Anda di halaman 1dari 11

Diunduh

da

ri http://urip.wordpress.com
fb@urip.kalteng

DOKUMEN NTGARA

3
No

1.

Peserta:

llil llilil lilil til tiilil

lil

tililil

lril

Matematika SMA/MA IPA

,,.7a

Diketahuipremis-premisberikut:
Premis I : Jika sernua pejabat negara kuat imannya, maka korupsi tidak merajalela.
Premis 2 : Korupsi merajalela atau rakyat bahagia.
Premis 3 : Rakyat tidak bahagia.
Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah ...
A. Semua pejabat negara kuat imannya.
B. Semua pejabat negara tidak kuat imannya.
C. Beberapa pejabat negara tidak kuat. imannya.
D. Semua pejabat negara korupsi.
E. Korupsi tidak meraialela.

2.

Pernyataan yang ekuivalen dengan "Jika beberapa siswa tidak masuk sekolah maka
pelajaran tidak bisa berjalan dengan baik" adalah ...
A. Jika pelajaran berjalan dengan baik, maka beberapa siswa tidak masuk sekolah.
B. Jika pelajaran berjalan dengan baik, maka beberapa siswa masuk sekolah.
C. Jika pelajaran berjalan dengan baik, maka semua siswa masuk sekolah.
D. Jika semua siswa masuk sekolah, maka pelajaran bisa berjalan dengan baik.
E. Jika semua siswa tidak masuk sekolah, maka pelajaran bisa berjalan dengan baik.

3.

Bentuk sederhana

A.

n
lJ'
L'
D.

duri( 4o-: b,' ' ,l


(l2a-'

b"

,-' )

adalah ....

3b6
1

a-c
3b6

7
ac

3b2

32

a- c-3 .2
AL
3b2

b.

a' c'
3bo

4.

Bentuk sederhara dari

-i242 -"J5-

....

A. o^[i+zJj
B. gJi+g"lt

c.

rzJz

+^li

D. ftJr+Ji
E. rtJi+eJi

u-zc-2013120t4

t'Hak Cipta pada Pusat Pcnilaian Pcnclidikan-BALlTBANG-KDNIDIKBUD

Diunduh dari http://urip.wordpress.com


fb@urip.kalteng
DOKUML:N NEGARA

ilill illililltll til tfitil illt tillt filililt

Matematika SMA/MA IPA


t,

l{asil dari

A.
B.

J).
lpg ^-

logSl-'log2

'log36-.r log4

ll

l5
4

C.

11

D.
E.

l1
15

Akar-akar persamaan kuadrat 2r2 + mx


maka nrlai m: ....

A.
B.

* 16 :

0 adalah

o,

dan B. Jika

a: 2g dan u, 0 positif,

-12
-6

c.6

D.8
E. 12
7.

Persamaankuaclrat darix2
nremenuhi adalah....

-2px-p+ 2:0

mempunyai duaakaryang sama. Nilai pytrrg

A. 2 atau 4
B. 2 alau
C. -2 alau 3
D. -2 atau
E. -2 atau -l
1

8.

Rini membeli 2 kg jeruk danZ kg apel dengan harga Rp41.000,00, sedangkan Ajeng
membeli 4 kg jeruk dengan 3 kg apel dengan harga Rp71.000,00. Widya membeli 3 kg
jeruk dan 2 kg apel pada toko yang salna, dan Widya membayar dengan uang
Rpl00.000,00. Uang kembalian yang diterima Widya adalah .'..
A. Rp49.000,00
B. Rp49.500,00
C. Rp50.000,00
D. Rp50.500,00
E. Rp51.000,00

9.' Salah satu

persamaan garis singgung lingkarun


dengan garis 5x -12y + 8 = 0 adalah '...

A.
B.
C.
D.
E.

\)-7,C.-2013t2014

*'+y2 -2x+4y-4=0

yang sejajar

5x-12y+10:0

5x*l2y-10:0

5x-12y-58:0
5x-l2Y+68:0
5x+ 72y - 68:0

,.rflak

C_-ipra

parla P.sar

I,c,ilaian Pendidika'-BALI TBANC-KEIyIDIKBLID

Diunduh

da

ri http://urip.wordpress.com
fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA
I

illl

ilililt

flil llillililt

llil

ilffi ilil ilr

Matematika SMA/MA IPA

10.

Suku banyak berdcrajat 3. jika dibagi (x2 r 2x 3) bersisa (3x


bersisa (2x + 3). Suku banyak tersebut adalah ....

- 4), jika dibagi (x2 - x - 2)

A. ,t-*'-2x-1
B. *3 +x2-2x-1
C. *t+*'+2x-1
D. x3 +2x2 -xE. *3.+2*' *xt

1
1

11.

F'ungsi

/:

R-+R dany : R-+R. Jika /(x)

:3x -2 dang(x): -I x-1

Invers

(foil

@)

adalah ....

A.

(/og)-'

t9: 14.
r+l

B-

(/os)-t

(r): *.x+-l
x+1

C.

