Anda di halaman 1dari 46

PENGENALAN KEPADA HUBUNGAN

ETNIK

PENGENALAN
Kefahaman konsep asas hubungan etnik
penting utk membina suatu kefahaman yg
lebih mendalam.
Tiga konsep penting yang perlu diketahui:
A- masyarakat,
B- budaya
C- perpaduan.

Definisi Masyarakat
kumpulan manusia yg hidup bersama-sama di
sesuatu tempat dgn aturan dan cara tertentu.
(Kamus Dewan 2006)
Masyarakat kumpulan manusia yg hidup bersama
di sesuatu tempat dgn aturan & cara tertentu.
Hubungan sosial dlm nya bergantung kpd saiz unit
spt peringkat individu, keluarga & kumpulan kecil.
Setiap masyarakat mempunyai budaya yg tersendiri.

Manusia sbg anggota masyarakat


btanggungjawab mencipta, menokok
tambah dan melestarikan budaya.
Kebudayaan diturunkan drpd satu generasi
kpd generasi dalam peradaban manusia.
Dua bentuk budaya: budaya material dan
budaya bukan material.

KENAPA PERLU MEMAHAMI DAN


MENGKAJI MASYARAKAT ?

1- Manusia Hidup Bermasyarakat


Manusia tiada pilihan demi kelangsungan
hidup

2. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat


Pemahaman yg tepat terhadap masy
membolehkan individu itu bertingkahlaku &
sesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat
setempat.
Ini akan wujudkan keharmonian dlm masy dan
sukar utk melanggar peraturan yg wujud dlm
lingkungan sosialnya.

3. Memahami Budaya Sendiri & Masyarakat Lain

Individu yg telah mengkaji


masyarakat lain tidak akan
mengalami satu kejutan budaya,
ttplebih bersedia menghadapi
perbezaan yg wujud.

4. Memupuk Kerjasama di Antara Masyarakat


Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di
kalangan satu masyarakat shj ttp merangkumi
masyarakat dunia keseluruhannya.
Bagi mengatasi isu2 global spt pencemaran, teknologi,
perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan
kerjasama antara masyarakat.

Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan


kita memahami & memupuk kerjasama dgn sesuatu
masyarakat.
8

Ciri-Ciri Masyarakat
1. Manusia Yang Hidup Berkelompok

Manusia hidup bersama dan membentuk kelompok.


Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat.
Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling
bergantungan.
Kesatuan sosial wujud dlm perhubungan sesama
manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat
meneruskan hidupnya tanpa bergantung kpd
manusia lain.

2- Melahirkan Kebudayaan
Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan
sebaliknya.
Masyarakat akan melahirkan kebudayaan,
sama ada kebendaan atau bukan
kebendaan.

Budaya itu diwarisi dari generasi ke


generasi berikutnya dgn proses
penyesuaian.
10

3- Mengalami Perubahan
Sebagaimana budaya, masyarakat juga
turut mengalami perubahan.

Suatu perubahan terjadi krn faktor2 yg


berasal dari masy itu sendiri. CTH:
suatu penemuan baru mungkin akan
akibatkan perubahan kpd masyarakat
itu.
11

4- Berinteraksi
Salah satu syarat kewujudan masy
ialah terdapatnya perlakuan
berhubung dan bekerjasama di
antara ahli dan ini akan mencetuskan
interaksi.

Interaksi ini boleh berlaku secara


lisan atau tidak , internal dan
eksternal.

12

5- Terdapat Kepimpinan
Pemimpin adalah terdiri daripada ketua
keluarga, ketua kampung, ketua negara dan
sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal,
kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana
pemilihan berdasarkan keturunan.

13

6- Mempunyai Aturan Sosial

Bermaksud susun lapis yang wujud dalam


masyarakat.(stratifikasi sosial)

Terbahagi kepada tiga bahagian iaitu


1. Kelas
2. Status
3. Kasta.

14

Kelas
kedudukan seseorang dalam masyarakat
berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan
seperti orang kaya kelas atasan dan orang
miskin, kelas bawahan

15

Status
Peranan yang dimainkan oleh individu dalam
masyarakat seperti penerimaan gelaran,
pangkat dan jawatan iaitu haji, lebai, dato' dan
sebagainya.

