Anda di halaman 1dari 15

STRUKTUR AJARAN

ISLAM
Ibu Islamiyati, M.SI.

Ajaran Islam mengatur segala aspek


kehidupan
AQIDAH
SYARIAH
AKHLAQ

11/20/2014

STRUKTUR
AJARAN ISLAM

Free template from


www.brainybetty.com

KONSEP TAUHID

Arti dan Makna Tauhid


Arti dan Makna Iman dan Taqwa
Karakteristik Orang Bertaqwa
Tahap-Tahap Taqwa
Macam-Macam Tauhid
Implementasi Iman dan Taqwa dalam
Kehidupan Modern

11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

Tujuan :
Bisa menjadi manusia bertauhid
Menghasilkan perbuatan ikhlas untuk
mencari ridho Allah
Semua perbuatan dipandang beribadah

11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

TAUHID
Adalah percaya kepada keesaan Allah/ beriman
kepada Allah
Konsekuensinya, percaya kepada Dzat-Nya,
sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, wujud-Nya,
ciptaan-Nya. Yang semuanya terdapat dalam
rukun Iman.
Juga percaya bahwa Allah menerima Ibadah,
menerima hajat dan hasrat (doa), membalas
segala perbuatan waktu hidup di dunia.
11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

TAQWA
Artinya takut, kemudian menjaga, memelihara,
melindungi dari perbuatan yang dilarang Allah.
Orang yang bertaqwa artinya takut kepada Allah dengan
kesadaran mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi
larangannya.
Atau orang yang menjaga diri dari kejahatan, tidak
melakukan perbuatan yang dilarang Allah, bertanggung
jawab mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan serta
memenuhi kewajiban.
Taqwa merupakan ukuran pokok dari segala pekerjaan
muslim
11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

IMAN
Arti iman mnrt bhs : Percaya
Iman mnrt istilah :
percaya pd hakekat Allah dan percaya pd
kebenrn aj Isl
Status iman sbg fondasi aj Is
Letak iman : di dlm hati
Hakekat iman

11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

KARAKTERISTIK ORANG BERTAQWA


(Q.S. Al-Baqarah ayat 177) :
Memelihara Fitrah keimanan
Mencintai sesama manusia yang diwujudkan
melalui pengorbanan harta, tenaga dan
pikiran.
Memelihara Ibadah formal
Memelihara kehormatan diri
Memiliki semangat perjuangan

11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

TAHAP-TAHAP TAQWA:
Sosialisasi : pengenalan ajaran agama, pada
masa kecil atau baru masuk Islam
Identifikasi : Mengerjakan amalan-amalan
tertentu yang disukai dan dikagumi
Pendalaman : Mengerjakan amalan yang
disukai dengan penuh penghayatan
Penghayatan : gemar dan merasa nikmat
mengerjakan amalan ajaran Islam.

11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

MACAM-MACAM TAUHID
Tauhid Ubudiyyah

: Hanya Allah yang


disembah
Tauhid Rububiyyah : Allah yang maha
segalanya
Tauhid Uluhiyyah : Menjadikan Allah yang
terpenting dalam hidup

11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

10

FUNGSI TAUHID
ada 2 macam :
Dalam kehidupan sosial artinya menghindarkan
sikap thagut/ tirani/ kekuasaan yang sewenagwenang.
Dalam kehidupan individu artinya dapat
mengendalikan hawa nafsu sehingga kejahatan
dan keburukan bisa dicegah. Sehingga
mendasarkan pada keyakinan untuk beraktifitas
secara ikhlas mencari ridha Allah.
11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

11

FUNGSI TAUHID :
Pendorong berbuat baik dan penahan
berbuat mungkar/ tidak baik
Selalu optimis dalam hidup dan tidak
putus asa (penerapan nilai tawakkal)
Akan tangguh dan kuat menghadapi
cobaan hidup.

11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

12

PEMBUKTIKAN KEBERADAAN ALLAH


MELALUI METODE PENDEKATAN :
Ilmu Yaqin

Ainul Yaqin

Haqqul Yaqin

11/20/2014

: Bukti adanya Allah berdasarkan


ilmu yang diketahui yang
terdapat dalam Al-Quran.
: Bukti adanya Allah berdasarkan
kejadian alam semesta
(sunnatullah).
: Bukti adanya Allah berdasarkan
fakta, melalui pengalaman
keagamaan (Religius Experince)

Free template from


www.brainybetty.com

13

POTENSI AKAL
Potensi akal untuk membuktikan kekuasaan
Allah
Potensi akal adalah kekuataan rohani untuk
memahami hakekat yang tidak dapat dindera.
Atau kemampuan paling tinggi untuk
memakrifati adanya Allah dan makhluknya baik
yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
Atau kemampuan paling tinggi untuk mengerti
dan memahami wahyu Allah baik secara teori/
qouliyyah (Al-Quran) maupun praktisi/
sunnatullah (fenomena alam semesta).
11/20/2014

Free template from


www.brainybetty.com

14

TUGAS

11/20/2014

Al-Baqarah ayat 177


Al-Anbiya ayat 35.
Al-Baqarah ayat 155
Yusuf ayat 87
Al-Araf 156

Free template from


www.brainybetty.com

15