Anda di halaman 1dari 7

NAMA :

TINGKATAN/ KELAS :..

SMK JELAI (F)


73480,GEMAS, NEGERI SEMBILAN

UJIAN SELARAS 1 (2014)


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 1
(MASA: 1 JAM)

Kertas soalan ini mengandungi 7 muka surat bercetak


Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang
paling sesuai.

1. Maksud identiti diri ialah


A. Rupa paras seseorang yang
mempunyai cita-cita yang tinggi.
B. Gambaran keseluruhan tentang
seseorang yang mempunyai citacita dalam hidupnya.
C. Ciri-ciri fizikal seseorang yang
mempunyai potensi diri yang
positif.
D. Gambaran tentang masa depan
yang
akan
dicapai
oleh
seseorang.
2. Amin sangat berminat dengan mata
pelajaran Matematik.
Cita-cita Amin mungkin
A. Doktor
B. Arkitek
C. Akauntan
D. Peguam

3. Bagaimanakah identiti diri seseorang


itu dipupuk?
A. Melalui warisan daripada nenek
moyang.
B. Melalui aktiviti kecergasan tubuh
badan.
C. Melalui aktiviti yang dilakukan
setiap hari.
D. Melalui proses mengembangkan
potensi diri.
4. Potensi diri perlu dikembangkan
untuk
A. Kecemerlangan akademik.
B. Keseimbangan dalam hidup.
C. Menonjolkan bakat individu.
D. Tingkah laku terkawal
5. Bagaimanakah cara untuk memupuk
potensi diri dari aspek jasmani?
A. Bersyukur dengan pemberian
Tuhan.

B. Berfikir secara kreatif.


C. Menjaga kesihatan badan.
D. Bersikap tenang.
6. Bagaimanakah cara mengasah bakat
yang ada dalam diri?
A. Meniru perbuatan orang lain.
B. Banyak membuat latihan dan
dilakukan secara berterusan.
C. Selalu berfikiran negatif.
D. Menjaga perlakuan dan
perwatakan.

B. I, II, dan IV
C. I, III, dan IV
D. I, II, III, dan IV
10. Bagaimanakah cita-cita atau
matlamat hidup dapat dikecapi?
A. Mengenal pasti potensi diri
B. Mengembangkan potensi diri

7. Seseorang yang mempunyai identiti


diri yang positif akan sentiasa
A. Yakin terhadap kebolehan dirinya.
B. Memupuk semangat kekitaan.
C. Hidup aman dan sejahtera.
D. Bersaing dengan orang lain.
8. Potensi diri seseorang perlu
dikembangkan pada usia muda lagi
kerana
A. Potensi diri berkaitan dengan
keupayaan intelek.
B. Potensi diri boleh menentukan
kebolehan dan kemahiran
seseorang.
C. Potensi diri akan membantu
seseorang berfikir dengan lebih
baik.
D. Potensi diri akan menentukan
keupayaan fizikal seseorang.
9. Antara berikut, yang manakah
merujuk kepada potensi diri
seseorang individu?
I. Bakat
II. Kebolehan
III. Kekuatan diri
IV. Keyakinan diri
A. I, II, dan III

C. Menilai potensi diri


D. Mengubah potensi diri
11. Pilih situasi yang menunjukkan usaha
untuk meningkatkan kecemerlangan
diri.
A. Radiah bercita-cita untuk
menjadi jurutera kerana ia
merupakan pekerjaan bergaji
tinggi.
B. Woon Yong gigih berlatih
badminton setelah ditegur oleh
ayahnya.
C. Anita menyertai kem kepimpinan
untuk meningkatkan keperibadian
diri.
D. Martin bergaul dengan muridmurid yang pandai supaya
menjadi lebih popular.
12. Apakah potensi diri yang mungkin
dimiliki oleh seseorang yang bercitacita menjadi peguam?
A. Daya kreativiti yang tinggi
B. Lemah-lembut dan mesra

