Anda di halaman 1dari 78

BAB I

PENDAHULUAN

Masa reaksi adalah merupakan satu angkubah terpenting dalam lakuan


motor. Angkubah ini dapat mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan atlet
dalam semua acara sama ada secara perseorangan atau pun berpasukan. Masa
reaksi juga adalah satu ciri tingkahlaku yang penting untuk menjalankan sesuatu
lakuan motor dengan pantas, efisyen dan efektif. Kecekapan seseorang individu
untuk bertindakbalas terhadap sesuatu rangsangan atau stimulus sangat
berfaedah kepada individu tersebut. Masa reaksi yang baik memang diperlukan
dalam banyak permainan atau lakuan motor seharian.

Selain daripada itu, masa reaksi juga adalah merupakan salah satu
komponen untuk melihat tahap perlakuan motor ahli sukan tersebut. Ia juga
merupakan satu elemen yang sangat penting kepada seseorang ahli sukan di
mana prestasi seseorang ahli sukan itu dapat ditingkatkan dengan cara
meningkatkan tahap kepantasan masa reaksi mereka. Kemampuan untuk
bergerak dengan cepat dan pantas adalah kualiti-kualiti yang penting kepada ahli
sukan. Pada kebiasaannya dalam pengukuran dan penilaian masa reaksi,
komponen-komponen lakuan motor seperti masa reaksi, masa pergerakan dan
masa gerakbalas adalah perlu diambilkira.

Menurut Hawkins (1999), masa reaksi adalah sebagai satu pergerakan


pada kelajuan yang lebih deras. Secara keseluruhannya, ianya adalah
dinyatakan bahawa kepantasan adalah hasil tindakan yang dilakukan oleh
anggota badan berdasarkan sesuatu rangsangan. Rangsangan diberi secara
tiba-tiba tanpa dijangka oleh penerima (Schmidt, 1991). Magill (1993),
berpendapat bahawa masa reaksi ialah pengukuran masa yang merangkumi tiga
komponen iaitu isyarat amaran, isyarat rangsangan dan isyarat permulaan
gerakbalas. Isyarat amaran ini ialah isyarat awal yang diberi sebelum isyarat
rangsangan yang sebenar. Contohnya ialah dalam acara 100 meter lari pecut
semasa di starting block. Perkataan sedia diberi sebelum rangsangan tetapi
tidak sentiasa digunakan dalam pengukuran masa reaksi. Rangsangan terdiri
daripada beberapa bentuk isyarat yang melibatkan deria pendengaran, sentuhan
dan penglihatan seperti cahaya, kejutan loceng dan arahan penguji.

Magill (1993), menyatakan bahawa masa pergerakan dan masa


gerakbalas berkait rapat dengan masa reaksi. Masa pergerakan ialah perbezaan
jarak masa dari permulaan gerakbalas hingga pergerakan tamat. Masa
gerakbalas ialah tempoh yang diambil dari bermulanya masa reaksi hingga akhir
pergerakan. Kekeliruan selalunya berlaku di antara masa reaksi, masa refleks,
masa pergerakan dan masa untuk bertindakbalas. Masa reaksi dan masa
pergerakan adalah merupakan komponen kepada masa tindakbalas. Perkaitan
di antara masa reaksi, masa pergerakan dan masa tindakbalas adalah seperti
dalam rajah 1. Perkaitan di atas boleh dirumuskan seperti berikut :-

Stimulus

Permulaan Gerakbalas Pergerakan

Masa

Akhir Pergerakan

Reaksi

Masa Pergerakan
Masa
Tindakbalas / Masa Perlaksanaan

Rajah 1 : Perkaitan Antara Masa Reaksi, Masa Pergerakan & Masa Tindakbalas
Sumber : Magill, R.A. (1985). Motor Learning : Concept & Application (2 nd ed)
USA. Wm.C.Brown Publisher

Masa reaksi didefinisikan sebagai tempoh dari mula penerimaan stimulus


sehingga bermulanya gerakbalas (Magill, 1993). Kadar penghasilan masa
reaksi terhadap sesuatu stimulus bagi menghasilkan sesuatu gerakbalas
diandaikan berfungsi sebagai petunjuk kepada kecekapan mekanisma
pemprosesan maklumat atau membuat keputusan.

Menurut Philips & Hornak (1979), masa reaksi dan masa pergerakan
adalah sangat berkait rapat. Thomas & Nelson (1990), menamakan masa yang
diambil untuk pemprosesan stimulus ini sebagai masa pra-motor. Tugas ini
dijalankan oleh komponen-komponen dalam sistem saraf pusat. Masa yang
digunakan

untuk

bertindakbalas

pula

dinamakan

masa

motor

yang

dilaksanakan oleh sistem saraf pinggiran. Masa pra-motor inilah yang

dinamakan masa reaksi manakala

masa motor

dipanggil tindakbalas.

Kombinasi kedua-dua jarak masa ini dinamakan masa lakuan. Paradigma masa
reaksi boleh diklasifikasikan kepada beberapa tempoh yang spesifik. Tempohtempoh tersebut dapat dilihat dari bacaan elektromiografi (EMG) otot yang
menghasilkan respon balistik selepas menerima stimulus yang relevan.

Masa reaksi boleh dibahagikan kepada dua iaitu masa reaksi mudah dan
masa reaksi pilihan. (Davis, Kimmet & Auty, 1993). Masa reaksi mudah ialah
masa yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu tindakbalas terhadap
sesuatu stimulus. Masa reaksi pilihan pula ialah masa yang diperlukan untuk
menghasilkan beberapa tindakbalas terhadap beberapa stimulus yang diterima
atau memilih satu tindakbalas yang paling sesuai untuk stimulus-stimulus itu.
Reaksi mudah dan reaksi pilihan digambarkan dengan jelas dalam rajah 1.2.
Stimulus

Maklumat

Pemprosesan

Tindakbalas

Rajah 2 : Reaksi Mudah & Reaksi Pilihan


Sumber : Magill, R.A. ( 1993 ). Motor Learning : Concept and Application (4 th
Edition). Dubuque, lowa : Wm.C.Brown Co.

Magill (1993) pula, membahagikan masa reaksi kepada 3 kategori iaitu


masa reaksi mudah, masa reaksi pilihan dan masa reaksi diskriminasi. Masa
reaksi mudah melibatkan satu stimulus dan satu gerakbalas. Masa reaksi pilihan
pula ialah masa yang diambil untuk memberikan beberapa tindakbalas yang
berlainan. Masa reaksi diskriminasi melibatkan lebih daripada satu stimulus
tetapi hanya satu tindakbalas diperlukan. Masa reaksi mudah, masa reaksi
pilihan dan masa reaksi diskriminasi digambarkan dengan jelas dalam rajah 3.

Masa Reaksi
Mudah
Merah

Merah

Masa Reaksi
Pilihan
Biru

Hijau

Masa Reaksi
Diskriminasi
Merah

Biru

Hijau

Lampu
(Stimulus)

Kekunci
(Tindakbalas)
Rajah 3 : Reaksi Mudah, Reaksi Pilihan & Reaksi Diskriminasi
Sumber : Magill, R.A. ( 1993 ). Motor Learning : Concept and Application (4 th
Edition). Dubuque, lowa : Wm.C.Brown Co.

Menurut

Tharp ( 1997 ), masa reaksi merujuk kepada tindakbalas

seseorang terhadap sesuatu rangsangan. Ia melibatkan beberapa faktor iaitu


tindakbalas reseptor, kepantasan saraf menerima rangsangan, kelambatan
sinaps, bilangan neuron dan sinaps yang terlibat, jarak yang dilalui oleh saraf,

keberkesanan neuromaskular dan kecepatan kontraksi otot. Jenis tindakbalas


juga memainkan peranan yang penting dalam menentukan masa reaksi.
Dari definisi di atas, kesimpulan yang boleh dibuat ialah :a)

Masa reaksi merupakan fungsi primer kepada komponen kelajuan.

b)

Masa reaksi melibatkan penerimaan sesuatu stimulus yang diberi dan


masa yang diambil untuk mana-mana bahagian badan bertindakbalas.

Dalam situasi sukan, masa reaksi yang cepat untuk bertindakbalas


terhadap sesuatu stimulus sangat mustahak. Contohnya, seorang pemain
pertahanan, apabila menerima stimulus dari pergerakan bola, pemain itu perlu
menilai dengan cepat sama ada untuk mengejar bola atau pun mempertahankan
golnya. Kegagalan pemain ini untuk membuat penilaian yang cepat dan tepat
boleh menyebabkan berlakunya kekalahan kepada pasukannya. Kelewatan
pelari pecut untuk bertindakbalas apabila mendengar letupan pistol juga boleh
merugikannya jika peserta lain mempunyai masa reaksi yang lebih baik. Di
samping itu, aktiviti seharian juga banyak memerlukan pergerakan tindakbalas
yang cepat dan tepat sepertimana yang berlaku dalam bidang sukan.

Perbezaan masa reaksi individu dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan


individu itu sendiri. Antara faktor-faktor persekitaran yang terlibat ialah :i)

Jumlah alternatif stimulus-respon.

ii)

Kesesuaian stimulus dengan gerakbalas.

iii)

Variabiliti tempoh awal.

iv)

Angkubah respon.

Selain daripada itu, faktor individu juga boleh mempengaruhi masa reaksi.
Faktor-faktornya adalah seperti berikut :i)

Angkubah subjektif.

ii)

Kematangan biologi.

iii)

Intensiti tumpuan dan latihan.

iv)

Modaliti sensori yang digunakan.

Pengukuran masa reaksi dilakukan oleh penyelidik berdasarkan kepada


dua perkara asas. Pertama, masa reaksi merupakan komponen kepada aktiviti
seharian seperti bermain. Kedua, masa reaksi diandaikan mengukur masa yang
diambil oleh otak untuk melaksanakan sesuatu tugas seperti memproses
maklumat, membuat keputusan dan menyusun tindakbalas. Faktor pertama lebih
memberi sumbangan kepada peningkatan sesuatu kemahiran. Faktor kedua
merupakan aspek yang lebih penting kerana ia memberi kefahaman kepada
penyelidik tentang proses mental yang berlaku sebelum sesuatu pergerakan
dibuat.

Pernyataan Masalah

Pernyataan masalah adalah menyatakan masalah-masalah yang terpilih


untuk dikaji dengan tepat dan jelas. Menurut Majid (2000), pengkaji perlu
menjelaskan dengan cara tersendiri apa yang hendak dikaji, bagaimana hendak
mengkaji dan setakat mana bidang kajian tersebut.

Kepantasan masa reaksi boleh dikaitkan dengan prestasi seseorang atlet.


Menurut Hawkins (1999), masa reaksi adalah sebagai satu pergerakan pada
kelajuan yang lebih deras. Secara keseluruhannya, adalah dinyatakan bahawa
kepantasan adalah hasil tindakan yang dilakukan oleh anggota badan
berdasarkan sesuatu rangsangan. Perbezaan masa reaksi boleh dibuat sebagai
satu kriteria kepada pemilihan atlet untuk sesuatu permainan atau kepelbagaian
posisi pemain.

Namun

begitu,

mengeksploitasikan

guru

Pendidikan

kepentingan

dan

Jasmani
kegunaan

atau

jurulatih

tidak

masa

reaksi

untuk

menyelesaikan berbagai masalah pemilihan atlet yang sering mereka hadapi.


Bagi mereka yang tahu tentang kepentingan dan kegunaan masa reaksi,
mungkin menghadapi masalah untuk menguji komponen ini. Mereka tidak
mempunyai alat pengukuran yang sesuai untuk mengukur masa reaksi atlet.

Di samping itu, ia juga sukar untuk mengenalpasti kepantasan masa


reaksi kerana permainan bola keranjang dan bola baling menggunakan tangan
dan kaki secara maksima semasa bermain. Kedua-dua permainan ini juga
memerlukan kepantasan masa reaksi yang tinggi. Faktor struktur gelanggang
permainan, penggunaan alatan seperti bola, latihan dan pertandingan dapat
mempengaruhi keupayaan individu untuk membuat tindakbalas yang pantas.
Tahap kepantasan bagi kedua-dua permainan ini juga sukar untuk dikenalpasti.

