Anda di halaman 1dari 25

Rancangan Pengajaran Tahunan

Sejarah Tingkatan 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL


16800 PASIR PUTEH, KELANTAN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


SEJARAH
TINGKATAN 1
2010
Panitia Sejarah
Jabatan Sains Sosial
SMK. Kamil
Pasir Puteh Kelantan

1
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Penggal Pertama Hari Persekolahan
Minggu 1 Minggu Orientasi Pelajar Tingkatan 1
Minggu 2 Pendedahan Sukatan Pelajaran

Memahami kemahiran sejarah Kajian Teks :


SEJARAH DAN KITA Mencari definisi Berbangga
Aras 1 sejarah dengan
a. Kemahiran Sejarah  Mendefinisikan istilah sejarah warisan Negara
 Menyenaraikan ciri-ciri sejarah  Menghargai
Perbincangan:
i. Definisi sejarah  Mentakrifkan dan memberi contoh tinggalan sejarah
Merumus definisi
Minggu 3 sumber sejarah sejarah
17 -20 Jan ii. Ciri-ciri sejarah  Menyatakan kaedah pengkajian
sejarah Peta Minda:
iii. Sumber sejarah
Ciri-ciri Sejarah
Aras 2
iv. Kaedah pengkajian sejarah  Menggunakan istilah yang Kajian Gambar:
berkaitan dengan masa Sumber sejarah
 Memberi contoh peristiwa- Catatan
peristiwa bersejarah (Kajian Sejarah
 Mengelaskan kaedah pengkajian Tempatan
sejarah dilaksanakan
secara Kerja
Aras 3 Kursus dari
 Mentafsir peristiwa sejarah Tingkatan 1
 Mengelaskan sumber sejarah hingga
 Mengelaskan peristiwa sejarah dan Tingkatan 3)
bukan sejarah
 Mengaplikasikan kemahiran sejarah
dalam pengkajian sejarah

2
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 4 b. Kepentingan sejarah Memahami kepentingan sejarah


21 - 25 Perbincangan:
Mac i. Tujuan Aras 1 Ciri-ciri warisan Bangga dengan
 Menyenaraikan tujuan dan faedah bangsa sejarah negara
ii. Faedah mempelajari sejarah  Melahirkan
 Menyusun kejayaan-kejayaan negara rasa bangga
yang menjadi kebanggaan kita dan cinta
akan tanah air

Aras 2
 Membincangkan peristiwa bersejarah
 Mengelaskan iktibar daripada
peristiwa bersejarah tersebut

Aras 3
 Mengilustrasikan suasana negara pada
tahun 2020

3
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 5 Mengetahui tahap perkembangan Kajian


31 Jan 1. ZAMAN PRASEJARAH zaman prasejarah Gambar/Ilustrasi:
- DAN KEAGUNGAN Peralatan dan senjata
04 Feb KESULTANAN MELAYU Aras 1 Semangat gigih
2010 MELAKA  Menyatakan tahap perkembangan Membina Garis dan berdikari
zaman prasejarah Masa:  Bekerja keras
1.1 Zaman Prasejarah  Melakar peralatan pada zaman Zaman prasejarah dan yakin diri
prasejarah
a. Paleolitik  Melabel lokasi penempatan zaman
prasejarah
b. Mesolitik
Aras 2
c. Neolitik  Membandingkan tahap-tahap zaman
prasejarah dari segi petempatan,
d. Zaman Logam aktiviti ekonomi dan peralatan
 Memberi sebab pemilihan gua sebagai
tempat tinggal

