Anda di halaman 1dari 64

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS(MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

MATEMATIK
TAHUN LIMA

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

MATEMATIK
TAHUN LIMA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

DRAF

Cetakan Pertama 2014


Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara.Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk
dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada
Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62604 Putrajaya.

DRAF

DRAF

DRAF

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
KANDUNGAN

PENDAHULUAN
MATLAMAT
OBJEKTIF
STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG
KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
FOKUS MATA PELAJARAN : MATEMATIK
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATEMATIK
DAFTAR KATA

1
1
1
2
2
3
4
5
9
9
13
49

DRAF

DRAF
PENDAHULUAN

supaya mereka menjadi insan yang seimbang, berdikari dan


berupaya menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas


(Masalah Pembelajaran) dibina selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang berlandaskan prinsip-prinsip
pendekatan
bersepadu,
perkembangan
individu
secara
menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama
untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR
Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) bersifat holistik, tidak
menekankan akademik semata-mata selaras dengan yang
dihasratkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM).

MATLAMAT
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dengan
matlamat untuk memastikan potensi murid dapat dikembangkan
secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu, sesuai dengan
tahap keperluan murid pendidikan khas. Perkembangan ini meliputi
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan
yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

Bagi memenuhi keperluan individu, pengajaran dan pembelajaran


di Program Pendidikan Khas Integrasi Masalah Pembelajaran
dibentuk secara fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 , 8.(1)(c) yang menyatakan;

OBJEKTIF
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) membolehkan
murid:
i.
mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam
menguruskan kehidupan seharian dengan lebih bermakna
serta menjadi warganegara yang berguna
ii.
mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat
berdikari dalam kehidupan seharian
iii.
menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah
kehidupan berkerjaya
iv.
mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri
dengan sempurna
v.
menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi,
berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila
masyarakat majmuk

....seseorang guru boleh membuat pengubahsuaian kepada:


i. kaedah atau teknik pengajaran dan pembelajaran
ii. masa yang diperuntukkan bagi setiap aktiviti
iii susunan aktiviti; dan
iv bahan bantu mengajar
...... apa-apa pengubahsuaian yang dibuat di bawah
perenggan (1)(c) hendaklah mengikut Kurikulum Pendidikan
Khas.
KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) dibina supaya
pembelajaran yang diperolehi di bilik darjah dapat diaplikasikan
dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga menyediakan
pendidikan berkualiti
untuk murid bermasalah pembelajaran
1

DRAF
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian


bagi yang beragama Islam
mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian
melibatkan diri dalam aktiviti riadah
menghargai keindahan alam dan warisan budaya
menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi seiring dengan perkembangan semasa.

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG


Organisasi kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan
berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain
utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi
membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani
dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Komunikasi
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Kemanusiaan
Sains dan Teknologi
Fizikal dan Estetika
Keterampilan Diri

Rajah 1: Bentuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD


KSSR Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) digubal dalam
bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan
dan Standard Pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular
yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

DRAF
Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan
boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan


kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
KBAT merujuk pada keupayaan untuk mengaplikasikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan
refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT juga merujuk
kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan
mencipta seperti di Jadual 1.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi setiap Standard Kandungan.
Standard Prestasi
Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap penguasan murid
sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.

Mengaplikasi

Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan


nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Menganalisis

Menilai

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian


kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan
Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi

Mencipta

KBAT

Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang


seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,
berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad
ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid
untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid
akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa,
etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran
berfikir.

Penerangan

Menghasilkan idea atau produk atau kaedah


yang kreatif dan inovatif
Jadual 1: Penerangan KBAT

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalam setiap kurikulum mata


pelajaran.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun


1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis
(KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum

KBAT boleh diaplikasikan melalui aktiviti berbentuk pembelajaran


inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
3

DRAF
tersurat. Sungguhpun begitu guru digalakkan menerapkan elemen
kreativiti dan inovasi dalam mana-mana topik yang difikirkan sesuai
sekiranya elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru
haruslah menyediakan aktiviti yang meransang minat dan kreativiti
murid. Murid perlu dibimbing dengan pengetahuan dan kemahiran
untuk membolehkan mereka mengembangkan daya kreativiti dan
memupuk sikap dan personaliti yang positif.

menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan


Thinking Hats, serta teknik penyoalan yang menggalakkan
pemikiran ke aras tinggi. Murid perlu diberi tanggungjawab atas
pembelajaran mereka sendiri.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Keusahawanan
Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020
adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen
keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan
keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan:

Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah


diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar,
Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan
Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR
dikekalkan dan ditambah dengan memberi penekanan pada
elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi.

Kreativiti dan Inovasi


Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara
umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea,
pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana
idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu.
Elemen kreativiti dan inovasi merupakan antara elemen yang diberi
penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid menangani
cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi perlu dipupuk dan
dibangunkan ke tahap optimum supaya murid berupaya
menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya
menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan seharian Bagi
mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata
pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang berkaitan
dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara

Mengamalkan sikap keusahawanan;


Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan;
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan perniagaan;
Memformulasikan konsep, proses atau produk
keusahawanan; dan
Mengamalkan nilai, moral dan etika baik dalam
keusahawanan.

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap


kebolehan murid sekolah rendah.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk
memperkukuhkan pembelajaran sesuatu mata pelajaran.
4

DRAF
FOKUS MATA PELAJARAN : MATEMATIK

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet,


perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer
menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan
berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam
mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh
dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.
Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan
dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK
iaitu:
Belajar mengenai TMK
Belajar melalui TMK
Belajar dengan TMK

Matematik merupakan suatu bidang ilmu yang melatih minda


supaya berfikir secara mantik dan bersistemetik dalam
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Murid dibimbing
untuk menguasai kemahiran asas matematik dan penaakulan serta
cara-cara berfikir agar dapat disesuaikan dalam kehidupan
seharian.
Matlamat
Mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman
murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan,
memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan
pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan
bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.
Objektif
Mata pelajaran Matematik membolehkan murid:
i.
Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran
matematik dalam pelbagai konteks.
ii.
Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi
asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan
dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan
Geometri.
iii.
Menggunakan simbol dan istilah yang betul.
iv.
Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam
idea matematik, di antara bidang matematik dengan
bidang lain dan dengan kehidupan harian.
v.
Menggunakan
pengetahuan
dan
kemahiran
matematik untuk diaplikasi dalam kehidupan harian.

DRAF
vi.

Kemahiran menganalisis
Kemahiran menganalisis merujuk kepada keupayaan
berfikir, memberi perhatian dan memberi penaakulan yang
mudah.