Menyedari tentang masalah yang dihadapi oleh guru Pendidikan Jasmani


dan jurulatih, kajian ini telah diterapkan dan dilaksanakan untuk mendedahkan
kepada mereka tentang kepentingan dan kegunaan masa reaksi di dalam
pemilihan atlet terutamanya untuk permainan bola keranjang dan bola baling
serta alat pengukuran yang murah dan mudah untuk digunakan.

Subjek untuk kajian ini adalah terdiri daripada pemain bola keranjang dan
bola baling yang mewakili Negeri Pulau Pinang. Kayu pengukur Masa Reaksi
Nelson yang digunakan adalah untuk mengukur kemampuan dan kecergasan
motor individu kerana kedua-dua permainan ini memerlukan pemain-pemain
yang mempunyai kemahiran, taktik permainan serta kecergasan fizikal yang
tinggi. Ia juga dapat mengesan sesuatu latihan yang spesifik, dapat
mengklasifikasikan kumpulan homogeneus untuk sesuatu aktiviti, memberi
motivasi dan maklumat yang berkaitan dengan kesihatan, keselamatan dan
pendidikan.

10

Kepentingan Kajian

i)

Berguna kepada guru Pendidikan Jasmani, Sains Sukan dan


jurulatih untuk merancang sebarang program dan bentuk latihan yang
berkaitan dengan kepantasan dan bagaimana untuk meningkatkan masa
reaksi bagi memaksimumkan pencapaian bagi setiap kumpulan.

ii)

Mengenalpasti masa reaksi bagi pemain sama ada kedua-dua


permainan tersebut benar-benar melibatkan pemain-pemain yang pantas
masa reaksinya atau pun sebaliknya.

iii)

Hasil kajian dapat memberi pengetahuan dan maklumat yang


berguna, murah dan mudah dijalankan bagi mengatasi masalah untuk
mengenalpasti tahap kepantasan masa reaksi kaki dan tangan. Kajian ini
juga bertindak sebagai motivasi dan maklumbalas kepada atlet-atlet untuk
mempertingkatkan kepantasan masa reaksi mereka.

11

Objektif Kajian

Menurut Majid ( 2000), objektif sebenarnya berasal daripada perkataan


objek. Objektif adalah sasaran utama penyelidik. Objektif ini mestilah wujud di
luar fikiran sebagai yang nyata dan bukannya sebagai satu idea rekaan yang
akan berlaku. Objektif tidak akan sama dengan matlamat kerana matlamat
merupakan satu jangkaan yang umum hasil daripada aktiviti atau proses, tetapi
bagi objektif ia lebih khusus untuk mencapai matlamat. Objektif penyelidikan
sangat penting untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam penyelidikan.

Setiap kajian yang dilakukan memerlukan objektif dan tujuan, mengapa


kajian tersebut dijalankan. Dalam kajian ini terdapat beberapa objektif kajian
yang perlu diketahui iaitu:
i)

Memperkenalkan ujian mudah dan murah tentang pengukuran masa


reaksi kepada guru Pendidikan Jasmani, Sains Sukan dan jurulatih.

ii)

Membandingkan masa reaksi tangan dan kaki bagi pemain bola keranjang
dan bola baling Negeri Pulau Pinang.

iii)

Hasil ujian juga boleh dijadikan panduan kepada guru Pendidikan


Jasmani, Sains Sukan dan jurulatih dalam pemilihan pemain serta dapat
mengenali kemahiran, kemampuan dan kecergasan fizikal seseorang
individu atau atlet.

12

Hipotesis Kajian

Menurut Majid (2000), hipotesis boleh memberi sesuatu jangkaan


penyelidikan

mengenai

hubungan

antara

satu

pembolehubah

dengan

pembolehubah yang lain. Berdasarkan jangkaan awal bagi penyelidik mengenai


apa yang dilihat dan apa yang dijangkakan di masa hadapan. Melihat kepada
pembolehubah-pembolehubah, penyelidik akan menentukan sama ada sesuatu
hipotesis itu diterima atau ditolak. Berdasarkan batasan kajian ini, penyelidik
menghipotesiskan bahawa:

Ho 1

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara masa reaksi


tangan bagi pemain-pemain bola keranjang dan bola baling Negeri
Pulau Pinang.

Ho 2

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara masa reaksi kaki


bagi pemain-pemain bola keranjang dan bola baling Negeri Pulau
Pinang.

Ho 3

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara masa reaksi


pilihan bagi pemain-pemain bola keranjang dan bola baling Negeri
Pulau Pinang.

13

Delimitasi Kajian

Subjek yang dipilih untuk kajian ini adalah terdiri daripada pemain-pemain
bola keranjang dan bola baling Negeri Pulau Pinang. Jumlah subjek adalah
terdiri daripada 12 orang pemain bola keranjang dan 12 orang pemain bola
baling. Subjek yang dipilih telah mewakili negeri tersebut dalam SUKMA 2003
serta pertandingan-pertandingan lain yang telah dianjurkan sebelum ini. Di
samping itu juga, mereka sering mengadakan perlawanan persahabatan dengan
kelab-kelab atau pun persatuan-persatuan lain yang terdapat di negeri tersebut
atau pun di sekitarnya. Atlet-atlet ini juga adalah terdiri daripada mereka yang
akan menyertai SUKMA 2004 yang akan berlangsung di Negeri Sembilan nanti.
Semasa menjalani ujian ini, subjek diberi 3 kali percubaan untuk membiasakan
diri subjek tentang prosedur ujian itu dijalankan. Ujikaji ini diadakan dalam
kawasan yang tertutup untuk mengelakkan subjek daripada gangguan
persekitaran yang boleh mengganggu kepantasan masa reaksi bagi setiap
pemain tersebut.

14

Limitasi Kajian

Latihan fizikal yang dilalui oleh setiap subjek adalah berbeza-beza.


Subjek-subjek yang dipilih telah didedahkan dengan pelbagai bentuk latihan. Di
samping itu, ada juga sesetengah subjek yang baru sahaja melibatkan diri dalam
permainan tersebut untuk mewakili Negeri Pulau Pinang. 2 orang penguji telah
dilatih untuk membantu dalam menjalani ujian ini.

Pengendalian ujian dan keputusan diperolehi daripada ujian masa reaksi


melibatkan beberapa limitasi, antaranya :i)

Faktor persekitaran samada dijalankan dalam kawasan yang tertutup atau


pun terbuka boleh memberi keputusan yang berbeza.

ii)

Hilang tumpuan atau perhatian subjek akibat daripada percubaan yang


terlalu banyak.

iii)

Penerangan

yang

kurang

jelas

dan

kecekapan

penguji

semasa

mengendalikan ujian mungkin memberi ralat kepada keputusan.


iv)

Kelesuan dan keletihan boleh menjejaskan prestasi subjek.

v)

Kesihatan dan kesediaan subjek dari segi mental, emosi dan fizikal boleh
mempengaruhi keputusan ujian.

vi)

Kesungguhan dan keikhlasan subjek ketika menjalani ujian boleh


mempengaruhi hasil kajian.

15

Definisi Operasional

Menurut Amir (2002), definisi operasional adalah definisi yang menjadikan


pembolehubah-pembolehubah yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional
dalam kaitannya dengan proses pengukuran pembolehubah tersebut. Definisi
operasional akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pengkaji dan
mereka yang membaca hasil kajian berkenaan.

Antara istilah-istilah yang digunakan dalam kajian ini, ialah :-

i)

Perbandingan
Membezakan hasil keputusan ujian antara 2 jenis permainan iaitu
permainan bola keranjang dan bola baling Negeri Pulau Pinang.

ii)

Masa reaksi
Masa yang diambil antara berlakunya sesuatu stimulus dan tindakbalas
terawal yang boleh dilihat (Oxendine, 1968).

iii)

Ujian Masa Reaksi Nelson


Satu ujian yang menggunakan alat pengukur iaitu Nelson Reaction
Timer. Alat ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kecergasan
fizikal individu bagi membezakan atlet yang lemah, sederhana dan tinggi

16

pencapaiannya. Segala keputusan ujian akan dicatatkan dalam kad skor


untuk mendapatkan purata (Johnson & Nelson, 1986).

iv)

Ujian Masa Reaksi Pilihan Nelson


Ujian ini melibatkan lebih daripada satu rangsangan dan berbagai
gerakbalas untuk subjek bertindakbalas dan subjek perlu membuat pilihan
yang tepat untuk melakukan gerakbalas yang disasarkan.

v)

Masa Gerakbalas / Masa Perlakuan


Masa yang diambil ketika bertindakbalas dengan rangsangan dan jumlah
masa yang diambil untuk menamatkan sesuatu lakuan.

vi)

Alat / Kayu Pengukur Masa Reaksi Tangan dan Kaki


Alat pengukur yang digunakan untuk mengukur masa reaksi tangan dan
kaki bagi setiap subjek. Alat ini dicipta oleh Fred B. Nelson dalam tahun
1960-an berdasarkan hukum pecutan seragam untuk semua jasad yang
jatuh

bebas.

Ia

merupakan

sebatang

kayu

berskalar

dengan

menggunakan sat sebagi unit pengukurannya (Johnson & Nelson, 1986).

vii)

Permainan
Sebarang bentuk atau jenis sukan serta aktiviti yang melibatkan
pergerakan, peraturan dan undang-undang seperti permainan hoki, bola
sepak dan tenis.

17

viii)

Pemain-pemain Bola Keranjang dan Bola Baling


Subjek-subjek yang dipilih adalah merupakan pemain bola keranjang dan
bola baling Negeri Pulau Pinang yang berumur dalam lingkungan 18-25
tahun. Pemain-pemain ini telah menyertai beberapa jenis pertandingan
dan ada juga yang baru sahaja mewakili negeri tersebut dalam sukan bola
keranjang dan bola baling.

18

BAB II
SOROTAN LITERATUR

Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan dalam Pendidikan


Jasmani, Sains Sukan, Psikologi dan lain-lain bidang yang berhubung dengan
masa reaksi dan kepantasan pergerakan. Pada asasnya, para ahli psikologi
telah menumpukan perhatian dalam mengkaji perkaitan antara masa reaksi
dengan pembelajaran manakala para pengkaji Pendidikan Jasmani pula telah
melihat dari segi konteks kaedah-kaedah untuk mempertingkatkan kepantasan
pergerakan dengan masa reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi
fizikal.

Penyelidikan tentang masa reaksi ini telah bermula semenjak abad ke-19
lagi. Pada asalnya, kajian yang dijalankan ini hanya tertumpu kepada kelajuan
masa reaksi, intensiti stimulus, bentuk stimulus dan pergerakan impuls akibat
sesuatu stimulus. Menurut Singer (1980), kajian yang pertama berhubung
dengan masa reaksi telah dijalankan oleh Helmholt pada tahun 1980. Beliau
telah membuat kajian tentang kepantasan pancaran impuls saraf. Kajian-kajian
lampau telah dijadikan panduan oleh penyelidik di dalam memahami masalah
yang hendak dikaji. Para penyelidik terdahulu telah mengesan kepentingan
kepantasan pergerakan dan masa reaksi sebagai salah satu faktor dalam

19

meramal kebolehan perlakuan motor atau kebolehan seseorang di dalam bidang


sukan yang diceburinya. Kepantasan boleh menjamin kejayaan sesuatu
tindakan. Kepantasan berkait rapat dengan masa tindakbalas atau masa reaksi
seseorang.