Aras 3
 Membuat inferens tentang
keistimewaan zaman prasejarah

4
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami kewujudan kerajaan-


kerajaan awal di Asia Tenggara Kemegahan
Minggu 6 1.2 Kerajaan-kerajaan awal terhadap
di Asia Tenggara Aras 1 Membuat Carta: tamadun awal
07 -11  Mendefinisikan konsep agraria, Perbandingan  Menghargai
Feb maritim dan pelabuhan entrepot antara kerajaan
(Angkor, Champa,Funan, sumbangan
 Mencirikan kerajaan agraria dan agrarian dan
Srivijaya, Majapahit, tamadun awal
kerajaan maritim kerajaan maritim
Chi Tu dan Kedah Tua) kita
 Melabel lokasi kerajaan agraria dan
a. Kerajaan agraria dan kerajaan kerajaan maritim
maritim  Memberikan contoh-contoh hasil
 Takrif pengeluaran
 Ciri-ciri  Memerihalkan sistem pemerintahan
 perkembangan dan pentadbiran kerajaan awal

b. Sistem pemerintahan dan Aras 2


pentadbiran kerajaan awal  Membandingkan ciri-ciri kerajaan
maritim dan agraria
 Membincangkan kepentingan
Minggu 7
pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan
14 – 18
awal
Feb
Aras 3
 Mengkaji sebab-sebab perkembangan
kerajaan agraria menjadi kerajaan
maritim
 Memberi rasional kewujudan kerajaan
awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran
pantai
 Menjana idea tentang kewujudan
sistem pentadbiran yang sistematik

5
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Mengetahui tentang kegemilangan


1.3 Zaman Kesultanan Melayu Kesultanan Melayu Melaka Kajian Peta: Kemimpinan
Melaka Tunjuk arah berwawasan
Aras 1 perjalanan  Berbangga
Minggu 8 a. Pengasasan Kesultanan  Memerihalkan peristiwa pengasasan Parameswara dengan
21 - 25 Melayu Melaka kesultanan Melayu Melaka hingga ke Melaka pemimpin
Feb  Menceritakan asal usul nama Melaka yang
i. Kedatangan Parameswara  Melakar perjalanan Parameswara dari Simulasi: berwibawa
Palembang ke Melaka Pemilihan Melaka dan
ii. Asal usul Melaka  Menyatakan kegigihan dan wawasan sebagai sebuah berwawasan
Parameswara petempatan
iii. Parameswara membina Aras 2
Melaka  Menerangkan tindakan Parameswara Melukis/Ilustrasi: Kegigihan untuk
dalam usaha membina Melaka Keadaan Melaka mencapai
 Membandingkan sejarah pengasasan sebagai kampung cita-cita
Kesultanan Melayu Melaka nelayan
 Berkeyakinan
berdasarkan pelbagai sumber terhadap ciri-
Aras 3 ciri
 Membuat justifikasi pemilihan kegemilangan
Melaka sebagai sebuah kerajaan negara kita
 Membuat inferens tentang
kepentingan sifat kepemimpinan
dalam pembinaan negara
Cuti Tahun Baru Cina
12 – 15 Februari 2010
PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH (PKBS 1)
01 – 11 Mac 2010
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
12 – 20 MAC 2010

6
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Menganalisis Sistem Pembesar Empat Carta Aliran:


Lipatan di Melaka Sistem pentadbiran Tanggungjawab
Minggu 11 b. Kegemilangan Melaka Pembesar Empat bersama asas
21 - 25 Lipatan kegemilangan
Mac Aras 1
i. Sistem pentadbiran  Berbangga
 Mendefinisikan konsep Pembesar Melukis/Ilustrasi:
dengan sistem
Empat Lipatan Kedudukan
pentadbiran
- Sistem Pembesar Empat  Melakar rajah Sistem Pembesar Empat pembesar berempat negara kita
Lipatan di Melaka di Melaka ketika
 Memadankan jawatan dan peranan menghadap sultan
Lipatan
pembesar di Melaka Kedaulatan
negara kita
Aras 2  Berbangga
Membuktikan Sistem Pentadbiran dengan
Pembesar Empat Lipatan adalah pemimpin
sistematik yang
berwibawa
Aras 3 dan
 Membuat inferens tentang sistem berwawasan
Pembesar Empat Lipatan dengan
sistem Jemaah Menteri sekarang