Menggunakan pelbagai peralatan matematik untuk


membina kefahaman, konsep dan mengaplikasi ilmu
matematik

Bidang Pembelajaran
Nombor dan Operasi
i.
Nombor Bulat
ii.
Penambahan
iii.
Penolakan
iv.
Pendaraban
v.
Pembahagian
vi.
Operasi Bergabung
vii.
Pecahan
viii.
Wang
Sukatan dan Geometri
i.
Masa dan Waktu
ii.
Panjang
iii.
Timbangan
iv.
Isipadu Cecair
v.
Ruang

Kemahiran menyelesaikan masalah


Kemahiran menyelesaikan masalah merujuk kepada
keupayaan mengenalpasti isu utama permasalahan dan
menyelesaikan masalah dengan bimbingan guru yang
paling minima.
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran berkomunikasi merujuk kepada keupayaan
mendengar secara berkesan, menyatakan dan menulis idea
matematik secara tepat dan berfikir.
Kemahiran menggunakan teknologi
Kemahiran menggunakan teknologi merujuk kepada
keupayaan mengguna dan mengendali alat matematik
seperti kalkulator, komputer, perisian pendidikan dan laman
web di Internet untuk memahami konsep matematik dengan
lebih mendalam, membuktikan konjektur, meneroka idea
matematik dan menyelesaikan masalah.

Kemahiran
Kemahiran dalam matematik yang harus dikembangkan dan
dipupuk di kalangan murid meliputi numersi, mengukur dan
membina, mengendali dan menggunakan alat matematik dan TMK.

Proses
Berkomunikasi
Komunikasi tentang idea matematik dapat membantu murid
menjelaskan dan memperkukuhkan pemahaman matematik.
Perkongsian pemahaman matematik secara penulisan dan
lisan dengan rakan sekelas, guru dan ibu bapa, murid akan

Kemahiran Matematik
Kemahiran matematik merujuk kepada keupayaan
menggunakan laras bahasa matematik yang betul,
menyatakan idea matematik yang mudah dan menggunakan
matematik dalam kehidupan harian.
6

DRAF
murid harus dilatih dan dibimbing untuk membuat konjektur,
membuktikan konjektur, memberi penerangan logikal,
menganalisa, membuat pertimbangan, menilai dan memberi
justifikasi bermula dengan aktiviti matematik yang mudah.
Selain itu, guru perlu menyediakan ruang dan peluang untuk
perbincangan matematik serta membolehkan setiap murid
terlibat dengan baik.

dapat meningkatkan keyakinan diri dan memudahkan guru


memantau perkembangan kemahiran matematik mereka.
Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam
memastikan pembelajaran matematik yang bermakna.
Melalui komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan
difahami dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik,
sama ada secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol
dan perwakilan visual (dengan menggunakan carta, graf,
gambar rajah dan lain-lain), dapat membantu murid
memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih
efektif.

Membuat Perkaitan
Dalam melaksanakan kurikulum matematik, peluang untuk
membuat kaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat
mengaitkan topik-topik dalam matematik khususnya dan
matematik dengan bidang lain secara amnya. Ini akan
meningkatkan kefahaman murid dalam matematik dan
menjadikan matematik lebih jelas, bermakna dan menarik
bagi mereka.

Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang


sentiasa peka terhadap keperluan murid untuk berasa
selesa semasa bercakap,bertanya soalan, menjawab soalan
dan menghuraikan pernyataan kepada rakan sekelas dan
juga guru. Murid perlu diberi peluang untuk berkomunikasi
secara aktif dalam pelbagai suasana, contohnya
berkomunikasi
semasa
melakukan
aktiviti
secara
berpasangan atau berkumpulan.

Apabila idea matematik ini dikaitkan pula dengan


pengalaman seharian di dalam dan di luar sekolah, murid
akan lebih menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan
keindahan matematik. Selain itu murid berpeluang
menggunakan matematik secara kontekstual dalam bidang
ilmu yang lain dan dalam kehidupan seharian mereka.

Menaakul
Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami
matematik dengan lebih berkesan dan menjadikan
pengertian
tentang
matematik
lebih
bermakna.
Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan
perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan
berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran
logikal malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis
yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik
secara mendalam dan bermakna. Bagi mencapai objektif ini,

Menyelesaikan Masalah
Kemahiran menyelesaikan masalah ini melibatkan langkahlangkah seperti berikut:

Memahami dan mentafsirkan masalah.

Merancang strategi penyelesaian.

Melaksanakan strategi.
7

DRAF

ii.

Menyemak semula penyelesaian.

iii.

Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina


kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah
yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid
dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan
situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila
berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih
mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah
yang boleh dipertimbangkan:

Mencuba kes lebih mudah

Cuba jaya

Melukis gambar rajah

Membuat simulasi

iv.
v.

Membuat Perwakilan
Perwakilan boleh didefinisikan sebagai Sebarang tatarajah
huruf, imej atau objek konkrit yang boleh melambangkan
atau mewakilkan sesuatu yang lain. Rajah, jadual dan
gambar merupakan contoh perwakilan yang dapat
membantu murid memahami konsep matematik yang
abstrak dan menyelesaikan masalah matematik dalam
kehidupan seharian.

Nilai
i.

ii.

iii.

Sikap dan Nilai

Sikap
i.
Tanggapan positif terhadap matematik dan
kebergunaan matematik.

Minat dan keseronokan mempelajari


matematik.
Penghargaan terhadap keindahan dan
keupayaan matematik.
Keyakinan menggunakan dan
mengaplikasikan matematik.
Cekal dan tabah dalam menyelesaikan
masalah berkaitan matematik.

Nilai peribadi merujuk kepada nilai yang


berkait dengan pembentukan sahsiah dan
keperibadian individu seperti jujur, sistematik,
bertekad,
tekun
dan
cekal,
kreatif,
berkeyakinan, teliti, pengurus masa yang
baik, berdikari, boleh dipercayai, cekap,
bertanggungjawab, sabar dan berdedikasi.
Nilai interaksi berkait dengan pembentukan
tingkah laku baik dalam konteks bilik darjah.
Nilai ini merujuk kepada nilai yang ditekankan
dalam interaksi semasa aktiviti matematik
seperti penghargaan terhadap matematik,
kerja
berpasukan,
perbincangan
dan
perkongsian idea, toleransi, adil, fikiran
terbuka, dan hormat menghormati.
Nilai prosedural berkait dengan aktiviti
spesifik dalam matematik seperti menaakul,
membuat perwakilan, menyelesai masalah
berkomunikasi,
membuat
kaitan,
dan
mengguna teknologi.

DRAF
iv.

Nilai intrinsik berkait dengan pembentukan


kandungan matematik dan disiplinnya seperti
nilai epistemologi, nilai pembudayaan dan
nilai sejarah.

sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan


tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut,
perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa,
dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan
peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat
sokongan lain.

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU


RPI memperincikan antara lain:
i.
Tahap prestasi sedia ada murid
ii.
Perancangan akademik dan bukan akademik
iii.
Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid
iv.
Objektif pendidikan yang boleh diukur
v.
Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi
mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian
vi.
Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid
vii.
Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu
perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan
viii.
Perancangan dan persediaan bagi membantu dan
membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran
mereka.

