Anda di halaman 1dari 12

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH : 5 FEBRUARI 2013 (SELASA)


MASA

: 11.20-12.20 (60 MINIT)

TEMA : SIHAT DAN CERGAS


TAJUK : JAGALAH KEBERSIHAN

RPH 3

TAHUN

Tarikh

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

RPH 3

: 5 Februari 2013 (Selasa)

Masa

: 1120-1220 (60 minit)

Tahun

: Tahun 2 Arif

Tema

: Sihat dan cergas

Tajuk Pelajaran

: Jagalah Kebersihan

Bilangan Murid

: 24 orang

Fokus Utama
Standard Kandungan:
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca
Standard Pembelajaran:
2.6.1 Membaca pelbagai bahan bacaan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan
Fokus Sampingan
Standard Kandungan:
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul
Standard Pembelajaran:
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

RPH 3

Standard Kandungan:
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul
Standard Pembelajaran:
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan

Objektif Eksplisit:
Pada akhir pelajaran murid dapat :
i)

Membaca dua daripada tiga perenggan ringkas dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul berdasarkan teks

ii)

Mari Jaga Kebersihan yang diberikan


Bercerita dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua daripada empat ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan

iii)

intonasi yang betul


Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul sekurang-kurangnya dua daripada empat
soalan.

Pengisian Kurikulum:
i)

Ilmu
Nilai murni

: Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan


: Kebersihan, gotong-royong, rajin

Pengetahuan sedia ada:


i)

Murid-murid tahu membaca isi penting yang terdapat dalam petikan pada sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini.

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

RPH 3

EMK:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Kemahiran Berfikir : Mengenal pasti , menjana idea


Belajar Cara Belajar : Mendengar dengan berkesan, bacaan intensif
Kecerdasan Pelbagai
: Verbal-linguistik, Interpersonal, konstruktivisme
Konstruktivisme
: Menghubungkaitkan
Elemen Keusahawanan : Bertanggungjawab terhadap keputusan

Bahan Sumber Pengajaran & Pembelajaran:


i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Klip video Mari Jaga Kebersihan


Petikan bacaan Cuci tangan dahulu
Lembaran kerja aktivti menulis
Latihan Pengayaan dan Pemulihan
Gambar rajah langkah-langkah mencuci tangan
Lembaran kerja

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Masa
Set induksi

Paparan video

Guru meminta murid bersedia untuk mengikuti Strategi:

TAHUN

(5 minit)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)
Mari Jaga Kebersihan

pengajaran guru.
-

1. Apakah yang dapat


dilihat dalam video
tersebut?
2. Apakah yang terjadi

sekiranya kita tidak

Berpusatkan murid

Guru memaparkan video klip Mari Jaga


Kebersihan berbantukan LCD Projektor .

RPH 3

Teknik:

Guru bersoal jawab dengan murid tentang -

TMK

video yang telah dilihat

Soal jawab

Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk


pelajaran.

menjaga kebersihan?

KB:
-

Mendengar dengan
berkesan

KP:
-

Langkah 1

Petikan teks Cuci tangan

(10 minit)

dahulu

Petikan

teks

Cuci

Guru meminta murid membaca senyap petikan Ilmu:

teks Cuci tangan dahulu.


Murid diminta untuk membaca petikan yang -

Pendidikan Moral
Pendidikan
Kesihatan

diberikan secara mentalis terlebih dahulu.


Kemudian, murid diminta membaca beramai-

tangan dahulu.
Mengapa

pelu

Verbal-linguistik

NM:
ramai secara mekanis petikan tersebut
- Kebersihan
Guru memilih murid secara rawak untuk - Rajin
membaca
secara bergilir-gilir mengikut KB:
- Mengenal pasti
perenggan .
- Menjana idea
Murid diminta untuk menjawab soalan guru

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)
mencuci

tangan

dahulu

ibu? Sedangkan tangan


saya tidak kotor.
Bagaimana

kamu

RPH 3

berpandukan petikan teks yang dibaca


BCB:
Murid menyatakan maklumat yang terdapat - Bacaan intensif

dalam petikan dengan tepat


Guru
membimbing
murid
jawapan.

merumuskan KP:
- Verbal-linguistik

yakin yang tangan kamu

Konstruktivisme:
- Menghubungkaitkan

tidak kotor? Kata ibu.