7
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Memahami kegemilangan Melaka
Minggu 11 sebagai pusat perdagangan Kajian gambar: Sistem
21 - 25 ii. Pusat perdagangan bertaraf dunia Pelabuhan Melaka Perdagangan
Mac Aras 1 Melaka bertaraf
- Faktor geografi  Menyenaraikan faktor-faktor yang Bercerita: dunia
menyumbang ke arah kemunculan - Pungutan cukai  Berkeyakinan
- Faktor di Melaka Melaka sebagai pusat perdagangan di pelabuhan Malaysia Boleh
 Pentadbiran  Melakar peta yang menunjukkan - Kemudahan
 Kemudahan Pelabuhan negara dan barangan yang menyimpan
 Cukai diperdagangkan di Melaka barang
 Perdagangan  Menyatakan peranan Syahbandar - Pengangkutan
 Matawang dalam memajukan perdagangan di barang
 Bahasa Melaka
Aras 2
 Membuktikan kepentingan faktor Perbahasan:
geografi dalam membantu Melaka Melaka sebagai pusat
menjadi pusat perdagangan perdagangan
 Mengaitkan kemajuan perdagangan bertaraf dunia
di Melaka dengan peranan Pembesar
Empatan Lipatan

Aras 3
 Membandingkan sistem perdagangan
di Melaka dengan sistem
perdagangan sekarang
 Menilai keberkesanan Undang-
undang Laut Melaka dalam
memajukan perdagangan di Melaka

8
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
 Membahaskan kejayaan Melaka
Minggu 11 sebagai pusat perdagangan
21 - 25 antarabangsa
Mac  Meramalkan kegemilangan
Malaysia tahun 2020 berbanding
kegemilangan Kesultanan Melayu
Melaka
Mengetahui kepentingan menjalin
iii. Hubungan luar hubungan diplomatik Perbincangan: Kematangan
Aras 1 Bentuk dan kesan dalam hubungan
Minggu 12 - Hubungan Melaka dengan  Menjelaskan konsep hubungan diplomatik
hubungan luar
28 Mac kerajaan Melayu yang lain diplomatik  Bertindak
- (Hubungan dengan Pasai,  Menyenaraikan kerajaan Melayu dengan bestari
Melakar peta:
01 Apr Jawa, Siak dan Kampar) lain dan negara luar menjalinkan Hubungan Melaka
yang hubungan dengan Melaka dengan kerajaan
- Hubungan Melaka dengan  Memerihalkan bentuk hubungan Melayu yang lain
negara luar (Hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar
dengan China, Gujerat, lain dan negara luar
Siam, Tanah Arab dan Aras 2
Ryukyu)  Menerangkan kepentingan Melaka
menjalinkan hubungan luar
 Membandingkan bentuk hubungan
Melaka dengan kerajaan Melayu
dan negara luar
Aras 3
 Menilai kriteria yang diutamakan
oleh Melaka dalam menjalinkan
hubungan dengan negara luar
 Membuat andaian keadaan negara
tanpa hubungan luar

9
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Mengetahui Keunggulan Melaka
Minggu 13 iv. Penyebaran Islam sebagai pusat penyebaran Islam Bercerita Keunggulan
05 – 08 Latar belakang Melaka sebagai
Apr - Perkembangan Islam Aras 1 kedatangan Islam ke pusat penyebaran
 Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka Islam
- Melaka sebagai pusat Melaka  Taat kepada
penyebaran Islam  Menyenaraikan faktor-faktor Kajian Peta: Tuhan
perkembangan agama Islam di Penyebaran Islam di  Toleransi
- Cara Melaka menyebarkan Melaka Asia Tenggara beragama
Islam ke negara lain di Asia  Menceritakan peranan Melaka dalam
Tenggara proses Islamisasi di Asia Tenggara Buku Skrap:
 Melakar peta penyebaran Islam di Gambar seni reka
Kepulauan Melayu pengaruh Islam

Aras 2
 Membandingkan teori-teori
kedatangan Islam ke Melaka
 Menghubungkaitkan kegiatan
perdagangan dengan penyebaran
Islam
 Membincangkan keberkesanan
Islamisasi di Melaka