Rancangan Pendidikan Individu (RPI):


adalah....suatu rekod yang mengandungi butiran
sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang
menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi setiap
murid berkeperluan pendidikan khas.
Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Pendidikan Khas) 2013

...adalah satu dokumen bertulis yang menjelaskan matlamat


perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid
berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam
proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh
menyatakan tahap pencapaian murid.

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI)


Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama


dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) kerana ia berperanan
mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan
pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang
apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS
dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula
dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,

RPI dirumuskan sebagai suatu rancangan pengajaran berasaskan


penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi
keperluan murid pendidikan khas. Ia dirancang khusus bagi individu
murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian
dan penerapan ke atas rancangan pembelajaran dan perkhidmatan
yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak
9

DRAF
Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan pencapaian
seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan
dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid
dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama
sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,
kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan
dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum
balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif.
Maklumat
yang
diperolehi
membolehkan
pihak
yang
bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf
dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting
dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan
negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing.

pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga


pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan
pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan
seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut
komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan
pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke
tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut:
Iaitu
mampu
memberi
maklumat
menyeluruh
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
pengamalan nilai murni;
Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring
dengan PdP;
Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
Merujuk
standard
prestasi
yang
dibina
berdasarkan standard kurikulum.

Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu


yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan.
Jadual 2 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap
TP. Jadual 3 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna
pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran
Matematik

PS boleh dilaksanakan secara:

Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP.


Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.

Pentaksiran Rujukan Standard


Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan
pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang
murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses
mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham
dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari
berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan.
10

DRAF
Tafsiran Umum
TAHAP
PENGUASAAN

Tafsiran mata pelajaran

MAKSUD

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN UMUM

Murid tahu perkara asas, atau


boleh melakukan kemahiran asas
1
Tahu
atau memberi respons terhadap
perkara yang asas.
Murid menunjukkan kefahaman
untuk menukar bentuk komunikasi
Tahu dan
atau menterjemah serta
2
Faham
menjelaskan apa yang telah
dipelajari.
Tahu, Faham Murid menggunakan pengetahuan
3
dan Boleh
untuk melaksanakan sesuatu
Buat
kemahiran pada suatu situasi.
Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu
dan Boleh
kemahiran dengan beradab, iaitu
4
Buat dengan
mengikut prosedur atau secara
Beradab
sistematik.
Tahu, Faham Murid melaksanakan sesuatu
kemahiran pada situasi baharu,
dan Boleh
5
Buat dengan
dengan mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta tekal, dan
Beradab
Terpuji
bersikap positif.
Murid berupaya menggunakan
Tahu, Faham
pengetahuan dan kemahiran sedia
dan Boleh
ada untuk digunakan pada situasi
6
Buat dengan
baharu secara sistematik, bersikap
Beradab
positif, kreatif dan inovatif, serta
Mithali
boleh dicontohi.
Jadual 2: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan

TAFSIRAN
Murid tahu perkara asas berkaitan matematik
atau boleh memberi respons pada sebarang
perkara asas berkaitan matematik.
Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari
dalam matemtik atau boleh memberi respons
pada perkara yang dipelajari dalam
matematik.
Murid tahu dan faham perkara yang dipelajari
dalam matematik dan boleh
mengaplikasikannya pada situasi sebenar.
Murid tahu, faham dan boleh mengaplikasikan
perkara yang dipelajari dengan beradab iaitu
dengan mengikut cara yang betul.
Murid boleh menguasai dan mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran matematik pada
situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul serta tekal dan bersikap positif.
Murid berupaya menguasai dan mengaplikasi
pengetahuan dan kemahiran matematik dalam
situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai serta boleh dicontohi.

Jadual 3: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran


Matematik
11

DRAF
Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau
lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan
objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Pentaksiran


Sekolah
Setiap guru perlu merancang PdP dengan merujuk kepada
Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan
guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP yang
berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu
mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan
Standard Prestasi yang telah disusun mengikut kelompok standard
kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi
peluang kepada setiap muridnya untuk mencapai tahap keupayaan
yang lebih baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan
pengukuhan.

Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah


penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.
Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu
tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains
adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai
murni.
Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara
individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan
folio.

Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari


dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi
panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan
seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran mengintegrasikan standard
kurikulum
dan
pentaksiran sekolah dalam satu dokumen.

Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid


menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh


dijalankan adalah:
Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek
kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah
pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid,
bukan hasil akhir yang diperoleh.

12

untuk

DRAF

MATEMATIK

13

DRAF

DRAF

1. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 1000


STANDARD
STANDARD
KANDUNGAN
KANDUNGAN
(murid dibimbing untuk.)
(muriddibimbinguntuk.)

1.1

Mengetahui
nombor.

STANDARD
STANDARD
PRESTASI
PRESTASI
(murid boleh..)
(muridboleh..)

STANDARD
STANDARD
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
(murid
berupaya untuk .)

TAHAP
PENGUASAAN
(muridberupayauntuk .)
TAHAP
PENGUASAAN
1
1.1.1 Menamakan nombor.
1.1.2 Menentukan nilai
nombor dengan kuantiti
menggunakan objek dan
gambar.
1.1.3 Menentukan nilai
nombor menggunakan
garis nombor.

TAFSIRAN
TAFSIRAN
Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nombor.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


nombor dengan menggunakan bahan bantu belajar.

Menentukan nilai nombor dengan kuantiti dengan


menggunakan objek dan gambar serta garis nombor.

Membandingkan nilai nombor dengan kuantiti dengan cara


yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenal


nombor dan nilainya pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenal


nombor dan nilainya dalam situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

1.1.4 Membuat perbandingan


nilai nombor.

15

DRAF

STANDARD PRESTASI

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

TAHAP
PENGUASAAN

1.2.1 Membilang secara tertib


menaik.

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai


rangkaian nombor.

1.2.2 Membilang secara tertib


menurun.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


rangkaian nombor dengan menggunakan bahan bantu belajar.

1.2.3 Melengkapkan urutan


nombor secara tertib
menaik.

Melengkapkan rangkaian nombor dengan nombor-nombor yang


betul.

Menyusun rangkaian nombor dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


melengkapkan rangkaian nombor secara tertib menaik dan
menurun pada situasi baharu dengan cara yang betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan


rangkaian nombor dalam situasi baharu dengan cara yang
betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

1.2

Melengkapkan
sebarang
rangkaian
nombor.

1.2.4 Melengkapkan urutan


nombor secara tertib
menurun.

(murid boleh..)

16

TAFSIRAN

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

1.3

Menentukan nilai
tempat dan nilai
digit.