Levitt & Gutin (1971) telah menjalankan 5 pilihan ujian untuk mengukur
pergerakan dan reaksi. Dalam ujian tersebut, subjek berjalan di atas treadmill
dengan degupan jantung 80, 115, 145 dan 175 kali seminit. Mereka mendapati
pelaku yang terbaik dalam kepantasan dan masa reaksi ialah degupan jantung
115 kali seminit dibandingkan dengan pelaku degupan jantung 175 kali seminit
pula adalah lemah. Kajian ini membuktikan bahawa kepantasan dan pergerakan
didapati berkadar dengan degupan jantung. Kesimpulan dari ujian mereka,
kepantasan dan reaksi berbeza mengikut tekanan fizikal. Stallings (1982),
menyatakan bahawa masa reaksi mudah dan masa reaksi pilihan digunakan
untuk menguji masa reaksi. Beliau juga menyatakan bahawa kepantasan
persepsi mempunyai kesan penting kepada kepantasan masa reaksi. Dengan
itu, masa reaksi bukan sahaja merangkumi persepsi rangsangan tetapi juga
membuat keputusan untuk bertindakbalas terhadap rangsangan dengan sesuatu
pergerakan tertentu.

Salah satu faktor yang membezakan seseorang atlet dengan atlet yang
lain ialah masa reaksi. Memandangkan masa reaksi memainkan peranan yang
penting dalam aktiviti sukan dan kegiatan harian, ramai pengkaji telah

20

menjalankan penyelidikan berkaitan dengan masa reaksi. Banyak persoalan


telah dapat dijelaskan hasil daripada usaha gigih mereka. Kajian yang dijalankan
telah menyentuh pelbagai aspek seperti perkaitan di antara kecergasan fizikal
dengan masa reaksi, pengaruh latihan, faktor umur, jantina, keupayaan kognitif,
posisi di dalam sesuatu permainan, tahap penglibatan dalam bidang sukan dan
sebagainya.

Kini, kajian masa reaksi lebih tertumpu kepada kesan-kesan dan faktorfaktor yang mempengaruhi masa reaksi. Lock dan Berger (1990), telah
menjalankan kajian tentang pengaruh jantina, umur dan blok percubaan ke atas
masa reaksi mudah kanak-kanak sekolah rendah. Peserta terdiri daripada 78
orang kanak-kanak lelaki dan perempuan yang dominan tangan kanan dan
berumur 6, 8 dan 10 tahun. Mereka ini diarahkan menekan satu daripada punat
komputer sebagai respon terhadap permulaan stimulasi perintah (cahaya biru)
untuk empat pelaziman daripada 5 blok percubaan yang setiap satunya
mempunyai 4 foreperiod. Analisis dibuat terhadap faktor yang berbeza (jantina,
umur dan blok percubaan) dengan mengulangi ukuran faktor terkini iaitu blok
percubaan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa masa reaksi kanak-kanak lelaki
adalah lebih pantas berbanding kanak-kanak perempuan. Selain itu, masa reaksi
juga berkurangan mengikut tahap umur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
iaitu kematangan saraf motor, kemajuan dalam memproses maklumat dan
peningkatan dalam tumpuan terhadap stimulus yang berkaitan. Didapati kanak-

21

kanak bertindak lebih cepat semasa percubaan blok pertama dan kedua-dua
daripada blok yang lain.

Chan, Eysenck dan Lynn (1991), telah menguji hipotesis yang


menyatakan bahawa masa reaksi berhubungkait dengan kepintaran ke atas 479
orang kanak-kanak di Hong Kong yang berumur 9 tahun. Daripada hasil ujian
tersebut, mereka mendapati bahawa :i)

Faktor

analisis

menunjukkan

bahawa

masa

reaksi

boleh

dipecahkan kepada tiga komponen iaitu gerakbalas, masa


membuat keputusan dan perubahan masa reaksi.
ii)

Hampir kesemua komponen masa reaksi bergabung dengan


kepintaran psikometrik.

iii)

Terdapatnya hubungan yang rapat di antara masa rehat dengan


kepintaran iaitu kanak-kanak yang mempunyai kepintaran yang
tinggi menunjukkan masa reaksi yang pantas.

Bjorklund (1991), telah mengkaji tentang pengukuran masa reaksi dan


masa pergerakan dengan menekan dan melepaskan punat komputer. Peserta
terdiri daripada 20 orang pelajar lelaki yang berumur dalam lingkungan 20-28
tahun daripada University Of Oslo. Masa reaksi dan masa pergerakan diukur
dalam dua keadaan iaitu dengan menekan dan melepaskan punat komputer.
Mokha, Kaur dan Sidhu (1992), telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan
masa reaksi di antara pemain posisi tertentu. Mereka mendapati penjaga gol

22

hoki mempunyai masa reaksi yang paling cepat jika dibandingkan dengan
pemain posisi lain. Ini adalah disebabkan penjaga gol perlu bertindak dengan
lebih pantas demi menyelamatkan sebarang bola yang menuju ke arahnya
dalam apa jua keadaan dan tekanan semasa yang dihadapi.

Lupinacci, Rikli, Jones & Ross (1993), telah mengkaji kesan umur dan
aktiviti fizikal ke atas masa reaksi pada orang dewasa yang aktif dari segi
kognitif. Kajian ini dijalankan ke atas 56 orang pensyarah universiti yang
dibahagikan kepada 2 kumpulan umur (< 50 tahun & > 50 tahun) dan setiap
kumpulan kecil dibahagikan lagi kepada 2 kumpulan mengikut tahap aktiviti
fizikal mereka (tinggi dan rendah). Hasil kajian menunjukkan bahawa individu
yang biasa dengan aktiviti kognitif tahap tinggi yang juga terikat dengan aktiviti
fizikal yang tinggi (aktiviti senamrobik), nyata sekali lebih cepat memproses
maklumat seperti yang diukur melalui tugasan masa reaksi mudah dan masa
reaksi pilihan jika dibandingkan dengan rakan sejawat yang sebaya umurnya.
Didapati juga masa reaksi subjek yang berumur kurang daripada 50 tahun
adalah lebih baik daripada subjek yang berumur lebih daripada 50 tahun serta
latihan juga dapat memberi kesan yang lebih mendalam untuk memperbaiki
masa reaksi subjek yang lebih tua.

Menurut Simpson (1994), masa reaksi yang baik membolehkan atlet


berpasukan melakukan tindakbalas yang cepat. Keadaan ini akan memberi
masa kepada pihak penyerang mengeksploitasikan keadaan serangan sebelum

23

pihak pertahanan berada di posisi masing-masing. Mc Morris & Keen (1994),


mendapati latihan yang mempunyai intensiti yang tinggi akan memberi kesan
dalam penurunan masa reaksi jika dibandingkan dengan latihan yang berintensiti
sederhana.

Hubungan latihan bebanan peningkatan kepantasan masa reaksi telah


dikaji oleh Rikli, Jones & Beam (1994). Latihan bebanan mengakibatkan
peningkatan kekuatan otot seterusnya meningkatkan kepantasan masa reaksi
subjek yang diuji. Peningkatan kekuatan otot sebenarnya mengakibatkan lebih
banyak unit motor berfungsi dan meningkatkan fungsi peredaran oksigen di
antara otot serta meningkatkan pemancaran saraf periferal. Maka secara tidak
langsung, masa reaksi subjek dapat diperbaiki dengan adanya latihan bebanan.

Menurut Rikli, et. al. (1994), penurunan masa reaksi berdasarkan kepada
peningkatan umur disebabkan berkurangnya pengaliran darah ke sistem saraf
dan ke otot-otot. Berkurangnya pengaliran darah beroksigen boleh menjejaskan
pemindahan impuls di antara saraf periferal dan ini boleh mempengaruhi sistem
penghantaran dan penerimaan unit-unit motor di dalam tubuh. Oleh yang
demikian, disarankan supaya individu yang ingin mengekalkan masa reaksinya
mestilah melakukan aktiviti-aktiviti yang berbentuk aerobik. Aktiviti yang
berbentuk aerobik boleh meningkatkan fungsi dan kelancaran peredaran darah.
Ini membolehkan lebih banyak unit motor saraf periferal dan seterusnya boleh
meningkatkan kepantasan masa reaksi bagi seseorang individu tersebut.

24

Selain itu, tahap kebangkitan yang terlalu tinggi (state of arousal) boleh
mempengaruhi masa reaksi seseorang. Apabila subjek tahu mereka akan diuji,
perasaan ghairah untuk menjalani ujian akan meningkat kerana mereka cuba
untuk mendapatkan skor yang terbaik. Kebangkitan akan menyebabkan somatic
response meningkat yang mana ia berkaitan dengan sistem fisiologi tubuh.
Tanda-tanda seperti peningkatan degupan jantung, rasa sakit perut dan rasa
tidak selesa adalah berkaitan dengan somatic response (Anshel, 1994).
Masalah ini juga akan menyebabkan kepantasan masa reaksi menjadi semakin
lambat.

Kajian yang dijalankan oleh Williams (1995), telah menunjukkan bahawa


latihan yang berintensiti rendah tidak dapat membantu mempercepatkan masa
reaksi. Subjek yang menjalani latihan berintensiti tinggi telah menunjukkan tahap
peningkatan dalam prestasi masa reaksi mereka. Kepantasan masa reaksi
banyak bergantung kepada faktor biologi kerana ia berkait rapat dengan
keupayaan organ deria menerima rangsangan dan kemampuan otak memproses
dengan pantas. Namun begitu, kita tidak boleh berdiam diri dan berpuas hati
dengan apa yang ada pada diri kita kerana keupayaan untuk bertindakbalas
terhadap sesuatu rangsangan boleh dipertingkatkan.

Sander (1998), menyatakan masa reaksi akan menjadi lebih cepat apabila
stimulus hampir sama atau telah dikenal pasti berbanding dengan stimulus yang
berbeza ketika menerima set arahan. Keadaan ini dikenali sebagai kesan

25

akibat. Schweitzer (2001) pula menyatakan bahawa orang yang mempunyai


akal yang tinggi akan menghasilkan tindakbalas yang kompleks semasa ujian
masa reaksi di jalankan.

26

BAB III
METODOLOGI KAJIAN

Setiap penyelidikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan reka


bentuk

yang

tertentu

untuk

mendapatkan

data

yang

diperlukan

bagi

menyelesaikan masalah kajian serta mencapai objektif yang telah ditetapkan.


Kajian ini adalah bertujuan untuk memperolehi maklumat, menganalisis dan
membandingkan masa reaksi tangan dan masa reaksi kaki bagi pemain bola
keranjang dan pemain bola baling Negeri Pulau Pinang.

Bab ini akan membincangkan topik-topik berikut :i)

Reka Bentuk Kajian

ii)

Kerangka Konseptual

iii)

Pemilihan Sampel

iv)

Instrumen Kajian

v)

Pembolehubah Kajian

vi)

Prosedur Ujian

vii)

Proses Pengumpulan Data

viii)

Penganalisisan Data

27

Reka Bentuk Kajian

Kajian yang dijalankan adalah dengan menggunakan kajian berbentuk


eksperimental. Kajian ini juga bersifat kuantitatif kerana data diperolehi daripada
skor masa reaksi kaki dan tangan bagi setiap pemain. Data yang diperolehi akan
dianalisis menggunakan ujian-t untuk 2 min sampel yang bebas bagi
menentukan samada terdapat perbezaan yang signifikan antara masa reaksi
tangan dan masa reaksi kaki bagi pemain-pemain bola keranjang dan bola baling
Negeri Pulau Pinang.

28

Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual ini diperlukan bagi menjelaskan perkaitan yang ingin
dinyatakan dalam sesuatu kajian. Kerangka konseptual ini adalah bagi
menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi ujian yang akan dijalankan oleh
penyelidik iaitu ujian reaksi masa bertepatan dengan kehendak tajuk yang
dikemukakan.
Kajian Perbandingan Masa Reaksi Tangan Dan Kaki Di Antara Pemain Bola
Keranjang Dengan Pemain Bola Baling SUKMA Negeri Pulau Pinang
Pemain Bola Keranjang
(
Pemain Bola Baling
Pembolehubah Tak Bersandar )
( Pembolehubah Tak Bersandar )
Untuk Menentukan Samada Terdapat Perbezaan yang Signifikan Terhadap Masa
Reaksi Tangan Dan Kaki Di Antara Pemain Bola Keranjang Dan Bola Baling
Subjek Terdiri Daripada Pemain Bola Keranjang Dan
Pemain Bola Baling Yang Mewakili Negeri Pulau Pinang
Ujian Reaksi Tangan Nelson
Ujian Reaksi Kaki Nelson
Ujian Reaksi Pilihan Nelson
Dikumpulkan
Sebagai)
(Data
Pembolehubah
Bersandar
Skor Mentah Dalam Unit Saat
1.
2.
3.
4.
5.

Min Skor atau X


Pengiraan Sisihan Piawai
Ujian-t
Ujian Dua Hujung
Darjah Kebebasan atau df

Merumuskan
Hipotesis Ujian

Rajah 4 : Kerangka Konseptual


Pemilihan Sampel

Kaedah persampelan yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini


adalah persampelan rawak berlapis kerana populasi yang digunakan tidak

29

seragam. Subjek kajian terdiri daripada semua pemain bola keranjang dan
pemain bola baling Negeri Pulau Pinang. Subjek telah menjalani latihan yang
spesifik sepanjang tahun serta mengikuti program latihan yang telah disediakan
oleh pihak Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang. Jumlah subjek ialah 12 orang
untuk pemain bola baling dan 12 orang bagi pemain bola keranjang.

Instrumen Kajian
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data bagi pemainpemain bola keranjang dan bola baling adalah terdiri daripada 3 jenis ujian iaitu :i)

Ujian Reaksi Tangan Nelson

30

ii)

Ujian Reaksi Kaki Nelson

iii)

Ujian Reaksi Pilihan Nelson

Segala keputusan yang diperolehi akan dicatatkan dengan menggunakan


borang skor yang disediakan semasa ujian dijalankan. Instrumen lain adalah
seperti alat pengukur berskala, jam randik, meja, kerusi dan pita ukur. Skor dikira
berdasarkan kepantasan masa reaksi tangan dan kaki yang dominan untuk
menghentikan alat pengukur (kayu berskala) yang dilepaskan secara menegak
dengan menggunakan jari. Bacaan diambil pada bahagian atas ibu jari. Daripada
20 percubaan yang dilakukan, 5 skor yang terpantas dan 5 skor yang paling
rendah akan ditolak. Manakala 10 yang baki akan diterima sebagai skor mentah.
Angkubah yang tercatat mewakili per 1000 dalam sesaat.

Ujian yang dijalankan dibahagikan kepada 3 stesen dan setiap stesen


akan diuji oleh penguji yang terlatih dengan bantuan seorang pencatat skor.
Setiap subjek mencuba sebanyak 20 kali percubaan bagi setiap stesen atau pun
setiap ujian yang dijalankan. Data yang diperolehi daripada ujian ke atas
kumpulan pemain bola keranjang dan pemain bola baling adalah sebagai skor
mentah dan data ini digunakan untuk menghipotesiskan kajian.
Pembolehubah Kajian

Pembolehubah-pembolehubah bagi kajian ini terdiri daripada :-

31

i)

ii)

Pembolehubah Tak Bersandar


-

Pemain bola keranjang

Pemain bola baling

Pembolehubah Bersandar
-

Ujian Reaksi Kaki Nelson

Ujian Reaksi Tangan Nelson

Ujian Reaksi Pilihan Nelson

Penggunaan unit pengukuran adalah berdasarkan kepada formula di


bawah :-

Masa ( saat ) =

2 x Jarak Pengukur Jatuh


Pecutan Akibat Graviti

Prosedur Ujian

i)

Tetapkan tarikh dan masa untuk melakukan taklimat tentang tujuan serta
ujian-ujian yang hendak dijalankan.

32

ii)

Penerangan tentang persiapan dan kelengkapan yang diperlukan untuk


menjalani ujian.

iii)

Subjek diterangkan tentang prosedur, peraturan dan urutan aktiviti ujian.

iv)

Ujian percubaan diberikan sehari sebelum ujian sebenar dijalankan


supaya subjek mendapat gambaran yang jelas tentang ujian yang hendak
dijalankan.

v)

Semua ujian dijalankan oleh penyelidik dengan dibantu oleh penguji yang
terlatih dan jurulatih bagi setiap permainan.

vi)

Setiap subjek dikehendaki melakukan 20 percubaan bagi setiap stesen.

vii)

Bacaan diambil di bahagian atas ibu jari setelah subjek mengepit kayu
berskala yang dilepaskan di antara ibu jari dengan jari telunjuk.

viii)

Hanya 10 percubaan sahaja yang dicatatkan sebagai skor mentah. 5 skor


tertinggi dan 5 skor terendah akan ditolak.

ix)

Persediaan subjek dari segi psikologi dan fizikal terhadap ujian yang
dijalankan adalah penting.

Ujian Reaksi Pilihan Nelson

33

Objektif

Untuk mengukur kepantasan reaksi pilihan dengan


menggunakan jarak 7 meter ke kanan dan 7 meter ke
kiri.

Kesahan

Kesahan lahir diterima asalkan tiada percubaan


dibuat

untuk

mengasingkan

masa

reaksi

dan

kepantasan pergerakan.
Kebolehpercayaan :

P 0.87 (Johnson & Nelson 1986)

Instrumen Kajian :

Jam Randik, Pita Pengukur, Pita Pelekat, Kon


Penanda, Bendera dan Borang skor.

Kaedah / Prosedur :
1.

Subjek berada di titik tengah antara dua garisan


dengan keadaan bersiap sedia menghadap penguji.

2.

Penguji memegang jam randik dengan tangan


diangkat ke atas.

3.

Penguji memberi arahan sedia dan mula dengan


mengarah tangan ke kiri atau ke kanan.

4.

Jam randik diberhentikan apabila subjek melintasi


garisan penamat.

5.

Sekiranya subjek bergerak ke arah yang salah, jam


randik tidak diberhentikan sehingga subjek balik
semula melintasi garisan penamat.

Ujian Reaksi Kaki Nelson

34

Objektif

Untuk mengukur masa reaksi kaki dan penglihatan


setiap subjek apabila rangsangan diberikan.

Kesahan

Pengukuran masa wujud kerana tarikan graviti bumi


yang membuat objek jatuh dengan kadar pecutan
yang sama.

Kebolehpercayaan :

r 0.89 (Johnson & Nelson)

Instrumen Kajian :

Alat Pengukur (pembaris kayu), Meja, Kerusi, Kapur


Penanda, Borang Skor.

Kaedah / Prosedur :
1.

Subjek duduk di atas kerusi dalam keadaan rehat.

2.

Subjek menyapu bebola kaki dengan kapur penanda.


Tapak kaki selari dengan dinding dalam 1 inci.

3.

Jarakkan tumit dengan hujung kerusi lebih kurang 1


atau 2 inci.

4.

Penguji memegang kayu pengukur pada bahagian


atas dan biarkan kayu pengukur tergantung di antara
dinding dengan tapak kaki subjek.

5.

Subjek menumpukan perhatian kepada bahagian


yang ditanda pada alat pengukur.

6.

Seterusnya, penguji kata sedia dan melepaskan


kayu

pembaris

di

permukaan dinding.

antara

tapak

kaki

dengan

35

7.

Subjek

menekan

kayu

pengukur

bebola kaki yang kekal di atas kerusi.


8.

Skor diambil.

Ujian Reaksi Tangan Nelson

menggunakan

36

Objektif

Untuk mengukur masa reaksi tangan dan penglihatan


setiap subjek apabila rangsangan diberikan.

Kesahan

Pengukuran masa wujud kerana tarikan graviti bumi


yang membuat objek jatuh dengan kadar pecutan
yang sama.

Kebolehpercayaan :

r 0.89 (Johnson & Nelson)

Instrumen Kajia n :

Alat

Pengukur

(pembaris

kayu),

Kerusi

dan

Permukaan Dinding, Kapur Penanda, Borang Skor.


Kaedah / Prosedur :
1.

Subjek duduk di atas kerusi dalam keadaan rehat.

2.

Tangan yang lebih dominan diletakkan di atas meja.

3.

Subjek menyapu ibu jari dan jari telunjuk dengan


kapur penanda.

4.

Kedudukan jari terkeluar 3-4 inci dari sisi meja.

5.

Kedudukan jari subjek seperti sedia dengan menyepit


jarak antara ibu jari dan jari telunjuk seluas 1 inci.

6.

Penguji memegang kayu pengukur pada bahagian


atas dan biarkan kayu pengukur tergantung di antara
ibu jari dengan jari telunjuk.

7.

Subjek menumpukan perhatian kepada bahagian


yang ditanda pada alat pengukur.

37

8.

Seterusnya, penguji kata sedia dan melepaskan


kayu pembaris dengan keadaan tangan kekal di atas
meja.

9.

Skor diambil.

38

Proses Pengumpulan Data

Setiap subjek dibekalkan dengan 3 borang skor untuk melakukan


percubaan bagi 3 stesen yang disediakan. Subjek dikehendaki melaporkan diri
kepada penguji di setiap stesen yang ditetapkan untuk melakukan 20 percubaan.
Penguji akan mencatatkan skor yang diperolehi daripada percubaan yang
dilakukan ke dalam borang skor yang telah disediakan. 5 keputusan terpantas
dan 5 keputusan terlambat ditolak. Baki keputusan yang diperolehi diterima
sebagai skor mentah. Setelah siap kesemua ujian, borang skor yang telah siap
diisi akan diserahkan kepada penyelidik. Penyelidik akan mengasingkan borangborang skor tersebut mengikut stesen dan jenis ujian yang dilakukan oleh setiap
subjek. Setiap data dan skor yang diperolehi akan dikumpulkan mengikut itemitem yang dikehendaki.

39

Penganalisisan Data

Proses analisis data bagi kajian ini adalah berdasarkan proses analisis
secara deskriptif dan analisis secara inferensi. Analisis deskriptif adalah analisis
yang menggambarkan atau menerangkan tentang skor-skor min manakala
analisis inferensi pula ialah melibatkan ujian-t. Keseluruhan analisis data untuk
kajian ini dilaksanakan melalui 4 peringkat iaitu:i)

Membuat perjadualan skor-skor mentah di dalam angkubah-angkubah


yang diuji.

ii)

Membuat perbandingan skor-skor min di antara angkubah yang diuji


dalam bentuk graf.

iii)

Membuat

pengujian

skor-skor

min

angkubah

yang

diuji

dengan

menggunakan ujian-t.
iv)

Merumuskan hipotesis nol samada diterima atau ditolak.

Min skor bagi setiap ujian dikira dan perbandingan di antara pencapaian
bagi setiap pemain mengikut kumpulan dibuat. Ujian-t seterusnya digunakan
untuk menentukan samada terdapat perbezaan yang signifikan di antara skorskor dalam setiap pembolehubah yang diperolehi daripada subjek yang diuji.

40

1.

Pengiraan Nilai Min


X
X

Campur Skor
N

Jumlah Bilangan Subjek

Pengiraan Sisihan Piawai


x
S.P =

= Jumlah Campur Ganda


Dua Skor

(x)
Diganda

Jumlah Skor

Dua

= Bilangan Subjek
S.P

3.

Jumlah

X
N

2.

= Sisihan Piawai

Pengiraan Nilai-t
X1
t

Min Skor Bola Keranjang

X1 - X2

X2

SD

Min Skor Bola

Baling
SD
Difference

Standard Error of

41

BAB IV
DAPATAN KAJIAN

Kajian berkaitan perbandingan masa reaksi tangan dan kaki ini melibatkan
tiga bentuk ujian iaitu :i)

Ujian Reaksi Tangan Nelson

ii)

Ujian Reaksi Kaki Nelson

iii)

Ujian Reaksi Pilihan Nelson

Matlamat

bab

ini

adalah

untuk

melaporkan

analisis

data

dan

membincangkan keputusan kajian berhubung dengan hipotesis kajian yang telah


diuji samada untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Skor-skor mentah
yang diperolehi akan dianalisis melalui empat peringkat iaitu :i)

Membuat perjadualan skor-skor mentah di dalam pembolehubahpembolehubah yang diuji.

ii)

Membuat perbandingan skor-skor min di antara pembolehubah


yang diuji dalam bentuk graf.

iii)

Membuat pengujian skor-skor min pembolehubah yang diuji


dengan menggunakan ujian-t.

iv)

Merumuskan hipotesis nol samada diterima atau ditolak.

42

Jadual 1 di bawah menunjukkan biodata bagi kedua-dua kumpulan


permainan yang telah dipilih sebagai subjek bagi ujian reaksi masa. Jadual
tersebut memperihalkan perbezaan faktor umur, ketinggian dan berat badan
yang terdapat di antara kedua-dua kumpulan subjek tersebut.

Jadual 1 : Perbandingan Min Umur, Ketinggian Dan Berat Badan Antara Pemain
Bola Keranjang Dan Pemain Bola Baling Negeri Pulau Pinang

MIN

SISIHAN PIAWAI

SUBJEK

JUMLAH
(n)

Umur
( Thn )

Tinggi
( cm )

Berat
( kg )

Umur
( thn )

Tinggi
( cm )

Berat
( kg )

Pemain Bola
Baling

12

20.25

162.25

62.17

1.545

5.379

4.745

Pemain Bola
Keranjang

12

20.83

159.42

60.08

2.443

5.452

6.842

Min umur bagi pemain bola baling adalah 20.25 tahun manakala min umur
bagi pemain bola baling pula adalah 20.83 tahun. Ini bermakna min umur pemain
bola keranjang adalah lebih tinggi daripada min umur pemain bola baling dengan
perbezaan sebanyak 0.58. Sementara min ketinggian bagi pemain bola baling
ialah 162.25 cm manakala min ketinggian bagi pemain bola keranjang ialah
159.42 cm. Ini bermakna min ketinggian pemain bola baling adalah lebih tinggi
daripada min ketinggian pemain bola keranjang. Begitu juga dengan min berat
badan bagi pemain bola baling dan pemain bola keranjang dengan perbezaan

43

sebanyak 2.83. Min berat badan bagi pemain bola baling ialah 62.17 kg
manakala min berat badan bagi pemain bola keranjang ialah 60.08 kg. Ini bererti
min berat badan pemain bola baling adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan
pemain bola keranjang dengan perbezaan sebanyak 2.09.

Penganalisisan statistik dilakukan terhadap skor-skor mentah untuk


mencari nilai min dan sisihan piawai setiap pembolehubah bagi setiap ujian yang
dilakukan oleh kedua-dua kumpulan subjek iaitu pemain bola baling dan bola
keranjang. Perbandingan skor min dilakukan pada tahap kesignifikanan p = 0.05
dan df = 22 dengan nilai-t kritikal ialah di antara 2.074 hingga +2.074.

Data yang diperolehi daripada 3 ujian masa reaksi bagi kedua-dua


kumpulan subjek yang terdiri daripada pemain-pemain bola baling dan bola
keranjang telah dianalisis dengan menggunakan kaedah deskriptif. Min dan
sisihan piawai dihitung dan jadual-jadual serta rajah-rajah yang relevan
disediakan untuk memperihalkan dapatan kajian. Ini adalah bertujuan untuk
mengkaji dan mempastikan perbezaan pencapaian bagi kedua-dua kumpulan
yang diuji mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

Bagi tujuan menguji hipotesis kajian, pengkaji menggunakan ujian-t.


Penggunaan ujian-t adalah mengikut nisbah perbezaan antara 2 min terhadap
perbezaan ralat piawai (standard error difference). Cara menguji kesignifikan
hipotesis adalah dengan menggunakan ujian-t dua hujung pada darjah

44

kebebasan (df) 22. Jadual 2 hingga jadual 4 menunjukkan skor-skor mentah dan
skor min kepantasan bagi Ujian Masa Reaksi Tangan Nelson, Ujian Masa Reaksi
Kaki Nelson dan Ujian Reaksi Pilihan Nelson antara pemain bola keranjang dan
bola baling Negeri Pulau Pinang.

Jadual 2 : Skor Mentah Dan Skor Min Kepantasan Masa Reaksi Tangan Nelson
Antara Pemain Bola Keranjang Dan Bola Baling Negeri Pulau Pinang

45

BOLA
BA
LIN
G
(N)

REAKSI TANGAN
NELSON
(saat)

BOLA
KERAN
JANG
(N)

REAKSI TANGAN
NELSON
(saat)

0.50

0.46

0.56

0.63

0.54

0.59

0.55

0.41

0.51

0.42

0.49

0.50

0.56

0.49

0.53

0.46

0.49

0.47

10

0.49

10

0.42

11

0.50

11

0.50

12

0.54

12

0.52

0.522

0.489

sd

0.028

sd

0.065

Jadual 2 di atas menunjukkan skor min kepantasan Masa Reaksi Tangan


Nelson bagi kedua-dua permainan. Berdasarkan jadual di atas, didapati nilai min
bagi permainan bola baling ialah 0.522 saat dan nilai sisihan piawai pula ialah
0.028 saat. Manakala bagi permainan bola keranjang, nilai min ialah 0.489 saat
dan nilai sisihan piawai ialah 0.065 saat. Secara keseluruhannya, ini

46

menunjukkan bahawa nilai min bagi permainan bola keranjang adalah lebih baik
jika dibandingkan dengan permainan bola baling dalam ujian Masa Reaksi
Tangan Nelson. Jika dianalisis dari segi setiap orang pemain, didapati seramai 6
orang pemain bola baling yang berada di bawah paras min manakala bagi
pemain bola baling yang berada di atas paras min ialah seramai 6 orang.

Bagi pemain bola keranjang yang berada di bawah paras min ialah 6
orang manakala bagi pemain bola keranjang yang berada di atas paras min ialah
seramai 6 orang juga. Daripada analisis tersebut, didapati bahawa kedua-dua
kumpulan pemain tersebut mempunyai nilai atau tahap kepantasan yang sama
dalam Ujian Masa Reaksi Tangan Nelson.

Jadual 3 : Skor Mentah Dan Skor Min Kepantasan Masa Reaksi Kaki Nelson
Antara Pemain Bola Keranjang Dan Bola Baling Negeri Pulau Pinang

47

BOLA
BA
LIN
G
(N)

REAKSI KAKI
NELSON
(saat)

BOLA
KERAN
JANG
(N)

REAKSI KAKI
NELSON
(saat)

0.61

0.61

0.61

0.51

0.58

0.59

0.57

0.55

0.51

0.53

0.54

0.51

0.54

0.51

0.52

0.65

0.53

0.53

10

0.61

10

0.46

11

0.53

11

0.55

12

0.53

12

0.44

0.558

0.537

sd

0.039

sd

0.059

Jadual 3 di atas menunjukkan skor min kepantasan Masa Reaksi Kaki


Nelson bagi kedua-dua permainan. Berdasarkan jadual di atas, didapati nilai min
bagi permainan bola baling ialah 0.558 saat dan nilai sisihan piawai pula ialah
0.039 saat. Manakala bagi permainan bola keranjang, nilai min ialah 0.537 saat
dan nilai sisihan piawai ialah 0.059 saat. Ini menunjukkan bahawa nilai min Masa

48

Reaksi Kaki Nelson bagi permainan bola keranjang adalah lebih baik berbanding
dengan permainan bola baling. Jika di analisis dari segi setiap orang pemain,
terdapat 9 orang pemain bola baling yang berada di bawah paras min manakala
bagi pemain bola baling yang berada di atas paras min hanya seramai 3 orang
sahaja.

Bagi pemain bola keranjang yang berada di bawah paras min ialah
seramai 7 orang manakala bagi pemain bola keranjang yang berada di atas
paras min pula ialah seramai 5 orang. Daripada analisis tersebut, secara
keseluruhannya didapati nilai min bagi pemain bola keranjang adalah lebih baik
jika dibandingkan dengan bola baling. Namun begitu, jika dibandingkan dari segi
setiap orang pemain, pemain bola baling telah menunjukkan tahap kepantasan
yang paling baik kerana mempunyai jumlah pemain yang paling ramai
memperolehi skor di bawah paras min iaitu seramai 9 orang pemain berbanding
dengan pemain bola keranjang yang hanya terdiri daripada 7 orang pemain
sahaja.

Jadual 4 : Skor Mentah Dan Skor Min Kepantasan Reaksi Pilihan Nelson Antara
Pemain Bola Keranjang Dan Bola Baling Negeri Pulau Pinang

49

BOLA
BA
LIN
G
(N)

REAKSI PILIHAN
NELSON
(saat )

BOLA
KERAN
JANG
(N)

REAKSI PILIHAN
NELSON
(saat)

2.20

2.16

2.12

2.01

2.21

2.07

2.12

2.15

2.22

2.11

2.12

2.22

2.12

2.15

2.12

2.24

2.19

2.10

10

2.25

10

2.12

11

2.13

11

2.09

12

2.21

12

2.22

2.167

2.137

sd

0.049

sd

0.068

Jadual 4 menunjukkan skor min kepantasan Reaksi Pilihan Nelson bagi


kedua-dua permainan. Berdasarkan jadual di atas, didapati nilai min bagi
permainan bola baling ialah 2.167 saat dan nilai sisihan piawai pula ialah 0.049
saat. Manakala bagi permainan bola keranjang, nilai min ialah 2.137 saat dan
nilai sisihan piawai ialah 0.068 saat. Ini menunjukkan bahawa nilai min bagi

50

permainan bola keranjang adalah lebih bagus daripada permainan bola baling.
Jika dianalisis dari segi setiap orang pemain, terdapat 6 orang pemain bola
baling yang berada di bawah paras min manakala bagi pemain bola baling yang
berada di atas paras min ialah 6 orang.

Bagi pemain bola keranjang, jumlah pemain yang berada di bawah paras
min ialah seramai 6 orang juga manakala bagi pemain bola keranjang yang
berada di atas paras min pula ialah seramai 6 orang. Daripada analisis tersebut,
didapati bahawa kedua-dua kumpulan pemain tersebut mempunyai nilai atau
tahap kepantasan yang sama dalam Ujian Masa Reaksi Pilihan Nelson.

Menguji Hipotesis Kajian

51

Untuk menyatakan bentuk hipotesis masa reaksi kaki dan tangan di dalam
kajian ini, ujian-t dua penghujung telah digunakan. Nilai p = 0.05 telah digunakan
untuk menentukan tahap keertian yang hendak digunakan dalam analisis data
kajian. Analisis data ini dilakukan selepas pengumpulan skor mentah dari setiap
ujian yang telah dijalankan. Daripada skor data mentah tersebut, min akan dikira
bagi setiap kumpulan subjek. Perbandingan skor min di antara kumpulan subjek
akan dikaji dan dihipotesis berdasarkan ujian-t dengan menggunakan SPSS
Windows 11.5.

Pengujian Hipotesis Nol Satu (Ho 1)

52

Jadual 5 menunjukkan keputusan pengiraan nilai t kira di dalam pengujian


hipotesis nol masa reaksi tangan di antara pemain bola keranjang dan bola
baling Negeri Pulau Pinang melalui Ujian Masa Reaksi Tangan Nelson. Hipotesis
Nol Satu (Ho 1) akan diterima sekiranya nilai t kira berada dalam kawasan
penerimaan hipotesis nol iaitu di dalam lingkungan nilai kritikal 2.074 hingga
+2.074 bagi darjah kebebasan 22.

Jadual 5 : Ujian-t Masa Reaksi Tangan Pemain Bola Keranjang & Bola Baling
Melalui Ujian Masa Reaksi Tangan Nelson
Subjek

Bola Keranjang

12

Min
(Saat)
0.489

Bola Baling

12

0.522

Sisihan Piawai
0.065
0.028

df

Nilai-t
kira

22

1.573

Merujuk kepada data di dalam jadual 5, didapati nilai min masa reaksi
tangan melalui Ujian Masa Reaksi Tangan Nelson bagi pemain bola keranjang
ialah 0.489 saat sementara nilai min masa reaksi tangan bagi pemain bola baling
pula ialah 0.522 saat.

Berdasarkan ujian-t masa reaksi tangan melalui ujian Masa Reaksi


Tangan Nelson, didapati nilai tkira ialah 1.573 iaitu lebih rendah daripada nilai
kritikal +2.074 dan lebih tinggi daripada nilai kritikal 2.074 pada tahap keertian
p=0.05 dan darjah kebebasan 22, maka Hipotesis Nol Satu (Ho 1) adalah
diterima. Ini bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi

53

kepantasan masa reaksi tangan melalui Ujian Masa Reaksi Tangan Nelson di
antara pemain bola keranjang dan bola baling Negeri Pulau Pinang.

Kawasan Penerimaan
Ho

Kawasan Penolakan
Ho

- 2.074

Kawasan Penolakan
Ho

1.573

+2.074

Rajah 5 : Kedudukan Nilai-t Di Dalam Pengujian Hipotesis Nol Satu (Ho 1) Masa
Reaksi Tangan Melalui Ujian Masa Reaksi Tangan Nelson Di Antara Pemain Bola
Keranjang Dan Bola Baling Negeri Pulau Pinang.

Keputusan :a)

Tolak Ho 1, jika tkira > +2.074 atau tkira < -2.074

b)

Terima Ho 1, jika 2.074 < tkira < +2.074

Oleh kerana tkira = 1.573 > -2.074 dan < +2.074, maka terima pada p=0.05
dan df =22.

Pengujian Hipotesis Nol Dua (Ho 2)

54

Jadual 6 menunjukkan keputusan pengiraan nilai t kira di dalam pengujian


hipotesis nol masa reaksi kaki di antara pemain bola keranjang dan bola baling
Negeri Pulau Pinang melalui Ujian Masa Reaksi Kaki Nelson. Hipotesis Nol Dua
(Ho 2) akan diterima sekiranya nilai t kira berada dalam kawasan penerimaan
hipotesis nol iaitu di dalam lingkungan nilai kritikal 2.074 hingga +2.074 bagi
darjah kebebasan 22.

Jadual 6 : Ujian-t Masa Reaksi Kaki Pemain Bola Keranjang & Bola Baling
Melalui Ujian Masa Reaksi Kaki Nelson
Subjek

Bola Keranjang

12

Min
( Saat )
0.539

Bola Baling

12

0.558

Sisihan Piawai
0.059
0.039

df

Nilai-t
kira

22

1.020

Merujuk kepada data di dalam jadual 6, didapati nilai min masa reaksi kaki
melalui Ujian Masa Reaksi Kaki Nelson bagi pemain bola keranjang ialah 0.539
saat sementara nilai min masa reaksi kaki bagi pemain bola baling pula ialah
0.558 saat.

Berdasarkan ujian-t masa reaksi tangan melalui ujian Masa Reaksi Kaki
Nelson, didapati nilai tkira ialah 1.020 iaitu lebih rendah daripada nilai kritikal
+2.074 dan lebih tinggi daripada nilai kritikal 2.074 pada tahap keertian p = 0.05
dan darjah kebebasan 22, maka Hipotesis Nol Dua (Ho 2) adalah diterima. Ini
bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi kepantasan masa

55

reaksi kaki melalui Ujian Masa Reaksi Kaki Nelson di antara pemain bola
keranjang dan bola baling Negeri Pulau Pinang.

Kawasan Penerimaan
Ho

Kawasan Penolakan
Ho

- 2.074

Kawasan Penolakan
Ho

1.020

+2.074

Rajah 6 : Kedudukan Nilai-t Di Dalam Pengujian Hipotesis Nol Dua (Ho 2) Masa
Reaksi Kaki Melalui Ujian Masa Reaksi Kaki Nelson Di Antara Pemain Bola
Keranjang Dan Bola Baling Negeri Pulau Pinang.

Keputusan :a) Tolak Ho 2, jika tkira > +2.074 atau tkira < -2.074
b) Terima Ho 2, jika 2.074 < tkira < +2.074

Oleh kerana tkira = 1.020 > -2.074 dan < +2.074, maka terima pada
p=0.05 dan df = 22.
Pengujian Hipotesis Nol Tiga (Ho 3)

56

Jadual 7 menunjukkan keputusan pengiraan nilai t kira di dalam pengujian


hipotesis nol masa reaksi tangan dan kaki di antara pemain bola keranjang dan
bola baling Negeri Pulau Pinang melalui ujian Masa Reaksi Pilihan Nelson.
Hipotesis Nol Tiga (Ho 3) akan diterima sekiranya nilai t kira berada dalam
kawasan penerimaan hipotesis nol iaitu di dalam lingkungan nilai kritikal 2.074
hingga +2.074 bagi darjah kebebasan 22.

Jadual 7 : Ujian-t Masa Reaksi Tangan & Kaki Pemain Bola Keranjang & Bola
Baling Melalui Ujian Masa Reaksi Pilihan Nelson
Subjek

Bola Keranjang

12

Min
( Saat )
2.137

Bola Baling

12

2.167

Sisihan Piawai
0.068
0.049

df

Nilai-t
kira

22

1.218

Merujuk kepada data di dalam jadual 7, didapati nilai min masa reaksi
tangan dan kaki melalui Ujian Masa Reaksi Pilihan Nelson bagi pemain bola
keranjang ialah 2.137 saat sementara nilai min masa reaksi tangan dan kaki bagi
pemain bola baling pula ialah 2.167 saat.

Berdasarkan ujian-t masa reaksi tangan dan kaki melalui ujian Masa
Reaksi Pilihan Nelson, didapati nilai t kira ialah 1.218 iaitu lebih rendah daripada
nilai kritikal +2.074 dan lebih tinggi daripada nilai kritikal 2.074 pada tahap
keertian p = 0.05 dan darjah kebebasan 22, maka Hipotesis Nol Tiga (Ho 3)
adalah diterima. Ini bermakna tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi

57

kepantasan masa reaksi tangan dan kaki melalui Ujian Masa Reaksi Pilihan
Nelson di antara pemain bola keranjang dan bola baling Negeri Pulau Pinang.

Kawasan Penerimaan
Ho

Kawasan Penolakan
Ho

- 2.074

Kawasan Penolakan
Ho

1.218

+2.074

Rajah 7 : Kedudukan Nilai-t Di Dalam Pengujian Hipotesis Nol Tiga (Ho 3) Masa
Reaksi Tangan & Kaki Melalui Ujian Masa Reaksi Pilihan Nelson Di Antara
Pemain Bola Keranjang Dan Bola Baling Negeri Pulau Pinang.

Keputusan :a) Tolak Ho 3, jika tkira > +2.074 atau tkira < -2.074
b) Terima Ho 3, jika 2.074 < tkira < +2.074

Oleh kerana tkira = 1.218 > -2.074 dan < +2.074, maka terima pada
p=0.05 dan df = 22.

58

Kesimpulan

Berdasarkan daripada dapatan kajian yang telah dianalisis, didapati


bahawa masa reaksi kaki dan tangan bagi pemain bola keranjang Negeri Pulau
Pinang adalah lebih baik jika dibandingkan dengan masa reaksi kaki dan tangan
bagi pemain bola baling Negeri Pulau Pinang. Ini boleh dibuktikan berdasarkan
nilai minnya iaitu min Ujian Masa Reaksi Kaki Nelson bagi pemain bola
keranjang ialah 0.537 saat berbanding dengan pemain bola baling yang
mencatat nilai 0.558 saat. Manakala min bagi Ujian Reaksi Tangan Nelson bagi
pemain bola keranjang ialah 0.489 saat berbanding dengan pemain bola baling
iaitu nilai minnya ialah 0.522 saat. Untuk Ujian Masa Reaksi Pilihan Nelson pula,
didapati nilai min masa bagi pemain bola keranjang juga adalah lebih baik jika
dibandingkan dengan pemain bola baling. Min masa Ujian Reaksi Pilihan Nelson
bagi pemain bola keranjang ialah 0.137 saat manakala pemain bola baling pula
ialah 2.167 saat. Oleh itu, jelaslah menunjukkan bahawa masa reaksi kaki dan
tangan pemain bola keranjang adalah lebih baik jika dibandingkan dengan masa
reaksi kaki dan tangan pemain bola baling. Daripada hipotesis yang diuji juga
mendapati bahawa ketiga-tiga hiopetesis tersebut telah diterima. Ini bermakna
tidak terdapat perbezaan yang signifikan masa reaksi kaki dan tangan bagi
pemain bola baling dan bola keranjang.

59

BAB V
PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

Bab ini akan membincangkan dapatan kajian yang telah diperolehi melalui
penganalisisan data mentah terhadap ujian masa reaksi yang telah dijalankan.
Segala keputusan dari penganalisisan data akan disokong dengan kajian-kajian
lampau yang berkaitan untuk memantapkan lagi hasil kajian ini. Kesimpulan
tentang dapatan hasil kajian serta cadangan-cadangan yang dikemukakan akan
dapat membantu individu yang berminat untuk membuat kajian dalam bidang ini
pada masa akan datang. Semoga dapatan kajian ini boleh dijadikan sebagai
panduan kepada jurulatih, guru Sains Sukan dan Pendidikan Jasmani serta para
atlet untuk merancang program latihan yang lebih spesifik dan bersesuaian
dengan keupayaan individu untuk meningkatkan lagi pencapaian ke tahap yang
lebih maksimum.

Bab 5 ini akan membincangkan tentang beberapa topik yang berkaitan


dengan :i)

Perbincangan

ii)

Kesimpulan

iii)

Cadangan

60

Perbincangan

Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk memastikan sama ada
terdapat perbezaan kepantasan masa reaksi tangan dan kaki subjek yang
terlibat dalam kajian iaitu antara pemain-pemain bola baling dan pemain-pemain
bola keranjang Negeri Pulau Pinang. Pemain-pemain ini adalah terdiri daripada
pemain-pemain yang telah mewakili Negeri Pulau Pinang dalam Sukan Malaysia
(SUKMA 2004) yang berlangsung di Negeri Sembilan. Kajian ini juga adalah
untuk memastikan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan bagi masa
reaksi tangan, masa reaksi kaki dan masa reaksi pilihan di antara pemain bola
baling dan bola keranjang tersebut.

Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan


pemain, pelbagai tafsiran dapat dibuat berkaitan dengan kepantasan masa
reaksi subjek tersebut. Perlu diingat bahawa keputusan yang diperolehi bukanlah
menunjukkan kepada keseluruhan kepantasan masa reaksi seseorang pemain.
Kepantasan masa reaksi diperolehi berdasarkan kepada 3 jenis ujian yang
berasingan

yang

dijalankan

mengikut

prosedur

yang

telah

ditetapkan.

Perbandingan kepantasan masa reaksi dibuat berdasarkan pencapaian keduadua kumpulan pemain tersebut melalui ujian masa reaksi.

Jika pencapaian subjek dirujuk kepada setiap individu, ternyata wujud


perbezaan yang signifikan dari segi kepantasan masa reaksi di antara semua

61

pemain. Setelah dikumpul dan dianalisis ke dalam satu kumpulan yang dikira
puratanya, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan yang diperolehi
daripada kedua-dua kumpulan subjek dalam 3 pembolehubah yang diuji.

Keputusan yang telah diperolehi daripada sebaran skor mentah


membolehkan pengkaji untuk menentukan tahap reaksi bagi kedua-dua
kumpulan subjek berkenaan. Subjek yang berada di bawah paras min atau min
skor yang rendah dianggap mempunyai masa reaksi yang lebih cepat atau baik
berbanding dengan subjek yang berada di atas paras min. Nilai min yang
diperolehi bagi Ujian Reaksi Tangan Nelson untuk permainan bola baling ialah
0.522 saat dan bola keranjang pula ialah 0.489 saat. Daripada data yang
diperolehi ini, didapati terdapat persamaan bilangan pemain bagi Ujian Reaksi
Tangan Nelson yang memperolehi nilai di bawah paras min iaitu seramai 6
orang. Ini menunjukkan bahawa antara kedua-dua pemain tersebut mempunyai
nilai min yang sama baik. Nilai min bagi Ujian Reaksi Kaki Nelson untuk
permainan bola baling ialah 0.558 saat dan bola keranjang ialah 0.537 saat.
Daripada data yang diperolehi ini, didapati nilai min bagi pemain bola baling
adalah lebih baik berbanding bola keranjang walaupun pada keseluruhannya
nilai min bagi permainan bola keranjang adalah lebih rendah. Ini kerana terdapat
9 orang pemain bola keranjang yang mempunyai nilai di bawah parasa min jika
dibandingkan dengan pemain bola keranjang yang hanya terdiri daripada 7
orang sahaja.

62

Nilai min yang diperolehi bagi Ujian Reaksi Pilihan Nelson untuk
permainan bola baling ialah 2.167 saat dan bola keranjang pula ialah 2.137 saat.
Secara keseluruhannya, dapatlah dirumuskan bahawa pemain bola keranjang
adalah lebih baik masa reaksinya berbanding bola baling. Daripada data yang
diperolehi ini juga, dapat dibuat kesimpulan bahawa terdapat persamaan
bilangan pemain bagi Ujian Reaksi Pilihan Nelson yang memperolehi nilai di
bawah paras min iaitu seramai 6 orang. Ini menunjukkan bahawa antara keduadua pemain tersebut mempunyai nilai min yang sama baik berdasarkan bilangan
pemain berkenaan. Dapatan ini bersesuaian dengan penyataan Annarino (1976)
yang menyatakan bahawa kebolehan menukar posisi dan mengubah corak
pergerakan dengan cepat adalah satu aset yang sangat penting untuk
permainan

berpasukan

iaitu

bagi

kegunaan

untuk

pasukan

tersebut

mengeksploitasikan keadaan serangan sebelum pihak lawan bersedia ataupun


melakukan serangan.

Daripada keputusan yang diperolehi, hipotesis nol satu (Ho 1) yang


menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara masa
reaksi tangan bagi pemain-pemain bola baling dengan pemain-pemain bola
keranjang

adalah

diterima.

Walaupun

nilai

signifikan

yang

diperolehi

menunjukkan masih terdapat perbezaan masa reaksi tangan bagi kedua-dua


pemain tersebut tetapi nilai perbezaan itu adalah terlalu kecil. Nilai min bagi
pemain bola baling ialah 0.5217 dan sisihan piawai ialah 0.028 manakala bagi
pemain bola keranjang, nilai minnya ialah 0.489 dan sisihan piawai ialah 0.0652.

63

Perbezaan pencapaian masa reaksi tangan mungkin disebabkan oleh


teknik latihan yang menekankan kepada latihan-latihan kepantasan dan
kecekapan pergerakan tangan dalam semua situasi permainan adalah berbeza
(Barnes, 1980). Menurut Garchow dan Dickinson (1992), pemain-pemain yang
boleh menghantar dan menghalang bola dengan cepat dan tepat berupaya
membawa kejayaan kepada pergerakannya. Penekanan terhadap pergerakan
yang pantas dalam latihan dan permainan lebih tertumpu kepada pergerakan
tangan.

Ujian masa reaksi kaki bagi hipotesis nol dua (Ho 2) pada aras signifikan
0.05 juga menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara
kedua-dua pemain adalah diterima. Walaupun perbezaan nilai min skor mentah
menunjukkan terdapatnya perbezaan iaitu 0.020, nilai ini adalah terlalu rendah
dan didapati tidak signifikan melalui ujian-t yang telah dibuat. Permainan yang
melibatkan kaki dan tangan adalah permainan yang pantas serta memerlukan
kelajuan pergerakan yang maksimum pada satu-satu situasi permainan seperti
dalam permainan bola baling dan bola keranjang. Antara situasinya ialah ketika
pemain melakukan kemahiran menggelecek bola sambil berlari dan ini
menyebabkan pemain-pemain bola baling perlu mempunyai masa reaksi yang
setara kepantasannya. Begitu juga dengan pemain bola keranjang.

Kepantasan masa reaksi kaki juga dipengaruhi oleh perubahan fisiologi


seseorang subjek. Di dalam kajian Levitt dan Gutin (1971), prestasi masa reaksi

64

seseorang pelaku adalah terbaik pada kadar degupan jantung 115 denyutan per
minit kerana pada kadar tersebut, masa reaksi subjek adalah terbaik dan lebih
bersedia untuk menjalani ujian tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat
beberapa orang subjek yang agak lemah dan belum bersedia melakukan ujian
kerana menunggu giliran. Ini secara langsung akan menyebabkan kadar nadi
menurun dan seterusnya menjejaskan keputusan yang diperolehi di dalam kajian
ini.

Hipotesis nol tiga (Ho 3) pada paras signifikan 0.554 dan perbezaan min
skor adalah 0.029 juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan
antara kedua-dua pemain melalui ujian-t dan hipotesis ini telah diterima oleh
penyelidik. Secara keseluruhannya, pengkaji mendapati bahawa ketiga-tiga
hipotesis tersebut adalah diterima berdasarkan ujian-t yang telah dibuat.
Dapatan ini adalah bertentangan dengan keperluan dalam permainan bola baling
dan bola keranjang di mana pergerakan tangan dan kaki yang pantas sangat
diutamakan. Mobiliti merupakan asas permainan dan kejayaan sesuatu pasukan
sangat bergantung kepada kebolehan pemain-pemain untuk bergerak serta
menukar arah secara tangkas dan efektif.

Penganalisisan dan pengujian data terhadap skor mentah antara pemain


bola baling dan bola keranjang telah menunjukkan terdapat perbezaan masa
reaksi tangan dan kaki yang kecil tetapi tidak signifikan. Ini disebabkan oleh
beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pencapaian masa reaksi bagi

65

seseorang subjek. Antara faktor tersebut adalah tahap kesediaan subjek untuk
bertindak. Percubaan yang banyak semasa ujian dijalankan membolehkan
pembelajaran berlaku di mana subjek dapat menjangkakan masa untuk
bertindak (Singer, 1980).

Pada masa yang sama, Kelso (1977) juga menyokong dapatan ini dan
seterusnya menyatakan bahawa percubaan yang banyak dapat menolong subjek
menjauhi kesilapan ruang dan kelewatan reaksi atau bertindak. Keadaan ini
sangat ketara kerana subjek perlu menjalani ujian masa reaksi kaki dan tangan
sebanyak 20 kali mengikut prosedur Nelson. Masa reaksi subjek menjadi
semakin pantas selepas beberapa kali ujian dilakukan kepada mereka. Walau
bagaimanapun, ada juga sesetengah subjek yang tidak dapat melakukannya
dengan baik setelah beberapa kali ujian dilakukan terhadap mereka.

Faktor umur juga boleh mempengaruhi masa reaksi seseorang pemain.


Berdasarkan maklumat yang diberikan, setiap subjek adalah tidak sama dari segi
umur. Rikli, et. al. (1994), menyatakan bahawa apabila umur meningkat maka
darah akan berkurangan pengalirannya ke saraf dan otot-otot disebabkan otot
kardiovaskular semakin lemah. Pengaliran darah yang berkurangan akan
menyebabkan transmisi impuls saraf periferal menurun. Untuk meningkatkan
masa

reaksi,

mereka

mencadangkan

supaya

melakukan

latihan-latihan

berbentuk aerobik kerana lebih banyak darah beroksigen dapat sampai kepada
unit motor dan seterusnya meningkatkan pemancaran impuls saraf periferal serta

66

meningkatkan masa reaksi seseorang. Di samping faktor umur, motivasi juga


memainkan peranan penting yang dapat mempengaruhi pencapaian subjek
kajian secara individu.

Selain itu, tahap kebangkitan yang terlalu tinggi (state of arousal) boleh
mempengaruhi masa reaksi seseorang. Apabila subjek tahu mereka akan diuji,
perasaan ghairah untuk menjalani ujian akan meningkat kerana mereka cuba
untuk mendapatkan skor yang terbaik. Kebangkitan akan menyebabkan somatic
response meningkat yang mana ia berkaitan dengan sistem fisiologi tubuh.
Tanda-tanda seperti peningkatan degupan jantung, rasa sakit perut dan rasa
tidak selesa adalah berkaitan dengan somatic response (Anshel, 1994).
Masalah ini juga akan menyebabkan kepantasan masa reaksi menjadi semakin
lambat.

Ketegangan dan kebimbangan pada peringkat permulaan ujian yang


mempengaruhi dapatan data subjek yang diperkatakan oleh Welford (1980)
dalam petikan Robert, turut membuktikan bahawa kesan kemerosotan berlaku
apabila subjek terlalu bimbang dan merasa tertekan terhadap pencapaian yang
akan diperolehinya. Emosi dan konsentrasi boleh mempengaruhi sistem saraf
dan seterusnya mempengaruhi masa deria, masa otak, masa saraf dan masa
otot. Kedua-dua faktor emosi dan konsentrasi tidak dapat dikawal oleh penyelidik
tetapi boleh mempengaruhi keputusan ujian yang dilakukan oleh seseorang
subjek. Masa reaksi juga akan menjadi lebih cepat apabila stimulus hampir sama

67

atau telah dikenalpasti berbanding dengan stimulus yang berbeza ketika


menerima set arahan. Keadaan ini akan dikenali sebagai kesan akibat.

Terdapat individu yang pantas dalam bertindakbalas tetapi lambat


pergerakan, begitu juga jika sebaliknya. Ini adalah kerana pergerakan adalah
lebih khusus kepada bahagian-bahagian badan contohnya seseorang itu
mungkin mempunyai kepantasan pergerakan tangan tetapi kurang pantas dalam
pergerakan kaki. Kedua-duanya boleh ditingkatkan melalui latihan. Oleh itu,
dalam melaksanakan ujian kepantasan dan reaksi perlulah diberikan latihanlatihan yang berterusan. Lain-lain faktor yang mempengaruhi kualiti kepantasan
dan reaksi adalah kekerapan rangsangan, semangat dan azam pelaku, darjah
kepantasan pergerakan dan kualiti-kualiti otot seperti kuasa, kekuatan dan daya
tahan. Oleh itu, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa masa reaksi diukur dari segi
bentuk pecutan dan halaju serta segmen-segmen badan yang terlibat termasuk
organ-organ deria.

Kesimpulan

Berdasarkan kepada limitasi kajian, dapatlah dirumuskan bahawa


hipotesis nul satu (Ho 1) berkaitan dengan perbezaan masa reaksi tangan antara
pemain bola baling dan pemain bola keranjang lelaki adalah diterima kerana
ujian-t yang diperolehi menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan.

68

Begitu juga dengan hipotesis nul dua (Ho 2) yang berkaitan dengan masa reaksi
kaki antara pemain bola baling dengan pemain bola keranjang Negeri Pulau
Pinang adalah diterima kerana ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan
pencapaian yang signifikan. Selain daripada itu, hipotesis nul tiga (Ho 3), iaitu
berkaitan dengan masa reaksi pilihan juga adalah diterima berdasarkan nilai
yang diperolehi menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan
antara kedua-dua pemain tersebut.

Secara

umumnya,

penyelidikan

ini

adalah

bertujuan

untuk

membandingkan masa reaksi tangan dan masa reaksi kaki antara pemain bola
baling dengan pemain bola keranjang Negeri Pulau Pinang. Hasil kajian
mendapati bahawa masa reaksi tangan pemain-pemain bola baling dan pemainpemain bola keranjang adalah lebih pantas berbanding dengan masa reaksi kaki.
Segala keputusan yang diperolehi dalam kajian ini mempunyai implikasi yang
penting kepada bidang penyelidikan sukan dan secara tidak langsung ia juga
dapat dijadikan panduan kepada jurulatih dalam pemilihan atlet di samping untuk
meningkatkan lagi mutu sukan di negara kita.

Kajian ini juga mendapati bahawa masa reaksi amat penting dan
mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemilihan dan prestasi atlet dalam
sukan dan permainan yang diceburinya.

