Anda di halaman 1dari 61

KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN

KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID


TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS DATO' RAZALI ISMAIL
KUALA TERENGGANU
2011

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1.0

PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Otak dan minda merupakan anugerah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Salah
satu peranan otak dan minda adalah untuk mengingat sesuatu kejadian atau
sesuatu perkara sama ada perkara yang lepas, sedang berlaku dan juga pada
masa hadapan. Kemahiran mengingat merupakan salah satu daripada proses
kemahiran belajar. Seringkali murid-murid menghadapi masalah mengingat
fakta-fakta dalam matapelajaran termasuk matapelajaran Pendidikan Islam.
Kemampuan daya mengingat murid-murid bergantung kepada kecerdasan
minda individu, minat dan teknik mengingat individu itu sendiri.

1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu


Pengkaji telah menjalani praktikum sesi ketiga selama tiga bulan di Sekolah
Kebangsaan Kampung Gemuroh, Kuala Terengganu bermula pada 31 Januari
2011 sehingga 28 April 2011. Sepanjang 3 bulan menjalani praktikum,
pengkaji telah diamanahkan untuk mengajar bidang Pendidikan Islam untuk
murid-murid tahun 2 Delima. Murid di dalam kelas ini seramai 27 orang
murid yang terdiri daripada 7 orang murid lelaki dan 20 orang murid
perempuan.

Semasa pengkaji melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran


berkaitan tajuk beriman dengan malaikat, terdapat beberapa murid sukar
mengingat nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya dengan betul. Soalan-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

soalan secara lisan telah diajukan kepada mereka, dan mereka tidak dapat
menjawab dengan betul. Semasa menjawab soalan, murid cuba berfikir dan
mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan serta meminta bantuan
rakan lain untuk memberikan jawapan.

Keadaan sama juga berlaku semasa murid melaksanakan aktiviti


lembaran kerja berkenaan tajuk beriman kepada malaikat yang diedarkan oleh
pengkaji. Murid-murid dilihat termenung dan cuba mengingat kembali isi
pelajaran yang diajar kepada mereka. Murid cuba berbincang dengan rakan
untuk mendapatkan jawapan. Melalui pemerhatian yang dibuat pengkaji,
murid tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Murid tidak
menulis nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya dengan betul. Disamping
itu juga, murid-murid kelihatan keliru antara nama malaikat dan nama-nama
nabi yang wajib diimani. Situasi yang berlaku semasa sesi soal jawab dan
aktiviti lembaran kerja berulang juga pada sesi pengukuhan kognitif di akhir
sesi pengajaran dan pembelajaran.

Apabila melihat situasi sebegini, pengkaji bertanggungjawab untuk


memperbaiki tahap penguasaan murid berkenaan tajuk ini. Ini kerana tajuk
beriman kepada malaikat ini merupakan salah satu daripada rukun iman dan
rukun iman itu adalah cabang daripada keimanan seorang muslim. Bagi
meningkatkan

keupayaan

mengingat

murid-murid,

pengkaji

telah

membandingbeza beberapa bentuk kaedah yang sesuai dengan tahap


kecerdasan murid-murid.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Maka, disinilah pengkaji beranggapan bahawa masalah ini hams


diselesaikan dengan menggunakan penyerapan unsur muzik dalam menghafal
nama-nama malaikat dan tugasnya iaitu melalui pendekatan nyanyian. Ini
kerana ianya dilihat lebih dekat dengan diri murid-murid. Pembelajaran
melalui nyanyian juga sesuai diterapkan kerana ia lebih berpusatkan murid
kerana murid akan menyanyi secara berkumpulan dan individu berdasarkan
lirik dengan bantuan gum. Kemudian mereka akan menghafal lagu berkenaan
supaya memori ingatan mereka berkekalan dalam jangka masa yang lama.

1.3 Latar Belakang Kajian


Pendidikan Islam sekolah rendah menekankan kepada empat bidang utama
dalam mendidik murid-murid Islam di sekolah. Bidang-bidang tersebut ialah
asuhan tilawah al-Quran, asas ulum syariah, akhlak dan jawi. Beriman kepada
malaikat mempakan salah satu daripada enam mkun yang wajib diimani oleh
semua umat Islam. Di dalam matapelajaran Pendidikan Islam, beriman
kepada malaikat mempakan subtopik kepada asas ulum syariah sepertimana
yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
(Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, 2002)

Bagi mempelajari tajuk ini, murid-murid perlu memahami dan


menguasai kemahiran mengingat nama-nama malaikat beserta tugastugasnya. Setiap individu mempunyai tahap keupayaan berfikir dan
mengingat sesuatu perkara mengikut kemampuan masing-masing. Muridmurid tahun 2 ini iaitu pada umur 8 tahun masih di tahap perkembangan

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

kognitif. Jean Piaget (1959) menegaskan pemikiran sebagai satu proses yang
disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Beliau berpendapat
bahawa perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik. Menurut satu
kajian yang dilakukan oleh pakar psikologi, terhadap keupayaan menghafal
diantara dua jantina yang berbeza. Hasil kajian membuktikan bahawa lelaki
dan perempuan mempunyai keupayaan yang sama untuk menghafal sesuatu
perkara. Perbezaannya bergantung kepada individu tersebut untuk menghafal
fakta yang diberi.

"Barangsiapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, kitabkitab, rasul-rasul dan hari kiamat, maka orang itu telah tersesat sejauhjauhnya," (Surah al-Nisa': 136)

1.4 Pernyataan Masalah


Pengkaji telah menemui masalah hasil daripada refleksi pengajaran dan
pembelajaran lalu. Masalah tersebut ialah murid sukar untuk mengingat
nama-nama malaikat dan bidang tugasnya dengan baik. Ini diperolehi hasil
daripada pemerhatian pengukuhan lisan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran berlangsung.

Murid juga kurang berminat untuk mengingat nama-nama malaikat


dan bidang tugasnya setelah pengkaji menggunakan cara tradisional di dalam
kelas. Faktor pemilihan sampel adalah murid yang lemah dalam mengingat
nama-nama malaikat dan tugasnya semasa proses pengukuhan lisan

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

diperhatikan serta murid yang mendapat markah terendah di dalam lembaran


kerja yang diedarkan oleh pengkaji.

Menurut Robert M.Gagne (1970) seorang profesor dan ahli psikologi


di dalam Model Pemprosesan Maklumat beliau mengemukakan sebanyak 8
jenis fasa dan fasa yang kelima adalah mengingat kembali. Fasa mengingat
kembali ini mempakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang
disimpan di dalam stor ingatan jangka panjang. Isyarat daripada rangsangan
luaran atau motif dalaman yang menggerakkan seseorang individu itu untuk
cuba mengingat kembali maklumat.

1.5 Refleksi Sorotan Literatur


Nyanyian mempakan salah satu dari cabang muzik. Muzik adalah sebahagian
daripada alam kehidupan dan budaya masyarakat keselumhannya
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1983).

Abdullah al-Amin al-Na'miy (1994) di dalam bukunya menyatakan


bahawa Ibnu Khaldun telah mengisyaratkan sesungguhnya muzik adalah
suatu ilmu, dan menekankan bahawa muzik dan nyanyian itu sesuatu perkara
yang dapat memperkembangkan pengetahuan dan idea semasa melagukan
sesuatu lagu.

Menumt Mok Soon Sang dan Lee Shok Mee (1988), menyanyi adalah
aktiviti yang berlaku dalam kehidupan kita yang sebenar dan aktiviti ini boleh
dibawa ke bilik darjah sebagai satu kegiatan lisan yang menarik. Kanak-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

kanak suka menyanyi dan bagi kanak-kanak yang masih belajar, menganggap
menyanyi lebih sebagai satu bentuk bermain dan berehat. Melalui nyanyian
mereka akan terhibur dan menenangkan fikiran.

Dalam konteks mengukuhkan kemahiran murid, menyanyi merupakan


satu kegiatan yang dapat membantu guru mencapai matlamat tersebut. Ini
adalah kerana nyanyian itu sendiri memerlukan penyebutan bunyi dengan
jelas dan betul, mengikut rentak dan irama serta disampaikan mengikut
tekanan, intonasi dan nada tertentu. Gum boleh menyediakan seni kata lagu
mengikut isi dan bahan pelajaran yang dipilih. Aktiviti menyanyi mempunyai
beberapa tujuan antaranya ialah, menyanyi dapat menambah kepelbagaian
aktiviti bukan sahaja kepada proses pembelajaran tetapi juga kepada
pengalaman murid mempelajari bahasa. la mencetuskan perubahan dalam
aktiviti yang lazim dalam bilik darjah.