1.3.1 Menentukan nilai tempat


(ratus, puluh, sa).
Contoh : 473
Nilai tempat bagi 4 ialah
ratus.
Nilai tempat bagi 7 ialah
puluh.
Nilai tempat bagi 3 ialah
sa.
1.3.2 Menentukan nilai digit
bagi sebarang nombor.
Contoh : 473
Nilai digit bagi 4 ialah
400.
Nilai digit bagi 7 ialah 70
Nilai digit bagi 3 ialah 3.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nilai


tempat dan nilai digit.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


nilai tempat dan nilai digit dengan menggunakan bahan bantu
belajar.
Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
dengan betul.

Membezakan antara nilai tempat dan nilai digit dengan cara


yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menentukan


nilai tempat dan nilai digit pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menentukan


nilai tempat dan nilai digit dalam situasi baharu dengan cara
yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

17

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

1.4

Membundarkan
nombor bulat.

1.4.1 Membundarkan nombor


kepada :
i. puluh yang terdekat
ii. ratus yang terdekat

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan berkaitan nombor


bulat yang dibundarkan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


nombor bulat yang dibundarkan dengan menggunakan bahan
bantu belajar.

Membundarkan nombor kepada puluh dan ratus yang terdekat


dengan betul.

Mengenalpasti konsep membundar nombor kepada puluh dan


ratus yang terdekat dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


membundarkan nombor kepada puluh dan ratus yang terdekat
pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran


membundarkan nombor kepada puluh dan ratus yang terdekat
dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai serta boleh dicontohi.

18

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

1.5

Menulis nombor.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

1.5.1 Menulis sebarang


nombor hingga 1000
dalam angka.

Menyalin / menulis semula sebarang nombor hingga 1000


dalam angka dan perkataan.

1.5.2 Menulis sebarang


nombor hingga 1000
dalam perkataan.

Menulis sebarang nombor hingga 1000 dalam angka dan


perkataan dengan menggunakan bahan bantu belajar.

Menulis sebarang nombor hingga 1000 dalam angka dan


perkataan.

Menulis sebarang nombor hingga 1000 dalam angka dan


perkataan dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menulis


nombor dalam angka dan perkataan pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap
positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menulis nombor


dalam angka dan perkataan dalam situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

19

DRAF

2. OPERASI TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1000


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

2.1

Menambah
sebarang dua
nombor.

2.1.1 Menambah sebarang


dua nombor hingga tiga
digit tanpa mengumpul
semula.
2.1.2 Menambah sebarang
dua nombor hingga tiga
digit dengan mengumpul
semula dari :
i. sa ke puluh
ii. puluh ke ratus
iii. sa ke puluh dan
puluh ke ratus
hasil tambahnya hingga
1000.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


menambah sebarang nombor.

Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa dan


dengan mengumpul semula dengan menggunakan bahan
bantu belajar.

Mengira jawapan bagi operasi tambah dua nombor hingga tiga


digit tanpa dan dengan mengumpul semula.

Mengira jawapan bagi operasi tambah dua nombor hingga tiga


digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan cara yang
betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menambah


sebarang nombor pada situasi baharu dengan mengikut cara
yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menambah


sebarang nombor dalam situasi baharu dengan mengikut cara
yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

20

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

2.2

Menambah
sebarang tiga
nombor.

2.2.1 Menambah sebarang


tiga nombor hingga tiga
digit tanpa mengumpul
semula.
2.2.2 Menambah sebarang
tiga nombor hingga tiga
digit dengan mengumpul
semula dari :
i. sa ke puluh
ii. puluh ke ratus
iii. sa ke puluh dan
puluh ke ratus
hasil tambahnya hingga
1000.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


menambah sebarang nombor.

Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa dan


dengan mengumpul semula dengan menggunakan bahan
bantu belajar.

Mengira jawapan bagi operasi tambah tiga nombor hingga tiga


digit tanpa dan dengan mengumpul semula.

Mengira jawapan bagi operasi tambah tiga nombor hingga tiga


digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan cara yang
betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menambah


sebarang nombor pada situasi baharu dengan mengikut cara
yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menambah


sebarang nombor dalam situasi baharu dengan mengikut cara
yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

21

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

2.3

Menyelesaikan
masalah harian
yang melibatkan
operasi tambah.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

2.3.1 Menyelesaikan masalah


harian yang melibatkan
operasi tambah
berdasarkan :
i. gambar
ii. teks

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


tambah.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


penyelesaian masalah harian yang berkaitan dengan operasi
tambah dengan menggunakan bahan bantu belajar.

2.3.2 Menggunakan kalkulator


untuk :
i. membuat pengiraan
melibatkan operasi
tambah
ii. menyemak jawapan

Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan


operasi tambah berdasarkan gambar dan teks.

Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan operasi tambah berdasarkan gambar dan teks serta
mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator
dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi
tambah pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul
serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan


masalah harian yang melibatkan operasi tambah dalam situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

22

DRAF

3. OPERASI TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

3.1

Menolak
sebarang dua
nombor.

3.1.1 Menolak sebarang dua


nombor hingga tiga digit
tanpa mengumpul
semula.
3.1.2 Menolak sebarang dua
nombor hingga tiga digit
dengan mengumpul
semula dari :
i. puluh ke sa
ii. ratus ke puluh
iii. ratus ke puluh dan
puluh ke sa

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


menolak sebarang nombor.

Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa dan


dengan mengumpul semula dengan menggunakan bahan
bantu belajar.

Mengira jawapan bagi operasi menolak dua nombor hingga


tiga digit tanpa dan dengan mengumpul semula.

Mengira jawapan bagi operasi menolak dua nombor hingga


tiga digit tanpa dan dengan mengumpul semula dengan cara
yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menolak


sebarang dua nombor pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menolak


sebarang dua nombor dalam situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

23

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

3.2

Menolak berturutturut dua nombor


daripada
sebarang
nombor.

3.2.1 Menolak berturut-turut


dua nombor hingga tiga
digit tanpa mengumpul
semula.
3.2.2 Menolak berturut-turut
dua nombor hingga tiga
digit dengan mengumpul
semula dari :
i. puluh ke sa
ii. ratus ke puluh
iii. ratus ke puluh dan
puluh ke sa

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


menolak berturut-turut sebarang nombor.

Menolak berturut-turut sebarang dua nombor hingga tiga digit


tanpa dan dengan mengumpul semula dengan menggunakan
bahan bantu belajar.

Mengira jawapan operasi tolak berturut-turut dua nombor


hingga tiga digit tanpa dan dengan mengumpul semula.

Mengira jawapan bagi operasi tolak berturut-turut sebarang


nombor hingga tiga digit tanpa dan dengan mengumpul semula
dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menolak


berturut-turut sebarang nombor pada situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menolak


berturut-turut sebarang nombor dalam situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

24

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

3.3

Menyelesaikan
masalah harian
melibatkan
operasi tolak.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

3.3.1 Menyelesaikan masalah


harian melibatkan
operasi tolak
berdasarkan :
i. gambar
ii. teks

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


tolak.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


penyelesaian masalah harian yang berkaitan operasi tolak
dengan menggunakan bahan bantu belajar.

