Anda di halaman 1dari 47

OLEH :SITI MARIAM BINTI SAMAT

JKKP PERAK

KANDUNGAN TAKLIMAT

Pengenalan AUDIT K & K


Akta-akta yang di kuatkuasakan

Penerangan ringkas kehendak AKKP


Elemen-elemen yang di audit
Kesimpulan

Pemantauan dokumen sistem k & k


Pemantauan keberkesanannya penubuhan JKK
Pemerhatian perlaksanaan persekitaran
tempat kerja
Penambahbaikan dalam sistem k & k yang di
wujudkan
Perbincangan dan penutup

AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN DAN


PEKERJAAN 1994 & 7 PERATURAN & 2 PERINTAH
AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 & 15 PERATURAN

AKTA PETROLIUM (LANGKAH-LANGKAH


KESELAMATAN) 1984 & PERATURAN

FALSAFAH DAN PRINSIP AKTA


Tanggungjawab untuk memastikan keselamatan
dan kesihatan di tempat kerja dengan melihat
siapa yang mencipta risiko dan siapa yang
bekerja dengan risiko
peraturan kendiri (self-regulation)
perundingan (consultation)
kerjasama dan penglibatan pekerja

LSAFAH DAN PRINSIP AKTA

Pencipta Risiko
(MAJIKAN)

Bekerja Dengan Risiko (PEKERJA)

Tujuan Akta AKKP


1.

Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang


bekerja;

2.

Melindungi keselamatan atau kesihatan orang lain, bukan pekerja


yang berada di tempat kerja;

3.

Ujudkan persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan


kehendak fizikal dan mental pekerja;

4.

Mewujudkan satu kaedah ke arah sistem perundangan


berdasarkan peraturan dan tataamalan industri.

SKOP Akta (Seksyen 3)


ORANG YANG BEKERJA :

dalam semua sektor di Malaysia mengikut Jadual


Pertama
Kecuali : pekerjaan di atas kapal (di bawah Ordinan
Perkapalan Saudagar 1952)
Angkatan tentera

Jadual Pertama (Subseksyen 1(2))

Pengilangan
Perlombongan dan penguarian
Pembinaan
Pertanian, perhutanan dan perikanan
Kemudahan: Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan
Kebersihan
Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi
Perdagangan borong dan runcit
Hotel dan restoran
Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan
Perniagaan
Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun

Peraturan Peraturan di bawah AKKP 1994


1.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penyata Am Dasar Keselamatan dan


Kesihatan bagi Majikan)(Pengecualian) , 1995

2.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Kepada Instalasi Bahaya


Besar), 1996

3.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan


Kesihatan), 1996

4.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan


Pelabelan Bahan Kimia Merbahaya), 1996

5.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan), 1997

6.

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan
Kimia yang Berbahaya Kepada Kesihatan), 2000

7.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


(Pemberitahuan
Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan ) 2004

Senario KKP di Malaysia

123 kemalangan /hari (44918/thn)

Akibat

Bekerja

10.8 Juta Pekerja

Tiada Kawalan
USA/USC

2 kematian /hari (746/thn)


Untuk siapa?
RM1.2 bilion
pampasan dibayar
oleh Perkeso (2008)

Keluarga tersayang

Unsafe Act & Unsafe Condition

Kemalangan disebabkan oleh tindakan dan keadaan yang tak selamat

Kesan kepada
pekerja malang

1. Trauma
2. Kualiti Hidup
3. Meneruskan
pekerjaan

Bila kemalangan
terjadi Maut,
HUK dan THUK

Kesedihan ahli Keluarga

Bahaya Di Tempat Kerja


Bahaya Kimia

Gas/wap

Bahaya Fizikal
mekanikal
elektrikal
ergonomik
bising
getaran
ketinggian
haba
tekanan

habuk/mist/fume

Bahaya
Psikososial
keganasan seksual
tekanan kawan sekerja
jiran/keluarga
penyalahgunaan dadah

Bahaya Biologikal
bakteria/virus/spora
habuk tumbuhan

Bahaya Ergonomik

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN

Kebajikan

AKKP94

Keselamatan

Seksyen 15
(1)