Menyanyi dapat membantu proses mengingat kanak-kanak. la amat


berguna dan boleh mebantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata,
sebutan, intonasi, rima dan tekanan, struktur dan bentuk ayat. Lagu juga
membantu dapat menyumbang ke arah bentuk pemikiran dan daya inkuiri
otak mentafsir sesuatu perkara. Kajian Rosne Hafizah (2009) hasil
dapatannya terhadap beberapa orang murid di sebuah sekolah di Selangor,
beliau mendapati bahawa aktiviti nyanyian ini dapat merangsang minat
murid-murid untuk mempelajari bahasa Arab. Secara tidak langsung, telah
berjaya menguasai perbendaharaan kata bahasa Arab melalui kaedah
nyanyian.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Dalam surah al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud "Allah tidak


membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya." Ayat alQuran ini sesuai dengan proses mengingat bagi seseorang individu. Setiap
individu dikurniakan Allah kemampuan dan kecerdasan minda yang berbezabeza. Jadi, bagi mengingati sesuatu perkara, seseorang itu perlu untuk
menggunakan kaedah tertentu supaya ingatan itu berkekalan.

Menurut model teori pembelajaran Carl Rogers (2003) iaitu di bawah


mazhab humanis yang menekankan bahawa pembelajaran manusia itu
bergantung kepada emosi dan perasaannya dan setiap individu mempunyai
cara belajar yang berbeza. Dalam proses mengingat, emosi memainkan
peranan penting. Emosi mempengaruhi keupayaan seseorang itu mengingat
dan menghafal sesuatu fakta dengan jelas. Jika berlakunya gangguan emosi,
maka proses menghafal dan mengingat akan terjejas.

Murugiah Velayutham (1997) melihat pembelajaran ialah suatu proses


yang cergas dan perlu dirangsang serta dibimbing ke arah matlamat yang
diingini. Rangsangan luaran yang mendorong pembelajaran termasuklah
pengaruh gum melalui tugasan yang dibuat, soalan yang ditanya, alat bantu
mengajar yang digunakan dan semua prosedur yang digunakan untuk
membangkitkan dan kegiatan belajar.

Zulkifli Ismail (1993), ingatan ialah kebolehan memanggil balik atau


menyebut dan menulis fakta atau kejadian yang telah berlaku setelah
beberapa lama. Kemahiran mengingat mempunyai fungsi yang sangat penting

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dan mustahak kepada pemikiran dan tindakan. Seandainya manusia tidak


boleh mengingat fakta dan kejadian-kejadian yang penting, aktiviti-aktiviti
harian tidak dapat berjalan dengan baik, teratur atau sistematik. Jika
seseorang itu lupa ingatan, sudah tentu dia tidak boleh bercakap, membaca,
mengenal benda atau rakan-rakannya yang lain.

Hanafi Ismail dan Sadali Othman (2001), berpendapat bahawa


faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingatan seorang murid ialah sikap
murid itu sendiri. Selain itu juga, teknik mengingat dan bahan yang ada.
Bahan pembelajaran yang hendak diingat hendaklah dalam bentuk yang
padat, ringkas, mudah dibaca dan difahami serta dapat menarik minat murid
tersebut.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2.0

FOKUS KAJIAN
2.1 Tinjauan Masalah
Untuk menjalankan kajian tindakan ini, pengkaji telah menggunakan
beberapa instrumen bagi mengenalpasti masalah. Pengkaji menggunakan
instmmen analisis dokumen, pemerhatian, dan temubual.

2.1.1

Pemerhatian

Pemerhatian merupakan suatu maklumat yang dilakukan dengan


melihat atau mendengar sesuatu peristiwa, kemudian hasil keputusan
direkod di dalam bentuk yang sesuai mengikut kehendak kajian.
Pengkaji membuat pemerhatian tidak berstruktur sepanjang sesi
pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pemerhatian dibuat adalah
untuk melihat tingkah laku dan tindak balas murid terhadap
pembelajaran.

2.1.2

Temubual

Temubual ialah proses yang dilakukan untuk mendapat maklumat


melalui berhubung secara lisan dengan mengajukan soalan-soalan
berkaitan bersama orang yang ditemubual. Kelebihan temubual ini
ialah, pengkaji mudah untuk mendapat data yang diperlukan dan juga
maklumat yang diberikan itu jelas.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Pengkaji juga telah membuat temubual tidak berstruktur bersama


guru pendidikan Islam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai
tahap kecerdasan responden-responden.

Seramai 7 orang murid dari kelas 2 Delima telah dipilih untuk


ditemubual berdasarkan tingkahlaku dan tindak balas yang dilakukan
mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Tujuan dilakukan temubual terhadap guru Pendidikan Islam tahun


2 Delima ialah bagi mengenalpasti kelompok murid-murid yang lemah
di dalam kelas tersebut. Manakala temubual yang dilakukan terhadap
murid bertujuan untuk mendapat maklum balas daripada murid
berkaitan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan terhadap
mereka.

2.1.3

Analisis Dokumen

Lembaran kerja individu telah diedarkan kepada setiap murid bagi


memberi pengukuhan terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Analisis
lembaran kerja dijalankan bagi mengenalpasti kelemahan murid dalam
penguasaan terhadap topik 'Beriman kepada Malaikat'. Lembaran kerja
dibuat secara individu dan murid dilarang untuk berbincang sesama
mereka untuk mendapatkan jawapan.

10

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2.2 Analisis Tinjauan Masalah

2.2.1

Pemerhatian

Pemerhatian dilakukan oleh pengkaji semasa sesi pengajaran dan


pembelajaran berlangsung. Pengkaji mendapati terdapat beberapa orang
murid menunjukkan respon yang negatif iaitu tidak memberi tumpuan
dan hilang fokus dalam pembelajaran mereka. Semasa sesi latih tubi
untuk menyebut nama malaikat, murid-murid masih lagi boleh
mengikuti sesi pembelajaran tetapi apabila sesi untuk menyebut namanama malaikat dan tugas-tugasnya, terdapat beberapa orang murid yang
hilang fokus. Apabila murid diminta untuk menyebut kembali tugastugas malaikat secara lisan, mereka terkial-kial untuk menjawabnya.
Jadual 1 di bawah menunjukkan peristiwa yang berlaku sepanjang
proses pengajaran dan pembelajaran
Jadual 1: Jadual Pemerhatian Tidak Berstruktur
Peristiwa

Catatan
Guru memasuki kelas dan murid membaca doa
secara bersama-sama
Sesi pengajaran dan pembelajaran dimulakan
dengan set induksi yang sesuai dengan tajuk
pengajaran.
Guru mengajar dengan menggunakan kaedah
tradisional dengan berbantukan bahan bantu
mengajar yang dirancang.
Murid diminta untuk menyebut nama-nama
malaikat serta menyenarai tugas-tugasnya secara
individu, kumpulan dan kelas
Guru mengedarkan lembaran kerja bagi aktiviti
pengukuhan murid.
Soalan lisan diajukan kepada murid-murid tertentu
mengenai isi pelajaran.

Murid lupa

11

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2.2.2

Temubual

Temubual ini dilakukan bersama seorang guru pendidikan Islam yang


mengajar kelas 2 Delima dan 7 orang murid yang telah dikenalpasti.
Temubual dijalankan untuk mendapatkan maklumat berkenaan tahap
kecerdasan murid di dalam kelas tersebut dan juga respon murid-murid
terhadap pembelajaran. Rujuk lampiran E untuk transkrip temubual.
Temubual dijalankan sehari selepas proses pengajaran dan
pembelajaran berlangsung. Berikut merupakan masalah yang
dikenalpasti yang dihadapi oleh murid-murid:

Jadual 2: Masalah Dihadapi Murid


________________________Kod________________________Kuantiti

1
2
3
4

Susah untuk mengingat


Keliru mengenai nama-nama malaikat dan namanama nabi dan rasul
Bosan
Tidak minat bidang aqidah

7
6
5
3

Masalah di atas merupakan masalah yang dihadapi oleh murid


setelah sesi temubual dilakukan terhadap 7 orang murid. Masalah utama
yang dihadapi oleh mereka ialah susah untuk mengingati 10 nama
malaikat dan tugasnya dengan padanan yang betul. Ini disebabkan oleh
sifat malas mereka dan tahap kecerdasan yang agak perlahan. Selain itu
juga, mereka keliru mengenai 10 malaikat dan 25 nabi dan rasul.
Terdapat dalam kalangan mereka yang mencampur adukkan nama
malaikat dan nama nabi dan rasul dalam pernyataan mereka.