3.3.2 Menggunakan kalkulator


untuk :
i. membuat pengiraan
melibatkan operasi
tolak
ii. menyemak jawapan

Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan


operasi tolak berdasarkan gambar dan teks.

Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan operasi tolak berdasarkan gambar dan teks serta
mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator
dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tolak
pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan


masalah harian yang melibatkan operasi tolak dalam situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

25

DRAF

4. OPERASI DARAB
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

4.1

Melengkapkan
ayat matematik
darab.

4.1.1 Membina sifir tiga


berpandukan :
i. objek
ii. gambar
iii. garis nombor
4.1.2 Membina sifir empat
berpandukan :
i. objek
ii. gambar
iii. garis nombor
4.1.3 Membina sifir enam
berpandukan :
i. objek
ii. gambar
iii. garis nombor
4.1.4 Melengkapkan ayat
matematik darab
melibatkan sifir tiga,
empat dan enam.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang ayat metematik darab.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


ayat matematik darab sifir tiga, empat dan enam dengan
menggunakan objek, gambar dan garis nombor.

Melengkapkan ayat matematik darab sifir tiga, empat dan


enam dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor.

Melengkapkan ayat matematik darab sifir tiga, empat dan


enam dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor
dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


melengkapkan ayat matematik darab tiga, empat dan enam
pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan


ayat matematik darab sifir tiga, empat dan enam dalam situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan mengunakan ayat yang sesuai
serta boleh dicontohi.

26

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

4.2

Menyelesaikan
masalah harian
melibatkan
operasi darab.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

4.2.1 Menyelesaikan masalah


harian yang melibatkan
operasi darab
berdasarkan :
i. gambar
ii. teks

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


darab.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


penyelesaian masalah harian yang berkaitan operasi darab
dengan menggunakan bahan bantu belajar.

4.2.2 Menggunakan kalkulator


untuk :
i. membuat pengiraan
melibatkan operasi
darab
ii. menyemak jawapan

Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan


operasi darab berdasarkan gambar dan teks.

Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan operasi darab berdasarkan gambar dan teks serta
mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator
dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi darab
dengan menggunakan kalkulator pada situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan


masalah harian yang melibatkan operasi darab dalam situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

27

DRAF

5. OPERASI BAHAGI
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

5.1

Melengkapkan
ayat matematik
bahagi.

5.1.1 Melengkapkan ayat


matematik bahagi
melibatkan
pembahagian dengan
tiga berpandukan :
i. objek
ii. gambar
iii. garis nombor
5.1.2 Melengkapkan ayat
matematik bahagi
melibatkan
pembahagian dengan
empat berpandukan :
i. objek
ii. gambar
iii. garis nombor

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang ayat matematik bahagi.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


ayat matematik bahagi tiga, empat dan enam dengan
menggunakan objek, gambar dan garis nombor.

Melengkapkan ayat matematik bahagi tiga, empat dan enam


dengan menggunakan objek, gambar dan garis nombor.

28

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

5.1.3 Melengkapkan ayat


matematik bahagi
melibatkan
pembahagian dengan
enam berpandukan :
i. objek
ii. gambar
iii. garis nombor
5.1.4 Melengkapkan ayat
matematik bahagi
melibatkan sifir tiga,
empat dan enam.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)
TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Melengkapkan ayat matematik bahagi tiga, empat dan enam


berpandukan objek, gambar dan garis nombor dengan cara
yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


melengkapkan ayat matematik bahagi tiga, empat dan enam
pada situasi baru dengan mengikut cara yang betul serta tekal
dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran melengkapkan


ayat matematik bahagi tiga, empat dan enam dalam situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

29

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

5.2

Menyelesaikan
masalah harian
yang melibatkan
operasi bahagi.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

5.2.1 Menyelesaikan masalah


harian yang melibatkan
operasi bahagi
berdasarkan :
i. gambar
ii. teks

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


bahagi.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


penyelesaian masalah harian yang berkaitan operasi bahagi
dengan menggunakan bahan bantu belajar.

5.2.2 Menggunakan kalkulator


untuk :
i. membuat pengiraan
melibatkan operasi
bahagi
ii. menyemak jawapan

Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan


operasi bahagi berdasarkan gambar dan teks.

Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan operasi bahagi berdasarkan gambar dan teks serta
mengira dan menyemak semula menggunakan kalkulator
dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi bahagi
pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan


masalah harian yang melibatkan operasi bahagi dalam situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

30

DRAF

6. WANG
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

6.1

Menentukan nilai
wang dalam
lingkungan
RM500.

6.1.1 Menyatakan gabungan


beberapa keping wang
yang memberikan
jumlah nilai dalam
lingkungan RM500.
6.1.2 Menentukan persamaan
nilai wang dengan harga
barang dalam
lingkungan RM500.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nilai


wang.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


nilai wang dengan menggunakan bahan bantu belajar.

Menentukan gabungan beberapa keping wang yang


memberikan jumlah nilai wang dalam lingkungan RM500 dan
persamaan nilai wang dengan harga barang.

Membandingbeza gabungan beberapa keping wang yang


memberikan jumlah nilai wang dalam lingkungan RM500 dan
persamaan nilai wang dengan harga barang dengan cara yang
betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menentukan


nilai wang pada situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menentukan


nilai wang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

31

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

6.2

Menambah nilai
wang.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

6.2.1 Menambah dua nilai


wang yang melibatkan :
i. ringgit
ii. ringgit dan sen
dalam lingkungan
RM500.

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


menambah nilai wang.

Menambah sebarang dua dan tiga nilai wang melibatkan ringgit


dan sen dengan menggunakan bahan bantu belajar.

6.2.2 Menambah tiga nilai


wang yang melibatkan :
i. ringgit
ii. ringgit dan sen
dalam lingkungan
RM500.

Mengira wang yang melibatkan penambahan dua dan tiga nilai


wang dalam ringgit dan sen.

Mengira jawapan bagi operasi tambah dua dan tiga nilai wang
yang melibatkan ringgit dan sen dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menambah


nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap
positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menambah nilai


wang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul,
kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

32

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

6.3

Menolak nilai
wang.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

6.3.1 Menolak dua nilai wang


yang melibatkan :
i. ringgit
ii. ringgit dan sen
dalam lingkungan
RM500.

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai operasi


menolak nilai wang.

Menolak nilai wang yang melibatkan ringgit dan sen dengan


menggunakan bahan bantu belajar.

6.3.2 Menolak berturut-turut


dua nilai wang daripada
sebarang nilai wang
hingga RM500 yang
melibatkan :
i. ringgit
ii. ringgit dan sen

Menolak dua nilai wang secara berturut-turut dalam ringgit dan


sen.

Mengira jawapan bagi operasi tolak yang melibatkan nilai


wang dalam ringgit dan sen dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menolak nilai


wang yang melibatkan ringgit dan sen pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap
positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menolak nilai


wang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul,
kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

33

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

6.4

Menyelesaikan
masalah harian
yang melibatkan
nilai wang.

