MBKT/HR/PS-06-01

GAMBAR
BERUKURAN
PASPORT
(TERBARU)

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu
Tingkat 4-8, No. 88 Jalan Sultan Ismail
20200 Kuala Terengganu
Tel : 09-6203707 / 6203417 /6203709
BORANG PERMOHONAN JAWATAN KOSONG
SILA BACA KETERANGAN BERIKUT DENGAN TELITI
1.

Borang ini digunakan untuk permohonan jawatan dalam MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU sahaja.

2.

Borang permohonan hendaklah disertakan sesalinan SIJIL KELAHIRAN, KAD PENGENALAN, SIJIL BERHENTI SEKOLAH dan
SIJIL-SIJIL KELULUSAN YANG DISAHKAN oleh Kakitangan Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional ke atas / Wakil Rakyat /
Penghulu.

3.

Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat MESTILAH memohon melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dengan disertakan
LAPORAN SULIT DAN PENYATA PERKHIDMATAN yang dikemaskini.

4.

Borang permohonan adalah untuk SATU jawatan sahaja dan sekiranya memohon lebih daripada satu jawatan hendaklah menggunakan borang
yang berasingan.

5.

Borang yang tidak lengkap akan DITOLAK.

6.

Pemohon yang memiliki syarat kelayakan yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan dan HANYA CALON-CALON YANG LAYAK
SELEPAS DITAPIS AKAN DIPANGGIL UNTUK TEMUDUGA.

7.

Segala perbelanjaan yang berhubung dengan permohonan dan TEMUDUGA TIDAK AKAN DIBIAYAI OLEH MAJLIS BANDARAYA
KUALA TERENGGANU.

8.

Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan SELEPAS 6 BULAN dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan tidak
berjaya.

BUTIR-BUTIR PERIBADI
Nama Pemohon (HURUF BESAR) : ____________________________________________________________
Nama Jawatan Dipohon : ____________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan - BARU
No. Kad Pengenalan - LAMA
Berat :
Jantina :
Alamat Surat Menyurat :

Warna :
Tempat Lahir :
Tarikh Lahir :
Umur Pada Tarikh Iklan Ditutup :
____________

Tinggi :
Agama :

Taraf Perkahwinan :
*BERKAHWIN / BUJANG / JANDA / DUDA
*Sila potong mana yang tidak berkenaan
No. Sijil Warganegara :

Kewarganegaraan :
No. Telefon : (R) _____________________
PERKARA
Nama
Tempat Lahir
Kewarganegaraan
Alamat Rumah / Pejabat
No. Telefon
No. K / P

(P) ________________________ (H/P) ________________________

*SUAMI / ISTERI

IBU

BAPA

PERKARA AM
No. Akaun Bank :

Nama Bank :

No. KWSP / EPF :

No. Cukai Pendapatan :

Tarikh Kuatkuasa : 01/04/2009

No. Semakan : 01

KELULUSAN
*UPSR / DARJAH ENAM
TAHUN
Matapelajaran

*LCE / SRP / PMR
TAHUN
Matapelajaran

PANGKAT
Gred

PANGKAT
Gred

1.

B. Malaysia / Melayu

__________

1.

B. Malaysia

__________

2.

Bahasa Inggeris

__________

2.

Bahasa Inggeris

__________

3.

Ilmu Hisab / Matematik

__________

3.

Ilmu Hisab / Matematik

__________

4.

Sains

__________

4.

Sains Panduan / Sains

__________

5.

Ilmu Alam / Geografi

__________

5.

Ilmu Alam / Geografi

__________

6.

Tawarikh / Sejarah

__________

6.

Sejarah

__________

7.

Agama Islam

__________

7.

Agama Islam

__________

8.

Lukisan

__________

8.

Lukisan

__________

9.

__________

9.

Sains Rumahtangga / Pertanian

__________

10.

__________

10. Seni Perusahaan

__________

11.

__________

11.

__________

12.

__________

12.

__________

13.

__________

13.

__________

*MCE / SPM /SPMV

*HSC / STP / STPM

TAHUN

PANGKAT

TAHUN

PANGKAT

Matapelajaran

Gred

Matapelajaran

Gred

1.