C. Pandai berpidato dan bersyarah


D. Menguasai Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris
13. Mengapakah kita perlu mengenali
dan menghargai kejayaan tokohtokoh di negara kita?
A. Kerana mereka dikenali ramai.
B. Kerana kita dapat mencontohi
mereka.
C. Kerana kita boleh menjadikan
mereka sebagai perangsang.
D. Kerana mereka banyak
menyumbang jasa kepada
negara.
14. Kita mestilah bersyukur dengan
_______________yang ada pada diri
kita dan cuba untuk memperbaiki
____________ diri kita.
A. kelebihan, kelemahan
B. keistimewaan, jasmani
C. kebaikan, potensi
D. potensi, cita-cita
15. Untuk mencapai cita-cita, seseorang
perlu bersedia untuk
A. Mengeluarkan kos.
B. Dimarahi keluarga.
C. Menempuh cabaran.
D. Dicemuh masyarakat.
16. Kejayaan seseorang murid pada
masa hadapan banyak bergantung
kepada __________ yang dilakukan
pada zaman persekolahannya.
A. usaha
B. minat
C. potensi
D. identiti diri
17. Keperibadian seseorang individu
merujuk kepada

I. Perlakuan
II. Pergaulan
III. Perwatakan
IV.
A.
B.
C.

Penampilan
I, dan II
I , dan III
II, dan IV

D. III, dan IV
18. Individu yang berjaya dalam bidang
seni lazimnya
A. Mempunyai kreativiti yang tinggi.
B. Memiliki kesihatan tubuh yang
baik.
C. Mempunyai kemahiran berhujah.
D. Mampu mengawal perasaan dan
tenang.
19. Potensi diri seseorang individu
hendaklah _____________ untuk
mencapai kejayaan.
A. diasah
B. diubahsuai
C. ditonjolkan
D. dipamerkan
20. Mengapakah kita perlu bijak memilih
rakan?
A. Supaya tidak terpengaruh untuk
melakukan perkara negatif.
B. Supaya dapat berkongsi masalah
peribadi.
C. Supaya mudah dipercayai oleh
ibu bapa.
D. Supaya dapat menjalani
kehidupan dengan lebih baik.
21. Apakah yang dimaksudkan dengan
maruah diri?
A. Kehormatan diri.
B. Kekuatan fizikal.
C. Keistimewaan diri.

D. Kecantikan paras.
22. Seseorang rakan yang baik lazimnya
akan
A. Meminta rakannya
menyelesaikan masalah peribadi.
B. Memberikan dorongan untuk
melakukan perkara yang baik.
C. Menghindari rakannya yang
sedang menghadapi masalah.
D. Menolak bantuan rakannya yang
ingin membantu.
23. Apakah kesan sekiranya kita
membuat keputusan dengan
pertimbangan yang wajar?
A. Terpaksa berhadapan dengan
pelbagai risiko
B. Mampu berhadapan dengan
pelbagai alternatif
C. Mampu berhadapan dengan
pelbagai masalah
D. Akan berhadapan dengan
pelbagai kemungkinan
24. Seseorang yang berupaya
mengatakan tidak terhadap ajakan
negatif rakan merupakan seorang
yang bersikap
A. Berani
B. Asertif
C. Sombong
D. Toleransi
25. Apakah kebaikan mengamalkan
semangat berpasukan
A. Mewujudkan persaingan
B. Meringankan beban kerja
C. Menunjukkan kebolehan masingmasing
D. Membebankan setiap ahli
kumpulan
26. Siapakah yang dimaksudkan dengan
rakan sebaya?

A. Rakan yang mempunyai


perwatakan yang sama.
B. Rakan yang mempunyai
pandangan dan minat yang
sama.
C. Rakan yang tinggal di kawasan
kediaman yang sama.
D. Rakan yang belajar di sekolah
yang sama.
27. Dalam perjalanan pulang dari
sekolah, anda terserempak dengan
rakan-rakan anda sedang berbualbual di perhentian bas. Mereka
mengajak anda berbual-bual
bersama mereka.
Apakah tindakan yang wajar anda
ambil?
A. Menerima ajakan rakan dengan
senang.
B. Menolak ajakan rakan dengan
baik.
C. Mempertikaikan tindakan rakan.
D. Mengugut untuk memberitahu ibu
bapa rakan.
28. Remaja yang bijak
mempertimbangkan kesan sesuatu
tindakan dapat
A. menjamin kesejahteraan dalam
hidup.
B. mengeratkan hubungan dengan
rakan sebaya.
C. membuat keputusan dengan
cepat dan pantas.
D. melibatkan diri dalam aktiviti
sosial.
29. Antara yang berikut, yang manakah
adalah ciri-ciri asertif individu yang
dapat kita contohi?
I. Bersikap tegas
II. Lembut hati
III. Berfikir dengan matang
IV. Tidak mudah terpengaruh