6.4.1 Menyelesaikan masalah


harian melibatkan nilai
wang berdasarkan :
i. gambar
ii. teks
6.4.2 Menggunakan kalkulator
untuk :
i. membuat pengiraan
melibatkan wang
dalam lingkungan
RM500
ii. menyemak jawapan

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai nilai


wang.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang
dengan menggunakan bahan bantu belajar.

Mengira dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan


nilai wang berdasarkan gambar dan teks.

Menyusun maklumat dan menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan nilai wang berdasarkan gambar dan teks serta
mengira dan menyemak semula dengan menggunakan
kalkulator dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran


menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nilai wang
pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyelesaikan


masalah harian yang melibatkan nilai wang dalam situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh
berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat yang
sesuai serta boleh dicontohi.

34

DRAF

7. MASA DAN WAKTU


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

7.1

Merekodkan
aktiviti mengikut
waktu dalam unit
jam dan minit.

7.1.1 Menyata dan


merekodkan aktiviti
harian mengikut waktu
dalam unit jam dan
minit.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai aktiviti


harian dan waktunya yang telah direkodkan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


aktiviti harian mengikut waktu dalam unit jam dan minit dengan
menggunakan bahan bantu belajar.

Menyata dan merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam


unit jam dan minit.

Membanding beza aktiviti harian mengikut waktu dalam unit


jam dan minit dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran merekod


aktiviti harian mengikut waktu dalam unit jam dan minit pada
situasi baharu dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap
positif.
Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran merekod aktiviti
harian dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul,
kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

35

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

7.2

Merekodkan
aktiviti dalam
sehari.

7.2.1 Mencatat aktiviti

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai aktiviti


harian yang telah direkodkan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


aktiviti dalam sehari mengikut masa pagi, tengah hari, petang
dan malam dengan menggunakan bahan bantu belajar.

Merekodkan aktiviti harian mengikut masa pagi, tengah hari,


petang dan malam.

Membanding beza aktiviti harian mengikut masa pagi, tengah


hari, petang dan malam dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran merekod


aktiviti harian pada situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran merekod aktiviti


harian dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang betul,
kreatif dan boleh berbicara mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

mengikut masa pagi,


tengah hari, petang dan
malam.

36

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

7.3

Merekodkan
aktiviti dalam
seminggu.

7.3.1 Mencatat aktiviti dalam


seminggu.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai aktiviti


mingguan yang telah direkodkan.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


aktiviti mingguan dengan menggunakan bahan bantu belajar.

Merekodkan aktiviti dalam seminggu.

Membanding beza rekod aktiviti dalam seminggu dengan rakan


dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran merekod


aktiviti dalam seminggu pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran untuk merekod


aktiviti dalam seminggu dalam situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

37

DRAF

8. PECAHAN
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

8.1

Menamakan
pecahan wajar.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

8.1.1 Mengenal pasti pecahan


wajar yang
pengangkanya 1 dan
penyebutnya hingga 10
dengan menggunakan
bahan konkrit, gambar
dan lipatan kertas.

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai pecahan


wajar.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya hingga
10 dengan menggunakan bahan bantu belajar.

8.1.2 Menyebut pecahan


wajar :
i. satu perdua
ii. satu pertiga
iii. satu perempat
iv. satu perlima
v. satu perenam
vi. satu pertujuh
vii. satu perlapan
viii. satu persembilan
ix. satu persepuluh

Menamakan / melorek gambarajah mengikut pecahan wajar.

Membanding beza pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan


penyebutnya hingga 10 dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melorek


gambarajah mengikut pecahan wajar pada situasi baharu
dengan cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran melorek


gambarajah mengikut pecahan wajar dalam situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

8.1.3 Melorek gambarajah


mengikut pecahan yang
diberi.

38

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

8.2

Menulis pecahan
wajar.

8.2.1

Menulis pecahan wajar


pengangkanya 1 dan
penyebutnya sehingga
10.

8.2.2 Menulis pecahan wajar


mengikut lorekan pada
gambarajah.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Menyalin / menulis semula sebarang pecahan wajar yang


pengangkanya 1 dan penyebutnya sehingga 10.

Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan


penyebutnya sehingga 10 dengan menggunakan bahan bantu
belajar.

Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan


penyebutnya sehingga 10 dengan betul.

Menulis pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan


penyebutnya sehingga 10 mengikut lorekan pada gambarajah
dengan cara yanga betul.

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran menulis pecahan


wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya sehingga 10
pada situasi baharu dengan mengikut cara yang betul serta
tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menulis


pecahan wajar dalam situasi baharu cara yang betul, kreatif
dan boleh berbicara mengenainya dengan menggunakan ayat
yang sesuai serta boleh dicontohi.

39

DRAF

9. PANJANG
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

9.1

Mengetahui unit
sentimeter dan
meter.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

9.1.1 Mengenal unit


sentimeter dan meter
pada pembaris dan pita
ukur.

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai ukuran


panjang.

9.1.2 Mengenal ukuran


panjang dalam :
i. unit sentimeter (cm)
ii. unit meter (m)

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


ukuran panjang dalam unit sentimeter dan meter dengan
menggunakan bahan bantu belajar.

Menulis ukuran panjang dalam unit sentimeter dan meter


dengan mengukur pada objek sebenar.

Membandingkan bezakan unit ukuran meter dan sentimeter


pada pembaris dan pita ukur.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menulis


ukuran panjang dalam unit sentimeter dan meter pada situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan
bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menulis dalam


unit sentimeter dan meter dalam situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

9.1.3 Menulis ukuran panjang


dalam :
i. sentimeter dengan
menggunakan
simbol cm
ii. meter dengan
menggunakan
simbol m

40

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

9.2

Mengukur dalam
unit sentimeter
dan meter.

9.2.1 Mengukur dan


menandakan jarak
antara dua titik yang
diberi dalam unit :
i. sentimeter
ii. meter
9.2.2 Mengukur dan
merekodkan ukuran
panjang objek dalam
unit :
i. sentimeter
ii. meter
9.2.3 Melukis garis lurus
mengikut ukuran yang
diberi dalam unit :
i. sentimeter
ii. meter

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang aktiviti mengukur objek.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


ukuran panjang sesuatu objek dengan menggunakan alat
pengukur yang sesuai.

Mengukur, menanda, melukis garis lurus dan merekodkan


ukuran panjang dalam unit sentimeter dan meter dengan
menggunakan alat pengukur yang betul.

Membanding beza ukuran panjang sesuatu objek dengan objek


yang lain dalam unit sentimeter dan meter dengan cara yang
betul.

Menghubungkait pengetahuan dan kemahiran mengukur dalam


unit sentimeter dan meter pada situasi baharu dengan
mengikur cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengukur dalam


unit meter dan sentimeter dalam situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

41

DRAF

10. JISIM
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

10.1 Mengetahui unit


gram dan
kilogram.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

10.1.1 Mengenal unit gram dan


kilogram pada alat
penimbang.