12

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Disamping itu juga, masalah yang timbul ialah murid-murid berasa


bosan dengan topik yang diajar iaitu 'beriman kepada malaikat'.
Pengajaran tradisional gum dalam topik yang diajar ini menyebabkan
murid-murid berasa bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran
berlangsung. Dapatan dari analisis ini juga, masalah yang dihadapi
murid ialah tidak berminat dalam bidang aqidah. Ini kerana bidang
aqidah ini sesuatu yang abstrak yang sukar untuk digambarkan dengan
jelas.

2.2.3

Analisis Dokumen

Lembaran kerja yang diberikan terhadap murid mengandungi 10


soalan. Pengkaji menggunakan markah penuh 20 sebagai ukuran
markah bagi setiap murid di dalam kelas 2 Delima bagi sesi pengajaran
topik beriman kepada malaikat ini. Berikut mempakan butiran analisis
pemarkahan lembaran kerja murid:

Jadual 3: Analisis Pemarkahan Lembaran Kerja


Skala Markah
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Bilangan Murid
2
1
2
1
1
8
6
3
3
0

13

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Daripada analisis pemarkahan dalam jadual 3, didapati seramai 7


orang murid mendapat markah 10 dan ke bawah dan 20 orang murid
lagi mendapat 12 markah ke atas. Tetapi tiada seorang murid pun
mendapat markah penuh bagi set lembaran kerja yang dijawab oleh
mereka.

Berdasarkan dapatan analisis markah individu ini, pengkaji


berpendapat bahawa perolehan markah di bawah 10 markah ini
memerlukan rawatan bagi meningkatkan prestasi dalam pembelajaran
murid. Maka dengan itu, pengkaji telah memilih seramai 7 orang murid
ini sebagai responden dalam sampel kajian pengkaji.

14

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.0

OBJEKTIF KAJIAN
3.1 Objektif Kajian
Melalui kajian ini, pengkaji dapat:
5

Melihat perbezaan min di dalam ujian pra dan pos.

Membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama


malaikat dan tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria.

3.2 Soalan Kajian


Kajian ini akan menfokuskan kepada permasalahan berikut:
7

Adakah terdapat perbezaan min di dalam ujian pra dan pos?

Adakah kaedah nyanyian melodi ria dapat membangkitkan


minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat dan
tugasnya?

3.3 Kepentingan Kajian


Hasil dapatan kajian ini adalah diharap dapat:
3.3.1

Murid

Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran


mengingat murid terhadap topik nama 10 malaikat dan tugas-tugas
mereka. Ini kerana murid keliru dengan padanan malaikat dan tugasnya.

15

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.3.2

Guru

Guru Pendidikan Islam dapat menjadikan kajian ini sebagai panduan


untuk mengenal pasti punca murid tidak dapat menguasai kemahiran
mengingat dengan baik. Disamping itu, kajian ini amat berguna untuk
guru dalam memilih kaedah dan teknik yang bersesuaian dan berkesan
bagi meningkatkan kemahiran mengingat.

3.3.3

Pusat Perkembangan Kurikulum

Disamping itu, kajian ini akan memberi maklum balas kepada pusat
perkembangan kurikulum mengenai keberkesanan aktiviti nyanyian
dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi bidang aqidah.

3.4 Definisi Operational


3.4.1

Keberkesanan

Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, keberkesanan membawa


maksud perihal berkesan iaitu sesuatu yang menimbulkan hasil atau
kesudahan yang diharapkan, membawa kepada sesuatu perubahan
(perkembangan) dan efektif.

3.4.2

Nyanyian

Nyanyian menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud gubahan


muzik yang dilagukan dengan suara.

16

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.4.3

Melodi

Menurut Wikipedia perkataan melodi berasal daripada bahasa Greek iaitu


Meloidia yang bermaksud menyanyi atau berteriak. Melodi ialah suatu
gabungan antara nada dan irama. Menurut Kamus dewan edisi keempat,
istilah melodi merujuk kepada susunan senikata berirama atau dengan
istilah yang lebih tepat lagi ialah lagu.

3.4.4

Ria

Menurut Kamus Dewan edisi keempat ria bermaksud gembira, girang,


riang, dan sukacita adalah maksud bagi perkataan ria.

3.4.5

Meningkatkan

Menurut Kamus Dewan edisi keempat meningkatkan bererti


meninggikan kedudukan, membesarkan dan memperhebatkan.

3.4.6

Kemahiran mengingat

Dalam Kamus Dewan edisi keempat, kemahiran bermaksud kecekapan


atau kepandaian. Mengingat adalah satu proses pembelajaran yang
berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat
yang baik. Mengingat juga satu kemahiran untuk mengingat kembali
dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang berlaku setelah
beberapa jam.

17

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3.5

Batasan Kajian

Kajian ini dijalankan berdasarkan batasan berikut:


9

Responden terbatas kepada 7 orang murid tahun 2 Delima

Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh, Kuala Terengganu. Kajian


ini tidak melibatkan murid lain dari sekolah lain.
10

Kajian ini hanya tertumpu kepada tajuk beriman kepada

malaikat di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 2.


11

Kajian ini hanya menfokuskan kaedah nyanyian melodi ria

bagi menguji keberkesanan kemahiran mengingat murid-murid.

18

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.0

KUMPULAN SASARAN.

Kumpulan sasaran kajian ini ialah seramai 7 orang iaitu 4 lelaki dan 3 perempuan.
Sampel ini merupakan murid tahun 2 Delima di Sekolah Kebangsaan Kampung
Gemuroh. Pemilihan sampel berdasarkan kepada analisis dokumen yang telah dibuat
oleh pengkaji iaitu melalui lembaran kerja yang dilaksanakan oleh pengkaji selepas
sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung di kelas. Sampel yang dipilih ini
mempunyai markah yang terendah dalam lembaran kerja yang dilakukan mereka.
Kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran ini adalah untuk melihat perbezaan
min ujian pra dan ujian pos serta mengenalpasti minat murid setelah aktiviti
nyanyian melodi ria dijalankan ke atas mereka.

19

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5.0

PELAKSANAAN TINDAKAN 5.1


Prosedur Tindakan
Pengkaji telah mengaplikasikan model Kemmis dan Me Taggart dalam kajian
tindakan ini. Model ini mempunyai 4 tahap kajian.

4. Memerhati

3. Bertindak

2. Merancang

1. Refleksi

Rajah 1: Model Kajian Tindakan Kemmis dan Me Taggart (1988)

5.1.1

Refleksi

Pengkaji mendapati bahawa murid-murid berhadapan dengan masalah


kesukaran mengingat fakta dan lupa dengan isi pelajaran yang dipelajari
oleh mereka berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu.
Murid sukar untuk mengingat kembali isi pelajaran apabila soalan lisan
dan bertulis diajukan kepada mereka. Disamping itu juga murid kurang
berminat dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya.
Selepas itu, pengkaji membuat tinjauan awal iaitu untuk menghimpun
fakta berdasarkan pemerhatian, temubual, dan lembaran kerja.

20

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5.1.2

Merancang

Pengkaji telah merancang tindakan yang sesuai bagi menyelesaikan


masalah yang timbul tersebut. Objektif utama perancangan ini bertujuan
untuk meningkatkan kemahiran mengingat murid mengenai tajuk
beriman kepada malaikat iaitu mengingat nama-nama malaikat dan
tugas-tugasnya dengan betul. Pengkaji merancang untuk menyelesaikan
masalah yang timbul ini dengan menggunakan kaedah nyanyian melodi
ria. Lirik lagu Melodi Ria 10 Malaikat telah digubah mengikut melodi
lagu kanak-kanak 'If You Happy' dan 'Twinkle-twinkle Little Star'.