16

Kasta
Kelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya
melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku
mobiliti sosial.
Ini dapat dilihat dalam zaman tradisional India yang
memecahkan kasta kepada Brahmin, Vaisya,
Ksyatria, Sudra dan Pariah

17

Bangsa Malaysia merupakan cita-cita


untuk menjadikan Malaysia sebuah
negara maju menjelang tahun 2020

yang berasaskan satu bangsa yang


bersepadu satu bangsa idaman.

Bangsa Malaysia boleh diukur berpandukan 3


perspektif:
1. Semangat kenegaraan keutuhan negara
yang ditanam melalui simbol seperti bendera
Malaysia, lagu kebangsaan dan Rukun
Negara.
2. Semangat kewarganegaraan warga negara
Malaysia.

3. Semangat kebangsaan ditonjolkan


melalui kebudayaan kebangsaan yang
merupakan penggerak dalam menguatkan
semangat kebangsaan dan menjadi batu
asas kepada pembentukan bangsa
Malaysia.

Konsep Etnik, Etnisiti dan Etnosentrisme


ETNIK sekelompok manusia mengamalkan
budaya yang hampir seragam, termasuk adat
resam, pakaian, bahasa dan kegiatan
ekonomi.
Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan
budaya adat resam, pola keluarga, pakaian,
pandangan mengenai kecantikan, orientasi
politik, ekonomi dan hiburan.

ETNISITI rasa kekitaan sesuatu


kumpulan etnik tertentu.
Wujudnya satu kebudayaan dan
subbudaya jelas yang menyatukan
anggotanya dgn satu sejarah,
nilai, sikap dan tingkah laku yang
sama.

Etnosentrisme kepercayaan atau rasa


bangga yang wujud dalam kalangan
anggota sesebuah kelompok etnik bahawa
budaya dan etnisiti mereka adalah jauh
lebih baik dan hebat daripada kelompok
lain.
Konsep ini juga membawa makna suatu
perspektif melihat kelompok lain daripada
lensa dan kaca mata etnik sendiri.

Konsep Ras dan Rasisme


RAS kelompok sosial yg mempunyai tanda
pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikalbiologikal nyata, seperti warna kulit, warna mata,
rambut & selainnya.

RASISME pandangan, pemikiran atau


kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok
sosial atau para anggotanya mengenai sesuatu
kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah
fizikal-biologikal atau ras semata-mata.

Rasisme wujud pada 2 tahap:


1. Individu kepercayaan dan sikap
individu.
1. Institusi melibatkan dasar dan
pelaksanaan yang bersifat
diskriminasi, seterusnya membentuk
ketidaksamaan bagi masyarakat
daripada ras yang berbeza.

Konsep Prejudis dan Stereotaip


Prejudis pandangan negatif mengenali ahli
atau kelompok etnik tertentu tidak diluahkan
secara terbuka.
Tidak berasaskan maklumat yg jelas, tepat atau
mencukupi.

Melalui proses sosialisasi, sikap prejudis


disalurkan drpd satu generasi kpd generasi lain.

Stereotaip kenyataan umum yg negatif


terhadap sesuatu kumpulan etnik
merupakan gambaran berlebih-lebihan
tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk
yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan
etnik oleh etnik lain.
Terhasil apabila berlaku pertembungan dua
atau lebih komuniti etnik.

Konsep Diskriminasi
Diskriminasi perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu
kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik
semata-mata.
Diskriminasi merupakan manifestasi
prasangka (prejudis) yang wujud dalam
kalangan sesuatu kumpulan etnik.

Budaya Budhi (Sanskrit) + daya


(Melayu).
Budhi kecergasan fikiran dan akal.
daya kekuatan kuasa, tenaga dan
pengaruh.
Budaya tenaga fikiran, usaha rohani atau
kuasa menggerakkan jiwa.

Budaya suatu cara hidup yang diamalkan


oleh kumpulan tertentu. Ia meliputi sistem
sosial, susunan organisasi ekonomi, politik,
agama, kepercayaan, adat resam, sikap &
nilai.
Budaya boleh dibahagikan kepada budaya
kebendaan (material) dan budaya bukan
kebendaan (bukan material).

