Anda di halaman 1dari 2

JAKA SANGKRIP

(Bupati Kapisan KEBUMEN)

Asma timure Jaka Sangkrip, kalebu bangsawan Mataram. Mijil


panutan saka Demang Wawar klawan Nyi Puger. Amarga
nandhang^sukerta gerah pathek& gudhig, piyambake nglalu.
Ngumbara menyang sedhengah papan nggoleki marganing pati. Papan
sing angker Ian wingit mesthi diparani, suprihe supaya dibadhog kewan
galak utawa dimangsa dhemit, buta bekasakan sing gelem mangan
uwong. Anggone ngumbara ngulon parane. Dene papan sing diparani
isih tlatah Mataram kayata : Kebumen, Wonosobo, Purworejo, Magelang
Ian Temanggung; malah tau nganti tekan Banyumas Ian Cilacap. Katitik
yen arep ana jumenengan raja-raja Mataram, para punggawa kraton
mesthi kautus supaya ngupadi Ian methik Sekar Wijaya Kusuma. #
Kembang mau mung dumunung ing pinggir gisiking Samodra Hindia ya
ing Pulo Nusakambangan iring kidul. Goteke wong akeh kembang
maugaib, merga cat katon, cat ora. Dene pigunane kanggo njangkepi
sumping makutha para raja Mataram kang lagi jumenengan mau.
Tlatah-tlatah mau minangka bukti jembare wewengkon negara
Mataram nalika kuwi. Bareng tumeka ing tlatah Kebumen Jaka Sangkrip
nemokake beji. Amarga ampuhe beji kuwi, banjur kanggo kungkum Jaka
Sangkrip.
Karana enggone tapa kungkum mau kabeh lelara kulit kang
sinandhang bisa ilang resik, sukerta musna, sarirane pulih kaya wingi
uni. Kedadeyan kang nganeh-nganehi rtiau njalari penjenengane
makuwon manggon ing sapinggiring beji kuwi.
Kanggo pangeling-eling marang putra wayah ing tembe mburi
papan kono diparingi tetenger "Gebejen" utawa "Sendhang Arum"
amarga bisa marakake ganda arum ing sarirane Joko Sangkrip sing
maune mambu amis merga kebak gudhig lan pathek pawon (amarga
akeh sawone) ing Kecamatan Kuthowinangun Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah. Bareng wis diwasa Joko Sangkrip silih asma : Tumenggung
Anggayuda.
Salah sawijining dina pengageng Mataram mau nerusake enggone
tapa brata didherekake abdi kinasih sing peparab Ki Suradipa. Sajrone
teteki mesu budi mbanting raga, lumebu tepis wiringe Kraton Bulupitu,
sawijining kraton ing sisih lor kulone Gebejen. Anggone lagi tindak
dumadakan kegodha ingon-ingone Ratu Bulupitu, Dewi Nawangwulan
kang wujud taksaka gedhe. Merga kaget, banjur duka Ian taksaka mau
bisa dicekel Ian diperjaya. Bareng Sri Ratu Bulupitu midhanget, Sang
Tumenggung kudu kersa disuwitani dening Sri Ratu. Gandheng ula sing
wis mati ora klakon bisa urip maneh, mula banjur Tumenggung
Anggayuda kersa palakrama karo Dewi Nawangwulan.

Palakrama kekarone mijilake putra cacah loro. Sing pembarep


sesilih Raden Bagus Klanthung, dene rayine peparab Raden Bagus
Cemethi. Dewi Nawangwulan sabrayat ngratoni tlatah Bulupitu, dene
Anggayuda tetep dedalem ing Gebejen, Kuthowinangun.
Rumangsa enggone nandhang sukerta wis dhangan mula kepingin
kondur menyang Mataram. Tyjuwane kepingin nyuwun pengakon tetepa
dadi trah Mataram. Ratu Mataram kersa ngakoni Ian rena penggalihe
amarga Jaka Sangkrip wis mari saka lelarane. Wiwit kuwi Tumenggung
Anggayuda di wisudha dadi Adipati/Bupati sing kapisan ing Kebumen
kanthi gelar :
RADEN ADIPATI ARYA ARUNG BINANG I
Dene sabanjure Adipati/ Bupati Kebumen yakuwi:
1. RAA Arungbinang I, Pusat Peprentahan ing Kuthowinangun
2. RAA Arungbinang II
3.
RAA Arungbinang III
4.
RAA Arungbinang IV
5.
RAA Arung binang V
6. RAA Arung binang VI
7.
RAA Arung binang VII
8. RAA Arung binang VIII
9.
KRM Said : 1945 - 1947
10. RM Sudjono : 1947 - 1948
11. R. Istikno Sastro Busono : 1948 - 1951
12. RM Slamet Projo Rahardjo : 1951 - 1956
13. Sudarmo Sumohardjo : 1961 - 1963
14. RM Sudarmo Sumohardjo : 1963 - 1964
15. R. Sutardjo Kolopaking: 1964 - 1966
16. Mashud Marto Sugondo : 1968 - 1974
17. R. Supeno Soeardjo Diprojo 1974 - 1979
18. Drs. H.A Dadiyono Yudo Prayitno 1979-1985
19. H.M.CTohir: 1985-1990
20. Amin Soedibyo 1990 - 2000
21. Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si.:: 2000-2008.
22. HM. Nasiruddin Al Mansyur: 2008 - sekarang.