5.1.3

Bertindak

Kaedah nyanyian melodi ria telah diperkenalkan kepada responden


seramai 7 orang dari tahun 2 Delima bagi semasa proses rawatan
berlangsung. Kaedah ini dilaksanakan bagi tajuk beriman kepada
malaikat dan berfokus kepada mengingat nama-nama malaikat dan
bidang tugasnya dengan betul. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan
mengikut perancangan yang dirancang oleh pengkaji. Pengkaji hanya
menggunakan sekali kitaran sahaja bagi kajian ini. Pelaksanaan kajian
ini dilakukan di serambi surau Sekolah Kebangsaan Kampung
Gemuroh, Kuala Terengganu selama sebulan. Langkah-langkah
pelaksanaan kaedah nyanyian melodi ria telah diringkaskan dan
terkandung di dalam jadual 4.

21

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Jadual 4: Langkah-langkah pelaksanaan kaedah nyanyian melodi ria.


Perkara

Minggu Langkah

Minggu Langkah 1 1

Langkah 2

Langkah 4

Pengkaji memberi rangsangan awal dengan memperdengarkan lagu 'If You


Happy' dan 'Twinkle-twinkle Little Star'. Murid diminta untuk mendengar
dengan teliti kedua-dua lagu tersebut.
Pengkaji memaparkan nama-nama malaikat dan tugasnya di papan putih
dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai.

Langkah 3 Pengkaji memaparkan lirik lagu dipapan putih dan mengedar lirik lagu kepada murid.
Pengkaji menyanyi lagu sambil diperhatikan oleh murid.

Latih tubi menghafal lirik dan lagu. Murid dibimbing oleh pengkaji untuk menyanyi dan mengingati
lirik.
Langkah 5
Murid menyanyi lagu secara berkumpulan berpandukan lirik. Pengkaji memerhati tingkahlaku
murid secara terkawal.
Minggu Langkah 1
Pengkaji menyanyikan kembali nyanyian melodi ria kepada murid.
2
Langkah 2
Langkah 3
Minggu Langkah 1
3
Langkah 2
Langkah 3
Minggu Langkah 1
4
Langkah 3
Langkah 4

Langkah 2

Murid menyanyi lagu secara melihat lirik dan cuba menghafal.


Pengkaji membantu murid mengingat lirik nyanyian melodi ria.
Murid menyanyi lagu dengan melihat lirik.
Pengkaji menunjukkan gaya semasa menyanyikan lagu dan diikuti oleh
murid.
Murid menyanyi sambil membuat gaya secara kumpulan.
Murid diberi peluang untuk mengingat kembali lirik dan gaya secara terkawal
Murid menyanyi lagu beserta gaya tanpa melihat lirik secara berkumpulan.

Setiap murid dikehendaki menyanyi secara individu dihadapan guru dengan mengingat lirik dan
membuat gaya.
Pengkaji melaksanakan ujian lisan terhadap murid secara individu.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

22

5.1.4

Memerhati

Semasa

proses

pelaksanaan

berlangsung,

pengkaji

membuat

pengawasan terhadap kajian yang dilakukan melalui pemerhatian.


Pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji direkodkan bertujuan untuk
mengenalpasti minat dan respon murid terhadap kaedah yang
diperkenalkan.

5.2

Cara Mengumpul Data


Instrumen kajian yang digunakan ialah:
5.2.1

Ujian Pra dan Pos

Sebagai pengukuran terhadap tahap kemahiran responden, pengkaji


menjalankan ujian pra dan pos. Ujian pra dilaksanakan sebelum
bermulanya kajian terhadap responden. Ujian ini telah diagihkan oleh
pengkaji kepada seluruh murid tahun 2 Delima untuk mengetahui
pengetahuan responden yang terlibat. Murid-murid dikehendaki untuk
mengisi borang. Ujian pra yang dirangka pengkaji ini mengandungi dua
bentuk soalan iaitu soalan A dan soalan B.

Ujian pos pula dilaksanakan oleh pengkaji selepas kajian dibuat.


Ujian pos ini dijalankan bertujuan untuk menilai sejauhmana kaedah
nyanyian ini dapat mengekalkan ingatan jangka panjang responden
terhadap tajuk yang difokuskan ini. Ujian pos yang dibentuk ini sedikit
berbeza dengan ujian pra bagi memastikan kesahan ujian.Ujian pos ini
mengandungi 3 bentuk soalan iaitu A, B dan C. Rujuk lampiran A
untuk melihat soalan ujian pra dan pos.

3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5.2.2

Soal Selidik

Dalam kajian ini, soal selidik diberikan kepada responden yang


berjumlah 7 orang yang telah dipilih oleh pengkaji. Dalam kajian ini
soal selidik berbentuk soalan tertutup Dichotomous telah digunakan
oleh pengkaji. Soal selidik berskala ini mempunyai hanya dua pilihan
jawapan sahaja sama ada YA atau TIDAK. Responden perlu memilih
jawapan yang dirasakan sesuai dengan mereka. Rujuk lampiran B.

5.2.3

Pemerhatian

Muhammad Hazman (2009) menyatakan bahawa pemerhatian


mempakan satu teknik pengutipan data dengan memerhati tingkah laku
subjek kajian secara langsung. Pemerhatian dilakukan dengan merekod
butiran catatan melalui nota atau sebagainya tentang situasi yang
berlaku di dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran
berlangsung.

Pemerhatian dibahagi kepada dua jenis iaitu pemerhatian


berstruktur dan pemerhatian tidak berstruktur. Pemerhatian berstruktur
ialah pemerhatian yang terdapat item-item dikenalpasti terlebih dahulu.
Manakala pemerhatian tidak berstruktur ialah pemerhatian yang
memerhati suatu keadaan secara menyeluruh tentang situasi yang
berlaku. Pengkaji telah memilih untuk melakukan pemerhatian secara
berstruktur iaitu dengan menyediakan suatu jadual pemerhatian tingkah
laku dan lisan. Rujuk lampiran C untuk jadual senarai semak

24

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

pemerhatian. Pemerhatian

dibuat berdasarkan

kepada 6 fokus yang

hendak diperhatikan. Butiran berikut terkandung di dalam jadual 5

Jadual 5: Fokus Pemerhatian Tingkahlaku dan Lisan Responden


Kod

13

Fokus Pemerhatian
Beri perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran
berlangsung
Melibatkan diri semasa menyanyi

14

Menunjukkan minat dengan kaedah nyanyian melodi ria

15

Berjaya mengingat lirik nyanyian melodi ria

16

Dapat menyatakan bilangan dan nama-nama malaikat

17

Dapat menyenarai nama malaikat berserta tugasnya dengan betul

12

. Pengkaji telah membahagikan 6 fokus pemerhatian ini kepada dua


aspek iaitu pemerhatian tingkahlaku dan pemerhatian lisan yang
terkandung di dalam jadual 6.

Jadual 6: Aspek Fokus Pemerhatian


Fokus Pemerhatian
Tingkah Laku

Lisan

Beri perhatian semasa proses


pengajaran dan pembelajaran
berlangsung

Berjaya mengingat lirik nyanyian


melodi ria

Melibatkan diri semasa menyanyi

Dapat menyatakan bilangan dan


nama-nama malaikat

Menunjukkan minat dengan kaedah Dapat menyenarai nama malaikat


nyanyian melodi ria
berserta tugasnya dengan betul

25

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

6.0

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA


6.1 Pengenalan
Bab ini membincangkan mengenai hasil analisis data dan interpretasi data
berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan kepada 7 orang murid tahun 2
Delima Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh.

