Anda di halaman 1dari 12

PELAN TINDAKAN 1

OBJEKTIF

Bil
1

Program/Pro
jek
Program Fajar
Pagi untuk
murid-murid
tahun 6.

Meningkatkan peratus lulus Matematik dari 93% hingga 96%.

Tanggu
ng
jawab
Guruguru
yang
mengaja
r
tahun 6

Kos/
Tempo
Sumb
h/ hari
er
Jan sept

Outcome
Murid dapat menjawab
soalan matematik dengan
lebih berkesan.

KPI
Murid dapat
menyelesaikan masalah
matematik dengan
menanya guru secara
personal.

Pelan Kontigensi
Murid murid
membuat latihan
yang ada dalam
buku kerja.

PELAN TINDAKAN 2
OBJEKTIF

Program/Pro
Bil
jek
2

Lima Minit Sifir

Memupuk semangat murid untuk menghafal sifir

Tanggu
Kos/
Tempo
ng
Sumb
h/ hari
jawab
er
Guruguru
Matemat
iktahun
2-6

Mac
Jun

Outcome

RM100 Semua murid dapat hafal


sifir

KPI
Peratus lulus murid akan
meningkat

PelanKontigensi
Menjalankan pdp
seperti biasa
mengikut rancangan
tahunan.

PELAN TINDAKAN 3
OBJEKTIF

Membantu murid untuk menjawab soalan matematik dengan cemerlang.

Tanggu
Program/Proj
Bil
ngjawa
ek
b
1

Cemerlang
Matematik

Semua
guru
Matemat
ik

Kos/
Tempo
Sumb
h/ hari
er
Jan okt

Outcome

RM200 Murid-murid dapat


memperoleh markah yang
tinggi dalam ujian.

KPI
Murid akan memperoleh
keputusan yang
cemerlang dalam
Matematik.

Pelan Kontigensi
PdP
dijalankanseperti
biasa.

PELAN TINDAKAN 4
OBJEKTIF

Memberi pendedahan kepada murid tentang teknik menjawab UPSR

B Program/Pr Tanggungja Tempo Kos/Sum


il
ojek
wab
h/ hari
ber
1 Seminar
Matematik
( UPSR)

GPK 1
Guru-guru
matematik
tahun 6

Mei

RM200

Outcome
Meningkatkan
kemahiran murid
dalam teknik
menjawab soalan
matematik.

KPI
% murid lulus akan
meningkat

Pelan Kontigensi
Kelas tambahan akan
dijalankan.

PELAN TINDAKAN 5
OBJEKTIF

Menarik minat murid terhadap subjek Matematik

B Program/Pr Tanggungja Tempo


il
ojek
wab
h/ hari
1 Minggu Panitia

GPK 1
Guru-guru
matematik
tahun 1
hingga 6

Kos/
Sumber
RM300

Julai

Outcome
Murid akan
meminati subjek
Matematik.

KPI
% murid lulus akan
meningkat.

PelanKontigensi
Mesyuarat panitia
merancang jadual dan
aktiviti yang menarik.

PELAN OPERASI 1
Nama Projek
Objektif
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
BIL
1

:
:
:
:

Program Fajar Pagi untuk murid-murid tahun 6.


Membantu murid untuk menyelesaikan soalan Matematik.
Jan September
Murid-murid tahun 6

PROSES KERJA
Perlantikan AJK
-Pembentukan AJK Pelaksana
-Pengagihan tugas

Mesyuarat
-Mesyuarat Jawatankuasa
-Ucapan Guru Besar
-Menentukan tarikh Program mula dijalankan
Pelaksanaan
-Program dijalankan sebelum waktu persekolahan bermula.
-Semua guru diberi taklimat tentang pelaksanaan program.
-GB, GPK 1 memberi taklimat kepada ibubapa tentang program
ini.
Dokumentasi
Jadual dan maklumat program telah difailkan.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS/PELAN KONTIGENSI

Guru guru Matematiktahun


6

I hari

Jawatankuasa Induk Program

Guru guru Matematiktahun


6

I hari

akan dilaksanakan

Guru guru Matematiktahun


6

I hari

Mengikut jadual program

Guru guru Matematiktahun


6

I hari

Mengikut jadual program

PELAN OPERASI 2
Nama Projek
:
Objektif
:
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
:
BIL

Lima minit sifir


Memupuksemangatmuriduntukmenghafalsifir
:
Mac - jun
Murid-murid tahun 2 hingga 6

PROSES KERJA

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
Jawatankuasa Induk
Program

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Guru guru Matematiktahun


2 hingga 6

1 hari

Mesyuarat
-Mesyuarat Jawatankuasa
-Ucapan Guru Besar
-Menentukan tarikh Program

Guru guru Matematiktahun


2 hingga 6

1 hari

Mengikut takwim

Pelaksanaan
-Program dijalankan pada waktu sebelum PdP
matapelajaran Matematik dimulakan dan semasa
keberadaan murid di sekolah.
-Murid-murid akan melafazkan sifir.
-Guru akan menanya soalan sifir secara rawak dan
tersusun kepada murid-murid.
-Murid-murid perlu menjawab soalan tersebut
secara spontan.

