Anda di halaman 1dari 2

ProD

Page 1

LAMAN
UTAMA

PORTAL RASMI IAB

PENGENALAN

BORANG

GAMBAR

SEMINAR

SSR

PROGRAM PEMBANGUNAN ORGANISASI UNTUK KECEMERLANGAN SEKOLAH


(PrOD)
PEN GEN ALAN
Pr OD a da la h ha s il c ipta a n D atu k D r Am in Se nin , Pe ru ndi ng K an an IA B ya ng te rd ir i da r i YB hg D atu k Ma ry Ya p K ai n C hin g, Pn H jh
K huza im a h bi nti Sul ai ma n, Pn H jh Wa n K ar im ah bi nti Wa n Ya ac ob , En Te e Pa k Le on g da n Tn H j Ma ha mu d bi n Om a r be r sa ma de ng an
Pus a t Pe nta ks ir an K ep im pin an Pe ndi di ka n. D al am s itua s i s er ba m en ca ba r in i, in sti tus i pe nd id ik an di am a na hk an de ng an ga ga s an
be s ar

tr an sfo rm as i

ne ga r a

da n

pe lb ag ai

pe r uba ha n

da s ar

K em en ter ia n

Pe ndi di ka n

Ma la ys ia

(K PM).

Pr ogr a m

Me lo nja kk a n

K ec em e rl an ga n Se ko la h Me la lu i Pe mb an gun an Or ga ni sa s i (Pr OD ) a da la h m ode l pe m ba ngu na n k ep im pin an s ek ol ah In sti tut Am in udd in


B ak i (IA B) ya ng m em ba ng unk a n k ep im pin an s ek ol ah s es ua i de ng an pe k er ja an ha r ia n m er ek a . Pr OD ju ga m am pu m el onj ak ka n pr e sta si
or ga ni sa s i k es el ur uh an ya ji ka pe m im pin m en ga pli ka s ik an ya s ec ar a op tim um . Se la in da r i pe m im pin s ek ol ah , pe ga w ai da r i J ab ar an
Pe ndi di ka n N eg er i da n Pe jab at Pe ndi di ka n D ae ra h ju ga te la h da n a ka n be r ko ngs i Pr OD da la m pe r be ngk e la n ya ng di la ks a na ka n di IA B.

FA LSAF AH PELA KSAN AAN


Pr ogr a m Me lo nja kk a n K ec em e rl an ga n Se ko la h Me la lu i Pe mb an gun an Or ga ni sa s i (Pr OD ) di la ks a na ka n s ec ar a k onte k stu al ol eh
pe m im pin s ek ol ah ya ng be r pe ra na n s ec ar a a kti f un tuk m em aj uk an s ek ol ah m as in g-m as in g.

PEMB AN GU NAN OR GA NI SASI


Pe mb an gun an Or ga ni sa s i (PO) m en ca ba r pe nd ek a tan tr ad is ion al da la m m em bi na k ep im pin an s ek ol ah da n k ap as iti pe ng ur us an . PO
be r tuju an un tuk m em pe rti ng ka tka n k eb er ke s an an or ga ni sa s i m el al ui pe r uba ha n ya ng s is tem ati k da n te ra nc an g. Se hub un ga n de ng an
itu s ek ol ah ha r us la h di ba ng unk a n s ec ar a be r ter us an da n be r ma tla ma t k e a ra h m en gha s ilk a n s ek ol ah -s ek ol ah be r pr es tas i tin gg i.
Se la ra s de ng an ha s ra t da n a sp ir as i ne ga r a, IA B te la h m em il ih pe nd ek a tan PO s eb ag ai s al ah s atu pe nd ek a tan un tuk m em ba ng un
k ap as iti k ep im pin an pe nd id ik an di pe r ing ka t s ek ol ah m el al ui m ode l PO s ek ol ah . Mo de l PO ya ng di ba ng unk a n ol eh IA B m en gga r is ka n
de ng an je la s ba ga im a na pe m im pin bo le h m em ba ng unk a n or ga ni sa s i m as in g-m as in g de ng an te rl eb ih da hu lu m em ah am i k ons e p
im pe r ati f m or al s eb ag ai pe m im pin di s ek ol ah . Fo ku s ya ng di ca da ng ka n un tuk di be ri ka n pe r ha tia n da la m k onte k s s ek ol ah a da la h
s ep er ti be r ik ut: * k ep im pin an ; * k er ja s ep as uk an ; da n * k el es tar ia n k ec em e rl an ga n s ek ol ah . Pr ogr a m in i di ba ha gi ka n k ep ad a tig a fa sa ,
ia itu Fa s a 1 : K eb er ke s an an K en dir i da n K ep im pin an B er ke s an ; Fa s a 2 : Pe mb ina a n Pa su ka n da n Pe ngu ru sa n Pe ru ba ha n da n Fa s a 3 :
K el es tar ia n K ec em e rl an ga n Or ga ni sa s i. Ma tla ma t

a kh ir

a da la h m en jur us k ep ad a pe ni ng ka tan

pr e sta si

s ek ol ah

s ep er ti ya ng

di il us tra si ka n da la m Mo de l Pe la ks an aa n Pr OD be r ik ut:

file://localhost/E:/Temp/ProD/ProD.html

26/11/2014 3:42:49 AM

ProD

Page 2

Str ate gi pe nti ng ba gi m em ec ut pe m ba ngu na n di ri pe m im pin a da la h be la ja r s ec ar a In di vi du (r efl ek tif k en dir i) da n m em bi na k ap as iti


m el al ui pe m ba ngu na n pe r iba di da n pr ofe s ion al ya ng be r ter us an . Pe mi mp in ha r us m em be ri fok us k ep ad a pe m bin aa n bu da ya k ola bo ra tif
da la m

k al an ga n

w ar ga

or ga ni sa s i,

be r ko mu nik a si

de ng an

be r ke sa n,

m en an am

ni la i-ni la i da n

e tik a

k er ja

ya ng

ba ik

s er ta

m en gop tim um ka n pe ng gu na an da n pe ng ag ih an s em ua s um be r ya ng a da di s ek ol ah m en gik ut k ep er lu an . Pr ogr a m bi mb in ga n in i


be r da sa rk a n Mo de l Str ate gi k Pr OD s ec ar a be r pe ri ngk a t s eb ag ai ma na di ba w ah .
Mo de l Str ate gi k Pr OD
U ru tan Pe la ks an aa n Pr OD IA B m em in ta J ab ata n Pe la jar a n N eg er i (J PN) m en ca da ng ka n pe m im pin s ek ol ah m en en ga h da n r en da h B an d 3
da n B an d 4 un tuk be r ku rs us Pr OD . Pe mi mp in s ek ol ah a ka n da ta ng be r ku rs us be r sa ma de ng an Gu ru Pe nol on g K an an Ak ad em ik .
Pe la ks an aa n be ng ke l Tr a ini ng the Tr a ine r s un tuk Pe ga wa i J PN da n Pe ga wa i Pe la jar a n D ae ra h (PPD ) a ka n di ja la nk an s eb el um k ur su s
un tuk pe m im pin s ek ol ah . Pe la ks an aa n be ng ke l Pr OD ju ga a da la h in is ia tif IA B m en yok on g Pe la n Pe mb an gun an Pe ndi di ka n (2 01 2)
da la m us a ha m en gup ay ak a n PPD da n J PN (An jak a n 6 ). Se le pa s pe ga w ai da r i J PN da n PPD , pe la k sa na an k ur su s un tuk pe m im pin
s ek ol ah a ka n di ja la nk an s eb an ya k tig a fa sa . Se ter us ny a bi mb in ga n Pr OD ol eh J PN, PPD da n Pe ns ya ra h IA B a ka n di la ks a na ka n un tuk
m em as tik a n Pr OD a da di ja la nk an di s ek ol ah da n pe la k sa na an ny a a da la h s ec ar a op tim um da n be r ke sa n. La po ra n bi mb in gna n k e
s ek ol ah Pr OD a ka n di do ku me nta si ka n ol eh IA B. K aji an im pa k un tuk pe r ke mb an ga n da n pe m ba ngu na n Pr OD di ja la nk an da n pa da m as a
in i k aji an im pa k te la h di ja la nk an di Pa ha ng s ete ru sn ya a ka n di ja la nk an di s el ur uh ne ga r a pa da ta hun 2 01 3.
Pe nutu p
Pr os es pe ng op er as ia n Pr OD ya ng m el ak sa na k an pe r uba ha n or ga ni sa s i s ec ar a s is tem ati k un tuk tuj ua n pe ni ng ka tan pr e sta si a da la h
in is ia tif IA B m em ba ntu m en ing ka tk an pr e sta si s ek ol ah m el al ui k ep im pin an ya ng be r ke sa n. Pe la ks an aa n Pr OD a da m en unj uk ka n
k eb er ke s an an nya m em ba ntu s ek ol ah k e a ra h k ec em e rl an ga n be r se su ai an de ng an ha s ra t K PM s upa ya pe m im pin s ek ol ah m en jad i
pe m im pin ya ng c em er la ng da n m am pu m en jad i e jen pe r uba ha n k e a ra h k ec em e rl an ga n.

FA LSAF AH PELA KSAN AAN


Pr ogr a m Me lo nja kk a n K ec em e rl an ga n Se ko la h Me la lu i Pe mb an gun an Or ga ni sa s i (Pr OD ) di la ks a na ka n s ec ar a k onte k stu al ol eh
pe m im pin s ek ol ah ya ng be r pe ra na n s ec ar a a kti f un tuk m em aj uk an s ek ol ah m as in g-m as in g.

H ub ungi Kam i
Pas ukan Lam an W e b
Pe nafi an:
I nsti tut Am inuddin Baki ti dak akan b e rtanggungj awab ke atas se b arang ke hi langan atau ke ro sakan yang diak ib atk an ol e h pe nggunaan m ana-m ana
m aklum at yang dipe rol e hi daripada lam an we b i ni. S e suai dipapar m eng gunakan pe layar Mo zi lla Fi re fox.
H ak C ipta Te rpe li hara 2 014 - I NS TI TUT AMI NUDDI N BAKI , KEMENT ERI AN PENDI DI KAN MALAY S IA
Di bang un & dis el e nggara ol e h: Pus at Pe ngurus an Te k nolo gi

file://localhost/E:/Temp/ProD/ProD.html

26/11/2014 3:42:49 AM

Anda mungkin juga menyukai