Anda di halaman 1dari 24

Separate influence (Pengaruh secara berasingan)

Tiada hubungan antara pihak sekolah dengan pihak


keluarga.
Sekolah dan keluarga dianggap sebagai dua entiti yang
berasingan seperti berikut:

Sekolah

Keluarga

Sequenced-responsibilities model (Model Tanggungjawab


secara Berurutan)
Model in mengandaikan keluarga berperanan untuk
mengasuh anak dan pihak sekolah pula mendidik mereka
(families nurture children; schools educate them)
Senarionya adalah seperti berikut:

Keluarga

Sekolah

Overlapping influence (Pengaruh secara Bertindan)


Model ini menggambarkan kolaborasi, kerjasama, dan
pakatan di antara keluarga dan pihak sekolah pada tahap
tertentu seperti berikut:

1.
2.

Sekiranya pihak sekolah tidak mengambil inisiatif untuk


menggalakkan penglibatan ibu bapa dan komuniti, maka
dua berikut akan menjadi faktor penentu:
Faktor pendidikan ibu bapa
Taraf sosio-ekonomi keluarga
Pada pandangan anda, mengapakah ia sedemikian?

Kategori keibubapaan (parenting)


Sekolah membantu ibu bapa menyediakan persekitaran yang sesuai
untuk pembelajaran di rumah
Faktor ini akan mempertingkat kesediaan pelajar untuk menjalani proses
p & p di sekolah
Kategori komunikasi (communication)
Sekolah berhubung dengan ibu bapa mengenai program/aktiviti sekolah
dan kemajuan murid melalui komunikasi yang berkesan
Ia juga termasuk komunikasi dua hala yang berlaku dari semasa ke
semasa antara sekolah dengan ibu bapa/komuniti
Kategori kesukarelawanan (volunteerism)
Sekolah mengelolakan bantuan ibu bapa di sekolah
Ia juga termasuk semua aktiviti kesukarelawanan yang berlaku dalam
bilik darjah dan persekitaran sekolah (school environment)

Kategori pembelajaran di rumah (learning at home)


Sekolah membekalkan idea kepada ibu bapa untuk membantu anakanak mereka dalam pembelajaran di rumah
Jenis penglibatan ini paling mempengaruhi pencapaian pelajar
Kategori kepemimpinan (leadership)
Sekolah melatih ibu bapa untuk menjadi pemimpin. Ibu bapa mengambil
bahagian dalam pentadbiran dan pembelaan
Jenis penglibatan ini dianggap paling bermakna (meaningful) tetapi
paling sukar diamalkan di kebanyakan sekolah
Kategori kolaborasi dengan komuniti
Sekolah mewujudkan kerjasama atau pakatan dengan komuniti
Pakatan ini perlu membawa kebaikan kepada pihak yang terlibat

Model Swap, Susan McAllister, 1993


Model Hoover-Demsey & Sandler

Baca sorotan/penulisan untuk kedua-dua model di atas agar


anda mempunyai minda yang lebih terbuka dalam usaha
mempertingkat kolaborasi/kerjasama/pakatan antara pihak
sekolah dengan ibu bapa/komuniti

Kepada pelajar
Pencapaian akademik yang lebih baik
Kadar kehadiran yang lebih tinggi (mengurangkan
keciciran/ketidakhadiran)
Penyelesaian kerja rumah dapat dipertingkat
Kadar penempatan ke pendidikan khas/kelas pemulihan
yang rendah (di Barat)
Sikap dan kelakuan yang lebih positif (memahami kesan
buruk daripada penceraian dan pembentukan keluarga yang
tidak normal)
Kadar keciciran yang rendah
Lebih ramai yang memasuki institusi pengajian tinggi

Kepada sekolah
Mempertingkat morale guru
Pengiktirafan yang lebih tinggi diberikan kepada ibu bapa
Pencapaian akademik yang lebih baik
Reputasi yang lebih dalam kalangan masyarakat

Scottish Executive (2006)

Apabila ibu bapa terlibat di sekolah, ANAK


Lebih mudah belajar kerana menerima galakan di rumah
Dapat mengatasi masalah dengan lebih mudah
Rasa lebih gembira kerana ibu bapa mempunyai
hubungan baik dengan sekolah

Apabila ibu bapa terlibat di sekolah, IBU BAPA


Mempunyai lebih banyak maklumat mengenai
pembelajaran anak
Lebih berkeyakinan membimbing anak di rumah
Mempunyai hubungan yang positif dengan sekolah

Scottish Executive (2006)

