Anda di halaman 1dari 33

 Ang Pagtuturo ng

Pagbasa


• Ano ang Pagbasa?
• Marami nang pag-aaral at
pananaliksik sa pagbasa. At marami
ring pagpapakahulugan na naging
bunga ng gawaing ito. Sinabi ni
Goodman na ang pagbasa ay isang
“psycholinguistic guessing game”
na kung saan ang nagbabasa ay
nagbubuong muli ng isang mensahe
o kaisipang hango sa tekstong binasa.
Kay Goodman, ang gawaing ito ng
pagbibigay kahulugan ay isang
patuloy na prosesong siklikal buhat sa
teksto, sariling paghahaka o paghula,
pagtataya, pagpapatunay,
• Sa ganitong pagpagpapakahulugan,
hindi na kailangan pang basahing
lahat ang teksto upang maunawaan
ito, lalo na kung higit na magaling
ang tagabasa sa paghula o
pagbigay ng haka. Kaya nga, ang
isang tagabasa na magaling sa
pagbibiga ng tamang prediksyon,
ay nakababasa nang higit na
mabilis kaysa iba dahil hindi niya
kailangang basahin nang isa-isa
ang bawat salita sa teksto.

 Ilang Kabatiran sa mga Layunin at
Proseso sa Pagbasa
• Mahalaga sa pagbasa ang pag-
alam sa ilang mga tiyak na
kalakaran/konbesnyon sa
pagsulat
– Ang hagod ng mata sa pagbasa ay
magkakaiba-iba sa iba’t ibang wika.
Halimbawa, ang mga teksto sa Filipino
ay binabasa mula kaliwa pakanan,
samantalang ang tekstong Intsik ay
binabasa mula itaas-pababa mula sa
gawing kanan ng pahina. Ang mga
tekstong Arabic naman ay binabasa
mula kanan-pakaliwa. Kaya nga, hindi
dapat pagtakhan kung may batang
 Nagkakaiba-iba rin ang paraan ng
paglalahd ng ideya o kaisipan sa iba’t
ibang wika. AngFilipino at Ingles ay may
alpabeto kung saan ang bawat letra at
kumbinasyon ng mga letra ay may tunog
at ang isang salita ay maaaring buuin sa
pagsasama ng mga letra na sa pagbasa
ay nakabubo ng tunog ng salita. Sa
kabilang dako, sa wikang Intsik, ang
bawat ideograph ay kumakatawan sa
kahulugan ng salita at hindi ng tunog
nito. Kaya nga, lahat ng Intsik ay
nakababasa at nakauunawa ng isang
sulat Intsik (ideograph) kung babasahin
ito nang tahimik. Ngunit magkakaroon ng
kaguluhan kung babasahin ito nang
malakas ng isang Cantonese para
maunawaan ito ng isang Hokkien. Ang
• Kahit may gumagamit ng parehong
alpabeto, ang letra-tunog na
korespondensya ay hindi palaging
magkatulad. Halimbawa, ang
karaniwang tunog ng /a/ sa Ingles
ay /æ/ gaya ng aplle. Sa Filipino,
ang tunog ng /a/ ay /a:/ gaya ng
ama. Maaaring pag-ugatan ito ng
pagkalito kapag parehong pinag-
aaralan ang dalawang wika.
• Ang tunay na pagbasa ay ang
pag-unawa sa mensahe na
nakapaloob sa isang teksto.
Ang pagpapatunog ng mga
salita ay isang bahagi lamang
ng proseso sa pagbasa.
• Kung ang isang pitong taong gulang
na bata ay nakababasa na ng
Filipino, magagawa niyang basahin
ang teksto A ngunit maaaring hindi
niya ito maunawaan dahil kulang
pa siya sa mga kaalaman na
mahalaga sa pag-unawa ng teksto.
• Bahagi ng pag-unawa ng teksto
ang pag-unawa sa wika kung
saan ito nasusulat.
• Ang kaalaman sa wika kung saan
nakasulat ang isang teksto ang
pangunahing kailanganin sa pagbasa.
Hindi sapat na nabibigkas ng tao ang
anumang nakalimbag sa teksto.
Kailangang mayroon siyang dating
kaalaman (prior knowledge) sa
wika kung saan ito naksulat upang
mabigyang kahulugan niya ito.
Maiintindihan mo kaya ang Teksto B
kung babasahin ito sa iyo nang
malaks. Bakit? Katulad ng pag-aaral
ng wika, ang pag-aaral ng pagbasa ay
isang habang-buhay ng proseso. Hindi
• Bahagi rin ng pagbasa ang
paggamit ng dating alam (tungkol
sa daigdig, sa paksang
tinatalakay, mga kalakaran atb.)
• Isang panuntunan na maaaring gamitin
sa pagpili ng tekstong babasahin ay
dapat itong makatulong sa
pagpapalawak ng ating kaalamano
kasanayan; nakapagbibigay ng
bagong perspektibo hinggil wsa
dating kaalaman, naglalaan ng
bagong impormasyon, nagbibigay ng
pagkakataon para sa intelekwal,
emosyonalat ispiritwal ng
debelopment, atb. Gayon pa man,
• Halimbawa, hindi magiging
makabuluhan sa isang taong
walang kamuwangan sa stock
exchange ang inilahad ng Teksto
H. Kaya nga, hindi mababasa ng
isang bataang tekstong ito. Maaari
niyang maisa-isang basahin nang
malakas ang lahat ng salita sa
teksto subalit wala siya ng mga
ipinalalagay na kaalaman upang
maunawaanat mailagay ito sa
tamaang pananw o perspektibo.
Ang pagbasaay pagpapakahulugan
• Ang pagbasa ay isang proseso ng
pag-iisip.
 Hindi mapag-aalinlanganan na
ang pag-iisip ay mahalaga sa
pagbasa. Ang pagbasa ay
pagtatangka ng isang tagabasa na
maunawaan kung ano ang iniisip o
nais pakahulugan ng isang awtor.
Upang maisagawa ito, ang isang
tagabasa ay naghihinuha,
nanghuhula, nagbubuo ng
kongklusyon.

