Anda di halaman 1dari 9

PELAN TINDAKAN

(PELAN TAKTIKAL KEMAHIRAN HIDUP DAN REKA BENTUK & TEKNOLOGI)


TAHUN 2014
PROGRAM
Hari Keusahawanan

OBJEKTIF

Menceriakan Bilik
Kemahiran Hidup

Menaiktaraf Taman
Herba

Meningkatkan minat
murid dalam bidang
perniagaan.
Mengalakkan muridmurid lebih cenderung
dalam urusan jual beli.
Meningkatkan tahap
penggunaan wang yang
cekap.
Mewujudkan suasana
yang lebih kondusif bagi
PDP dijalankan dengan
baik.
Memaksimumkan
penggunaan Bilik
Kemahiran Hidup untuk
tujuan
mempertingkatkan
pencapaian akademik
murid-murid
Meningkatkan minat
perkebunan bagi tujuan
masa depan yang lebih
baik.
Menggalakkan muridmurid menyayangi Alam
semulajadi.

TEMPOH

SASARAN

KOS

TINDAKAN

Rm 250

OKTOBER

Murid-murid
tahap 2

Ketua Panitia
Kemahiran Hidup dan
KBT

Murid-murid
tahap 2

Rm 200

MEI

Guru-guru penasihat
Semua guru yang
mengajar Kemahiran
Hidup

Murid-murid
tahap 2

Rm 300

JUN

AJK Panitia Kemahiran


Hidup

CARTA GANTT
PERANCANGAN TAHUNAN
PANITIA KEMAHIRAN HIDUP DAN KBT SEKOLAH 2014
BIL

1.
2.
3.
4.
5.

AKTIVITI

Mesyuarat Panitia Kemahiran Hidup


Projek Bilik Kemahiran Hidup Sentiasa
Ceria dan selamat
Projek Hari Keusahawanan
Projek Menaiktaraf Taman Herba
Penyerahan fail-fail dan dokumentasi
Panitia Kemahiran Hidup tahun 2014

x
x

X
X
X

Pelan tindakan 1
1

OBJEKTIF

Bil

Program /projek

1.

Menceriakan Bilik
Kemahiran Hidup dan
menjaga keselamatan

PELAN OPERASI 1

Membolehkan semua pelajar menikmati kemudahan peralatan


dalamBilik KemahiranHidup
Tanggungjawa Temp Kos/
b
oh/ha sumb
ri
er
Guru-guru
Mei
RM
yang mengajar
200
Bilik
Kemahiran
Hidup

outcome

KPI

Pelankontigensi

PdP dapat
dijalankan
dengan
berkesan

Semua
kriteria
keceriaan
bilik KH
dapat
dipenuhi

Tukar tarikh dan


masa
menceriakan
Bilik KH

Namaprojek
Rasional
Objektif

: MenceriakanBilikKemahiranHidupdanmenjagaKeselamatan
: MeningkatkantahapkesedarantentangkebersihandankeceriaanBilikKemahiranHidup
: MembolehkansemuaPelajarmenikmatiKemudahanPeralatandalamBilikKemahiranHidup

BIL PROSES KERJA


1.

Senaraikerja
-MesyuaratPanitiaKemahiranHidup yang pertama
- Bahan-bahan yang terdapat di bilikkemahiranhidup
- Senaraisemakbahan-bahan yang terdapatdalambilik
kemahiranhidup

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH STATUS/PELAN

GuruMei
guruKemahiranhidup

KONTIGENSI
Jawatankuasakumpulan

Senaraikerjamenceriakandanmembersihkanbilikkemahiranhidup
2

TaklimatRingkas

Guru
Mei
BilikKemahiranhidup

Mengikutsenaraisemak

AJK

Mengikutjadual

-Taklimatringkasbagipelajar-pelajartahap 2 yang
menggunakanbilikkemahiranhidup
-Cara menggunakanbilikkemahiranhidupdenganselamat
3

Pelaksanaan
-Guru mengagihkansenaraikerjabagisemuapelajartahap 2
-Murid-muriddiagihkankerja yang tertentu
-Murid-muridmelaksanakantugasanmereka
Dokumentasi
-laporandifailkan
-BilikKemahiranhidup ceria

Mei

Program

AJK

Mei

MengikutJadual
program

Tarikh&Tempohpelaksanaan : Mei
Kumpulan Sasaran
: SemuaPelajarTahap 2

Pelan tindakan 2
OBJEKTIF
Bil
1.