6.2 Melihat perbezaan min antara ujian pra dan pos


Berdasarkan objektif di atas, pengkaji telah menjalankan ujian pra dan pos ke
atas responden menggunakan set soalan sedikit berbeza. Perlaksanaan ujian
pra dan pos untuk menilai sejauhmana peningkatan kemahiran mengingat
responden bagi nama-nama malaikat dan tugasnya dalam bentuk ujian
penulisan. Hasil pencapaian ujian pra dan pos adalah seperti di bawah:

Jadual 7: Taburan Peratusan Ujian Pra dan Ujian Pos


BIL

RESPONDEN

UJIAN
PRA

UJIAN POS
<%)

1
2

Responden 1
Responden 2

46
36

86
78

Responden 3

20

94

Responden 4

32

90

Responden 5

48

100

Responden 6

32

90

Responden 7

24

86

Min

34

89.1

26

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Dapatan kajian pada jadual 7 ini adalah pemerolehan data berdasarkan


kajian yang dibuat ke atas tujuh orang responden. Taburan markah responden
pada ujian pra didapati kurang memuaskan ini kerana kesemua responden
memperolehi markah di bawah 50%.

Ujian pos ini dilakukan oleh pengkaji setelah rawatan dijalankan


terhadap ketujuh-tujuh orang responden yang dipilih oleh pengkaji. Ujian pos
ini dilakukan bagi melihat samada terdapat sebarang peningkatan pencapaian
responden dan perbezaan min di antara ujian pra dan pos.

10
0
8
0

Ujian Pra Ujian Pos

Rajah 2: Graf Perbandingan Peratusan antara ujian Pra dan ujian Pos.

Rajah 2 menunjukkan peningkatan pencapaian setiap responden yang telah


berlaku setelah rawatan melalui kaedah nyanyian melodi ria
dilaksanakan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang
27

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

tinggi antara ujian pra dan ujian pos bagi setiap responden. Responden 1
mengalami peningkatan sebanyak 40%, responden 2 mencatatkan
peningkatan sebanyak 42%, responden 3 pula menunjukkan peningkatan
sebanyak 74% dan responden 4 meningkat sebanyak 58%. Manakala
responden 5 meningkat sebanyak 52%, responden 6 mencatatkan peningkatan
58% dan responden 7 pula mengalami peningkatan sebanyak 62%.

Peningkatan tertinggi yang dicatatkan antara ketujuh-tujuh responden


ialah dari responden 3. Keputusan ujian pra bagi responden 3 agak
mengecewakan iaitu hanya mencatat 20%. Tetapi setelah rawatan melalui
kaedah nyanyian melodi ria, responden 3 telah menunjukkan anjakan
sebanyak 74% iaitu telah mencatat keputusan sebanyak 94% semasa ujian
pos.

Secara keseluruhan, pengkaji telah menyimpulkan bahawa penilaian


peningkatan peratus responden dinilai melalui min. Jika dilihat pada rajah 3,
min markah ujian pra ialah 34% dan ujian pos pula ialah sebanyak 89.1%. Ini
bermaksud telah berlaku peningkatan min sebanyak 55.1% setelah rawatan
melalui kaedah nyanyian melodi ria dilaksanakan terhadap responden.

28

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

89.1

ILJjian Pra

10
0

Ujian Pos

Rajah 3: Graf Perbezaan


Min Markah Ujian Pra dan
Ujian Pos

9
0
8
0
7

6.3
Membangkitk

0
6

an minat

murid dalam

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0

mengingat
nama-nama
malaikat
berserta
tugasnya
melalui
kaedah
nyanyian
melodi ria.
6.3.1

SoalSelidik

Berdasarkan objektif
yang dinyatakan di
atas, pengkaji telah
mengedarkan

borang

soal

kepada

selidik

reponden

untuk

mengetahui

minat

responden

dalam

mengingat

nama-

nama

malaikat

berserta

tugasnya

melalui

kaedah

nyanyian melodi ria


sebelum dan selepas
rawatan dilaksanakan.
Soalan

yang

dibina

adalah mengikut aras


kefahaman
iaitu

responden

soalan

yang

mudah difahami bagi


peringkat
responden. Soalan yang
dibina

mengandungi

sembilan soalan yang


menjurus
minat

kepada
responden

terhadap kajian yang


dilakukan
mereka.

terhadap
Pilihan

jawapan diberi adalah


berdasarkan Ya atau
Tidak.
29

Create
PDF
files
without
this

messag
e by
purchas
ing
novaPD
F
printer
(http://w
ww.nov
apdf.co
m)

Data daripada soal selidik yang dilakukan oleh pengkaji telah


dianalisis dan diterjemahkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan
pemahaman dan pentafsiran data. Jadual 8 menunjukkan taburan
kekerapan dan peratusan analisis soal selidik selepas rawatan.

Jadual 8: Taburan Kekerapan Dan Peratusan Analisis Soal Selidik


ITEM

2
3

PERNYATAAN

(%)

Bil

(%)

(85.7)

(14.3)

(85.7)

(14.3)

(85.7)

(14.3)

(85.7)

(14.3)

kepadasaya

(100)

Saya suka mengingat sesuatu


,
perkara

(85.7)

(14.3)

Nama-nama malaikat dan


, ...
tugasnya susan untuk dnngati

(28.6)

(71.4)

Saya minat pada subjek


_ ,.,., T1
Pendidikan Islam.
Saya suka mendengar lagu
Saya suka menyanyi lagu.
Saya suka belajar melalui kaedah
nyanyian.

Nyanyian memberi keseronokan

18

TIDAK

Bil

YA

"

"

Saya dapat mengingat namanama malaikat melalui kaedah


nyanyian.

19

Saya gembira dapat mengingat


nama-nama malaikat dengan
betul.

Jadual 8 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan data soal


selidik untuk mengetahui minat reponden terhadap kaedah nyanyian
melodi ria yang diperkenalkan oleh pengkaji. Analisis soal selidik ini

30

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dilakukan terhadap responden setelah melalui proses rawatan melalui


kaedah nyanyian melodi ria bagi mengingat 10 nama malaikat dan
tugasnya.

Bagi item 1 iaitu merujuk pernyataan 'Saya minat pada subjek


Pendidikan Islam', seramai 6 orang responden menyatakan Ya dan hanya
seorang menyatakan Tidak. Item ini disoal bertujuan untuk mengetahui
bilangan responden yang meminati bidang Pendidikan Islam.

Item 2 pula merujuk kepada pernyataan 'Saya suka mendengar


lagu'. 6 orang responden suka mendengar lagu dengan menjawab Ya dan
seorang responden tidak suka mendengar lagu dengan menjawab Tidak.
Pengkaji ingin mengetahui sama ada responden berminat mendengar lagu
ataupun tidak melalui item yang dinyatakan ini.

Item 3 pula lebih menjurus kepada ingin mengetahui minat


responden dalam nyanyian. Ini kerana ianya sebagai rujukan kepada
pengkaji adakah nyanyian ini merangsang minat murid dalam sesi
mengingat fakta. Seramai 6 orang responden menjawab Ya bagi item
ketiga ini. Manakala hanya seorang responden menjawab Tidak bagi item
ini.
'Saya suka belajar melalui kaedah nyanyian' adalah pernyataan
bagi item 4. Item ini pula bertujuan untuk mengetahui sama ada murid
suka belajar melalui kaedah nyanyian ataupun tidak. Seramai 6 orang

31

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

responden menjawab Ya bagi pernyataan ini dan hanya seorang


menjawab Tidak bagi pernyataan ini.

Item 5 mengandungi pernyataan 'nyanyian memberi keseronokan


kepada saya'. Kesemua responden iaitu seramai 7 orang menyatakan Ya
bagi item kelima ini. Maka tiada seorang pun responden yang
menyatakan Tidak bagi item ini. Item ini bertujuan untuk mengetahui
sama ada responden berasa seronok sepanjang aktiviti nyanyian melodi
ria berlangsung.

Manakala item 6 menyatakan 'saya suka mengingat sesuatu


perkara'. Item ini bertujuan untuk mengetahui sama ada wujudnya minat
responden untuk mengingat sesuatu perkara. Seramai 6 orang responden
menyatakan Ya dan hanya seorang menyatakan Tidak.

'Nama-nama malaikat dan tugasnya susah untuk diingati' adalah


item ke-7 dari senarai item-item pernyataan dalam borang soal selidik.
Seramai 2 orang responden menyatakan Ya bagi pernyataan ini dan 5
orang responden menyatakan Tidak. Item ini dirangka bertujuan untuk
mengetahui adakah selepas rawatan terdapat perubahan yang berlaku
bagi mengingat nama-nama malaikat dam tugasnya.
Seterusnya, item 8 pula lebih kepada ingin mengetahui adakah
responden dapat mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya setelah
aktiviti nyanyian melodi ria dijalankan ke atas mereka. Seramai 7 orang

32

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

menyatakan Ya bagi pernyataan item ini dan tiada mana-mana responden


menjawab Tidak bagi pernyataan ini.