A.
B.
C.
D.

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

30. Bagaimanakah anda dapat


memastikan bahawa anda tidak
terpengaruh oleh ajakan rakan yang
ingin melakukan kegiatan negatif?
A. Mengelakkan diri daripada
berjumpa dengannya lagi
B. Yakin akan diri sendiri bahawa
anda tidak akan terpengaruh
C. Memberi pelbagai alasan agar
anda dapat mengelakkan diri
D. Mencari rakan lain yang dapat
memberikan perlindungan
31. Zaiful mengajak rakannya
memecahkan pintu tandas kerana
tidak berpuas hati dengan tindakan
disiplin yang dikenakan kepadanya.
Pilih jawapan yang sesuai bagi
rakannya menolak ajakan negatif
tersebut.
I.

Menolak ajakannya dan


menyuruhnya melakukan
perbuatan itu sendirian
II. Menegaskan bahawa anda tidak
mahu menuruti ajakannya
III. Menegahnya dengan
menyatakan bahawa tindakan
itu tidak baik dan salah
IV. Menyatakan bahawa anda akan
melaporkan hal tersebut kepada
pihak polis
A.
B.
C.
D.

I dan IV sahaja
II dan III sahaja
I, II, dan III sahaja
I, II, III, dan IV

32. Dilema akan berlaku apabila


seseorang itu
A. Mempunyai kekurangan diri

B. Kurang pasti tentang sesuatu


jawapan
C. Mempunyai pilihan untuk
melakukan sesuatu dalam masa
yang sama
D. Mempunyai kekuatan untuk
membuat sesuatu tindakan yang
baik
33. Teknik awan sesuai digunakan untuk
menyelesaikan _______ diri atau
antara dua pihak.
A. konflik
B. pilihan
C. perundingan
D. pertengkaran
34. Semua berikut boleh membantu
dalam menyelesaikan konflik,
kecuali
A. Memilih rakan dengan baik
B. Berbincang untuk mencari
penyelesaian
C. Bertindak sendirian ketika
membuat keputusan
D. Berkongsi masalah dengan
individu yang boleh dipercayai
35. Tanggungjawab membina keluarga
bahagia adalah tanggungjawab
_____.
A. Ibu
B. Ayah
C. Anak- anak
D. Seluruh anggota keluarga
36. Ibu keletihan kerana melayan
kerenah adik yang demam. Sewaktu
kamu pulang dari sekolah, rumah
agak bersepah. Apakah tindakan
kamu?
A. Meminta ibu mengemas rumah
B. Mengemas rumah untuk
mengurangkan bebanan ibu
C. Tidak mempedulikan keadaan
tersebut

D. Meminta ayah mengemas rumah


apabila ayah pulang dari pejabat
37. Bagaimanakah kamu meluahkan
perasaan kasih sayang terhadap ibu
dan ayah?
I. Mengucapkan terima kasih atas
pengorbanan mereka
II. Menghindari perbuatan yang
boleh melukakan perasaan
mereka
III. Merungut- rungut apabila
disuruh membuat kerja rumah
IV. Tidak bertegur sapa dan
menjauhkan diri daripada
mereka
A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

