Anda di halaman 1dari 1

Num. 6453 / 04.02.

2011

Conselleria de Governaci

5487

Conselleria de Gobernacin

RESOLUCI de 28 de gener de 2011, del conseller de


Governaci, per la qual dna a conixer lacord de la
Comissi Nacional de Protecci Civil, en qu sefectua
lhomologaci del Pla Especial enfront del Risc dInundacions a la Comunitat Valenciana. [2011/1159]

RESOLUCIN de 28 de enero de 2011, del conseller de


Gobernacin, por la que da a conocer el acuerdo de la
Comisin Nacional de Proteccin Civil en el que se efecta la homologacin del Plan Especial frente al Riesgo de
Inundaciones en la Comunitat Valenciana. [2011/1159]

El Pla Especial enfront del risc dInundacions a la Comunitat Valenciana, va ser aprovat pel Decret 81/2010, de 7 de maig, del Consell, i
publicat el 12 de maig en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
La Comissi Nacional de Protecci Civil, en la reuni del Ple del
dia 17 de novembre de 2010, va adoptar lacord dhomologaci del pla
especial esmentat.
A fi de complir amb les previsions previstes en la referida ordre,
resolc:
Publicar que la Comissi Nacional de Protecci Civil, per lAcord
de 17 de novembre de 2010, ha homologat el Pla Especial enfront del
Risc dInundacions a la Comunitat Valenciana; el pla esmentat entrar
en vigor lendem de la publicaci de la present resoluci en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

El Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana, fue aprobado por Decreto 81/2010, de 7 de mayo, del
Consell, y publicado el 12 de mayo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.
La Comisin Nacional de Proteccin Civil, en reunin del Pleno,
celebrada el da 17 de noviembre de 2010, adopt el acuerdo de homologacin del citado plan especial.
A fin de cumplir con las previsiones contempladas en la referida
orden, resuelvo:
Publicar que la Comisin Nacional de Proteccin Civil, por el
Acuerdo de 17 de noviembre de 2010, ha homologado el Plan Especial
frente al Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana, dicho
plan entrar en vigor al da siguiente de la publicacin de la presente
resolucin en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valncia, 28 de gener de 2011. El conseller de Governaci: Serafn


Castellano Gmez.

Valencia, 28 de enero de 2011. El conseller de Gobernacin: Serafn Castellano Gmez.