Anda di halaman 1dari 17

BINCANGKAN PANDANGAN

JOHN MEYER BAHAWA


PENDIDIKAN BOLEH
MEMBERIKAN KESAN-KESAN
LANGSUNG (DIRECT EFFECTS) KE
ATAS STRUKTUR SOSIAL,
EKONOMI DAN POLITIK
MASYARAKAT

SHAHANI BINTI ISMAIL


NUR AMANI BINTI ABDUL RANI
RAHAYU BINTI YAHAYA

Pendidikan berupaya memberi kesan kepada


masyarakat dengan cara mensosialisasikan individu.
Pandangan ini telah dipertikaikan dengan hujah
bahawa pendidikan adalah suatu sistem pengagihan,
yang berupaya memberikan kejayaan dan kegagalan
kepada seseorang. Pendidikan menstrukturkan
kesemua populasi, mencipta dan mengembangkan
golongan berkemampuan dan menyatakan hak dan
kewajiban anggota masyarakat yang terlibat
J. W. Meyer, 1977

TEORI SOSIALISASI

3 Andaian:
Pendidikan berupaya mensosialisasikan individu
ke peringkat keupayaan yang lebih tinggi.

Keupayaan yang baru diperoleh ini berupaya


memperbaiki peranan yang dimainkan oleh orang
dewasa
Apabila berlaku peningkatan bilangan orang
dewasa yang terpelajar, maka ia menghasilkan
penambahbaikan secara kualitatif dalam
masyarakat secara keseluruhan

Pendidikan
individu

Modernisasi
masyarakat dan
kekompleksian

3. Kecekapan
individu dan
kemajuan
masyarakat

1. sosialisasi

Pengetahuan
individu dan
orientasi

2. Sosialisasi
dan
kecekapan
orang dewasa

Status orang
dewasa dan
keberkesanan

TEORI PENGAGIHAN

(ALLOCATION THEORY )
Peranan antara pendidikan dan masyarakat
digambarkan sebagai:
Proses
linear

Satu hala

Penyusunan sosial
memberikan kesan ke atas
polisi pendidikan dan kesan
ke atas hasil individu.

IMPLIKASI TEORI PENGAGIHAN


(ALLOCATION THEORY )
IMPLIKASI KEPADA MEREKA YANG BUKAN PELAJAR (NONSTUDENTS):

Diagihkan peranan yang pasif dalam masyarakat


Kecekapan diturunkan nilai
Pendidikan mengagihkan kegagalan kepada mereka yang tercicir
Mereka yang bukan pelajar disosialiasikan dengan pengalaman kegagalan
Pelajar elit memperlihatkan harga diri dan kecekapan

KESAN AGREGAT:

Sekiranya pendidikan berfungsi sebagai sistem pengagihan, keuntungan


kepada mereka yang terdidik akan berlaku secara serentak dengan kerugian
kepada mereka yang tidak terdidik
Pendidikan memberikan kesan langsung terhadap pencapaian status biarpun
setelah lupusnya kesan sosialisasi
Dalam masyarakat moden, kejayaan dewasa berkait dengan tempoh dan jenis
pendidikan yang dilalui oleh seseorang.

TEORI PENGESAHAN

(LEGITIMATION THEORY)
PENDIDIKAN:
Memberikan kesan langsung terhadap struktur sosial masyarakat.
Pendidikan moden mewujudkan peranan sosial baru yang membawa
makna baru. Ia tidak semata-mata berfungsi untuk mengekalkan sistem
sosial sedia ada.
Kuasa pendidikan terletak pada hakikat bahawa sosialisasi pelajar
kepada peranan dewasa merupakan kebenaran yang bukan sahaja
diterima masyarakat umum, malahan pengawal masyarakat
(gatekeepers).
Pendidikan yang diinstitusikan menentukan jenis pengetahuan
yang dianggap berautoritif serta jenis pelajar dan tauliah
pendidikan yang berkait dengan pengetahuan ini.
Pengamal pengetahuan ini memerlukan kecekapan khusus yang
disahkan oleh tauliah pendidikan.

IMPLIKASI TEORI PENGESAHAN


(LEGITIMATION THEORY)
1. Fungsi pendidikan dalam masyarakat dilihat
berdasarkan teori pengesahan.
2. Pendidikan juga berfungsi sebagai teori personnel
yang menetapkan mereka yang mempunyai
pengetahuan dan autoriti mereka.
3. Pendidikan mengesahkan kewujudan pendidikan
elit dan pendidikan massa.

PERBEZAAN
PENDAPATAN

PENDIDIKAN
RENDAH

PENDIDIKAN TINGGI

TEORI PENGAGIHAN
STRUKTUR
MASYARAKAT

EKONOMI

Pendidikan peramal
pekerjaan

Pendidikan hasilkan
golongan elit penting ekonomi negara ilmu
yang tinggi

(Kejayaan orang
dewasa berkaitan
dengan kualiti
pendidikan yang
dilaluinya )

Masyarakat
moden

Individu
kelayakan
akademik
mempunyai
kelebihan

TAHAP PENDIDIKAN

TIADA PERBEZAAN PRODUKTIVITI


DALAM MENANGANI KERJA YANG
SAMA

INDIVIDU PENDIDIKAN RENDAH


MENDAPAT LATIHAN
PRODUKTIVITI SAMA

TEORI PENGAGIHAN (JOHN W. MEYER)


PENDIDIKAN: SATU LEMBAGA
SOSIAL

FUNGSI: MELETAKKAN INDIVIDU


SECARA SOSIAL MENGIKUT TAHAP
PENDIDIKAN

KEINGINAN INDIVIDU STATUS TINGGI AMBIL PENDIDIKAN LEBIH


TINGGI

INDIVIDU (TAHAP
PENDIDIKAN TINGGI)
PERKADARAN LEBIH TINGGI
DALAM PENDAPATAN
NASIONAL

PENINGKATAN
PERKADARAN INDIVIDU
(BERPENDIDIKAN TINGGI)
TIDAK SECARA AUTOMATIK
MENINGKATKAN
PERKEMBANGAN/
PERTUMBUHAN EKONOMI

Sosialisasi
Politik

kesinambungan nilai dan


tingkah laku polititk
orientasi politik dapat
dipupuk pada peringkat
awal kanak-kanak mengikut
jejak langkah ibu bapa
proses sosialisasi politik
berbeza antara negara maju
dan negara sedang
membangun

Pemilihan
dan
latihan
elit
politik

sekolah memilih dan


memberikan latihan kepada
elit politik
tahap pendidikan
membezakan elit daripada
rakyat jelata
tidak semestinya mereka
yang berpendidikan tinggi
menjadi elit politik ;
terdapat kriteria lain seperti
karisma, terlibat dalam
perjuangan kemerdekaan
atau sebagainya.

Integrasi
politik dan
pemupukan
kesedaran
politik

pendidikan mengesahkan
proses pembentukan pusat
dan pembinaan budaya
kebangsaan
mewujudkan konsensus
tehadap nilai politik dan
kepatuhan terhadap nilai
tersebut demi mencapai
kestabilan politik
menggantikan identiti dan
ketaatan tempatan dan
wilayah dengan identiti
dan ketaatan kebangsaan.