Kesihatan

PEKERJA

MAJIKAN

Setakat yang Praktik


Memastikan
keselamatan,
kesihatan &
kebajikan semasa
bekerja semua

pekerjanya;

Setakat Yang Praktik


Menghapuskan Bahaya / Risiko

Teruknya bahaya/risiko
Wujud cara dan
kesesuaian
Pengetahuan dan
cara menghapus

Kos terlibat

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN
Seksyen 15 (2)

adakan dan
senggara
loji dan sistem kerja
S 15 (2) (a)

adakan
maklumat,
arahan, latihan
dan penyeliaan
S 15 (2) (c)

perkiraan untuk
penggunaan
Bahan dan
Loji secara
selamat
S 15 (2) (b)

adakan dan
senggara
tempat kerja,
masuk/keluar
darinya
S 15 (2) (d)

adakan dan
senggara
persekitaran
kerja dan
kemudahan
Kebajikan
S 15 (2) (e)

SISTEM KERJA SELAMAT

Premis dan loji yang selamat;


Penyenggaraan Pencegahan yang efektif;
Pencahayaan dan pengudaraan yang
mencukupi;
Pemilihan, arahan dan latihan pekerja;
Penyeliaan yang kompeten dan
penguatkuasaan peraturan;
Perlindungan tambahan untuk pekerja yang
kurang upaya.
20

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)


Seksyen 16

Wujudkan DASAR KKP bertulis

Perlu ditandatangi oleh pengurusan atasan


organisasi.

Dasar perlu disemak semula mengikut


kesesuaian semasa.

Mempunyai objektif yang boleh dilaksanakan

Diberitahu kepada semua warga kerja dan


dipamerkan pada tempat yang sesuai.

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)


STATEMENT OF INTENT (Seksyen 16)
Keselamatan dan kesihatan mesti diberi
keutamaan dalam aktiviti harian;
Keselamatan dan kesihatan diintegrasikan di
dalam semua aktiviti tempat kerja;
Keselamatan dan kesihatan pekerja dan orang
luar adalah paling penting;
Syarikat akan melakukan apa saja dengan
kuasanya untuk mencegah / menggelakkan
apa-apa jenis kemalangan berlaku;

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)


Seksyen 17

Majikan perlu memastikan pekerjanya dan


orang lain (bukan pekerja) dari bahaya
pengusahaannya.

Memastikan pelawat yang terdedah kepada


perusahaanya supaya terselamat ( pelajar)

Menyediakan sistem maklumat yang untuk


memaklumkan kepada pekerjanya dan orang
lain.

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)


Seksyen 28 Pengawasan Perubatan (OHD)
Menteri boleh membuat Peraturan jika terdapat:

Kes-kes Penyakit;
Proses atau bahan yang digunakan;
Orang di bawah umur 16 tahun;
Pekerjaan melibatkan risiko khas kepada
kesihatan.
Peraturan terperinci bagi pemeriksaan perubatan tidak termasuk
rawatan perubatan.

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)

Seksyen 29 Keperluan Mengaji Pegawai KK


(SHO) (ikut jenis industri)
Rujukan: Peraturan SHO, 1997 Tanggungjawab SHO
1. Menasihati majikan dalam perkara berkaitan dengan KKP
2. Menjadi setiausaha dalam Jawatankuasa KK di tempat kerja
3. Menjalankan dan membantu dalam apa-apa siasatan berkaitan
dengan kemalangan yang terjadi di tempat kerja.
4. Mengiringi semasa audit dan pemeriksaan berkaitan dengan KKP
5. Menyediakan laporan pada setiap bulan dan laporkan kepada
majikan pada 10 hb. setiap bulan dan mendapatkan pengesahan
penerimaan dari pengurusan atasan / majikan
6. Menjalankan pemeriksaan di tempat kerja
7. Membuat analisa kemalangan dan amalan tak sihat untuk
dilaksanakan di tempat kerja.

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)

Pegawai KK (SHO) Seksyen 29 (ikut jenis


industri)
Rujukan: Perintah SHO
1.
2.
3.
4.
5.

