Anda di halaman 1dari 23

Kurikulum Kebangsaan

Akta Pendidikan 1996


Peraturan-Peraturan Pendidikan
(Kurikulum Kebangsaan) 1997

SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK


KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG
MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN,
NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN
UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID
DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI,
MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN
MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN
UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN

Latar belakang
Kurikulum
Standard
Sekolah Rendah
(KSSR)

Kurikulum
Baru
Sekolah
Rendah
(KBSR)

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Rendah
(KBSR)

KBSR
(Semakan)

2003

1993
1983

2011

Mengapa Standard?
Ekuiti dan Kualiti
Semua murid perlu diberi pendidikan
yang sama dan berkualiti

Akauntabiliti
Pentadbir dan guru memastikan murid
melepasi piawaian standard yang
ditetapkan

Skema dan piawai pengukuran


Pengetahuan dan kemahiran perlu diukur
dengan jelas

Reka Bentuk KSSR

Elemen Merentas Kurikulum

KURIKULUM

Suatu
pengalaman
pembelajaran
yang terancang
ke arah
mencapai
penghasilan
pembelajaran
yang dihasratkan

KANDUNGAN

APAKAH OBJEKTIF
PEMBELAJARAN YANG HENDAK
DICAPAI?
APAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN YANG BOLEH
MENCAPAI OBJEKTIF?
BAGAIMANAKAH PENGALAMAN
PEMBELAJARAN BOLEH
DIRANCANG SECARA BERKESAN?
BAGAIMANAKAH CARA
MENENTUKAN HASRAT
PEMBELAJARAN SUDAH
TERCAPAI?

PEDAGOGI

PENTAKSIRAN

(PPK, 2001)

KANDUNGAN

KURIKULUM

PEDAGOGI

Isi kandungan mata pelajaran


Matlamat dan objektif
pembelajaran/hasil pembelajaran
yang dihasratkan melalui mata
pelajaran tersebut.

Pengalaman pembelajaran yang


seharusnya dilalui menerusi teknik
dan kaedah yang berkualiti ke arah
mencapai objektif pembelajaran
Susun atur pengalaman
pembelajaran yang terancang bagi
mencapai objektif pembelajaran

Kaedah yang digunakan dalam proses


pembelajaran untuk menentukan
PENTAKSIRAN
objektif pembelajaran telah dicapai

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN
Mendapatkan gambaran
tentang perkembangan
murid
Menilai keberkesanan PdP
Membantu memperbaiki PdP
Membantu perancangan
tindakan susulan

Memahami tujuan mereka


belajar dan mengetahui
kemajuan pembelajaran
mereka
Meningkatkan motivasi
dan keyakinan diri
Mendapat maklumbalas
tentang tindak susul yang
perlu dilakukan

PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH

FORMATIF

SUMATIF

Secara berterusan dalam


proses PdP
Maklum balas tentang sejauh
mana sesuatu hasil
pembelajaran telah dikuasai
Maklumat tentang kelemahan
dan kekuatan serta potensi
seseorang murid
Contoh: latihan, kerja rumah,
kuiz, lembaran kerja, tugasan
projek murid dan pemerhatian

Pentaksiran pada akhir unit


pembelajaran, penggal,
bulan atau tahun
Memberikan nilai yang
membezakan pencapaian
seorang murid dengan
murid lain
Digunakan untuk membuat
pemilihan
Contoh: Ujian topikal, ujian
bulanan, peperiksaan
penggal persekolahan

PERBEZAAN
Semasa PdP
Pelaporan dalam
bentuk deskriptif
Dilaksanakan secara
berterusan
Maklumat membantu
meningkatkan kualiti
PdP
Tindakan susulan

Berlaku pada akhir suatu


tempoh pembelajaran

Pelaporan dalam
bentuk skor/gred
Berkala
Maklumat
menunjukkan tahap
pencapaian murid

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


PENTAKSIRAN PUSAT
PENTAKSIRAN SEKOLAH

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN


DAN KOKURIKULUM
PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

APA

Satu dokumen yang


mengintegrasikan
kurikulum dan
pentaksiran.