Aras 3
 Menilai usaha-usaha kerajaan
menerapkan nilai-nilai Islam di
Malaysia
 Menjana idea tentang peranan
Malaysia dalam memartabatkan
Islam di peringkat antarabangsa

10
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Menghargai ilmu dalam kehidupan
Minggu 14
11 - 15 v. Pusat kegiatan intelektual Aras 1 Lawatan: Kegemilangan
Apr  Mendefinisikan konsep intelektual Replika istana pusat kegiatan
- Peranan istana sebagai pusat  Menyenaraikan peranan istana Melaka Intelektual di
kegiatan intelektual sebagai pusat intelektual Melaka
Minggu 15  Menyatakan peranan bahasa Melayu Perbincangan:  Menghargai
18 – 22 sebagai bahasa lingua franca Istana raja sebagai ilmu dalam
Apr - Peranan pemerintah  Menamakan hasil kesusasteraan pusat kegiatan kehidupan
Melayu pada zaman Kesultanan intelektual
Melayu Melaka
Aras 2 Perbahasan: Bahasa Melayu
 Mengkategorikan hasil penulisan Melaka sebagai pusat sebagai lingua
zaman Kesultanan Melayu Melaka perkembangan franca
 Membuktikan berlakunya intelektual  Mendaulatkan
penambahan huruf dalam tulisan Bahasa
jawi untuk disesuaikan dengan Melayu
bahasa Melayu
 Membincangkan peranan pemerintah
dalam usaha memperkembangan
kegiatan intelektual
Aras 3
 Membuat justifikasi tentang peranan
istana sebagai pusat kegiatan
intelektual
 Membincangkan usaha-usaha
kerajaan dalam memartabatkan
Bahasa Melayu

11
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 16 vi. Perluasan kuasa Menghargai perjuangan dan jasa Melabel Peta:
25 - 29 pemimpin Kawasan Empayar
Apr  Cara perluasan kuasa Melaka Kecemerlangan
 Peranan pemimpin Aras 1 kepemimpinan
 Kesan perluasan kuasa  Mendefinisikan istilah perluasan Perbincangan:  Menghargai
kuasa Kepentingan jasa dan
 Menyenaraikan cara-cara perluasan kedaulatan negara perjuangan
kuasa tokoh negara
 Melakar dan melabel empayar Melaka
 Menyatakan peranan pemimpin dalam Pemikiran
meluaskan kuasa strategik
 Menerangkan kesan perluasan kuasa  Bertindak
Melaka dengan bestari

Aras 2 Kesetiaan kepada


 Membandingkan perluasan kuasa negara
pada zaman pemerintahan Sultan  Melahirkan
Muzaffa Syah dan Sultan Mansur perasaan setia
Syah kepada raja
 Menjelaskan keberkesanan cara dan negara
perluasan kuasa Melaka

AAras 3
 Membahaskan peranan dan
sumbangan Tun Perak dalam
perluasan kuasa Melaka
 Mengulas kewajaran perluasan kuasa
hari ini

12
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Memahami sebab-sebab kemerosotan Kajian Gambar


Minggu c. Kemerosotan Melaka Melaka Serangan Portugis ke
17 – 18  Faktor- faktor keruntuhan atas Melaka Bersedia
Melaka Aras 1 berkorban untuk
02 -13 i. Kepemimpinan  Memerihalkan kemerosotan Main Peranan: bangsa dan
Mei ii. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka Perpecahan di negara
iii. Perpaduan  Menyatakan sebab kedatangan kalangan Pembesar  Amanah dalam
iv. Peralatan perang Portugis ke Melaka mempertahank
v. Kedatangan Portugis  Menyenaraikan sebab kekalahan an negara
 Sebab kedatangan Melaka di tangan Portugis
 Serangan ke atas  Menggambarkan serangan Portugis ke
Melaka atas Melaka Menjana
Keperkasaan
Aras 2 bangsa kita
 Membincangkan kepentingan  Mengamalkan
perpaduan masyarakat Melaka perpaduan bagi
 Membandingkan peralatan perang mengelakkan
yang digunakan oleh Melaka dan perpecahan
Portugis