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai berat


sesuatu objek.

10.1.2 Mengenal jisim dalam :


i. unit gram (g)
ii. unit kilogram (kg)

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


unit gram dan kilogram dengan menggunakan alat penimbang
yang sesuai.

10.1.3 Menulis jisim yang diberi


dalam :
i. gram dengan
menggunakan
simbol g
ii. kilogram dengan
menggunakan
simbol kg

Menulis jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram.

Menganalisis perbezaan unit gram dan kilogram pada objekobjek yang berbeza dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menulis unit


jisim gram dan kilogram pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menulis jisim


dalam unit gram dan kilogram dalam situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

42

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

10.2 Menimbang

10.2.1 Menimbang dan

dalam unit gram

merekod objek dalam :

dan kilogram.

i. gram
ii. kilogram

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang aktiviti menimbang sesuatu


objek.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


jisim sesuatu objek dengan menggunakan alat penimbang yang
sesuai.

Menimbang dan merekod objek dalam unit gram dan kilogram


dengan menggunakan alat penimbang yang betul.

Membanding beza jisim sesuatu objek dengan objek yang lain


dalam unit gram dan kilogram dengan cara yang betul.

Menghubungkait pengetahuan dan kemahiran menimbang


objek dalam unit gram dan kilogram pada situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap
positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menimbang


objek dalam unit gram dan kilogram dengan menggunakan alat
penimbang dalam situasi baharu dengan mengikut cara yang
betul, kreatif dan boleh berkomunikasi mengenainya dengan
menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

43

DRAF

11. ISIPADU CECAIR


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

11.1 Mengetahui unit

11.1.1 Mengenal unit mililiter

mililiter dan liter.

dan liter pada silinder


penyukat.

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai isipadu


sesuatu cecair.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari berkaitan


unit mililiter dan liter dengan menggunakan alat penyukat.

Menulis isipadu cecair sesuatu objek dalam unit mililiter dan


liter.

Menganalisis perbezaan unit mililiter dan liter pada barangan


yang berbeza dengan cara yang betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran menulis unit


mililiter dan liter isipadu cecair sesuatu objek pada situasi
baharu dengan mengikut cara yang betul serta tekal dan
bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menulis isipadu


cecair dalam dalam unit mililiter dan liter dalam situasi baharu
dengan mengikut cara yang betul, kreatifdan boleh berbicara
mengenainya dengan menggunakan ayat yang sesuai serta
boleh dicontohi.

11.1.2 Mengenal isipadu cecair


dalam :
i. unit mililiter (ml)
ii. unit liter (l)

11.1.3 Menulis isipadu cecair


yang diberi dalam :
i. mililiter dengan
menggunakan simbol
ml
ii. liter dengan
menggunakan simbol

l
44

DRAF

STANDARD PRESTASI

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

TAHAP
PENGUASAAN

11.2 Menyukat dalam

11.2.1 Menyukat dan menyebut

Memberi respons pada sebarang aktiviti menyukat isipadu


cecair sesuatu objek.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


isipadu cecair sesuatu objek dengan menggunakan alat
penyukat yang sesuai.

Menyukat dan merekod cecair sesuatu objek dalam unit mililiter


dan liter dengan menggunakan alat penyukat.

Membanding beza isipadu cecair sesuatu objek dengan objek


yang lain dalam unit mililiter dan liter dengan cara yang betul.

Menghubungkait pengetahuan dan kemahiran menyukat dalam


unit mililiter dan liter pada situasi baharu dengan mengikut cara
yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran menyukat dalam


unit mililiter dan liter dalam situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

unit mililiter dan

isipadu cecair yang

liter.

ditentukan pada silinder


penyukat dalam :

(murid boleh..)

TAFSIRAN

i. mililiter
ii. liter

11.2.2 Menyukat, menanda


dan merekodkan isipadu
cecair yang ditentukan
dalam :
i. mililiter
ii. liter

45

DRAF

12. RUANG
STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

12.1 Mengenal pasti

12.1.1 Memperihalkan

bentuk tiga

permukaan, sisi dan

dimensi (3D).

bucu bagi bentuk tiga

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai sesuatu


bentuk objek tiga dimensi.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


bentuk tiga dimensi dengan menggunakan bahan bantu belajar.

Mengenal pasti bentuk tiga dimensi.

Mengkategori objek mengikut bentuk tiga dimensi dengan


betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenal


pasti bentuk tiga dimensi pada situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenal pasti


bentuk tiga dimensi dalam situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

dimensi.

12.1.2 Mengenal pasti objek


tiga dimensi mengikut
pola :
i.

kubus

ii.

kubiod

iii.

piramid

iv.

silinder

v.

kon

46

DRAF

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

(murid dibimbing untuk.)

(murid berupaya untuk .)

12.2 Mengenal pasti

12.2.1 Memperihalkan garis

bentuk dua

lurus, sisi, bucu dan

dimensi (2D).

garis lengkung bagi


bentuk dua dimensi.

12.2.2 Mengenal pasti objek

STANDARD PRESTASI
(murid boleh..)

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN

Memberi respons pada sebarang persoalan mengenai sesuatu


bentuk objek dua dimensi.

Memberi respons terhadap apa yang telah dipelajari mengenai


bentuk dua dimensi dengan menggunakan bahan bantu
belajar.

Mengenal pasti bentuk dua dimensi.

Mengkategori objek mengikut bentuk dua dimensi dengan


betul.

Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran mengenal


pasti bentuk dua dimensi pada situasi baharu dengan
mengikut cara yang betul serta tekal dan bersikap positif.

Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran mengenal pasti


bentuk dua dimensi dalam situasi baharu dengan mengikut
cara yang betul, kreatif dan boleh berbicara mengenainya
dengan menggunakan ayat yang sesuai serta boleh dicontohi.

dua dimensi mengikut


pola :
i.

segi empat sama

ii.

segi empat tepat

iii.

segi tiga

iv.

bulatan

47

DRAF

48

DRAF
DAFTAR KATA
A
Ayat matematik

Suatu pernyataan metematik yang mengandungi angka dan simbol

Bahagi

Hitungan memecahkan sesuatu nombor atau benda kepada beberapa kumpulan

tertentu.
-

Berkongsi atau mengumpulkan benda sama rata.

Satu proses pengongsian sama rata atau pengumpulan sama banyak.

Amaun yang tinggal selepas satu proses pembahagian.

Kuantiti atau bilangan yang tinggal

Nilai yang lebih atau yang tinggal selepas penolakan

Bentuk lazim

Menulis operasi tambah, tolak, darab dan bahagi secara menegak

Bundar

Menjadi bundar (bukan sesuatu).

