Anda di halaman 1dari 10

KESELAMATAN INDUSTRI

AKTA KESELAMATAN DAN


KESIHATAN PEKERJAAN
1994
(0SHA 1994)

FALSAFAH DAN PRINSIP


Tanggungjawab memastikan keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja teletak atas
mereka yang mewujudkan risiko dan
mereka yang bekerja dengan risiko
tersebut
Peraturan kendiri (self regulation)
Perundingan
Kerjasama dan penglibatan pekerja

FALSAFAH DAN KONSEP


Tanggungjawab memastikan keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja terletak di
atas mereka yang bekerja dengan bahaya
tersebut (pekerja) dan mereka yang
mewujudkan bahaya tersebut (majikan)
Konsep setakat yang praktik atau
munasabah

TUJUAN OSHA
Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan
kebajikan orang yang sedang bekerja.
Untuk melindungi orang di tempat kerja (selain
daripada orang yang sedang bekerja)
Untuk menggalakkan suatu persekitaran
pekerjaan yang bersesuaian dengan fisiologi
dan psikologi org yang sedang bekerja.
Untuk mengadakan suatu sistem perundangan
yang berasakan kepada peraturan-peraturan
dan tata amalan industri di samping peruntukan
akta

SKOP AKTA
Merangkumi dan melindungi semua orang
yang bekerja dalam semua aktiviti
ekonomi termasuk perkhidmatan awam,
badan berkanun dan sektor swasta kecuali
:
Mereka yang bekerja di atas kapal
perdagangan
Angkatan tentera

SKOP AKTA

Pengilangan
Perlombongan dan kuari
Pembinaan
Pertanian, perhutanan, dan perikanan
Kemudahan elektrik, gas, air, dan perkhidmatan
kebersihan
Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi
Perdagangan borong dan runcit
Hotel dan restoran
Kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan
perniagaan
Perkhidmatan awam dan pihak berkuasa
berkanun

KEWAJIPAN AM MAJIKAN & ORANG


YANG BEKERJA SENDIRI
Menyelenggara tempat kerja serta
menyediakan laluan keluar dan masuk yang
selamat.
Membuat perkiraan tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam
penyimpanan, pengendalian dan
pengangkutan loji dan bahan.
Menyediakan maklumat, arahan, latihan dan
pengawasan ke atas aktiviti berbahaya.
Menyediakan dan memelihara persekitaran
tempat kerja yang selamat dan dengan
kelengkapan yang mencukupi.

PENALTI DI ATAS
PELANGGARAN SEKSYEN 15-18
(kewajipan am majikan & orang
bekerja sendiri)
DENDA : tidak melebihi RM 50 000.00
PENJARA : tidak melebihi 2 tahun
Atau kedua duanya sekali

KEWAJIPAN AM PEKERJA
Memberi perhatian yang munasabah bagi
keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain
yang mungkin terjejas oleh tindakan atau
peninggalannya semasa bekerja.
Memberi kerajsama samada kepada majikan atau
orang lain dalam hal berkaitan dengan pematuhan
terhadap OSHA 1994
Memakai peralatan perlindungan diri yang
dibekalkan oleh majikan
Mematuhi mana mana arahan keselamatan dan
kesihatan seperti yang dikehendaki di bawah
OSHA 1994 dan peraturan peraturan.

PANELTI KEPADA
KEWAJIPAN AM PEKERJA
DENDA : tidak melebihi RM 1 000.00
PENJARA : tidak melebihi 3 bulan atau
kedua duanya sekali .