Aras 3
 Mengulas ungkapan “Negara
Malaysia Tanggungjawab Kita”
 Merasionalisasikan kepentingan
sistem pertahanan dalam
mengekalkan kedaulatan negara
 Menerangkan kepentingan kesetiaan
kepada raja dan negara

13
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
PEPERIKSAAN BERASASKAN SEKOLAH 2 (PKBS 2)
23 MEI – 3 JUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


04 JUN – 19 JUN 2010
Penggal kedua Persekolahan

2. KESULTANAN Memahami peranan Johor Bercerita: Bersikap cekal


MELAYU MENJADI menegakkan semula kewibawaan Pengasasan Kerajaan dan tabah
ASAS KERAJAAN Kesultanan Melayu Melaka Johor  Keberanian
KERAJAAN MASA KINI dan ketabahan
Aras 1 Usaha dalam
Minggu 22 2.1 Johor menegakkan semula  Menyatakan kesan kejatuhan Melaka mengembalikan perjuangan
21 – 24 kewibawaan Kesultanan  Menceritakan usaha-usaha kedaulatan Melaka  Mengamalkan
Jun Melayu Melaka menegakkan semula kewibawaan sikap tidak
Kesultanan Melayu Melaka Melabel Peta: berputus asa
a. Pengasasan kerajaan Johor  Menceritakan mengenai pengasasan Perang Tiga Segi
i. Penerusan waris Empayar Johor
Kesultanan Melayu Johor  Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan
ii. Kebangkitan Acheh Johor

 Menyatakan sebab-sebab
kebangkitan Acheh
 Menyenaraikan kuasa-kuasa yang
terlibat dalam Perang Tiga Segi

14
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 23 iii. Persaingan Johor dengan


27 Jun Acheh dan Portugis Aras 2
-  Menghubungkaitkan Kerajaan Johor,
01 Julai Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga
2010 Segi
 Membincangkan kedudukan tanah
jajahan Melaka selepas kejatuhan
Melaka
 Menjelaskan kegigihan dan
keberanian pemimpin untuk
mendapatkan semula Melaka

Aras 3
 Mengupassebab pihak Johor dan
Melaka tidak pernah bekerjasama
untuk menentang Portugis
 Mentafsir kekuatan Kota A Famosa
dalam pertahanan Portugis

15
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
b. Kegemilangan Kerajaan
Minggu 24 Johor mengukuhkan Mengetahui tentang kegemilangan
04 - 08 ketuanan Melayu Kerajaan Johor Kajian gambar:
Julai Pelabuhan Riau Kegemilangan
Aras 1 warisan
i. Pusat perdagangan  Menyenaraikan faktor-faktor yang Perbincangan: Kesultanan
menyumbang kepada kebangkitan Sumbangan karya Melayu
ii. Perkembangan persuratan Johor sebagai pusat perdagangan penulisan zaman  Menyanjungi
Melayu  Memerihalkan keadaan pelabuhan kegemilangan dan
Johor kerajaan Johor memelihara
 Menyenaraikan hasil penulisan warisan
zaman kegemilangan kerajaan Johor Kesultanan
Melayu
Aras 2  Menghargai
 Menghuraikan peranan Johor sebagai warisan karya
pusat kegiatan ekonomi serantau agung bangsa
 Membincangkan peranan Johor kita
sebagai pusat keilmuan

Aras 3
 Mencetuskan idea-idea baru ke
arah meneruskan kegemilangan
Kesultanan Melayu Johor

16
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
c. Kemerosotan kerajaan Memahami kemerosotan Kerajaan
Minggu 25 Johor Johor Perbincangan: Taat dan setia
11 - 15
Faktor yang kepada negara
julai i. Perebutan kuasa Aras 1
ii. Penglibatan Bugis  Memerihalkan perebutan kuasa yang membawa  Berwaspada
dalam pemerintahan menyebabkan kemerosotan kerajaan kemerosotan terhadap
Johor Johor Johor anasir yang
iii. Pengaruh  Menceritakan penglibatan Bugis boleh
SyarikatHindia Timur dalam pemerintahan Johor Kepentingan merosakkan
Belanda  Menceritakan tentang Perang Johor - perpaduan untuk negara
Jambi kestabilan negara
 Menyatakan pengaruh Syarikat Kepentingan
Hindia Timur Belanda di Johor perpaduan
 Mengamalkan
Aras 2 sikap
 Menghuraikan peranan Bugis dalam bersatupadu
Kerajaan Johor
 Menerangkan tindakan pemerintah
untuk mengurangkan pengaruh Bugis
di Johor

Aras 3
 Mewajarkan tindakan Raja
Sulaiman meminta bantuan Bugis
untuk mengembalikan takhta
Johor

17
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

2.2 Latar belakang


pembentukan Mengetahui latar belakang Perbincangan: Kebanggaan
kerajaan- pembentukan kerajaan-kerajaan Latar belakang terhadap
kerajaan Melayu pembentukan warisan kita
Melayu kerajaan-kerajaan  Menghargai
Aras 1 Melayu yang tua warisan
Minggu 26 a. Kerajaan-kerajaan Melayu  Menceritakan asal-usul nama dan kerajaan- budaya
18 – 22 yang tua kerajaan-kerajaan Melayu kerajaan Melayu negeri-negeri
Julai  Menceritakan pengasasan kerajaan- yang baru Melayu
i. Kedah kerajaan Melayu yang tua dan
ii. Pahang kerajaan Melayu yang baru Kajian Buku Teks: Keunikan
iii. Perak  Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Asal usul nama kerajaan-
Melayu kerajaan Melayu kerajaan
Minggu 27 b. Kerajaan-kerajaan Melayu yang tua dan Melayu
25 – 29 yang baru Aras 2 kerajaan Melayu  Berbangga
Julai  Menghubungkait kerajaan-kerajaan yang baru dengan
i. Terengganu Melayu dari aspek pengasasan kepelbagaian
ii. Kelantan warisan
iii. Selangor Aras 3 Melabel Peta: sejagat
iv. Negeri Sembilan  Merasionalkan asal-usul nama Kerajaan-kerajaan negara
kerajaan-kerajaan Melayu Melayu yang tua
dan kerajaan
Melayu yang baru

Buku Skrap
- Bendera negeri
- Jata negeri
- Lambang negeri

18
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

2.1 Warisan Kesultanan Memahami sistem pentadbiran negeri- Pengurusan grafik:


Melayu negeri Melayu Sistem pentadbiran Kepatuhan
Negeri-negeri kepada
Minggu 28 a. Sistem pemerintahan Aras 1 Melayu dan undang-
01 – 05 dan pentadbiran  Mendefinisikan konsep daulat dan Negeri Sembilan undang dan
Ogos tulah pentadbiran
i. Negeri-negeri Melayu  Menyenaraikan ciri-ciri yang  Mematuhi
mengukuhkan daulat peraturan dan
ii. Negeri Sembilan  Menamakan alat-alat kebesaran undang-
negeri-negeri Melayu undang
 Mengumpul maklumat tentang
peranan pembesar di peringkat
 Menceritakan peranan pemimpin
agama dan magis
 Menerangkan peranan Ketua
Penggawa dan Ketua Kampung
 Membina struktur pentadbiran
Kerajaan-Kerajaan Melayu dan
Negeri Sembilan
 Memerihalkan sistem pentadbiran
Negeri Sembilan

Aras 2
 Membandingkan sistem pentadbiran
Kerajaan Melaka dan Negeri
Sembilan
 Menghubungkaitkan konsep daulat
dengan pengukuhan kuasa sultan

19
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Minggu 29 Aras 3
08 – 12  Membuktikan kewujudan amalan
Ogos demokrasi dalam Adat Perpatih
 Menghubungkaitkan sistem
pemerintahan dengan keamanan dan
kemajuan negara
 jajahan dan daerah