Pembinaan bangunan & kejuruteraan : Harga kontrak > RM 20 juta


Pembinaan kapal : Pekerja > 100 orang pada waktu puncak kerja
Aktiviti memproses gas /industri petrokimia : Pekerja > 100 orang
Pembuatan dandang dan vesel tekanan : Pekerja > 100 orang
Industri pembuatan logam yang terdapat kerja mengetin,mengecap,
menebuk, memotong atau melentur : Pekerja > 100 orang
6. Industri kayu : Pekerja > 100 orang
7. Pembuatan simen : Pekerja > 100 orang
8. Lain-lain aktiviti pembuatan : Pekerja > 500 orang

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)

Seksyen 30 Objektif JKK / SHC

Memperkenalkan perundingan dan


kerjasama di antara Majikan dan Pekerja;

Mewujudkan komunikasi dua hala;

Menambah minat dan motivasi di kalangan


semua;

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)

Seksyen 30 - Wujudkan Jawatankuasa KK di


tempat kerja (SHC)
Tempat kerja mempunyai pekerja > 40 orang
Atas arahan Ketua Pengarah JKKP Malaysia

Keperluan JKK / SHC


Pengerusi dan setiausaha
Pekerja < 100 2 wakil majikan / pekerja
Pekerja > 100 4 wakil majikan / pekerja
Korum bilangan ahli

Kekerapan mesyuarat minima 4 kali / setahun

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)

Seksyen 31 Fungsi JKK / SHC


1. Mengkaji semula langkah keselamatan dan kesihatan yang telah
diambil;
2. Menyiasat perihal keselamatan dan kesihatan yang dianggap tidak
selamat & dibawa kepada perhatian majikan;
3. Lain-lain fungsi yang boleh ditetapkan;
Rujuk Peraturan SHC 1997
Fungsi JKK (SHC)
1. Buat prosedur keselamatan dan sistem kerja selamat
2. Kaji semula program KKP
3. Kajian trend kemalangan
4. Kaji semula polisi syarikat
5. Pemeriksaan tempat kerja
6. Siasatan kepada kejadian kemalangan dan aduan
7. Latihan dan bahan rujukan kepada ahli
8. Simpan rekod minima 7 tahun

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)

Seksyen 32 Pemberitahuan Kemalangan

(1) Majikan hendaklah memberitahu kepada JKKP


terdekat mengenai apa-apa kemalangan, kejadian
berbahaya, keracunan atau penyakit pekerja yang
telah terjadi di tempat kerja.
(2) Setiap pengamal perubatan yang berdaftar/
pegawai perubatan yang merawat pesakit yang
dipercayai menghidap penyakit di dalam Jadual 3
atau keracunan pekerjaan hendaklah melaporkan
kepada KP JKKP

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)


Kemalangan
Kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan
dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut
atau kecederaan tidak maut

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)


Kematian / kejadian berbahaya / Kecederaan
Serius

Lapor segera dengan JKKP terdekat


Hantar laporan dalam masa 7 hari dengan Borang JKKP 6
Rekod dalam JKKP 8

Kecederaan halang kerja > 4 hari bekerja

Hantar laporan dalam masa 7 hari dengan Borang JKKP 6


ke JKKP terdekat
Rekod dalam JKKP 8

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)


Kecederaan halang kerja < 4 hari bekerja

Rekod dalam JKKP 8

Keracunan dan Penyakit pekerjaan

Hantar laporan dalam masa 7 hari dengan Borang


JKKP 7 ke JKKP terdekat dengan laporan doktor
Rekod dalam JKKP 8

TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (SAMBUNGAN)

Pemberitahuan kemalangan Seksyen 32


Kemalangan - borang JKKP 6
Penyakit

- borang JKKP 7

Laporan Tahunan - borang JKKP 8


Rujuk kepada Peraturan NADOPOD 2004

Tanggungjawab Pekerja
Seksyen 24 AKKP 94

Memberi perhatian munasabah bagi


keselamatan
dan kesihatan dirinya dan orang lain;