Program
/projek
Menaik
taraf
Taman
Herba

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Kemahiran
hidup

Mencantikkan dan membersihkan Taman Herba


Tempoh/
hari
Jun

Kos/sumbe
r
Rm 300

outcome
Pelbagai tanaman herba
bersama-sama dengan
labelnya ada di taman Herba

KPI

Pelan kontigensi
Perancangan jadual
naiktaraf Taman Herba

PELAN OPERASI 2
Namaprojek
: Menaiktaraf Taman Herba
Rasional
: Mengetahuijenis-jenistanamanherba
Objektif
: Membeersihkandanmencantikkantamanherba
Tarikh&Tempohpelaksanaan :Bulan Jun
Kumpulan Sasaran
: Pelajar-pelajartahap 2

BIL
1.

PROSES KERJA
Perlantikan AJK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN

Guru Panitia Kemahiran


Hidup & KBT

Jun

KONTIGENSI
Jawatan kuasa kumpulan

Guru Panitia kemahiran


hidup& KBT

Jun

Ketua Panitia dan ahli-ahli

- Pembentukan AJK Pelaksana


- Pembahagian Kumpulan pelajartahap 2
-PengangihanTugasan
2

Taklimat Ringkas

-Taklimatringkas Guru yang mengajarkemahiranhidup


-MenentukanKetuaKumpuladantugasan yang perlu
dijalankan
-Menentukanbahagiandancara
Membersihkan Taman Herba
3

Panitia kemahiran Hidup

Pelaksanaan
-Guru menerangkan keselamatan yang perlu diambil
kira semasa aktiviti dijalankan

Jun

Mengikut jadual Program

Jun

Mengikut Jadual program

Guru Panitia Kemahiran


hidup& KBT

-Murid-murid melabelkan tanaman-tanaman herba


-Murid-muridmembersihkantamanherba
Dokumentasi
-laporan difailkan
- gambarsemasaaktivitidijalankanakandifailkan

Murid-murid tahap 2

Pelan tindakan 3
OBJEKTIF
Bil
1.

Program
/projek
Hari
Keusahawanan

Meningkatkantahapminatdalambidangperniagaan
Tanggungja Tempoh/ Kos/
wab
hari
sumber
Guru
Oktober Rm 250
Panitia
Kemahiran
Hidup &
KBT

outcome

KPI

Pelan kontigensi

Murid-murid dapat
mengira modal ,
untung dan rugi
mereka perolehi

Minat murid terhadap


perniagaan meningkat

PDP dijalankan
seperti biasa

PELAN OPERASI 3
Namaprojek
Rasional

: HariKeusahawanan
: Meningkatkantahappenggunaanwangdenganbaik

Objektif
: Mengalakkan murid-murid lebih cenderung dalam urusan jual beli.
Tarikh&Tempohpelaksanaan :BulanOktober

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN

1.

Perlantikan AJK

Guru
KelabPencegahJenayah

Oktober

KONTIGENSI
Jawatankuasakumpulan

- Pembentukankumpulan
- Pembahagian Kumpulan dantajuk
- PengangihanTugasandalamkumpulan
2

TaklimatRingkas
-Taklimatringkas Guru Panitiakemahiranhidp& KBT
-Menentukangeraidanmakanan yang akandijual
-Menentukankumpulan

Pelaksanaan

Guru
Oktober
PanitiaKemahiranHidup&
KBT

JawatankuasaKumapulan

Murid-muridtahap 2

Oktober

Mengikutjadual Program

Murid-murid tahap 2

Oktober

MengikutJadual program

-Murid-muridberkumpuldenganbahanmasingmasing.
- Guru
menolongmenyediakanbahanmakananbagisetiapkumpulan
- Murid-muridmenjualbahanmakanan yang disediakan
Dokumentasi
-laporandifailkan
- gambar semasa aktiviti dijalankan akan difailkan
- keuntungan jualbeli akan difailkan
Kumpulan Sasaran

: Murid-muridtahap 2