S
P

DSKP

Standard Kandungan
(SK), Standard
Pembelajaran (SP) dan
Standard Prestasi (SPi).

MENGAPA
Membantu untuk
memudahkan guru
melaksanakan pentaksiran
dalam proses PdP.

BAGAIMANA

Guru melaksanakan PdP dan


menjalankan pentaksiran dengan
merujuk satu dokumen sahaja.

Guru mentaksir perkembangan


dan pencapaian murid melalui
Standard Prestasi.

DSKP mengandungi:
Standard
Kandungan
Penyataan spesifik
tentang perkara yang
murid patut ketahui
dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan
merangkumi aspek
pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

Standard
Pembelajaran
Satu penetapan
kriteria atau
indikator kualiti
pembelajaran dan
pencapaian yang
boleh diukur bagi
setiap standard
kandungan.

Standard
Prestasi
Satu set kriteria
yang menunjukkan
tahap-tahap
penguasaan murid
sebagai petunjuk
bahawa sesuatu
perkara itu telah
dikuasai

KRITERIA PENCAPAIAN YANG


BERASASKAN SETIAP KELOMPOK
STANDARD KANDUNGAN DAN
STANDARD PEMBELAJARAN
YANG DITETAPKAN

Tafsiran Tahap Penguasaan


TAHAP Secara Umum
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau
memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi


atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu


kemahiran pada suatu situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu


mengikut prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan


mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap
positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada


untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap
positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

PELAPORAN TAHAP PENGUASAAN MURID


TIDAK SECARA DALAM TALIAN
MENGGUNAKAN APLIKASI MS EXCEL
GURU PERLU MEMBUAT PENTAKSIRAN APABILA
LENGKAP MENGAJAR SATU KELOMPOK STANDARD
KANDUNGAN DAN PEMBELAJARAN
REKOD DISIMPAN DI SEKOLAH UNTUK:
- TINDAK SUSUL
- PELAPORAN KEPADA PIHAK BERKEPENTINGAN

NOTA
TIADA UJIAN SETARA DI
PERINGKAT DAERAH, NEGERI
ATAU SEKOLAH CONTOHNYA
UJIAN BULANAN SETARA
UJIAN PERTENGAHAN DAN
AKHIR TAHUN DILAKSANAKAN
DI SEKOLAH SEBAGAI
PENTAKSIRAN SUMATIF

Garis Masa Pelaksanaan Penggunaan DSKP


Kohort

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

KSSR DSK+DSP
KSSR DSK+DSP

KBSR SP+
HSP
KSSR DSK+DSP

KSSR DSK+DSP

KSSR DSK+DSP

KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KSSR DSK+DSP

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

KSSR
semakan
DSKP

KSSR DSK+3PM

KSSR DSK+3PM

2017

KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP

KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP

KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KBSR SP+
HSP
KSSR
DSKP
KSSR
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR DSK+3PM

2018

KSSR
DSKP

KSSR
DSKP

KSSR
DSKP

2019

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
DSKP

KSSR
DSKP

KSSR
DSKP

2020

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
DSKP

KSSR
DSKP

2021

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
DSKP

2022

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

KSSR
semakan
DSKP

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Organisasi & Peruntukan Masa


KSSR Tahap II
BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MATA PELAJARAN

MATA PELAJARAN TERAS


Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Matematik
Sains
Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
Pend. Seni Visual
Pend. Muzik
Reka Bentuk & Teknologi/Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
Sejarah
MATA PELAJARAN ELEKTIF
B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai
Perhimpunan

Jumlah

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)


SK
SJKC
SJKT

300
300
180
120
180
60
30
60
30

240
180
300
180
120
150
60
30
60
30

240
180
300
180
120
150
60
30
60
30

60

60

60

60

60

60

90
30
1500

30
1500

30
1500

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL


(PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY)
Mengadakan perjumpaan bersama panitia pada setiap minggu,
1 - 2 jam selepas waktu sekolah. Pengisian termasuk:

Melaksanakan kursus kepada panitia mengikut mata


pelajaran

Membuat perancangan PdP bersama panitia (lesson study)

Membincangkan strategi PdP berkesan

Melaksanakan coaching and mentoring