Mendapatkan satu nilai nombor yang hampir dengan sebenarnya atau kiraan kasar

Memberi jawapan dengan serta merta atau tindakan cepat

Baki

C
Cara spontan
Congak

Perkiraan atau menghitubng secaqra lisan tanpa menggunakan kertas, pen, pensel
atau pembilang
Pengiraan (taksiran) yang dibuat dalam kepala

D
Darab
Dekak-dekak

Menambah sesuatu nombor secara berulang.


Alat bantu mengajar untuk menunjukkan nilai tempat bagi suatu nombor iaitu sa, puluh,
ratus dan seterusnya
49

DRAF
Digit
Dimensi (2D)

Simbol untuk membentuk suatu nombor(angka)


Merujuk kepada bentuk yang lebar dan tanpa ketebalan seperti bulat, segi tiga, segi
empat sama, segi empat tepat.

Fakta asas

Pernyataan konsep yang telah dimantapkan mengenai operasi tambah, tolak, darab
dan bahagi
Sistem atau jadual yang menunjukkan sesuatu konsep.

G
Gabungan
Garis nombor

Disatukan dalam satu kumpulan


Garis lurus yang ditanda dengan senggatan nombor-nombor bulat.
Contoh :
0

Jawapan yang diperolehi daripada proses penambahan

Isipadu

Amaun ruang di dalam pepejal atau cecair yang terkandung di dalamnya.

Jisim

Jarum panjang
Jarum pendek

Kumpulan jirim yang tidak mempunyai bentuk tetap dan merupakan jumlah isi sesuatu
benda.
Isi segala benda yang tidak bernyawa;
(Fiz) kuantiti jirim dalam benda yang tidak bernyawa yang tidak tertakluk pada graviti.
Banyaknya jirim atau bahan dalam sesuatu objek.
Jarum pada sebuah jam yang menunjukkan tempoh masa dalam unit minit
Jarum pada sebuah jam yang menunjukkan tempoh masa dalam unit jam
50

Hasil tambah
I

DRAF
Jarum saat

Jarum pada sebuah jam yang menunjukkan tempoh masa dalam unit saat

Kad angka
Kon

Kad yang bertulis dengan angka atau nombor


Jasad pejal yang meruncing ke hujung dari tapaknya yang rata dan bulat.

Bentuk tiga dimensi dengan satu tapak membulat, satu permukaan lengkung, dan satu

bucu.
Konkrit

Konteks

Bersifat (berupa) sesuatu yang dapat digambarkan (dirasai, dilihat, dll).

Bersifat kebendaan (tidak abstrak).

Nyata ada (kelihatan dan sebagainya), maujud

Ayat (bahagian rencana dll) yang menentukan atau menunjukkan erti perkataan
(ungkapan dll) yang terkandung di dalamnya

Kuantiti

Banyaknya (jumlah, bilangan, amaun) sesuatu.

Kuboid

Bongkah geometri yang enam permukaannya berbentuk segi empat tepat.

Bentuk tiga dimensi yang mempunyai 6 permukaan, 8 bucu dan 12 sisi.

Bongkah yang mempunyai enam permukaan yang setiap satunya berbentuk segi

Kubus

empat sama.
-

Bentuk tiga dimensi yang mempunyai enam permukaan berbentuk segiempat sama.

Langkau

Selang atau sela

Latih tubi

Kegiatan atau latihan yang dilakukan secara berulang-ulang

Masa

Tempoh yang disukat dengan jam(waktu)

51

DRAF
Merekod

Menulis atau mencatat butiran tentang sesuatu konsep, fakta atau pernyataan
matematik

N
Nilai digit

Kuantiti yang diwakili oleh sesuatu nombor berdasarkan nilai tempat

Nilai tempat

Kedudukan atau rumah dalam sesuatu nombor

Nombor yang diumpukkan kepada kedudukan angka. Contoh: dalam angka 53, nilai
tempat bagi digit 5 ialah puluh dan 3 ialah sa

Nombor

Bilangan, konsep kuantiti (banyaknya benda)

Nombor bulat

Nombor yang bermula dari sifar hingga ke integer positif

Objek

Benda yang dapat dicerap

Objek konkrit

Benda sekeliling yang dekat kepada murid, contoh: pensel, buku dll

Operasi tambah

Proses menjalankan kerja penambahan

Operasi tolak

Proses menjalankan kerja penolakan

Panjang

Merujuk kepada jarak bagi dua titik

Pecahan

Nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan


Benda konkrit (maujud) seperti lidi, straw, guli, batang aiskrim dan sebagainya yang
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan
kefahaman murid membilang
Proses mengeluarkan sesuatu objek atau nombor dalam konsep penolakan

Pembilang
Pengasingan
Penyatuan

Proses penggabungan sesuatu objek atau nombor dalam konsep penambahan


52

DRAF

Piawai
Pola

Alat pengukur.
Reka bentuk. Contoh, model

Rangkaian nombor

Jujukan atau sekumpulan nombor yang disusun mengikut tertib tertentu dan
mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Contoh : 2,4,6,8,10,12..

Senggatan

Separuh
Silinder

Sifar

Tanda yang menunjukkan sama jarak di antara satu sama lain pada alat ukur atau alat
sukatan. Contoh : Senggatan pada permukaan sebuah jam
Salah satu daripada dua bahagian yang sama daripada keseluruhannya.
Benda berbentuk bulat panjang.
Bentuk tiga dimensi yang mempunyai satu muka lengkung dan dua muka hujung yang
rata dan membulat.
Nombor yang mewakili tiada objek, simbol sifar ialah 0

Tambah

Bermaksud menggabungkan dua atau lebih benda bersama-sama.

Mencari jumlah bagi dua atau lebih nombor.

Susunan mengikut nilai-nilai yang semakin meningkat. Contohnya 0,1,2,3,4,5

Tertib menaik merujuk kepada susunan nombor daripada nilai terkecil kepada nilai

Tertib menaik

terbesar.
Tertib menurun

Sususnan mengikut nilai-nilai yang semakin menyusut. Contohnya 10,9,8,7,6.

Tertib menurun merujuk kepada susunan nombor daripada nilai terbesar kepada nilai
terkecil.
53

DRAF
Tiga dimensi (3D)

Merujuk kepada bentuk yang mempunyai lebar, panjang dan tinggi.

Merujuk kepada objek atau bentuk yang mempunyai ketebalan, kedalaman dan
ketinggian.

Tolak

Mencari beza antara dua atau lebih nombor.

Urutan

Susunan yang berturut-turut; susunan yang teratur mengikut giliran.; angka (nombor)
yang berturut-turut; (nombor, bilangan, dll).

W
Waktu

Kuantiti yang disukat dalam jam, minit, saat yang menunjukkan detik permulaan dan
penamat sesuatu kejadian

Wang

Alat pertukaran yang mempunyai harga(nilai) tertentu dan diakui sah, duit

Rujukan:
Laman web Dewan Bahasa dan Pustaka
Nexus Edisi Terkini UPSR Year 4,5,6 Mathemathics
KBSR Matematik Tahun 1 dan 2

54

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8 BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai