Anda di halaman 1dari 7

SMK SULTAN ABDUL

JALIL SHAH

UJIAN BERTULIS

2 jam

Arahan
1. Kertas ini boleh dibuka apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan angka giliran anda di ruang yang disediakan.
3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.
4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada
akhir peperiksaan.

Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Markah
Soalan
Penuh
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6

Markah
Diperoleh

Soalan
8
9
10
11
12
13
14

Markah
Penuh
6
6
6
10
10
10
10

Markah
Diperoleh

Jumlah

NAMA:

KELAS:

Rajah di bawah menunjukkan beberapa alat pengukuran.

(a) Padankan alat pengukuran di atas dengan namanya.


Alat pengukuran

Nama

(i) K

Neraca tiga alur

(ii) L

Angkup dalam

(iii) M

Neraca spring

[3 markah]

(b) Kenal pasti alat pengukuran berdasarkan pernyataan yang berikut.


(i)

Alat ini digunakan untuk mengukur berat objek.

(ii)

Alat ini digunakan untuk mengukur jisim objek.

(iii)

Alat ini digunakan untuk mengukur diameter


dalam objek.
[3 markah]

2 (a) Zaleha ingin mengenal pasti suatu spesimen. Dia perlu menggunakan mikroskop untuk
memerhatikan spesimen itu. Tulis diafragma, pelaras halus dan kanta objek untuk melabel
bahagian mikroskop dalam rajah di bawah.

XZ

[3 markah]
(b) Zaleha sedang memerhatikan sel epidermis bawang. Lengkapkan rajah di bawah dengan
menggunakan abjad A, B atau C dalam petak yang disediakan untuk menunjukkan langkah-langkah
penyediaan slaid yang betul.

[3 markah

Rajah di bawah menunjukkan simbol amaran bahaya pada botol reagen.

(a) Padankan simbol-simbol tersebut dengan namanya.


(i) X

(ii) Y

(iii) Z

Sangat mudah terbakar

Toksik, beracun

Meletup

[3 markah]
(b) Tandakan () pada petak simbol amaran bahaya yang sepadan dengan jenis bahan kimia yang
berikut.

Magnesium, natrium, kalium


X

Raksa, plumbum, natrium cyanide

Petrol, etanol, minyak tanah

[3 markah]

(a) Rajah di bawah menunjukkan tiga radas makmal, K, L dan M. Namakan K, L dan M
menggunakan perkataan di dalam petak di bawah.

K
(i)

Neraca spring
Neraca palang
Neraca tuas

L
(ii)

M
(iii)

[3 markah]

(b) Padankan fungsi K, L dan M dengan betul.


K
Digunakan untuk mengukur jisim
sesuatu objek

L
Digunakan untuk mengukur berat
sesuatu objek
M

[3 markah]

There are five physical quantities used in measurement, which are length, mass, time, temperature and
electric current.
Terdapat lima kuatiti fizik yang digunakan dalam pengukuran, iaitu panjang, jisim, masa, suhu dan arus
elektrik.

(a) Match the following diagrams with the correct physical quantities.
Padankan rajah yang berikut dengan kuantiti fizik yang betul.
Measuring tools
Alat pengukuran

Physical quantities
Kuantiti fizik
Alat pengukuran

(i)

Temperature
Suhu

(ii)
Time
Masa

(iii)
Length
Panjang

[3 marks]
[3 markah]
(b) State True or False for the statements below.
Nyatakan Benar atau Salah bagi setiap pernyataan di bawah.
(i) The SI unit of length is the kelvin.
Unit SI untuk panjang ialah Kelvin.
(ii) The purpose of using standard units of measurement is to enable
measurements taken by different scientists to be more consistent.
Tujuan unit piawai pengukuran adalah untuk membolehkan
pengukuran yang diambil oleh ahli sains yang berbeza menjadi
selaras.
(iii) A measuring tape can be used for measuring electric current.
Tali pengukur boleh digunakan untuk mengukur arus elektrik.

[3 marks]
[3 markah]