Item 9 iaitu 'saya gembira dapat mengingat nama-nama malaikat


dengan betul'. Kesemua responden menyatakan Ya bagi pernyataan item
ini iaitu seramai 7 orang responden dan tiada seorang responden pun
menyatakan Tidak bagi pernyataan item ini. Item ini bertujuan untuk
mengetahui sama ada murid gembira atau tidak setelah mampu meningat
nama-nama malaikat dengan betul. Dapatan-dapatan ini disokong oleh
pemerhatian yang telah direkod oleh pengkaji semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran berlangsung.

6.3.2

Pemerhatian

Dalam menjawab persoalan objektif kedua, iaitu membangkitkan minat


murid dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya melalui
kaedah nyanyian melodi ria, pengkaji menggunakan instrumen
pemerhatian bagi melihat peningkatan ingatan dan minat serta
tingkahlaku responden semasa pengajaran dan pembelajaran
berlangsung. Pemerhatian yang dilakukan adalah secara berstruktur iaitu
dengan menggunakan borang senarai semak pemerhatian bagi merekod
bilangan kekerapan bagi setiap fokus pemerhatian yang diperhatikan.
Pemerhatian ini dilaksanakan semasa minggu keempat kajian.
Jadual 9 dibawah menunjukkan analisis data borang senarai semak
pemerhatian. Manakala jadual 10 menunjukkan analisis data pemerhatian
melalui aspek tingkahlaku dan lisan responden.

33

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Jadual 9: Analisis Data Borang Senarai Semak Pemerhatian


Kod

Fokus Pemerhatian

Kekerapan

Peratusan
Kekerapan

Beri perhatian semasa proses


pengajaran dan pembelajaran
berlangsung

85.7

Melibatkan diri semasa menyanyi

100

Menunjukkan minat dengan


kaedah nyanyian melodi ria

100

Berjaya mengingat lirik nyanyian


melodi ria

71.4

Dapat menyatakan bilangan dan


nama-nama malaikat

100

Dapat menyenarai nama malaikat


berserta tugasnya dengan betul

57.1

Jadual 10: Analisis Data Pemerhatian Aspek Tingkahlaku dan Lisan


Kod

Aspek

Kekerapan

Peratusan Kekerapan

1,2,3

Tingkahlaku

20/21

95 2

4,5,6

Lisan

16/21

76.2

Berdasarkan jadual 9, seramai 6 orang responden memberi


perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung iaitu
peratus kekerapan sebanyak 85.7%. Seorang lagi responden kurang
memberi tumpuan. Seterusnya, semua responden iaitu sebanyak 100%
telah memberikan kerjasama yang baik iaitu melibatkan diri dalam
aktiviti nyanyian Melodi Ria 10 malaikat dan kesemuanya menunjukkan
minat melalui tingkahlaku iaitu berasa seronok dengan nyanyian yang

34

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

dinyanyikan oleh mereka. Walaupun begitu, 5 daripada 7 orang


responden berjaya mengingat lirik nyanyian melodi ria 10 malaikat
dengan baik. Di mana peratusan ialah 71.4%. 2 orang responden
kelihatan sukar untuk mengingat dengan baik keseluruhan lirik lagu.
Kesemua responden berjaya menyatakan nama-nama malaikat dengan
betul akan tetapi hanya 4 orang responden berjaya menyatakan namanama malaikat beserta tugasnya dengan betul.

6.4 Rumusan
Setelah dirumuskan 6 faktor tersebut kepada dua aspek iaitu tingkahlaku dan
lisan, pengkaji mendapati aspek tingkahlaku mempunyai sebanyak 20
kekerapan daripada 7 orang responden iaitu mencatat sebanyak 95.2%.
Manakala aspek pemerhatian dari segi lisan pula mencatatkan peratusan
kekerapan sebanyak 76.2% iaitu sebanyak 16 kekerapan. Ini bermakna
responden menunjukkan minat melalui tingkahlaku lebih tinggi berbanding
secara lisan iaitu perbezaan sebanyak 19%.

35

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7.0

DAPATAN KAJIAN

Dapatan kajian ini akan melihat sejauhmana kemahiran mengingat murid mengenai
nama-nama malaikat dapat dipertingkatkan melalui kaedah nyanyian.
7.1

Melihat perbezaan min antara ujian pra dan pos

Berdasarkan kepada analisis dan interpretasi data, perbezaan min ujian pra
dan pos menunjukkan banyak perubahan yang ketara. Kesemua responden
menunjukkan peningkatan yang ketara ketika ujian pos berbanding ujian pra.
Perbezaan min antara ujian pra dan pos bagi keseluruhan responden adalah
sebanyak 55.1%. Min skor bagi ujian pra responden ialah 34% dan min skor
bagi ujian pos responden ialah 89.1%.

Pengkaji

mendapati

wujud

perubahan

peningkatan

yang

memberangsangkan setelah kaedah nyanyian melodi ria diperkenalkan


kepada responden. Ini menunjukkan bahawa objektif pertama telah terjawab.
Sebelum kaedah nyanyian melodi ria ini diperkenalkan kepada responden,
responden sukar untuk menyatakan nama-nama malaikat dan tugasnya
dengan betul. Semasa menjawab soalan bagi ujian pos, responden menjawab
soalan sambil menyanyikan lagu yang dipelajari secara perlahan dan cuba
untuk mengingati kembali lirik lagu yang dihafal oleh mereka. Setelah aktiviti
nyanyian melodi ria ini dijalankan terhadap mereka, ternyata wujud
peningkatan dari segi prestasi dan minat terhadap tajuk yang dipelajari.
Dapatan kajian ini disokong oleh kajian daripada pengkaji lain di mana
kaedah nyanyian ini mampu meningkatkan prestasi murid.
36

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hasil kajian Salcedo (2002) mendapati bahawa penggunaan lagu


dalam bilik darjah bahasa asing mungkin mampu membantu mengingat
sesuatu teks. Justeru itu, nyanyian sangat membantu individu untuk
mengingat kembali fakta dan membantu dari segi prestasi pendidikan.

Hansen dan Bernstrof (2002), menegaskan dalam laporan mereka


bahawa hasil kajian lepas juga menunjukkan bahawa skor pencapaian murid
meningkat dengan menggunakan muzik dalam program membaca. Ini
membuktikan bahawa nyanyian yang juga merupakan salah satu dari cabang
muzik adalah faktor peningkatan tahap pencapaian murid dalam ujian.

Edith Indek dan Kamariati Hussin (t.t) di dalam kajian mereka, lebih
kurang 90% daripada kumpulan sasaran menunjukkan prestasi yang baik dan
hanya 10% sahaja daripada responden kumpulan sasaran yang masih lemah
dalam lembaran kerja yang diberi kepada kumpulan sasaran setelah aktiviti
nyanyian dilaksanakan dalam mata pelajaran sains.

7.2 Membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama


malaikat berserta tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria.
Instrumen soal selidik dan pemerhatian telah digunapakai bagi mengenalpasti
minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat berserta tugasnya melalui
kaedah nyanyian melodi ria. Dapatan daripada data yang telah dianalisis
menunjukkan bahawa kesemua responden menunjukkan minat dan
keseronokan belajar apabila menggunakan kaedah nyanyian melodi ria dalam
mengingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Melalui data soal selidik

37

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

yang telah dianalisis, pengkaji memperoleh respon yang positif setelah


aktiviti nyanyian dilaksanakan kepada mereka. Aktiviti nyanyian melodi ria
ini ternyata memberi keseronokan terhadap mereka.

Melalui pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji, murid-murid


menunjukkan respon tingkahlaku yang baik dan penuh minat dalam aktiviti
nyanyian. Pemerhatian melalui lisan, didapati hampir kesemua murid dapat
mengingati lirik nyanyian melodi ria dengan baik walaupun terdapat dua
orang murid yang masih tidak yakin dengan lirik yang dihafal oleh mereka.