Minggu 30
15 – 19 KAJIAN SEJARAH TEMPATAN
Ogos
Memahami Sistem Perundangan Berbangga
b. Sistem Perundangan Kerajaan Melayu dengan
Minggu 31 Membina Peta warisan
22 – 26 i. Undang-undang tidak Aras 1 Minda: negara
Ogos bertulis  Menceritakan tentang latar belakang Sistem perundangan  Menghargai
 Adat Temenggung Adat Temenggung dan Adat di negeri-negeri sistem
 Adat Perpatih Perpatih Melayu perundangan
ii. Undang-Undang bertulis  Menyatakan prinsip-prinsip Adat tradisi
Temenggung dan Adat Perpatih Perbincangan
 Menyenaraikan prinsip-prinsip yang Berkumpulan:
terkandung dalam Hukum Kanun Kepentingan
Melaka, Undang-undang Laut undang-undang
Melaka, Undang-undang 99 Perak,
Undang-undang Pahang, Undang-
undang Kedah dan sistem
perundangan di Kelantan

20
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME

Aras 2
 Membandingkan prinsip-prinsip Adat Membina Peta Berbangga
Temenggung dan Adat Perpatih Minda: dengan
 Membandingkan undang-undang adat Sistem perundangan warisan
dengan undang-undang bertulis di negeri-negeri negara
Aras 3 Melayu  Menghargai
 Menghuraikan kepentingan sistem sistem
perundangan dalam menjamin Perbincangan perundangan
kesejahteraan hidup bermasyarakat Berkumpulan: tradisi
Kepentingan undang-
Mengetahui tentang kegiatan ekonomi undang
di Negeri-negeri Melayu
Minggu 32 c. Kegiatan ekonomi
29 Ogos Aras 1
- i. Sara diri  Mendefinisikan konsep sara diri
02 September  Bercucuk tanam  Mengumpulkan maklumat tentang
 Menangkap ikan kegiatan perlombongan, kraftangan
 Mengumpul hasil dan perdagangan
Hutan  Menyatakan jenis peralatan yang
digunakan dalam menjalankan
ii. Perlombongan kegiatan ekonomi
 Memberi contoh jenis matawang yang
iii. Kraftangan digunakan
 Menyatakan sistem cukai yang
diperkenalkan
 Menamakan sistem timbangan dan
sukatan
 Menamakan jenis pengangkutan

21
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
03 September -12 September 2010
 Berusaha
iv. Percukaian Aras2 meningkatkan
Minggu 33 kebolehan,
12 - 16 v. Perdagangan  Menerangkan peranan sungai sebagai keupayaan dan
September  Mata wang nadi perkembangan ekonomi kreativiti
 Timbangan  Mengelaskan tentang jenis matawang
 Sukatan yang digunakan di Tanah Melayu
 Pengangkutan
 Menerangkan kegunaan hasil
perlombongan

Aras 3
 Menilai peranan matawang dalam
perkembangan ekonomi
 Membuat inferens kraftangan
sebagai warisan kebudayaan bangsa

22
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1
PENGGAL/ CADANGAN UNSUR
TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
Memahami tentang sosiobudaya
Masyarakat Melayu tradisional
d. Sosiobudaya
Aras 1
Minggu 34 i. Struktur masyarakat Perbincangan
 Menyatakan susun lapis masyarakat Ketinggian nilai
19 - 23 Melayu tradisional Kumpulan:
Melayu tradisional budaya
September  Susun lapis masyrakat dan  Menyenaraikan peranan setiap susun - Peranan golongan bangsa
fungsinya lapis masyarakat pemerintah dan
ii. Gaya hidup golongan golongan  Menghargai
 Menceritakan gaya hidup golongan
bangsawan dan golongan diperintah dan
bangsawan dan rakyat jelata
rakyat mengamalkan
 Menyenaraikan kegiatan masa lapang
- Golongan tradisi budaya
 Menyatakan contoh karya persuratan bangsa
 Mengumpul maklumat tentang bangsawan dan
iii. Kegiatan sosiobudaya kesenian rakyat dan adat resam rakyat jelata
Minggu 35 masyarakat Melayu  Menyatakan jenis pendidikan
26 - 30 tradisional Pengurusan Grafik:
masyarakat Melayu tradisional
September  Kegiatan masa lapang Membandingkan
 Karya persuratan gaya hidup
Aras 2
 Kesenian rakyat Golongan
 Menjelaskan struktur susun lapis
 Adat resam bangsawan dan
masyarakat Melayu
 Pendidikan golongan rakyat
 Membandingkan kegiatan masa
lapang golongan bangsawan dengan
rakyat