Apabila ibu bapa terlibat di sekolah,


Ibu bapa dapat membantu guru dengan kemahiran yang
mereka ada
Ibu bapa dapat bekerjasama dengan guru - lebih banyak
aktiviti dapat dijalankan
Sikap murid lebih baik
Ibu bapa dapat memberi cadangan dalam meningkatkan
pencapaian murid
Guru mempunyai rakan untuk berkongsi pendapat
Ibu bapa dapat membantu mendapatkan penglibatan ibu
bapa lain

Kekurangan masa
Jadual kerja yang tidak anjal (Bagaimana?)
Masalah komunikasi (Sukar dihubungi, tiada usaha secara
bersungguh-sungguh dari pihak sekolah)
Tidak tahu cara untuk melibatkan diri (Siapa harus
bertanggungjawab?)
Perubahan demografik seperti struktur keluarga (ibu bapa
tunggal dan sebagainya)
Pengalaman negatif ibu bapa itu sendiri (Bagaimana caranya
menghadapi halangan ini?)

Kepemimpinan pengetua untuk mempertingkat penglibatan


ibu bapa/komuniti
Kepemimpinan pengetua bersama pihak lain seperti guru
dan pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah
Peranan pengetua untuk mewujudkan budaya sekolah yang
menerima kehadiran ibu bapa, kepemimpinan melalui
teladan oleh pihak-pihak tertentu dan inisiatif ibu bapa itu
sendiri

Scottish Executive (2006)

Apabila ibu bapa terlibat di sekolah, ANAK


Lebih mudah belajar kerana menerima galakan di rumah
Dapat mengatasi masalah dengan lebih mudah
Rasa lebih gembira kerana ibu bapa mempunyai
hubungan baik dengan sekolah

Apabila ibu bapa terlibat di sekolah, IBU BAPA


Mempunyai lebih banyak maklumat mengenai
pembelajaran anak
Lebih berkeyakinan membimbing anak di rumah
Mempunyai hubungan yang positif dengan sekolah

Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran


anak-anak.
Membantu ibu bapa meningkatkan penglibatan mereka
dalam pembelajaran anak melalui Soal Selidik Penglibatan
Ibu Bapa Dalam Pembelajaran Anak-Anak
Dapatan analisa soal selidik berupaya mengukur tahap
penglibatan IB dalam pembelajaran anak mereka
Berdasarkan hasil dapatan soal selidik IB dapat
meningkatkan usaha mereka dalam mendidik dan
membimbing anak
Memberi panduan kepada ibu bapa berkaitan peranan
mereka dalam membantu pembelajaran anak
Memberi beberapa contoh amalan terbaik berkaitan
penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak

Penglibatan ibu bapa (IB) dalam pembelajaran


anak sangat penting
Terbukti bahawa ibu bapa yang terlibat secara
aktif dalam pendidikan anak menghasilkan anak
yang berjaya dalam kehidupan mereka
Ibu bapa perlu peka kepada 4 perkara berikut:

Penyediaan suasana pembelajaran di rumah


Interaksi sosial dengan anak
Komunikasi dengan anak
Sokongan terhadap kecemerlangan anak

Sediakan satu tempat / ruang untuk anak belajar


Pastikan terdapat jadual waktu belajar / ulangkaji

anak
Jauhkan gangguan yang akan mengurangkan
tumpuan belajar anak
Pastikan anak mengemas dan membersihkan
tempat belajar

Pastikan setiap anak fokus kepada pelajaran

dalam tempoh waktu belajar


Sediakan bahan/buku rujukan untuk anak
membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu
perkara
Temankan anak membuat ulang kaji kerana
kehadiran ibu / bapa mengukuhkan perasaan dan
mengekalkan tumpuan anak terhadap pelajaran

Bualkan tentang apa sahaja dengan anak


Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada

apa yang ucapkan


Bercerita dengan anak-anak yang masih kecil tentang
cerita bernilai positif
Makan bersama sambil berbual mesra
Beriadah bersama-sama anak-anak
Menerapkan kefahaman agama/moral, budi bahasa,
ada resam serta seni dan budaya.
Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia

Berbincang dengan anak mengenai pelajaran

Mendengar anak bercerita tentang sekolah


Berhubung dengan pihak sekolah mengenai

kemajuan anak

Ambil tahu perkara berkaitan pelajaran anak dan

bantu anak mencapai cita-citanya


Bacakan buku kepada anak yang masih kecil bagi
merangsang minat membaca anak
Baca buku bersama-sama anak sesuai dengan
perubahan umur anak untuk menyemai kecintaan
terhadap buku dan ilmu
Beri bimbingan secara langsung atau tidak langsung
kepada anak untuk menyiapkan kerja rumah