Anda di halaman 1dari 6

KOKURIKULUM SJK(T) LADANG SOUTHERN MALAY

ANALISIS SWOT
TAHUN 2013

KEKUATAN (S)
S1.

KELEMAHAN (W)

Mempunyai tempat dan peralatan yang

W1.

sesuai untuk menjalankan aktiviti

kurang penting

persatuan.
S2.

W2.

Aktivti kokurikulum pada

menjejaskan kehadiran
S3.

Murid beranggapan bahawa kokurikulum

waktu pagi

tidak

murid

Murid tidak menyimpan hasil kerja

koleksi
W3.

Mempunyai guru-guru yang berpotensi

Bilangan murid yang sedikit menyukarkan


menjalankan aktiviti kumpulan.

PELUANG (O)

O1.

Ibubapa beri kerjasama untuk

para murid menyertai

CABARAN (T)

membenarkan

aktiviti yang dijalankan pada

waktu petang.
02.

Kesanggupan guru besar untuk

peralatan yang
dikehendaki

sebagai

menyediakan

T1.

Murid malu untuk menonjolkan bakat

masing -

masing.
T2.

Murid tidak mahu menyumbangkan idea

T3.

Murid tidak yakin pada kebolehan diri

sendiri

SENARAI ISU-ISU STRATEGIK :


Daripada analisis persekitaran SWOT (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah
dikenalpasti ialah :

1.Sikap murid yang beranggapan aktiviti kokurikulum kurang penting.

2. Sikap malu murid menyebabkan bakat mereka tidak dapat ditonjolkan.

3. Sikap murid yang tidak yakin pada kebolehan diri sendiri untuk berjaya.

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

ISU STRATEGIK
1. Sikap murid yang

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN

TOV
2012

STRATEGI
2013

2014

2015

2016

Mengubah persepsi

Memupuk minat di

Peratus

beranggapan aktiviti

murid terhadap

kalangan murid untuk

penyertaan

Anjuran

kokurikulum kurang

aktiviti kokurikulum

mengambil bahagian

murid dalam

Persatuan,

dalam aktiviti

aktiviti

kokurikulum.

kokurikulum.

penting.

1. Pertandingan

40%

60%

75%

85%

100%

Kelab dan
Badan
Beruniform.

Menggalakkan murid

Menggalakkan murid

Peratus

menyebabkan bakat

menonjolkan minat

melibatkan diri

kehadiran

mereka tidak dapat

masing-masing

secara aktif dalam

murid dalam

aktiviti yang

latihan

dijalankan.

sukan

Membina keyakinan

Membolehkan murid

Peratus

diri di kalangan murid

yakin pada

murid yang

kebolehan diri sendiri

berjaya

2. Sikap malu murid

ditonjolkan.

2. Sikap murid yang tidak


yakin pada kebolehan
diri sendiri untuk berjaya.

untuk mengatasi

Melepasi

halangan.

Halangan
Komando

1. Latihan Sukan

70%

80%

85%

90%

100%

1.Halangan
Komando
(Perkhemahan
40%

50%

75%

85%

100%

TKRS)

PELAN TAKTIKAL

ISU STRATEGIK 1 : Sikap murid yang beranggapan aktiviti kokurikulum kurang penting.

STRATEGIK

BIL

PROGRAM

: Mengubah persepsi murid terhadap aktiviti kokurikulum

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS
/ SUMBER

Pertandingan
Anjuran
1

Persatuan,
Kelab dan
Badan
Beruniform.

Semua Guru

Sebulan 4

Penasihat

kali

OUTPUT

KPI

Melahirkan

Peratus

murid

Penyertaan

berbakat

Murid Dalam
Aktivit
Kokurikulum

PELAN
KONTIGENSI

Taklimat

ISU STRATEGIK 2 : Sikap malu murid menyebabkan bakat mereka tidak dapat ditonjolkan .

STRATEGIK

: Menggalakkan murid menonjolkan minat masing-masing

BIL

TANGGUNGJAWAB

PROGRAM

TEMPOH

KOS
/ SUMBER

OUTPUT

KPI

PELAN
KONTIGENSI

Peratus
Latihan Sukan
1

Jawatankuasa
Olahraga dan Sukan

4 hari
-

Melahirkan murid

Kehadiran

yang bersifat

Murid

bertanggungjawab

Dalam
Latihan
Sukan

Perbarisan

ISU STRATEGIK 3 : Sikap murid yang tidak yakin pada kebolehan diri sendiri untuk berjaya.

STRATEGIK

BIL

: Menggalakkan murid menonjolkan minat masing-masing

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB

Halangan

KOS

PELAN

OUTPUT

KPI

Pergerakan

Melahirkan

Peratus

Komando

Pengakap Kanak-

murid yang

Kehadiran

Latihan

Perkhemahan

Kanak

tabah

Murid

Ringkas

menghadapi

Dalam

cabaran

Latihan

TKRS

TEMPOH

1 hari

/ SUMBER

Sukan

KONTIGENSI