69

Cadangan

Perlaksanaan ujian masa reaksi dipengaruhi oleh berbagai-bagai aspek


yang boleh menjejaskan keputusan setiap subjek. Dalam ruangan ini, penyelidik
menyarankan supaya pengkaji yang akan menjalankan kajian ini, dapat
memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap perkara-perkara atau aspekaspek di bawah untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat dan baik. Oleh
itu, tumpuan haruslah diberikan kepada perkara-perkara yang berikut :i)

Pentadbiran Ujian
Prosedur kajian yang berkaitan dengan ujian masa reaksi adalah
sangat mustahak. Kesemua aspek prosedur yang digunakan atau
dinyatakan boleh mempengaruhi setiap keputusan yang diperolehi. Jenis
stimulus, intensiti stimulus serta jumlah percubaan boleh menjejaskan
dapatan kajian. Adalah dicadangkan supaya setiap pangkaji dan penolong
penguji lebih peka dan mengikuti dengan teliti setiap langkah prosedur
yang telah ditetapkan semasa ujian masa reaksi ini dijalankan. Di samping
itu, bilangan pembantu juga juga perlu ditambah sekiranya ujian yang
banyak dijalankan secara serentak. Ini adalah untuk menjimatkan masa
dan ujian dapat dijalankan dengan cepat.

Pembantu pengkaji yang membantu dalam ujian ini perlulah dilatih


supaya mereka lebih cekap dan mahir dalam menguruskan dan
mentadbirkan ujian tersebut. Ujian yang dibuat tanpa mementingkan

70

prosedur dan keperluan pengkaji sudah tentu akan menjejaskan skor


masa reaksi subjek. Dicadangkan supaya penolong penguji diberi tunjuk
ajar dan latihan yang secukupnya sebelum menjalankan sesuatu ujian
agar skor yang diperolehi adalah tepat. Oleh kerana ujian masa reaksi ini
adalah berkaitan dengan pemain, disyorkan agar pengkaji melakukan
kajian ini semasa subjek sedang menjalankan latihan pada fasa
pertandingan.

ii)

Sampel kajian
Pada kebiasaannya, bilangan sampel bagi kajian yang dijalankan
ini adalah terhad dan tidak dapat mewakili populasi yang menyeluruh.
Oleh itu, dicadangkan supaya pengkaji memilih dan menggunakan
bilangan sampel yang lebih besar kerana jumlah sampel yang semakin
besar akan mengecilkan ralat. Menurut Gay (1981), semakin ramai jumlah
sampel yang digunakan dalam sesuatu kajian, ia akan mengecilkan ralat
dalam mendapatkan keputusan yang lebih tepat.

Selain daripada itu, pemilihan subjek juga haruslah bersesuaian


sekiranya penyelidik ingin melakukan perbandingan antara satu sama
lain. Contohnya, penyelidik ingin melakukan ujian masa reaksi kepada
pemain-pemain berpasukan ataupun perseorangan. Dalam hal ini, subjek
atau jenis permainan yang ingin dibandingkan haruslah mempunyai
persamaan antara satu sama lain seperti permainan tenis dan squash.

71

Selain daripada itu, terdapat juga sampel atau subjek yang dipilih kurang
memahami prosedur untuk menjalani ujian. Dalam hal ini, pengkaji
seharusnya memberikan taklimat terlebih awal kepada mereka supaya
mereka lebih memahami dan di samping itu juga setiap keputusan yang
diperolehi akan lebih meningkat keobjektifannya.

iii)

Alatan untuk Ujian


Alat pengukur ujian masa reaksi Nelson yang digunakan oleh
penyelidik mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi tetapi pengurusan
ujian dalam pembantuan bagi mencatatkan masa akan menjadi ralat
dalam ketepatan keputusan ujian. Antara kesilapan yang paling ketara
adalah dari segi pembacaan skor subjek pada pembaris pengukur Nelson.
Adalah dicadangkan penggunaan alat elektronik sofistikated yang boleh
memberi keputusan dengan lebih tepat dan pantas digunakan seperti
Speed Trap Sensor Gates yang dapat membantu penyelidik dalam
melakukan pengujian.

Whole Body Reaction Measuring Equipment adalah sebuah alat


yang berupaya mengukur masa reaksi keseluruhan badan dengan tepat.
Skor masa reaksi yang diperolehi daripada penggunaan alat ini boleh
mewakili keupayaan tindakbalas seluruh badan subjek terhadap sesuatu
stimulus.

72

iv)

Pengawalan Pembolehubah-pembolehubah Luar


Terdapat banyak pembolehubah luar yang boleh mempengaruhi
kepantasan dan keputusan ujian yang dilakukan. Pengkaji disyorkan
supaya mengawal pembolehubah-pembolehubah ini seperti pemakanan,
motivasi, konsentrasi dan kelesuan bagi mendapatkan hasil kajian yang
lebih tepat. Insentif, galakan dan keputusan pencapaian atau knowledge
of result boleh mempengaruhi masa reaksi. Kajian oleh Yandell dan
Spirdue (1981), berkaitan dengan pemberian insentif atau galakan
mendapati masa reaksi subjeknya meningkat. Adalah dicadangkan
supaya pengkaji tidak menjanjikan insentif atau memberikan sebarang
galakan atau knowledge of result kepada subjek semasa menjalankan
ujian.

v)

Kepentingan Pengetahuan Tentang Masa Reaksi


Memandangkan

komponen

kecergasan

fizikal

ini

boleh

mempengaruhi prestasi individu, dicadangkan supaya guru Sains Sukan


dan jurulatih yang terlibat memberikan lebih tumpuan kepada latihan
dalam usaha ke arah peningkatannya. Menurut Garchow dan Dickinson
(1992), antara latihan-latihan bebanan yang dicadangkan di dalam
mempertingkatkan komponen kecergasan ini ialah bench press, lateral
pull down, leg press, knee curl, overhead press, calf raise, lunge dan
latihan otot abdomen.

73

Guru Sains Sukan dan jurulatih juga boleh menjadikan pencapaian


masa reaksi sebagai alat pengukur untuk memilih atlet-atlet yang
berprestasi tinggi dalam sesuatu jenis untuk mewakili pasukan sekolah
atau ke peringkat yang lebih tinggi. Kejayaan pemilihan atlet berdasarkan
kepantasan masa reaksi sudah tentu dapat meningkatkan lagi taraf
pencapaian mereka dan di samping dapat membentuk pasukan atau atletatlet pelapis yang berpotensi tinggi pada masa yang akan datang.

vi)

Masa Latihan
Adalah disarankan agar masa latihan perlu mengikut prinsip latihan
iaitu melebihi sebulan untuk memberi peluang kepada sunjek berada
dalam keadaan kecergasan yang tinggi.

Akhirnya

sekali,

diharapkan

agar

segala

cadangan

yang

dikemukakan boleh dijadikan panduan kepada pengkaji-pengkaji lain yang


berminat atau ingin menjalankan kajian ini pada masa akan datang.

74

RUJUKAN
Amir Hasan. (2002). Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. (edisi ke 2). Tanjong
Malim : Quantum Books.
Annarino, A.A. (1976). Developmental Conditioning for Women and Men. Saint
Louis : The C.V. Mosby.
Anshel, M.H. (1994). Sport Psychology : From Theory to Practice (2 nd ed).
Scottsdale, Arizona : Gorsuch Scarisbrick Publisher.
Barnes, W.S. (1980). The Relationship Between Maximum Isokinetic Strength
and Isokinetic Endurance. Research Quarterly for Exercise and Sport. 51 :
714-717.
Bjorklund, C. (1991). Influence of Perceptual Stimulus Intensity on Speed of
Movement and Force of Muscular Contraction. Research Quarterly, 29:92101.
Chan, J.W.C., Eysenck, H.J., & Lynn, R. (1991). Reaction Time and Intelligence
Among Hong Kong Children. Perceptual and Motor Skills, 72 (2), 427-433.
Davis, D., Kimmet, T., Auty, M. (1993). Physical Education and Practice. South
Melbourn. The McMillan Company of Australia Pty. Ltd. Page 43-46.
Gay, L.R. (1981). Education Research : Competencies Analysis and Applicayion
(2nd ed). Columbus, Ohio : Charles E. Merril Publishing Co.
Garchow, K., & Dickinson, A. (1992). Youth Basketball : A Complete Handbook.
Dubuque : WCB.
Harari, D. K. (1969). The Physiological Basic of Physical Education and Athletics
(2nd ed). Philadelphia : Colege Pub. Co.
Hawkins., J., M. (1999). The Oxford Minidictionary. 3rd Edition. Oxford. Oxford
University Press.

75

Johnson. B.L & Nelson J.K. (1986). Practical Measurement for Evaluation in
Physical Education (4th ed.). New York, McMillan : Publishing Company.
Kelso, J.V.S. (1977). Motor Control Mechanisms in Timing Behaviour. In R.E.
Stadulis (Ed.). Research and Practice in Physical Education. Selected
Papers From the 1976 Reseach. Simposia of the AAPHER National
Convention. (pp. 231-254). Illinois : Human Kinetics.
Levitt, S. & Gutin, B. (1971). Multiple Choice Reaction Time and Movement Time
During Physical Exertion. Research Quarterly, 42, 405-410.
Lock, K.K., Berger, R.A. (1990). Influence of Sex, Age and Trial Block on Simple
Reaction Time of Elementary School Children. Perceptual and Motor Skill,
71, 1379-1387.
Luppinacci, Rikli, R.E., Jones, C.J., & Ross,. (1993). Reliability, Validity and
Methodological Issues in Assessing Physical Activity in Older Adults.
Research Quarterly for Exercise and Sport, 65 (1) : 66-67.
Magill. R.A. (1985). Motor Learning : Concepts and Applications (2 nd ed). USA.
WM. C. Brown Publishers.
Magill, R.A. (1993). Motor Learning : Concept and Applications (4 th ed.).
Dubuque, lowa : Wm.C.Brown Publisher.
Mc Morris, T., & Keen, P. (1994). Effect of Exercise on Simple Reaction Time of
Recreational Athletes. Perceptual and Motor Skills, 78 (1), 123-130.
Mohd Majid Konting. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mokha, R., Kaur, G., & Sidhu, L.S. (1992). Effect of Training on the Reaction
Time of India Female Hockey Players. The journal of Sports Medicine and
Physical Fitness, 32 (4), 428-431.

76

Oxendine, J.B. (1968). Psychology of Motor Learning. New Jersey : Practice


Hall. Inc.
Philips, D.A., & Hornak, J.K. (1979). Measurement and Evaluation in Physical
Education. New York : John Wiley & Sons.
Rikli, R.E., Jones, C.J., & Beam, W.C. (1994). Lower Limb Reaction Time as a
Function of Muscle Strength in Older Women. Research Quarterly for
Exercise and Sport, 65 (1) : 66-67.
Sanders, A.F. (1998) Elements of Human Perfomance: Reaction Process and
Attention in Human Skill. Ney Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
Mahwah Publishers.
Schmidt R.A. (1991). Motor Learning and Performance, From Principles to
Practice. Champaign Illinios : Human Kinetics.
Singer, R.N. (1980). Motor Learning and Human Performance. An Application to
Motor Skills and Movement Behaviours (3 rd ed.). New York : McMillan
Publishing Company.
Smith, L.E. (1961). Reaction Time and Movement Time in Four Large Muscle
Movements. Research Quarterly, 32, 88-92.
Simpson, A. (1994). Multiple Entry Passes Scholastic Coach for the Coach
Athletic Director, 63 (10), PP 106-107.
Stallings, L.M. (1982). Motor Learning From Theory to Practice. St. Louis,
Missouri : The C.V. Mosby Company.
Schweitzer, K. (2001). Preattentive processing and cognitive ability Intelligence,
29; 2: p. 169.
Tharp, G.D. (1997). Experiments In Physiology ( 7th ed.) Prentice Hall : Upper
Saddle River.

77

Thomas, J.R., & Nelson, J.K. (1990). Research Methods in Physical Activity. (2nd
ed). Champaign, IL : Human Kinetics.
Welford, A.T. (1980). Choice Reaction Time : Basic Concepts. In A.T. Welford
(Ed), Reaction Times. Academic Press, New York, pp.73-128.
Williams, P. (1995). An Introduction to Health and Physical Education for
Secondary Schools. 2nd ed. Melbourne : Moreton Bay Publishing.
Yandell, K.M., & Spirduso, W. W. (1981). Sex and Athletic Status as Factors in
Reaction Latency and Movement Time. Research Quarterly for Exercise
and Sports, 52 ( 4 ), 495-504.

78

LAMPIRAN

Anda mungkin juga menyukai