38. Kumatha mementingkan kesihatan


keluarganya. Yang manakah bukan
kombinasi makanan yang patut dipilih
olehnya?
A. Nasi, sayur-sayuran dan ikan
B. Bijirin, susu, dan telur
C. Ayam goreng, kek, dan ais krim
D. Bubur nasi, ikan dan tembikai
39. Andaikan dua hari lagi adalah ulang
tahun perkahwinan ibu dan ayah.
Apakah yang patut kamu lakukan
sebagai anak?
I. Membuatkan kad ucapan
istimewa untuk mereka
II. Berkongsi wang dengan adikberadik yang lain untuk
membelikan ibu dan ayah kek
III. Tidak berbuat apa-apa kerana
kamu banyak kerja sekolah
IV. Buat-buat lupa supaya duit
tabung kamu tidak terusik
A. I dan II
B. II dan III

C. III dan IV
D. I dan IV
40. Yang manakah antara berikut adalah
kepentingan mengamalkan makanan
seimbang?
I. Menambahkan selera makan
II. Menjimatkan wang perbelanjaan
III. Menjamin kualiti hidup yang
sihat
IV. Mengelakkan serangan penyakit
A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
III dan IV
I dan IV

41. Keputusan peperiksaan kamu tidak


memuaskan. Ibu dan ayah menegur
sikap kamu yang kurang berusaha.
Apakah tindakan kamu?
A. Mengambil sikap masuk telinga
kanan keluar telinga kiri
B. Mendengar, dan menerima
teguran mereka serta
memperbaiki diri
C. Merajuk dan mengunci diri di
dalam bilik
D. Mengamuk dan lari ke rumah
kawan
42. Situasi yang berikut menunjukkan
kamu menghargai keluarga kamu,
kecuali ________
A. Mengucapkan terima kasih
kepada ayah yang membaiki
basikal kamu
B. Memarahi kakak kerana
masakannya kurang sedap
C. Menjaga ibu dan ayah ketika
mereka sakit
D. Memakai baju yang dibeli
walaupun kamu tidak menyukai
coraknya
43. Keluarga yang bahagia terdiri
daripada anggota keluarga yang
bersikap ________

A. positif
B. negatif
C. normal
D. sihat
44. Ibu, bapa, dan anak-anak yang ____
akan membentuk keluarga bahagia.
A. bersaing
B. bertanggungjawab
C. berkelahi
D. berehat
45. Sikap manakah yang harus
diamalkan oleh seorang anak?
I.
Biadab
II.
Rajin
III.
Peka
IV.
Beradab
A.
B.
C.
D.

I, dan II sahaja
II dan III sahaja
II, III, dan IV sahaja
I, II, III, dan IV

46. Apakah tujuan Hari Ibu dan Hari


Bapa disambut?.
A. Untuk menunjukkan kekayaan
sebuah keluarga
B. Untuk menunjukkan
penghargaan kepada ibu bapa
C. Untuk meluahkan perasaan yang
terpendam
D. Untuk mengisi masa yang
terluang
47. Cara manakah yang paling berkesan
untuk berbincang tentang sesuatu
masalah dengan anggota keluarga?
A. Menelefon anggota keluarga itu
B. Menulis surat

Disediakan oleh:
.........................................
(PN. JULIANIE MD SAID)
Guru Matapelajaran

C. Menggunakan teknologi sidang


video
D. Bersemuka dan berbincang
dengan berhemah
48. Ucapan terima kasih kepada
anggota keluarga menunjukkan sikap
yang
A. Baik hati
B. Manja
C. Berbudi bahasa
D. Lemah-lembut
49. Kita perlu menghormati ibu bapa
kerana
A. Mereka memberikan
kemewahan kepada kita.
B. Mereka selalu memanjakan kita.
C. Mereka telah membesarkan dan
mendidik kita.
D. Mereka sentiasa mendampingi
kita.
50. Adik anda telah dimarahi oleh bapa
anda kerana memperoleh keputusan
peperiksaan yang tidak memuaskan.
Apakah tindakan yang harus anda
ambil?
A. Membantu adik untuk membela
dirinya.
B. Menyebelahi tindakan bapa
memarahi adik.
C. Memujuk dan menasihati adik
agar belajar bersungguhsungguh.
D. Membiarkan adik
menyelesaikan masalahnya itu.

Disemak dan disahkan oleh:


.........................................
(PN. FATIMAH BT SILONG)
GKMP Kemanusian