Aras 3
 Menerangkan amalan hidup
bermasyarakat untuk kesejahteraan
 Membandingkan kegiatan masa
lapang masyarakat Melayu tradisional
dengan masyarakat hari ini

23
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
2.1 Sarawak dan Sabah
Mengetahui tentang latar belakang
a. Latar belakang sejarah sejarah dan masyarakat Sarawak Melorek dan Semangat
Minggu 36 Sarawak dan Sabah dan Sabah Melabel bermasyarakat
03 - 07 Kawasan:  Memanfaatkan
Oktober i. Pertalian Sarawak dan Aras 1 Petempatan masa lapang
Sabah dengan kerajaan  Menceritakan pertalian sejarah kumpulan etnik di
Kesultanan Brunei dan Sarawak dan Sabah dengan Sarawak dan  Permuafakatan
kesultan Sulu Kesultanan Brunei dan Sulu Sabah di atas peta mengukuhkan
 Menyenaraikan kumpulan etnik di negara kita
Sarawak dan Sabah  Mengamalkan
 Menyatakan lokasi petempatan hidup bersatu
b. Keadaan Masyarakat kumpulan etnik di Sarawak dan padu
ii. Kumpulan etnik dan Sabah
petempatan  Menceritakan cara hidup dan budaya Kekayaan warisan
kumpulan etnik di Sarawak dan budaya Malaysia
Sabah  Menghargai
 Menyenaraikan jenis kegiatan keindahan dan
ekonomi di Sarawak dan Sabah warisan
budaya
Aras 2 Malaysia
i. Menghubungkaitkan kawasan
petempatan kumpulan etnik di
Sarawak dan Sabah dengan cara
hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

24
Rancangan Pengajaran Tahunan
Sejarah Tingkatan 1

PENGGAL/ CADANGAN UNSUR


TEMA/ TOPIK/ SUB TOPIK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU AKTIVITI PATRIOTISME
c. Kegiatan sosiobudaya
Minggu 37 Aras 3 Kepelbagaian
10 - 14 i. Cara Hidup dan Budaya  Membuktikan kewujudan budaya kegiatan ekonomi
Oktober  Pendidikan berrmuafakat dalam kehidupan menjamin
 Peraturan masyarakat Sarawak dan Sabah kesejahteraan
 Kesenian  Menjelaskan dengan contoh Kajian Gambar: rakyat
 Adat Resam kewujudan kepelbagaian budaya Petempatan  Sentiasa
 Agama yang menunjukkan keistimewaan Kumpulan etnik memajukan
 Kepercayaan masyarakat Malaysia di Sarawak dan ekonomi
 Menghuraikan tamu ke arah Sabah negara
d. Kegiatan ekonomi perpaduan di Sabah

i. Sara diri Perbincangan


ii. Perlombongan Kumpulan:
iii. Perdaganga Kegiatan ekonomi
iv. Sistem pertukaran barang penduduk
v. Eksport Sarawak dan Sabah
 Sagu
 Sarang Burung
 Timun laut

Minggu Ulangkaji
17 – 28 Oktober 2010
Peperiksaan Akhir Tahun 2010
31 Oktober – 16 November 2010
CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN SESI 2010
10 November – 1 Januari 2011

SELAMAT BERCUTI

25