• Ang pagbasa ay isang prosesong
interaktibo.
Malinaw na may interaksyong naganap sa

isang usapan, hindi ba? Nakikinig tayo sa


sinasabi ng iba. Nakikiayon. Sumasalungat.
Nagtatanong. Sumasagot. Hindi ganitong
kalinaw ang interaksyon ng tagabasa,
ngunit naroon ang interaksyon. Tingnan
muli ang naging tugon sa teksto H. ang mga
serye ng tanong habang binabasa ang
teksto ay mga halimbawa ng iyong
reaksyon sa teksto. Ang reaksyon sa isang
teksto ay naitatakda ng maraming bagay
gaya ng mga sumusunod: ang dating-alam
sa nilalaman ng teksto, saloobin at
paniniwala tungkol sa nilalaman, ang awtor,
ang anyo/ uri ng teksto (adbertisment,
• Ang pagbasa ay isang sistema sa
pagtataguyod ng ating buhay.
Kailangang nakababasa tayo ng iba’t ibang

uri ng teksto para sa ating pang-araw-araw


na pakikipamuhay. Kailangan din natin ang
talatakdaan ng lipad ng mga eroplano o alis
at dating ng bus sa terminal kung tayo ay
may pupuntahang malayong lugar.
Kailangan nating basahin ang mga leybel sa
botelya ng gamot upang malaman ang
tamang dosis ng gamot na iinumin.
Kailangang basahin rin natin ang mga
karatula o babala para sa sariling
kaligtasan. Kailangan din nating magbasa
ng mga sangguniang aklat, dyornal at mga
teksbuk upang makakuha ng mga
impormasyon tungkol sa mga bagong tuklas
• Gumagamit tayo sa pagbasa ng
maraming kasanayan (multiple
skill) na iniaangkop natin ang
mga ito sa iba’t ibang uri ng
teksto upang matugunan ang
ating mga layunin sa pagbabasa.
 Magkaiba ang paraan ng pagbabasa
ng isang sirektoryo ng telepono at
pagbasa ng isang teksbuk. Hindi
magkatulad ang pagtanggap natin sa
mga katotohanang inilalahad sa isang
adbertisment at sa kinalabasan ng
isang pananaliksik na inilathala sa isang
dyornal. Anupa’t mapapatunayan na
batay sa ating mga karanasan, ang
paraan ng pagbasa ay iniaangkop natin
sa uri ng tekstong binabasa upang
• Mahalaga ang malawak na karanasan
sa pagbabasa ng isang partikular na
teksto para sa tamang pag-unawa
nito sa isang tiyak na pagkakataon.
Balikan at isipin kung paano mo binasa at

binigyang-katuturan ang teksto da itaas.