Memberi kerjasama kepada majikan atau orang


lain;

Memakai dan menggunakan peralatan atau


pakaian pelindung diri yang dibekalkan;

Mematuhi arahan atau langkah-langkah

KEPERLUAN PPE - Akta / Peraturan


Seksyen 15 , AKKP
Majikan hendaklah memastikan keselamatan dan kesihatan melalui
penyediaan perkiraan terhadap aktiviti menggunakan bahan

Seksyen 24 , AKKP
Pekerja hendaklah memakai / menggunakan PPE setiap masa
semasa bekerja untuk mencegah dari risiko yang wujud

Seksyen 25 , AKKP
Seseorang tidak boleh mengganggu / menyalahgunakan apa-apa
yang disediakan untuk kepentingan keselamatan dan kesihatan

KEPERLUAN PPE - Akta / Peraturan (sambungan)


Peraturan 16 (1), USECHH

PPE digunakan selepas tiada langkah-langkah kawalan lain


dapat dilaksanakan
Sebagai langkah sementara
Langkah-langkah kawalan dibuat masih tidak dapat
mengatasinya.

Peraturan 16 (2), USECHH

Sekira PPE sebagai langkah kawalan digunakan majikan perlu


melaksanakan tatacara pengeluaran, penyenggaraan, pemeriksaan
dan latihan terhadap PPE

Peraturan 16 (3), USECHH


PPE yang digunakan hendaklah yang diluluskan serta (a) sesuai
dengan kerja; (b) padan; ( c ) tidak mudarat ; dan (d) cukup dan
mudah diperolehi

Kes 1: Kemalangan & Mahkamah


Mangsa bersama tiga orang rakannya telah menjalankan kerja-kerja
membina kerangka besi tempat meletak 'conveyor'. Setelah siap mangsa telah
mengangkat
kerangka
tersebut
untuk
didirikan menggunakan
Mangsa bersama
tiga besi
orang
rakannya
menjalankan
kerja membuat'forklift'
kerangka
dan
kerangka
besi yang didirikan
'fork' tanpa'forklift'
diikat bagi
besi membiarkan
untuk meletak
'conveyor'.
Mangsa pada
menggunakan
untuk
memudahkah
kerja-kerja
penyambungan
sesiku
pada
kerangka
besi
tersebut.
ditegakkan kerangka besi tersebut dan disokong pada 'fork' tanpa diikat bagi
Setelah
itu, mangsa
turun dari
'forklift' dansesiku.
pergi ke Setelah
bahagian
depan
kerangka
memudahkah
kerja-kerja
penyambungan
itu,
mangsa
turun
besi
yang didirikan
tadi.ke
Tiba-tiba
kerangka
besi tersebut
dari 'forklift'
dan pergi
bahagian
depan kerangka
besi telah
yang tumbang
didirikan dari
tadi.
'fork'
lalu menghempap
Tiba-tiba
kerangka besimangsa.
tersebut telah tumbang dari 'fork' lalu menghempap

mangsa. Kejadian terjadi di premis Majikan A yang melantik kontraktor


Majikan B bagi mangsa untuk kerja tersebut.

Pertuduhan 1 : Seksyen 17(1) OSHA

Hukuman RM11K

Kesalahan Majikan A (Majikan Utama) ke atas orang lain / kontraktor yang


dilantik di premisnya tanpa mengambil cara yang selamat bagi kerja
tersebut
Pertuduhan 2 : Seksyen 15 (1) OSHA

Hukuman RM11K

Kesalahan Majikan B (Majikan Langsung) tidak memastikan cara kerja yang


selamat dijalankan oleh pekerja boleh mendatangkan risiko.