Sudah tentu tangan

EK:

saya tidak kotor ibu. Saya


dapat

tidak

memegang

terhadap keputusan

benda yang kotor .

BSPP:
-

Langkah 2

Bercerita berdasarkan

(12 minit)

gambar bersiri

Bertanggungjawab

Guru memilih beberapa orang murid untuk Ilmu:


tampil ke hadapan kelas bagi menceritakan tentang langkah-langkah mencuci tangan

Persembahan slaid
Petikan teks

Pendidikan Moral
Pendidikan

Kesihatan
berdasarkan gambar rajah yang ditampal
Murid
hendaklah
bercerita
dengan NM:
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi - Rajin
- Kebersihan
yang betul
Murid lain diminta memberi sepenuh perhatian KB:
- Menyusun maklumat
kepada penceritaan murid.
Guru memberi maklum balas tentang cerita yang

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

RPH 3

disampaikan dan bersoal jawab tentang apa KP:


yang telah difahami oleh murid lain tentang - Verbal-linguistik
cerita tersebut

Konstruktivisme:
- Menghubungkaitkan
EK:
- Bertanggungjawab
terhadap keputusan
BSPP:
- Petikan teks

Langkah 3

Soalan berdasarkan

(10 minit )

petikan

Guru akan mengedarkan lembaran kerja kepada Ilmu:


murid yang mengandungi petikan dan soalan - Pendidikan Moral
- Pendidikan
berpandu.
Kesihatan
Murid dikehendaki membaca dan memahami

teks bagi membolehkannya menjawab soalan NM:


- Tolong menolong
berdasarkan petikan teks
Guru akan memberi bimbingan secara langsung - Kebersihan

Anita sakit
Petikan penulisan:
Setibanya di hospital,
Anita

memberitahu

sakitnya kepada doktor.


Doktor memberitahu
bahawa

mujur

dibawa

ke

Anita
hospital

kepada murid yang lemah


KB:
Jawapan akan disemak bersama-sama selepas
- Menjana idea
soalan selesai dijawab oleh murid
BCB:
- Mendengar dengan
berkesan

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)
dengan

segera

RPH 3

kerana
KP:
- Verbal-linguistik

Anita disahkan menghidap


keracunan makanan.

Konstruktivisme:
- Menghubungkaitkan
EK:
- Bertanggungjawab
terhadap keputusan

Langkah 4

Pentaksiran

(8 minit)

melengkapkan tempat kosong dengan jawapan BSPP:


- Lembaran kerja
yang sesuai.

Lembaran kerja

Pengayaan &

Pengayaan

Pemulihan

Cara-cara yang betul

(10 minit)

untuk menjaga kebersihan


Pemulihan
Mengisi jawapan
berdasarkan gambar

BSPP:
- Lembaran kerja
KB:
Murid diberi lembaran kerja dan diminta untuk - Menyusun maklumat

Pengayaan
-

Guru meminta murid menyenaraikan


yang betul untuk menjaga kebersihan.

KB:
cara-cara - Menyusun maklumat
- Mencirikan

Pemulihan
-

Guru membimbing murid untuk mengisi tempat


kosong berdasarkan gambar yang diberikan

BSPP:
Lembaran kerja

TAHUN

Penutup
(5 minit)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

Penutup Kognitif

Penutup Sosial

Guru

meminta

RPH 3

murid

secara

sukarela Ilmu:
menyatakan isi pelajaran dan nilai murni yang - Pendidikan Moral
- Pendidikan
telah dipelajari.
Kesihatan
Guru membimbing murid merumuskan isi
NM:
pelajaran.
- Kebersihan
- Rajin
KP:
- Verbal-linguistik

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH


(Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing :

Disemak oleh Guru Besar :

Catatan :

Catatan :

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

RPH 3

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh

PENULISAN CATATAN REFLEKSI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA


ISU/PERKARA YANG
DIBERI FOKUS
KEKUATAN/
KELEBIHAN

KELEMAHAN/

BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN

CADANGAN TINDAKAN SUSULAN


(PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN)

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

RPH 3

KEKURANGAN

Disemak oleh Guru Pembimbing :

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing :

Catatan :

Catatan :

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA (KSSR)

RPH 3