B. Malaysia / Melayu

__________

1.

Pengajian Am

__________

2.

Bahasa Inggeris

__________

2.

Bahasa Malaysia / Melayu

__________

3.

Matematik

__________

3.

Bahasa Inggeris

__________

4.

Matematik Tambahan

__________

4.

Ekonomi

__________

5.

Ilmu Alam / Geografi

__________

5.

Ilmu Alam / Geografi

__________

6.

Sejarah

__________

6.

Sejarah

__________

7.

Pengetahuan Agama Islam

__________

7.

Pengajian Islam

__________

8.

Lukisan

__________

8.

Matematik

__________

9.

Rampaian Sains / Sains

__________

9.

Matematik Tambahan

__________

10. Fizik

__________

10. Matematik Amali

__________

11. Kimia

__________

11. Fizik

__________

12. Kajihayat / Biologi

__________

12. Kimia

__________

13.

__________

13. Kajihayat / Biologi

__________

14.

__________

14.

__________

15.

__________

*Potong mana yang tidak berkenaan

Tarikh Kuatkuasa : 01/04/2009

No. Semakan : 01

PENGAJIAN TINGGI
Universiti / Maktab / Kolej (NYATAKAN) :

Sijil / Ijazah / Diploma / Kelayakan Profesional (NYATAKAN) :

1. ________________________________________________

1. ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. ________________________________________________

2. ________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Tarikh Masuk : _____________________

Tarikh Diperolehi : _______________________

Tarikh Tamat : _____________________

BUTIRAN-BUTIRAN LAIN JIKA BERKAITAN DENGAN JAWATAN YANG DIPOHON
MENAIP / TRENGKAS
Kebolehan Trengkas
Bahasa Malaysia:

Kebolehan Menaip
Bertulis:

Bercetak:

___________________ p.s.m

____________________ p.s.m

Bahasa Inggeris:

_____________________ p.s.m

____________________ p.s.m

PENGALAMAN / PEKERJAAN
Alamat Majikan

No. Tel
Majikan

Gaji
Bersih
Sebulan

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_________
_________
_________
_________

_______
_______
_______
_______

Jawatan

________________________
________________________
________________________
________________________

Tarikh Bekerja
Dari

Hingga

_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______

Sebabsebab
Berhenti
_________
_________
_________
_________

KURSUS-KURSUS YANG TELAH DIHADIRI YANG BOLEH MENYOKONG PERMOHONAN
Tarikh Berkursus
Dari
Hingga

Nama Kursus

Tempat Kursus

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________

KELAYAKAN-KELAYAKAN LAIN
1. Lesen Memandu (Kelas)
2. Lesen PSV

: __________________
: Ada / Tiada *

*Sila sertakan salinan lessen dan sijil yang telah disahkan

Tarikh Kuatkuasa : 01/04/2009

No. Semakan : 01

KEGIATAN-KEGIATAN LUAR
Di Sekolah / Maktab / Universiti
Persatuan / Kelab :-

Di Luar Sekolah / Maktab / Universiti
Persatuan / Kelab :-

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Badan Berunifom :-

Badan Berunifom :-

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Sukan :-

Sukan :-

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

RUJUKAN
Sila nyatakan 2 orang (selain ahli keluarga / saudara mara) yang boleh memberi maklumat mengenai diri tuan / puan
Nama
Alamat

: ____________________________________
: ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
No. K/P : ___________________________________
Pekerjaan : ____________________________________
Hubungan : ____________________________________
Tempoh Mengenali : _____________________________
No Telefon : (R) _______________ (P) ______________

Nama
Alamat

: ____________________________________
: ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
No. K/P : ___________________________________
Pekerjaan : ____________________________________
Hubungan : ____________________________________
Tempoh Mengenali : _____________________________
No Telefon : (R) _______________ (P) ______________

PENGAKUAN CALON
Saya akui bahawa keterangan yang saya beri adalah benar dan betul. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu
didapati palsu, permohonan saya akan dibatalkan dan sekiranya saya telah diberi tawaran, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta.
Tarikh : _______________________

Tarikh Kuatkuasa : 01/04/2009

Tandatangan Pemohon : ____________________________

No. Semakan : 01