal
i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan i. Melibatkan diri dalam projek
14 pada masyarakat dan Negara gotong-royong di tempat ibadat,
3. Hidup Bersama Di b. Aktiviti kejiranan rekreasi dan kawasan tempat
Sekolah Dan ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat tinggal.
Masyarakat - Gotong-royong
iii. Menghormati jiran tetangga

i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan i. Melibatkan diri dalam aktiviti


15 3. Hidup Bersama Di b. Aktiviti kejiranan
pada masyarakat dan Negara. rumah terbuka

Sekolah Dan ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk ii. Menyenaraikan langkah-
Masyarakat - Rumah terbuka menjaga imej masyarakat langkah sebagai persiapan
membuat rumah terbuka
iii. Menghormati jiran tetangga

3. Hidup Bersama Di b. Aktiviti kejiranan i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan i. Melibatkan diri dalam aktiviti
16 Sekolah Dan
Masyarakat - Sukaneka
pada masyarakat dan Negara sukaneka di kawasan tempat
tinggal
- Riadah ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat
ii. Menyenaraikan ahli
iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh jawatankuasa bagi
menjejaskan kesejahteraan masyarakat. merealisasikan aktiviti sukaneka

i. Mengenal pasti pelbagai warisan i. Menghasilkan peta asal usul


17 4. Kenali Budaya a. Kenali dan apresiasi
budaya masyarakat.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
seni tari
dan alat muzik mengikut
Malaysia kekayaan pelbagai budaya. negeri.
warisan budaya malaysia iii. Menerima dan menghormati amalan ii. Mempelajari dan mengadakan
budaya kaum lain. persembahan tarian pelbagai
- Seni tari dan muzik kaum.
iii. Memainkan lagu dengan
menggunakan alat muzik
pelbagai
kaum.
i. Mengenal pasti pelbagai warisan i. Menghasilkan peta asal-usul
18 a. Kenali dan apresiasi
kekayaan pelbagai
budaya masyarakat.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
bahasa
dan dialek mengikut kaum.
4. Kenali Budaya warisan budaya malaysia budaya. ii. Melakonkan adab sosial
Malaysia iii. Menerima dan menghormati pelbagai
- Bahasa dan dialek amalan budaya kaum lain. kaum.

b. Kenali dan apresiasi i. Mengenal pasti pelbagai warisan i. Menghasilkan rekaan bentuk
19 4. Kenali Budaya
Malaysia
adab sosial warisan
budaya Malaysia
budaya masyarakat.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
pakaian
mengikut suku kaum.
& - Adab berpakaian
budaya.
iii. Menerima dan menghormati amalan
ii. Melakonkan adab sosial
pelbagai
20 budaya kaum lain. kaum.

i. Menjelaskan adab-adab sosial i. Menunjukkan gambr-gambar


21 4. Kenali Budaya
b. Kenali dan apresiasi
adab sosial warisan
warisan budaya dan kepentingannya.
ii. Mengamalkan adab sosial warisan
yang
menggambarkan budaya
Malaysia budaya Malaysia budaya. ziarah
iii. Mengapresiasi dan berbangga dengan menziarahi.
- Adab menziarahi. kekayaan warisan budaya Malaysia. ii. Mempelajari dan mengadakan
simulasi rumah terbuka.

a. Kenali sistem i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab i. Membuat carta organisasi
22 5. Malaysia Negaraku
pemerintahan
Malaysia
kerajaan warganegara
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
tentang menteri- menteri dalam
kabinet Malaysia.
warganegara ii. Melukis bendera Malaysia
> Maksud kerajaan iii. Menunjukkan perasaan dan taat setia sebagai salah satu identiti utama
kepada raja dan Negara Negara
a. Kenali sistem i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Melukis artikel kepada akhbar
23 5. Malaysia Negaraku
pemerintahan
Malaysia
kerajan Malaysia.
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
untuk melahirkan rasa bangga /
memberi cadangan untuk
warganegara. meningkatkan kualiti hidup
> Peranan kerajaan iii. Menghargai peranan kerajaan dalam seperti mengucapkan terima
pembangunan Negara kasih kepada pemimpin

i.Menjalankan simulasi jenis –


24 a. Kenali
pemerintahan
sistem i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab
kerajaan warganegara.
jenis pekerjaan yang memberi
sumbangan kepada kerajaan
Malaysia ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan
5. Malaysia Negaraku Negara. > sebagai Petani, Nelayan
> Peranan rakyat sebagai iii. Menghargai peranan kerajaan dalam > sebagai Pendidik
warganegara pembangunan Negara. > sebagai anggota Polis,
Tentera, Bomba
> sebagai Doctor
> Dsb