Kes 2: Kemalangan & Mahkamah


Mangsa dan rakannya ingin membaik alat penimbang dan beliau
mengangkatnya dengan menggunakan 'bale clamp'. Setelah mengangkat
alat penimpang tersebut dan mangsa duduk di bawahnya untuk
menjalankan kerja baikpulih alat tersebut dan tiba-tiba alat penimbang
jatuh menimpa mangsa dan meninggal dunia dua hari selepas hari
kejadian.
Pertuduhan 1 : Seksyen 15(1) OSHA

Hukuman RM30K

Kegagalan Majikan memastikan cara kerja yang selamat bagi kerja-kerja


penyenggaraan terhadap alat penimbang tersebut.
Pertuduhan 2 : Per. 5 (b)(aa) NADOPOD

Hukuman - RM5K

Kesalahan Majikan tidak melaporkan kejadian kemalangan yang menyebabkan


maut dengan kadar segera kepada JKKP

Kes Kemalangan & Mahkamah


Mangsa jatuh dan mati di tempat kejadaian dari platform yang disediakan
tanpa perkiraan yang munasabah untuk menjalankan kerja-kerja melepa
semen yang mengandungi 3 orang pekerja dan peralatanya dibuat telah
menyebabkan 3 orang pekerja jatuh dari aras yang melebihi 10m. Mangsa
jatuh bersama-sama platform dan peralatan yang digunakan semasa untuk
menjalankan kerja-kerja melepa semen.
Pertuduhan 1 :

Seksyen 17(1) OSHA

Kesalahan Majikan A (Kontraktor Utama) tidak memastikan platform yang digunakan telah
dibuat perkiraan yang perlu disahkan oleh Jurutera Bertauliah.

Pertuduhan 2 : Seksyen 17(1) OSHA


Kesalahan Majikan B (kontraktor yang dilantik oleh KU) tidak memastikan platform yang
digunakan telah dibuat perkiraan yang perlu disahkan oleh Jurutera Bertauliah
Pertuduhan 2 : Seksyen 15(1) OSHA
Kesalahan Majikan B (Sub-Sub Kon) cara kerja yang dijalankan adalah selamat dan tiada risiko
kepada pekerja semasa bekerja.

Penghapusan
Penggantian
Ubahsuai proses
Pengurungan
Ekzos setempat
Pengasingan kerja

Kekemasan
Pengudaraan umum
Pemantauan
berterusan
Sistem automatik /
kawalan jauh

Latihan dan Pendidikan


Penggiliran kerja
Alat Pelindung diri
Pemantauan personel
41

Bahaya/hazard

Risiko/risk
Guna alat
Pelindung diri

Hilangkan bahaya/risiko
Gantikan bahaya/risiko
Kawalan
kejuruteraan

Kawalan
pentadbiran

P
O
P

A
E

Langkah Kawalan

OSH-MS: 1722

OLICY (Dasar)
Policy

Organizing

RGANIZING
(Organisasi)

LANNING &
IMPLEMENTATION

Action for
improvement

Planning &
implementation

Evaluation

EVALUATION
(Penilaian)

CTION FOR IMPROVEMENT (Tindakan Pembaikan)

A.
B.
C.

D.

Latar belakang tempat kerja


Aktiviti yang dijalankan
Elemen-elemen keselamatan & kesihatan
i.

Dasar Keselamatan dan Kesihatan.

ii.

Pegawai Keselamatan & Kesihatan .

iii.

Manual Keselamata Safety Manual, Prosedur Kerja Selamat (SOP) & Work Permit.

iv.

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan.

v.

Program pelaporan kemalangan dan penyakit pekerjaan.

vi.

Program kursus dan latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

vii.

Program pengurusan kontraktor.

viii.

Program pengurusan bahan kimia.

ix.

Program HIRARC dan rekod bagi setiap aktiviti yang dijalankan.

x.

Program pengurusan PPE (Alat Pelindung Diri).

xi.

Program pemeriksaan tempat kerja.

xii.

Program pemeriksaan perubatan pekerja.

xiii.

Progran pengurusan kebajikan seperti peti pertolongan cemas, tempat makan, tandas, sukan
dan lain-lain.

xiv.

Program keselamatan elektrik.

xv.

Program ERP (Emegency Respone Plan)

Statistik kemalangan.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Perak


Tingkat 3, Bangunan Seri Kinta
Jalan Sultan Idris Shah
30000 Ipoh, Perak D.R.
Tel: 05-254 9711
Fax: 05-255 5219