Guru guru Matematiktahun


2 hingga 6

Mac - Jun

Mengikut takwim

Perlantikan AJK
-Pembentukan AJK Pelaksana
-Pengagihan tugas

Dokumentasi
Jadual dan laporan aktiviti akan difailkan.

Guru guru Matematik


tahun 2 hingga 6

Mac- Jun

Selepas program dijalankan


akan difailkan.

PELAN OPERASI 3
Nama Projek
:
Objektif
:
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
:
BIL

CemerlangMatematik
Membantumuriduntukmenjawabsoalanmatematikdengancemerlang.
:
Jan - okt
Murid-murid Tahun 1 - 6

PROSES KERJA
Perlantikan AJK
-Pembentukan AJK Pelaksana
-Pengagihan tugas

Mesyuarat
-Mesyuarat Jawatankuasa
-Ucapan Guru Besar

Pelaksanaan
-Guru akan memulakan pengajaran dengan
mendefinisikan sesuatu topik.
-Murid-murid belajar akan topik tersebut.
-Guru membimbing murid-murid.
-Murid-murid membuat latihan.
-GB dan GPK kurikulum membuat pemantauan.
Dokumentasi
-Jadual dan laporan pemantauan difailkan.
-mesyuarat guru membincangkan keberkesanan
program ini.

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

GPK 1
Semua guru Matematik

1 hari

:
STATUS/PELAN
KONTIGENSI
Jawatankuasa Induk
Program

1 hari

Mengikut jadual

GPK 1
Semua guru Matematik

Jan - okt

Mengikut jadual

GPK 1
Semua guru Matematik

Jan - okt

Penyertaan dan
penglibatan murid dalam
aktiviti pdp yang
dijalankan

GPK 1
Semua guru Matematik

PELAN OPERASI 4
Nama Projek
:
Objektif
:
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
:
BIL

Seminar Matematik ( UPSR)


Memberipendedahankepadamuridtentangteknikmenjawabsoalanmatematik UPSR
:
Mei
Murid-murid Tahun 6
STATUS/PELAN
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
KONTIGENSI
Perlantikan AJK
GPK 1
1 hari
Jawatankuasa Induk
-Pembentukan AJK Pelaksana
Guru Matematik Tahun
Program
-Pengagihan tugas
6

Mesyuarat
-Mesyuarat Jawatankuasa
-Ucapan Guru Besar
-Menentukan tarikh Program dimulakan

GPK 1
Guru Matematik Tahun
6

1 hari

Mengikut jadual program

Pelaksanaan
-Program dijalankan mengikut jadual.
-Murid-murid didedahkan dengan teknik menjawab
soalan matematik dengan betul oleh perceramah
yang pakar dalam bidang Matematik.
-Penceramah membimbing murid-murid dengan
aplikasi teknik dengan lebih terperinci.
-GB dan GPK kurikulum membuat pemantauan.
Dokumentasi
Jadual program dan laporan pemantauan difailkan.
-mesyuarat guru membincangkan keberkesanan
program ini.

GPK 1
Guru Matematik Tahun
6

1 hari

Mengikut jadual program

GPK 1
Guru Matematik Tahun
6

1 hari

Akan difailkan selepas


program dijalankan.

PELAN OPERASI 5
Nama Projek
:
Objektif
:
Tarikh & Tempoh Pelaksanaan
Kumpulan Sasaran
:
BIL

MingguPanitia
MenarikminatmuridterhadapsubjekMatematik
:
julai
Murid-murid Tahun 1 hingga 6

PROSES KERJA

STATUS/PELAN
KONTIGENSI
Jawatankuasa Induk
Program

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

GPK 1
Guru Matematik Tahun
1- 6

1 hari

Mesyuarat
-Mesyuarat Jawatankuasa
-Ucapan Guru Besar
-Menentukan tarikh Program dimulakan

GPK 1
Guru Matematik Tahun
1- 6

1 hari

Mengikut jadual program

Pelaksanaan
-pelbagai aktiviti dijalankan untuk murid mengikut
jadual yang ditetapkan.
-Murid-murid diberi pelbagai jenis soalan matematik
untuk mencungkil bakat yang terpendam.
-Murid-murid yang berjaya menjawab dengan betul
akan diberi hadiah.
-GB dan GPK kurikulum membuat pemantauan.
Dokumentasi
Jadual program dan laporan pemantauan difailkan.
-mesyuarat guru membincangkan keberkesanan
program ini.

GPK 1
Guru Matematik Tahun
1- 6

5 hari

Mengikut jadual program

GPK 1
Guru Matematik Tahun
1- 6

1 hari

Akan difailkan selepas


program dijalankan

Perlantikan AJK
-Pembentukan AJK Pelaksana
-Pengagihan tugas

CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL


MATEMATIK
2014
BIL
1.

AKTIVITI
Program Fajar Pagi

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

2.

Lima MinitSifir

3.

Seminar Matematik

4.

MingguPanitia

NOV

DIS