Ito’y lamang na marami ka nang nabasang
adbestisment ng pelikulaat may lubos kang
kaalaman sa konbensyong ginagamit sa
ganitong teksto (halimbawa pelikulang
ipinalalabas sa kasalukuyan at kung saan,
huling oras ng pagpapalabas, talaan ng
sinehan sa loob at labas ng kalakhang
Maynila, atb.) ang lahat ng ito’y
nakatutulong sa iyo upang makuha mo ang
kailangang impormasyon sa madaling
paraan. Ang isang batang marunong
bumasa ay kailangan pang turuan kung
paano ang pagkuha ng impormasyon sa
• Kailangang makuro ng isang tao na
ang pagbasa ay makabuluhan at
kawili-wili. Kung hindi, walang
mangyayaring pagbabasa sa labas ng
silid-aralan.
 Ito’y isang patunay lamang sa mga
nababasa sa mga pahayagan sa araw-araw-
wala sa pagbabasa ang hilig ng mga
kabataan natin sa kasalukuyan. Bagamat
mataas ang ating literasi rate, ang oras na
ginugugol sa pagbabasa ay napakaikli.
Tandaan na hindi natatapos ang tungkulin
ng guro sa pagbasa pagkatapos matutong
bumasa ang kanyang mga mag-aaral.
Kailangang linangin din niya sa bawat isa
ang pagkagusto sa pagbabasa. Sa ganitong
kalagayan hindi sapat na dalhin mo lamang
• Mga Layunin sa Pagtuturo ng
Pagbasa
– Matulungan ang mga mag-aaral
na magkaroon ng kusa sa
pagbabasa nang malaya.
• Sa pagtuturo ng pagbsa hindi lamang
pag-unawa sa teksto ang dapat
bigyang-diin. Manapa’y ginagamit
natin ang teksto upang malinang
sa mag-aaral ang iba’t ibang
kasanayan sa pagbasa na
magagamit niya sa pagbabasa ng
iba pang teksto na kanyang
 Idebelop ang kasanayan sa pagtugon
sa teksto.
Ito’y nangangahulugan na dapat kilalanin
ng guro ang bawat mag-aaral bilang
isang indibidwal at kailangang
matutuhan niyang mayugunan ang
teksto batay sa kanyang sariling pag-
iisip at magkukuro. Kung hindi ito
mangyayari malamang na mawalan ng
interes ang mga mag-aaral sa
pagbabasa. Kaya sa pagbasa, kailangan
ang ganitong uro ng mga tanong:
Nagustuhan mo ba si Mister X sa

kuwento. Sumasang-ayon ka ba sa
ikikilos ni Y? Bakit? Naniniwala ka ba sa
 Tulungan ang mga mag-aaral na
magbasa nang may sapat na pag-
unawa.
• Ito’y nangangahulugan na hindi
dapat unawin ng mga –aaral ang
lahat ng mga binaggit sa teksto.
Ang dapat niyang unawain ay iyon
lamang tumutugon sa kanyang
layunin sa pagbabasa. Kung ipipilit
sa mag-aaral na dapat niyang
maunawaan ang kabuuan ng
teksto, maaaring humantong ito sa
kahinaan sa pagbasa na tinawag na
• Ito’y maaaring magbunga ng isang
kaisipan na mas mahalaga sa
kanilang pag-unawa ang pag-alam
sa kahulugan ng ilang “mahihirap
na salita” kaysa sa alam nilang
mga simpleng salita na bumubuo
sa teksto. Kaya nga, kung
nagtatanong ang isang bata sa
kahulugan ng ilang salita, itanong
kung kailangan niya ito para sa
kanyang layunin sa pagbabasa.
 Tulungan ang mga mag-aaral na
magbasa nang may angkop na
bilis.
Hindi ito karaniwang dinidebelop ng

mga guro sa pagtuturo ng pagbasa.


Minsa’y tumatagal nang kalahating
oras hanggang apatnapu’t limang
minuto ng pagbabasa ng isang
maikling kuwento. Hindi ganitong
klase ng pagbasa ang dapat umiral
sa loob ng klasrum. Ang magaling na
mambabasa ay oyong naiaangkop
ang bilis ng pagbasa sa uri ng
• Halimbawa, magkaiba nang bilis ang
inilalapat natin sa pagbasa ng isang
kuwento at sa pagbasa ng isang
legal na dokumento (kontrata,
kasunduan, atb.). upang malinang
ang angkop na bilis sa pagbasa,
kailangang pumili ang guro ng mga
teksto na babasahin ng mga mag-
aaral ayon sa katakdaang bilis nito
nang may pag-unawa.
 Tulungan ang mag-aaral ng
epektibong pagbasa nang
tahimik.
• Mas mabilis ang pagbasa nang
tahimik. Bilang guro ng pagbsa,
kailangang bigyang-diin ang
pagbasa nang tahimik sa klasrum.
• Ang pagtuturo ng pagbasa ay
naglalayong matulungan ang isang
mag-aaral na makapagtamo ng
mga kasanayan, istratehiya at mga
saloobin na kailangan sa pag-
unawa ng isang teksto. Ang mga
layunin sa pagbasa ay maaaring
nakasentro sa paglinang ng
– Angkop na motibasyon
– Kamalayan sa iba’t ibang layunin
ng pagbasa
• pag-alam ng paksa ng teksto
• pagtukoy sa tiyak na impormasyon
• pagsasagawa ng isang task
• paghahanap ng impormasyon
– Paglinang ng iba’t ibang
istratehiya sa pagbasa
• skimming
• scanning
– Pagpapabuti ng mga kasanayan
sa pag-unawa.
 Ilang Mungkahing Istratehiya
Upang Matulungan ang mga Bata
sa Pagkakaroon ng kahandaan sa
Pagbasa
• Maglaan sa klasrum ng mga
gawaing magbibigay ng
pagkakataon sa mga bata para
makapagtamo ng mayaman at
kawili-wiling mga karanasan.
Gaya ng:
– Mga larong pambata na kalulugdan
ng bawat isa. Maraming magandang
karanasan na makukuha ditto.
Marami ring pagpapahalaga ang
malilinangditto gaya ng pakikiisa,
– Pagdalhin sa klase ang mga bata ng
kanilang paboritong laruan o anumang
paboritong gamit o bagay. Pagsalitain
sila sa harap ng klase ng dalawa
hanggang tatlong pangungusap
tungkol sa laruan, gamit o bagay.
– Pagbuuin ng iba’t ibang anyo o hugis sa
pamamagitan ng modeling clay, wood
blocks, puzzle, o paguhitin ng mga
hugis, larawan at pakulayan ang mga
ito.
– Paawitin ng mga awitingmay kilos at
pabigkasin ng maikling tugmang
pambata.
– Magkuwnto o basahan ang klase ng
• Linangin ang matalas na
paningin at pakikinig
– Maglagay ng magagandang display
sa paskilan.
– Lagyan ng leybel o pangalan ang mga
bagay sa loob ng klasrum gaya ng
blackboard, pinto, bintana, mesa,
desk, silya atb.
– Ipagaya ang karaniwang tunog sa
paligid, huni ng hayop (para sa
diskriminasyon ng tunog).

• Linangin ang kasanayang
pangwika
– Isaalang-alang ang wikang dala ng
mga bata sa paaralan at gawin itong
batayan ng mga gawain ukol sa
pagbasa at pagsulat.
– Basahan ng kuwento o kwentuhan
ang buong klase. Ipakuwento muli
sa sariling pananalita.
– Ganyaking magtanong sa klase o
magdagdag ng kabatiran sa bagay
na pinag-uusapan.
– Maglaro ng bugtungan at palaisipan.

• Linangin ang kasanayang sosyal
at emosyunal
– Hikayating lumahok sa mga gawain
sa klase, sa mga laro atb.
– Magtakda ng mga gawaing
kalulugdan ng mga bata.
– Ganyaking lumahok sa mga
pagsasadula.
– Bigyan ng kaukulang papuri at
pagkilala ang mabuting gawa.

• Linangin ang mga kakayahang
motor o pagkilos
– Ganyaking lumahok sa mga gawaing
ritmikal gaya ng pag-indak,
pagsayaw atb.
– Pagawain ng mga gawaing kamay
tulad ng pagguhit, paggupit,
pagtitiklop ng papel atb.
• Pagtunton sa mga guhit, larawan,
mga titik at salita sa papel.
• Panimulang Pagbasa (Beginning or Initial
Reading)
• Ito ang pagsisimula ng pormal na
pagkatuto sa pagkilala sa particular na
simbolo, salita, parirala at pangungusap at
ang isinasaad na ideya o kaisipan. Sa yugtong
ito sin nakikilala ang iba-ibang kombinasyon
ng pantig sa pagbubuo ng mga salita gaya ng
mga sumusunod:
• P - pantig na binubuo ng patinig na a, e, i, o, u.
• KP - pantig na bunubuo ng patinig na may
tambal na katinig sa unahan. Halimbawa: ba,
be, bi, bo, bu.
• PK – pantig na binubuo ng patnig na may
tambal na katinig sa hulihan. Halimbawa: ok-
ra; lo-ob; is-da; ik-mo.
• KPK – pantig na binubuo ng patinig n may
tambal na katinig sa unahan at hulihan.
Halimbawa: tak-bo; lib-ro; su-lat.
• KKPK – pantig na binubuo ng patinig
na may tambal na klaster sa
unahan at katinig sa hulihan.
Halimbawa: plast-tik; trum-po; tren.
• KPKK – pantig na binubuo ng
patinig na may tambal na katinig sa
unahan at klaster sa hulihan.
Halimbawa: a-part-ment; nars;
kard.
• KKPKK – pantig na binubuo ng
patinig na may tambal na klaster sa
unahan at sa hulihan. Halimbawa:
tsart; trans-por-tas-yon.
• Habang unti-unting nakikilala at
nababasa ang mga patinig ay
dumarami naman ang mga salitang
nababasa. Bukod sa iba-ibang
pormulasyon ng pantig, may
ipinakikilala ring paisa-isang
salitang pampaningin o “sight-
words” gaya n gang, mga, ay, at.
Ito’y upang makabasa na sila ng
mga parirala at pangungusapa
gaya halimbawa ng “ama at ina,”
“Ako ay bata.” “Mainit ang araw.”
•