Responden berasa sangat teruja untuk menyanyi setiap kali aktiviti


nyanyian berlangsung. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengingat lirik
dan melodi yang diadaptasi dari lagu kanak-kanak bahasa Inggeris iaitu
'Twinle-twinkle Little Star' dan 'If You Happy'. Lagu yang telah diadaptasi
dan diubahsuai inilah salah satu faktor yang mendorong mereka belajar
dengan penuh minat.

Data ini kemudiaannya disokong oleh Hanisah Shaari (2010) dalam


kajiannya telah menunjukkan bahawa aktiviti nyanyian telah memberi mang
kepada untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dan dalam menarik
minat murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga
berpendapat, nyanyian mampu meredakan tekanan mental dan fizikal
muridmurid.

38

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hadiah Senin (1999), dalam kajiannya mengenai faktor-faktor yang


mempengaruhi prestasi pencapaian pelajar dalam matapelajaran sejarah yang
dilakukan terhadap 250 orang pelajar termasuk pelajar Melayu, Cina dan
India dari lima buah sekolah di daerah Batu Pahat Johor mendapati pelajarpelajar yang baik pencapaiannya dalam bidang sejarah adalah pelajar yang
mempunyai minat terhadap matapelajaran tersebut. Justeru itu, berdasarkan
kajian inilah faktor yang mendorong peningkatan murid dalam mengingat 10
malaikat kerana wujudnya minat dalam diri setiap responden untuk
mengingat nama dan bidang tugas 10 malaikat dengan mudah dan tersusun.

Tan Siew Tee dan Shi Soi Fah (2005) dalam kajian mereka, muzik
dan lagu adalah suatu perkara yang sangat hampir dengan murid. Mereka juga
menambah, tindakan memainkan muzik dan lagu dapat memotivasikan murid
untuk menghadiri kelas dan menumpukan perhatian sepenuhnya di dalam
bilik darjah. Maka dengan itu, aktiviti nyanyian melodi ria ini secara
tuntasnya dapat meningkatkan minat murid dari segi tingkahlaku dan lisan
murid.

Robiah Muhammad dan Siti Hajar Husna (2009), dalam kajiannya,


peningkatan minat pelajar dalam dibantu dalam Pendidikan Islam dengan
gubahan lagu. Lagu atau muzik amat penting dalam membantu murid
mengingat fakta dan huruf-huruf yang dipelajari. Hasil dapatan kajian mereka
mendapati bahawa pelajar lebih aktif dan bersemangat dalam pengajaran dan
pembelajaran, lebih fokus dan dapat mengingat fakta dengan cepat dan
mudah.

39

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

7.3

Rumusan

Melalui dapatan-dapatan kajian yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa


objektif-objektif kajian telah tercapai melalui kaedah nyanyian melodi ria
iaitu untuk melihat perbezaan min ujian pra dan pos dan juga untuk
membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat dan
tugasnya.

40

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

8.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Setelah memperoleh hasil yang memuaskan dari dapatan-dapatan yang telah


dibincangkan, pengkaji berpendapat bahawa kajian ini perlu diteruskan untuk
kepentingan pendidikan pada masa akan datang. Ini kerana kaedah nyanyian ini amat
sesuai dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi merentasi mata
pelajaran. Sehubungan dengan itu, beberapa cadangan bagi kajian lanjutan telah
dicadangkan oleh pengkaji iaitu menggunakan kaedah nyanyian ini untuk pelbagai
bidang dan matapelajaran.

Selain itu juga, pengkaji mencadangkan agar kajian ini diaplikasi secara
meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Murid-murid kini
lebih berminat terhadap unsur-unsur hiburan dan guru harus mengetengahkan
hiburan mendidik jiwa seperti nyanyian dalam pembelajaran agar dapat
meningkatkan minat terhadap akademik.

Pengkaji juga mencadangkan agar kajian seterusnya dilaksanakan dengan


mengkombinasikan nyanyian dan gaya secara bersama agar murid-murid mudah
mengingati isi pelajaran dengan lebih efektif dan efesien. Selain itu, pengkaji juga
mencadangkan agar penggunaan perkusi sebagai instrumen tambahan semasa aktiviti
nyanyian dilaksanakan bagi mencorakkan keseronokan dalam proses pembelajaran
murid.

41

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Tambahan itu, pengkaji juga bercadang agar kajian seterusnya menggunakan


sesi karaoke berpandukan video yang mempunyai lirik lagu. Nyanyian berbentuk
karaoke ini akan menarik minat murid untuk meningkatkan minat dan kefahaman
mereka dalam pembelajaran mereka. Sesi ini harus mempunyai pemerhatian dan
kawalan daripada gum agar sampel menjalani proses pengajaran dan pembelajaran
secara terkawal.

Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan sampel 7 orang responden dari


murid tahun 2 Delima dan pengkaji mencadangkan agar kajian setemsnya
dilaksanakan dengan menggunakan sampel kajian yang lebih besar dan terbuka
untuk semua tahun dari tahun satu sehingga tahun enam. Ini bertujuan untuk menguji
sejauh mana kaedah nyanyian melodi ria ini membantu meningkatkan kemahiran
mengingat pada situasi murid yang ramai.

8.1

Rumusan

Secara mmusnya, kaedah nyanyian ini memberi kepentingan kepada murid


dan juga kepada gum. Kaedah ini mempakan kaedah berpusatkan murid iaitu
kajian ini menumpukan 80% kepada murid dan hanya 20% penglibatan gum.
Pembelajaran melalui nyanyian melodi ria ini ternyata mampu
membangkitkan keseronokan dan merangsang minat murid untuk belajar
kerana sesi pengajaran dan pembelajaran tidak berlangsung dalam keaadan
tertekan. Akhir sekali, diharap dapatan kajian ini dapat memberi manfaat
kepada semua pihak seperti gum-gum, murid-murid dan pusat perkembangan
kurikulum.

42

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SENARAI RUJUKAN

Al-Quran al-Karim.
(2005/ Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdullah al-Amin al-Na'miy. (1994). Kaedah Dan TeknikPengajaran Menurut Ibnu
Khaldun Dan Al-Qabisi. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur.
Annuar Ayub, Christopher Bowring Carr, John West Burnham (1999). Pembelajaran
Berkesan di Sekolah. Kuala Lumpur. Institut Terjemahan Negara Malaysia
Berhad.
Edith Indek, Kamariati Hussin. (t.t). Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran
dan
Pembelajaran.
Diperoleh
Julai
2011,
dari
http://www.docstoc.com/docs/33520737/keberkesanan-lagu-dalam-prosespengaj aran-dan-pembelaj aran.
Carl R Rogers. (2003). Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications
and Theory. London. Constable.
Hadiah Senin. (19977). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Pelajar Dalam
Mata Pelajaran Sejarah. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan Universiti
Kebangsaan Malaysia. Bangi.
Hanafi Ismail, Sadali Othman (2001) Mencari Permasalahan Pelajar. Kuala
Lumpur. Al-hidayah Publishers.
Hanisah Shaari. (2010). Meningkatkan Kemahiran Menghafal Fakta Dalam Tajuk
Israk Mikraj Tahun lima Melalui Kaedah 'Cerna'. Kuala Terengganu. Institut
Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail.
Hansen, D. Bernstorf, E, & Stuber, G.M. (2004). Linking Music Learning to Reading
Instruction. Music Educator's Journal, 88(5). 17-21.
Jean Piaget. (1959). Piaget: The Languange and Thought of the Child. London.
Taylor and Francis Group.
Kamrudin Hj Husin, Siti Hajar Abdul Aziz. (1996). Penguasaan Kemahiran
Membaca: Kaedah Dan Teknik Membaca. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman
Sdn Bhd.
Kamarudin Husin. (1999). Pengajaran Lisan; Kemahiran Mendengar dan Bertutur.
Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Mohd Daud Hamzah. (1990). Emosi Dalam Pembelajaran. Kuala Lumpur. Dewan
Bahasa dan Pustaka.

