Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tahun

: 3 Usaha

Bil.Murid

: 32 orang

Masa

: 10.35pagi 11.35 pagi ( 60 minit )

Tarikh

: 3 Julai 2013

Tema

: Kesihatan dan Kebersihan

Tajuk

: Kata Sendi Nama

STANDARD KANDUNGAN
5.1 Memahami dan menggunakan golongan

STANDARD PEMBELAJARAN
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata

kata dengan betul mengikut konteks.

sendi nama dan kata seru dengan


betul mengikut konteks.

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat:
i.
ii.
iii.

Memberikan contoh kata sendi nama yang terdapat dalam petikan.


Mengisi tempat kosong dengan kata sendi nama yang betul dalam lembaran kerja.
Membina ayat tunggal dengan menggunakan kata sendi nama yang diberikan oleh guru.

Sistem Bahasa

Sistem Bahasa : Kata sendi nama


Kosa Kata
:seramai, berfaedah, pengetahuan, mengatur

PengisianKurikulum/ ElemenMerentasKurikulum

Ilmu
Nilaimurni
Kreativiti

: PJK
: Berdisiplin, baik hati, berdaya saing
:Mengetahui cara bermain permainan Sahibba

Strategi
1

KB
TKP

kinestatik
BCB
: Memproses maklumat mengenai permainan Sahibba
Pembelajaran Kontekstual : Menghubungkait dengan aktiviti permainan

: Menyelesaikan masalah, mengenal pasti


: Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal

dalaman.
Bahan Bantu Belajar
Bil
1
2
3

Jenis
Buku teks
Nota kata sendi nama
Lembaran kerja

Bilangan
32
32
32

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengenal kata sendi nama.

Langkah/

Isi Pelajaran

Masa

Induksi Set

AktivitiPengajaran

Catatan

danPembelajaran
-Permainan Cabut

1) Guru memegang 8 sampul rahsia yang

BBB:

Sampul Anda

berlainan warna di hadapan kelas.


2) Murid-murid dibahagikan kepada lapan

-Sampul tugasan

(5 minit)
Kata sendi nama:
-di
-ke
-pada
-daripada
-kepada
-untuk
Tajuk:
Kata Sendi Nama

kumpulan.
3) Setiap wakil kumpulan diminta mencabut
sampul tersebut.
4) Setelah ke semua mendapat sampul, setiap
kumpulan diminta menunjukkan perkataan
yang terdapat dalam sampul.
5) Guru menampalkan perkataan tersebut

Teknik:
-Soal jawab
TKP:
-Verbal
-Kinestatik

pada papan tulis.


6) Murid-murid disoal mengenai golongan
kata yang berkaitan dengan perkataan
yang dijumpai.
7) Guru menyatakan tajuk pengajaran.

BCB:
-Kemahiran
bertutur
-Kemahiran
2

mendengar
Nilai:
-Berdaya saing
-Petikan Permainan

1) Murid-murid diminta merujuk buku teks

Sahibba

muka surat 42.


2) Murid-murid dikehendaki membaca

Langkah 1
(15minit)

petikan selama dua minit.


3) Murid-murid disoal mengenai isi petikan.
1. Permainan Sahibba 4) Guru menceritakan cara bermain

-Baik hati
BBB:
-Petikan dalam
buku teks

Isi petikan:

merupakan
permainan
dalaman.
2. Menggunakan
kemahiran berfikir.
3. Menjadikan fikiran

Permainan Sahibba.
5) Murid-murid diminta mengeluarkan kosa
kata yang terdapat dalam petikan.
6) Guru menerangkan kosa kata tersebut.
7) Murid-murid diminta mengeluarkan kata
sendi nama yang terdapat dalam petikan.
8) Guru membimbing aktiviti murid.

TKP:
-Verbal
-Interpersonal
BCB:
-Kemahiran
membaca

cerdas.
Nilai:
Kosa kata:

-Berdisiplin

-seramai
-berfaedah
-pengetahuan
-mengatur
Langkah2

-Penerangan kata

1) Guru mengedarkan nota kata sendi nama

BBB:

(20minit)

sendi nama.

kepada murid-murid.
2) Murid-murid diminta membaca nota

-Nota kata sendi

Nota:
1) Kata Sendi Nama
-Kata sendi nama
ialah kata tugas yang
digunakan sebelum

nama

secara mentalis.
3) Murid-murid diminta membaca nota
secara berkumpulan.
4) Murid-murid diterangkan mengenai kata
sendi nama.
5) Guru memberikan contoh kata sendi nama

Teknik:
-Penerangan

kata nama atau frasa


nama.

kepada murid-murid.
6) Murid-murid diminta membina ayat

Nilai:
-Disiplin

tunggal berdasarkan pilihan kata sendi


nama yang diberikan.
7) Beberapa orang murid dipilih untuk
2) Contoh kata
sendi nama:
-di, ke, dari, daripada,

membacakan ayat yang dibina.


8) Guru membimbing binaan ayat muridmurid.

TKP:
-Verbal
KB:
-Mengenal pasti

kepada, pada, untuk,


oleh.

BCB:
-K.membaca

Aktiviti:
Uji Minda

kerja isi tempat kosong.


3) Murid-murid diminta menjawab 10 soalan

Langkah 3
(15 minit)

1) Guru menjalankan aktiviti Uji Minda.


2) Murid-murid di edarkan dengan lembaran

Kata Sendi Nama:


-daripada
-di
-ke
-pada

-K.menulis
BBB:
-Lembaran isi
tempat kosong

isi tempat kosong dengan jawapan yang


betul.
4) Beberapa orang murid dipilih bagi
membacakan jawapan.
5) Guru membetulkan jawapan yang salah.

TKP:
-Verbal
-Kinestatik

-akan

KB:

-kepada

-Menyelesaikan

-hingga

masalah

-bagi
BCB:
-K.membaca

Penutup

Rumusan isi

1) Murid-murid disoal mengenai kegunaan

pelajaran.

kata sendi nama.


2) Murid-murid diminta menyatakan kata

(5 minit)
Kognitif:
-Kata sendi nama

sendi nama yang dipelajari.


3) Murid-murid diminta menyatakan nilainilai murni yang dipelajari.
4) Guru merumuskan isi pelajaran.

-K. menulis
TKP:
-Verbal
-Interpersonal
-Intrapersonal
KB:
4

-Merumus
Nilai Murni:
-Rasional