b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Memaparkan gambar – gambar
25 pemimpin Negara dan Malaysia.
tempatan
DYMM Seri Paduka Baginda
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai ii. Membuat carta organisasi
5. Malaysia Negaraku warganegara tentang sistem pemerintahan
> DYMM Seri Paduka iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat kerajaan Malaysia.
Baginda Yang di-Pertuan setia kepada raja dan Negara.
Agong

b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Menyanyikan lagu kebangsaan
26 5. Malaysia Negaraku
pemimpin Negara dan Malaysia.
tempatan
dan lagu negeri
ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai ii. Menyenaraikan negeri – negeri
& warganegara.
> Sultan / Raja / Yang iii. Menghormati pemimpin Negara.
yang ditadbir oleh Raja / Sultan
dan Yang di – Pertua Negeri
27 Dipertuan Besar / Tuan
Yang Terutama
b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Membuat carta organisasi
28 5. Malaysia Negaraku
pemimpin Negara dan
tempatan
Malaysia.
ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan
tentang Menteri – Menteri dalam
kabinet Malaysia.
> Perdana Menteri Negara.
> Menteri Besar / Ketua iii. Menghargai peranan kerajaan dalam
Menteri pembangunan Negara.
b. Kenali dan hormati i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab i. Membuat carta organisasi
pemimpin Negara dan warganegara tentang Wakil Rakyat, Penghulu /
29 5. Malaysia Negaraku
tempatan ii. Memberi sumbangan kepada pembangunan
Negara.
Ketua Masyarakat.
ii. Menjalankan simulasi proses
> Wakil rakyat iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat pemilihan Ketua Kampung.
> Penghulu / Ketua setia kepada raja dan Negara. > Penamaan Calon
Masyarakat > Kempen
> Mengundi
> Mengira Undi
> Pengumunan Pemenang
> Ucapan calon yang menang.

b. Kenali dan hormati i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan i. Menyanyikan lagu kebangsaan
30 5. Malaysia Negaraku
pemimpin Negara dan Malaysia.
tempatan ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai
dan lagu negeri
ii. Menyenaraikan negeri – negeri
warganegara. yang ditadbir oleh Raja / Sultan
> Sultan / Raja / Yang iii. Menghormati pemimpin Negara. dan Yang di – Pertua Negeri
Dipertuan Besar / Tuan
Yang Terutama
a.Ciri-ciri peribadi terpuji i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji i.Mempamerkan / menayangkan
- Kerohanian dan ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk gambar-gambar tempat
31 6. Sedia Hadapi
keimanan kejayaan diri.
iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi
beribadat.
ii.Murid mencatat adab-adab
Cabaran terpuji ketika beribadat berdasarkan
gambar dan maklumat yang
disediakan.
iii. Wakil kumpulan
membentangkan hasil kerja.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
32
UPSR
33
a.Ciri-ciri peribadi terpuji i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji i. Melakonkan aktiviti konflik
-Pertuturan dan tingkah ii: Membentuk sahsiah dan emosi yang positif. dengan rakan
34 6.Sedia Hadapi
Cabaran
laku yang mulia iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi
terpuji.
ii. Wakil kumpulan membuat
pembetulan pertuturan yang
tidak sopan.
iii.Memadankan perkataan sopan
dengan gambar yang disediakan.
a.Ciri-ciri peribadi terpuji. i:Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. i. Melakonkan aktiviti
- Ketahanan diri ii: Membina ketahanan diri untuk menghadapi penyelesaian masalah
35 6. Sedia Hadapi
Cabaran
- Kecerdasan emosi (EQ)
dan intelek (IQ)
cabaran.
iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi
berdasarkan kad gambar:
- konflik dengan rakan
terpuji. - masalah pembelajaran
- takut menghadapi cabaran
- tekanan keluarga
a. Ciri-ciri peribadi terpuji i: Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. i. Menghasilkan peta minda
- Usaha meneruskan ii: Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk wawasan diri ( kajian masa
36 6. Sedia Hadapi
Cabaran
kecemerlangan kejayaan diri.
iii: Berusaha untuk meningkatkan peribadi
depan )
ii. Penerangan peta minda oleh
terpuji. wakil kumpulan.
iii. Pameran peta minda.

37 ULANGKAJI

38 ULANGKAJI
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010
39

41 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH - KHIDMAT MASYARAKAT

&
42
CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN

DISEDIAKAN OLEH :
EN. IZHAR MD ZAID
SK BEDONG
08100 BEDONG,
KEDAH
izharzaid.com