Anda di halaman 1dari 6

RANGKA KURSUS

Kod Modul

: MPU 3112

Nama Modul

: HUBUNGAN ETNIK

Sesi

: INTENSIF 2014

KURSUS:

MPU3112 HUBUNGAN ETNIK

JUMLAH JAM:

80 JAM (SLT)

SINOPSIS:

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang hubungan etnik di Malaysia yang


mana ianya merupakan proses hubungan sosial yang dinamik. Tujuan kursus ini
adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar-pelajar tentang konsep kesepaduan
sosial, potret hubungan etnik, konsep-konsep asas hubungan etnik, pluraliti dan
masyarakat pluralistik di Malaysia, pembangunan politik, pembangunan ekonomi,
dan perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, integrasi
dan menangani cabaran, agama dan masyarakat, sumbangan kerajaan dan
masyarakat dan inter-etnik dan intra-etnik.

HASIL
PEMBELAJARAN:

Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat:

Menerangkan peranan pluraliti budaya, masyarakat dan kumpulan etnik


dalam memupuk perpaduan;
Mengenalpasti cabaran pluralisasi budaya dan pelaksanaannya dalam
konteks permuafakatan sosial di Malaysia;
Mengaplikasi kemahiran sosial dalam kalangan pelajar ke arah
mewujudkan masyarakat bersatu padu dan
Mengenal isu-isu dan cabaran dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

FORMAT KURSUS:

Bengkel (Masa Perjumpaan)


: 12 JAM
Kelas Maya (Flipped Classroom)
: 10 JAM
Penilaian Pelajar
: 3 JAM
Pembelajaran Kendiri
: 55 JAM
(Persediaan dan Tugasan Pelajar di Luar Bilik Darjah)

1.
KANDUNGAN KURSUS:
2.
3.

1. PENGENALAN:Malaysia : Kesepaduan Dalam Kepelbagaian


2. Potret Hubungan Etnik
3. Limpahan Kemakmuran Merentasi Hubungan Etnik
4. Perlembagaan Persekutuan : Tiang Seri Hubungan Etnik
5. Permuafakatan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik di Malaysia
6. Kepelbagaian Agama : Mencari Titik Pertemuan
7. Dari Segragasi ke Integrasi
8. Pemerkasaan Pendidikan ke Arah Kesepaduan Sosial
9. Pengalaman Harian : Menjalin Kesepaduan dan Melahirkan Keharmonian

4.
KAEDAH PENILAIAN:

Projek 1( Kertas Kerja) = 20%


Projek 2 ( Persembahan dan Laporan)= 20%
Peperiksaan Pertengahan Semester = 20%
Peperiksaan Akhir Semester = 40%

PENYAMPAIAN
KURSUS/PENDEKATAN
PENGAJARAN

Dalam satu semester, para pelajar akan bersemuka dengan tutor selama 12 jam dalam 4
bengkel (3 jam X 4 bengkel).
Dalam kelas maya (flipped classroom): Pensyarah akan menyediakan sesi media digital
(berbentuk video pembelajaran) untuk tatapan pelajar sebelum menyertai bengkel.

Penilaian pelajar adalah berdasarkan tugasan (kertas kerja, laporan dan persembahan) yang
diberikan oleh pensyarah dan berbentuk peperiksaan bertulis.
RUJUKAN
UTAMA

Shamsul Amri Baharuddin (ketua editor). 2013. Modul Hubungan Etnik Edisi
kedua. Bangi: Institut Kajian Etnik UKM.
Zaid Ahmad et.al. 2013. Hubungan Etnik di Malaysia edisi ketiga. Shah Alam:
Oxford Fajar.

RUJUKAN
TAMBAHAN

Abdul Aziz Bari. 2001. Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan Masalah.


Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abdul Rahman Haji Embong. 2000. Negara Bangsa: Proses dan
Perbahasan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Nazri Muslim & Nasruddin Yunos. 2006. Hubungan Etnik. Bangi: Pusat
Pengajian Umum, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia. Kuala Lumpur:
ISTAC.

KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN


MINGGU
BENGKEL

BAB

TAJUK &KANDUNGAN
PENGENALAN:
Malaysia : Kesepaduan Dalam Kepelbagaian
i.
Sebuah Negara, Dua Imaginasi Sosiologikal:
Antara Perpaduan atau Kesepaduan
ii.
Hubungan Etnik di Malaysia
iii. Masyarakat Pelbagai Etnik di Malaysia
iv.
Kesepaduan Sosial: Pandangan Alternatif
untuk Memahami Hubungan Etnik di Malaysia
v.
Kesepaduan Sosial Melalui Akomodasi,
Akulturasi, Amalgamasi dan Asimilasi

Unit 2 :Potret Hubungan Etnik

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
viii.
ix.

Kesultanan Melayu Melaka


Lambang Pertemuan Masyarakat
Pelbagai Etnik
Pembentukan Masyarakat Majmuk
Era Kolonialisme British
Fokus Hubungan Etnik
Kerangka Teori
Kerangka Konseptual
Meneliti Konsep Ras dan Etnik di Malaysia
Budaya
Konsep Prejudis, Stereotaip dan Diskriminasi
Kerangka Teoretis
Konsep-konsep Tahap Hubungan Etnik

Pengagihan
soalan
pembentangan &
soalan kertas
kerja

Perbincangan
soalan seminar
Pembentangan

Unit 3: Limpahan Kemakmuran Merentasi Hubungan Etnik

i.
ii.
iii.
iv.
v.

TUTORIAL
AKTIVITI

Isu Sosioekonomi Pada Awal Kemerdekaan


Ekonomi Menjadi Isu Etnik
Dasar Ekonomi Baru
Kejayaan Ekonomi Malaysia
Isu dan Cabaran

Unit 4 : Perlembagaan Persekutuan : Tiang Seri Hubungan


Etnik

i.
ii.
iii.
iv.

Definisi dan Konsep Perlembagaan


Sejarah Penggubalan
Perlembagaan Persekutuan
Malayan Union
Persekutuan Tanah Melayu 1948

Perbincangan
soalan seminar
Pembentangan
Ulangkaji

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Kerjasama Antara Etnik dalam Menuju


Kemerdekaan
Suruhanjaya Reid
Jawatankuasa Kerja dan
Perisytiharan Perlembagaan
Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan
Persekutuan
Kesultanan atau Pemerintahan Beraja
Isu-Isu Islam dan Orang Melayu dalam
Perlembagaan

Unit 5 Permuafakatan Politik Dalam Konteks Hubungan


Etnik di Malaysia
Pembangunan Politik
Pemupukan Hubungan Etnik Secara Formal
dalam Politik
iii. Demografi dan Politik
Pakatan Politik di Sabah dan Sarawak
iv. Tsunami Politik: Politik Perkauman Semakin

i.
ii.

iv.

Unit 6 : Kepelbagaian Agama : Mencari Titik Pertemuan

6
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Takrif Agama
Mengapakah Manusia Beragama?
Peranan Agama
Penggolongan Agama
Agama-agama di Malaysia
Konflik Agama
Mencari Titik Pertemuan
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER

Unit 7: Dari Segragasi ke Integrasi

4
7

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Dari Pengasingan ke Penyatuan


Cabaran dalam Memupuk Integrasi
di Malaysia
Peranan Kerajaan
Peranan Masyarakat dalam Konteks
Hubungan Etnik
Peranan NGO dalam Konteks Hubungan Etnik

Unit 8: Pemerkasaan Pendidikan ke Arah Kesepaduan


Sosial

i.
ii.

Sejarah Pendidikan di Malaysia dan Hubungan


Etnik
Latar Belakang Pendidikan Komuniti Etnik di
Tanah Melayu

Perbincangan
soalan seminar
Pembentangan
Ulangkaji

iii.
iv.
v.

Sekolah Vernakular Inggeris


Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Vernakular
Cabaran dalam Pendidikan dan Bahasa

Unit 9: Pengalaman Harian : Menjalin Kesepaduan dan


Melahirkan Keharmonian

i.
ii.
iii.

Kepelbagaian Makanan Etnik


Pemangkin Perpaduan
Makanan dan Ruang Sosial dalam
Konteks Hubungan Etnik
Kesenian Pelbagai Etnik dan
Kesepaduan Sosial

Anda mungkin juga menyukai