Budaya kebendaan
Merangkumi peralatan dan kelengkapan hidup
seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan
sebagainya, Contohnya, orang Melayu
mempunyai rumah yang berbeza dengan
orang Inggeris atau orang Eskimo

31

Budaya bukan kebendaan


Seperti kepercayaan, adat istiadat dan undangundang. Contohnya, setiap masyarakat mempunyai
adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani
kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu
yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran
kepada pihak perempuan manakala, bagi masyarakat
India, hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh
pihak perempuan kepada pihak lelaki.

32

Dua peranan utama pembentukan


budaya:
1. Membina imej negara ke arah
mewujudkan keperibadian serta identiti
1. Memupuk kesedaran kebangsaan dan
kenegaraan bercirikan kerohanian,
kemanusiaan, spiritual dan mental.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budaya mempunyai ciri-ciri tersendiri:


Dipelajari
Dikongsi
Sejagat
Diwarisi
Berubah
Mempunyai perlambangan
Adanya pandangan semesta

Perpaduan proses yang menyatupadukan


seluruh masyarakat dan negara supaya setiap
anggota masyarakat dapat membentuk satu
identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta
dan banggakan tanah air.
Integrasi proses bagi mewujudkan identiti
nasional dalam kalangan kumpulan yang
terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi
dalam sesebuah unit politik.

Beberapa unsur integrasi:


1. Integrasi Wilayah mengurangkan jurang
perbezaan pembangunan ekonomi dan
sosial antara wilayah yang maju dengan
yang mundur.
2. Integrasi Ekonomi usaha untuk
mengurangkan jurang perbezaan ekonomi
antara kumpulan etnik.

3. Integrasi Kebudayaan usaha


membentuk satu kebudayaan
kebangsaan.
4. Integrasi Sosial usaha
menyatupadukan rakyat melalui
program sosial.

5. Integrasi Pendidikan mewujudkan satu


sistem pendidikan yang bercorak
kebangsaan dan sempurna dari segi
intelek, jasmani dan rohani
6. Integrasi Politik usaha menyatukan
rakyat melalui kerjasama dan
pembahagian kuasa politik.

PROSES-PROSES INTEGRASI:

Konsep Segregasi pemisahan atau


pengasingan antara satu kumpulan
etnik dengan kumpulan etnik yang lain
dalam sesebuah negara dari segi
kawasan tempat tinggal, sistem
persekolahan, pengangkutan dan
kemudahan awam.

Konsep Akomodasi proses yang


menyebabkan setiap kumpulan etnik
menyedari serta menghormati norma dan
nilai kumpulan etnik lain dan tetap
mempertahankan budaya hidup masingmasing.
A + B + C = A + B + C.

Konsep Akulturasi proses penerimaan


unsur kebudayaan dalam kalangan individu
atau kelompok dari sesuatu kebudayaan
lain yang berbeza.
Proses akulturasi tidak menyebabkan
kehilangan identiti asal masyarakat
penerima.

Konsep Asimilasi proses percantuman dan


penyatuan antara kumpulan etnik berlainan
budaya sehingga membentuk satu
kelompok dengan kebudayaan dan identiti
yang sama.
Asimilasi mutlak menyebabkan berlakunya
penghapusan penuh perbezaan dari segi
kebudayaan dan identiti. A + B + C = A.

Konsep Amalgamasi proses yang terjadi


apabila budaya atau ras bercampur untuk
membentuk jenis budaya dan ras baru.
Cara utama dalam menentukan proses
amalgamasi adalah dengan terjadinya
perkahwinan campur antara kumpulan etnik. A
+ B + C = D.

KESIMPULAN
Hubungan etnik tidak wajar dilihat dari
sudut luaran sahaja tetapi lebih penting
dari sudut konseptual.

Aspek-aspek yang menjadi teras


kebudayaan kebangsaan sewajarnya
dipelihara kerana kebudayaan kebangsaan
berteraskan kepada kebudayan asal rantau
ini.

Unsur-unsur kebudayaan lain yang


sesuai dan wajar boleh diterima
menjadi unsur kebudayaan kebangsan
dan Islam menjadi unsur penting
dalam pembentukan kebudayaan
kebangsaan mengikut acuan Malaysia.

ABIS SUDAAAAA..