43

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Mok Soon Sang, Lee Shok Mee. (1989). Latihan Mengajar Untuk Maktab
Perguruan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Muhammad Hazman Muhamad Din. (2009) Tahap Pengaplikasian Pension Dalam
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Oleh Guru j-QAF: Satu Kajian
Kes. Kuala Terengganu. Institut Pendidikan Gum Kampus Dato' Razali Ismail.
Mok Soon Sang. (1996). Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah.
Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Murugiah Velayutham. (1997). Psikologi Pendidikan 1: Psikologi Perkembangan.
Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
Robert M Gagne. (1970). The Conditions of Learning. New York. Holt, Rinehart and
Winston.
Robiah Muhammad dan Siti Hajar Husna. (2009). Meningkatkan minat Pelajar
Murid dalam Pendidikan Islam dengan gubahan lagu.
Rosne Hafizah Abd Rani (2009). Mempertingkatkan Penguasaan Perbendaharaan
Kata Bahasa Arab Dikalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Nyanyian.
Kuala Lumpur. Fakulti Pendidikan dan Bahasa Open University Malaysia.
Salcedo C.S. (2002). The Effects of Songs In The Foreign Language Classroom on
Text Recall and Involuntary Mental Rehearsal. Phd Dessertaion. Louisiana State
University.
Tan Siew Tee, Shi Soi Fah. (2005). Use of Song in Teaching of Lifeskills
Modules.YI^ Teacher's Conference 2005.
The Liang Gie. (1980). Cora Blajar Yang Efisien. Yogyakarta. Gadjah Mada
University Press.
Ting Len Siong, Muhammad Sidek Said. (2007). Ingin Menjadi guru? Kuala
Lumpur. Ilmu Media Trade.
Tiong Leh Ling, Zaidatun Nasir. (2008). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran
Membaca Melalui Lagu Dan Muzik Berasaskan Komputer Bagi Murid Tahun
Satu. Johor Bharu. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.
Wikipedia
(2011).
Melody.
Diperoleh
http://en.wikipedia.org/wiki/Melody.

April

2011

dari

Zulkifli Ismail, Sharifah Mazlina Syed A. Kadir, Mazlan Mohd Yusoff (1993).
Menjadi Pelajar Cemerlang. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

44

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

LAMPIRAN A

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG GEMUROH,


21060 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU DARUL IMAN

UJIAN PRA

NAMA:
KELAS:

Arahan: Jangan Buka Kertas Soalan Ini Sebelum Diberitahu

45

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

(!)

Warnakan nama malaikat dibawah dengan betui

>

A^

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

46

Padankan nama-nama malaikat dengan tugasnya.

1...................................

* .

.a

menurunkan rezeki

menurunkan wahyu
.

r^^^

'

'

"

. . . .

mencabut nyawa

mencatat amalan kebaikan

>

MI

Jibrail

.1

.b

4"

Mikail

.2

.c

"*"'

Israfii

.3

.d

^"

JJJS3*

.4

Izrail

menjaga syurga

meniup sangkakala

.e

4"

**
Rakib

.5

4-

Ridhuan

.6

23

47

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG GEMUROH,


21060 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU DARUL IMAN

UJIAN POS

NAMA:
KELAS:

Arahan: Jangan Buka Kertas Soalan Ini Sebelum Diberitahu

48

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

(!)

Warnakan nama malaikat dibawah dengan betui

Rakib

Hud

Isa

Izrail

Muhammad

Mikail

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

49

Tuliskan jawapan yang betui di kotak kosong berdasarkan pilihan


jawapan yang diberi

Apakah hukum beriman kepada malaikat?

Sunat,
Harus

.2
Berapakah jumlah malaikat yang wajib kita imani?
/

/
Tujuh,

Lima^

Sepuluh,

50

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

rpo jta Scu

Munkar & Nakir

Izrail

Atid

<&*
Mikail

Riduan

.1
Malaikat

ditugaskan untuk menyoal manusia di


alam kubur.

.
2
Malaikat

-Lo-P

j^v-J JL (_j tl) l

Malaikat

ditugaskan mencabut nyawa.

.3

'jJs-i^O

ditugaskan menulis amalan kejahatan.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer


(http://www.novapdf.com)

51

.4
c/JJ
Malaikat__________________ditugaskan untuk menurunkan rezeki.

.5

Malaikat__________________ditugaskan untuk menjaga syurga.

52

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

LAMPIRAN B
INSTRUMEN KAJIAN (BORANG SOAL SELIDIK)

Bahagian A: Demografik Responden


NAMA:

UMUR:

JANTINA:

TAHUN:

Bahagian B: Analisis Minat Pelajar Terhadap Kaedah Nyanyian Melodi Ria


Tandakan (/) pada ruang yang disediakan mengikut pilihan anda.

BIL

PERNYATAAN

Saya minat pada subjek Pendidikan Islam.

Saya suka mendengar lagu

Saya suka menyanyi lagu.

Saya suka belajar melalui kaedah nyanyian.

Nyanyian memberi keseronokan kepada saya

Saya suka mengingat sesuatu perkara

Nama-nama malaikat dan tugasnya susah untuk diingati

YA

TIDAK

Saya dapat mengingat nama-nama malaikat melalui kaedah


nyanyian.

Saya gembira dapat mengingat nama-nama malaikat dengan


betul.

53

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

LAMPIRAN C
INSTRUMEN KAJIAN (BORANG SENARAI SEMAK PEMERHATIAN)
NAMAGURU
TARIKH MASA
TAJ UK

BIL

FOKUS PEMERHATIAN

Beri perhatian semasa


proses pengajaran dan
pembelajaran
berlangsung

Melibatkan diri semasa


menyanyi

Menunjukkan minat
dengan kaedah nyanyian
melodi ria

Berjaya mengingat lirik


nyanyian melodi ria

Dapat menyatakan
bilangan dan namanama malaikat

Dapat menyenarai nama


malaikat berserta
tugasnya dengan betul

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

JUM

54

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

LAMPIRAN D

Melodi Ria 10 Malaikat


Mari Ingat Nama Nama Malaikat,
Mari Ingat Nama Nama Malaikat, 10
Semuanya, 10 Semuanya, Mari Ingat
Nama Nama Malaikat,
Jibril, Izrail, Mikail, Israfil,
Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik,
Riduan, 10 Malaikat Saya Dan
Ingat...
Jibril Sampaikan Wahyu,
Izrail Cabut Nyawa Mikail
Beri Rezeki, Israfil Tiup
Sangkakala.
Munkar, Nakir Soal Di Kubur, Rakib
Tulis Kebaikan, Atid Tulis
Kejahatan, Malik Jaga Neraka,
Riduan Jaga Syurga....

Create
PDF
files
without
this
messa
ge by
purcha
sing
novaP
DF
printer
(http://
www.n
ovapdf.
com)

LAMPIRAN E
Trankripsi Temubual Murid
Soalan 1
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7

Respons Murid
Nama-nama malaikat dan tugasnya senang tak nak
ingat?
Susah la...ustaz Uhh... susah sangat ustaz..Banyak kena
ingat Tak ingat. Susah. Susah... Susah... Senang ke tak
ya. Susah kot. Payah la ustaz. Kita tak ingat. Susah.

Soalan 2
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7

Awak keliru tak nama-nama malaikat dengan nama nabi?


Kenapa awak keliru?
Keliru. Sebab nama nama-namanya dekat-dekat sama. Keliru.
Sebab nama dalam arab. Keliru. Sebab saya tak hafal namanama malaikat dan nabi. Keliru. Sebab tak ingat. Tak. Sebab
saya ingat sikit-sikit nama malaikat. Pening juga. Sebab
banyak kena ingat. Keliru. Sebab nama-nama macam sama
je.

Soalan 3
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7

Cuba awak beritahu ustaz secara jujur, seronok tak


ustaz ajar pasal nama-nama malaikat dan tugasnya?
Seronok. Tapi susah la..ustaz Tak best...lagi best kalau
tulis jawi. Seronok je.... Bosan. Sebab banyak kena ingat.
Hmmm.. sikit-sikit. Tapi kadang-kadang bosan juga. Kita
tak suka la ingat-ingat ni. Lagi suka main. (Tiada respon)

Soalan 4
Responden 1
Responden 2
Responden 3
Responden 4
Responden 5
Responden 6
Responden 7

Awak minat bidang aqidah? Macam rukun iman, sifatsifat Allah...


Minat Tak minat. Minat. Saya suka Pendidikan Islam. Kurang
minat la ustaz. Minat Tak tahu la... Minat juga..

56

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)