(fog)-t

(r): **?-,x+I

r + -1

x-1

D. (/os)-'t:1: l!,x*1
l-r'
E. (fod-' @): *,.r + I
1-x

)-1.("-2() t3

t2ol4

' llak

Ci pta pada l) r,rsat

Pcnilaian Pcndidikan-BAIiTBAN C-K,CMDlKtl UD

Diunduh dari http:/lurip.wordpress.com


fb@urip.kalteng
D(JKUMEJ\'NE,(;AR/\

ililll

tililll

lilil ilililili llil lilll lllilill

Matematika SMA/MA IPA

12. Di Zedland ada dua media massa

koran yang sedang mencari orang untuk bekerja sebagai


penjual koran. Iklan di bawah ini menunjukkan bagaimana mereka membayar gaji penjual
koran.

MEDIA ZEDLAIVD

HARIAN ZEDLAND

PERLU UANG LEBIH?

DIBAYAR TINGGI DALAM


WAKTU SINGKAT!

.IUAL KORAN KAMI

Jual koran Harian Zedland dan


dapatkan 60 zed per minggu,

Gaji yang akan diterima:


0,20 zed per koran sampai dengan
240 koran yang terjual per minggu,
ditambah 0.40 zed per koran
selebihnya yang teriual

ditambah bonus 0,05 zed Per koran


yang terjual.

Joko memutuskan untuk melamar menjadi penjual koran. Ia perlu memilih bekerja pada
Metlia Zedland alau Harian Zedland.
Grafik manakah di bawah ini yang menggambarkan bagaimana koran membayar penjualpenjualnya?
A.

B.

Haian Zedland

o^
o'o
-o
;1,

o^
o.!

6f g)
o.

6Ur
ioc
otr

I.t

,\-

FO
:N
6f
O. ED
6t,)
tc
OE

Media Zedland

u*irn Zedland

\.
,\-

Media Zedland

(L

o-

Jumlah koran yang terjual

Jumlah koran yang terjual

D.

C.
Harian Zedland

o^
o?
-o
hg

O-

6:

o. o)
60)
13tr
OE

o.!
-o
ET,
6f

oo
oo
otr

o-

Media Zedland

()L

Jumlah koran yang terjual

Jumlah koran yang terjual

T,
t.

I
E
ooz I

uanan Zedland

Eu,

oDl
6 6)l

EE,

\|

ry

,,""

t-\-

.'//

-.-/

Media Zedtand

Jumlah koran yang terjual

t.-Z( _20l]/]()ll

.il

lak

ct

ipra pada pusar pcnilaian Pcnclidikan-BAl.l]'RAN

C-KllMDlKB UD

Diunduh dari http://urip.wordpress.com


fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGARA

7
13.

(t
llll= 5)(a

Diketahui

o)

[t 2)'\a+b
4

A.

c+2)

fillllfiil llllilll ilillll

lil ffill ilil ltil

Matematika SMdMA IPA

-s\l.Nilaidana+b-c:....

[0 -2)

B.
C.

D.

E.

(: )
14.

(t

Diketahui vektor u
dart p-24+i :

=[_

il

(z\

(+)

,=[;,J , dan ,=l-r

Bila vektor

[,J

tegak lurus

{.

hasil

....

A'[ll
[,J

/r\
ll

',l-',1
[- 3,l

It\
,l ,l

[-,,]

(r)

D tl -zl
[-,]

(t\

E 'l-r

[,.]

15.

Diketahui vektor-vektor il = -127 +aj+bi dani=oT -bj

adalah

Nilai dari

A.
B.

c.

D.

E.

l:-7.('.-201 l.'1014

dengan

b:

.ora=f.

Proyeksi

il

pada

+rf . Sudut arfiara il dan i

adalah F=-4i +4j -4k.

....

qJ1

zJt+

zJl
JA
^11

e'llak Clipta pada Pusat Pcnilaian Pcndidikan-BALITBANC-KEMDIKBUD

Diunduh dari http:/lurip.wordpress.com


fb@urip.kalteng
DOKIJMEN NEGARA

Itffi illllilililtillffifi

I'
16.

Diketahui vektor il

=l +Zj -ztr

dan

til

tilfirilll]

Matematika SMA/MA IPA

i = -3i - j + ak . Proyeksi skalar vektor i

pada il

l. xitri a = ....
A.5
B.3

adalirh

.J

c.2

D. -j
E. *-5
17.

Perszrmaan bay-angan lingkaran x2


/

dilanjutkan clengan translasi [

A.
B.
C.
D.
E.
18.

19.

20.

+ y?

: 4 bila dicerminkan

terhadap garis

x: 2

dan

r\

-.r

uaaun ....

(4/ ]
*'*y'-2x-8y+13:0
*'*),'+2x-8y+13:0
*'n),''2x*8y+13:0
*'*y'-t2x*8y+13:0
*'*y'+8x-2y+13:o

Nilai x yang memenuhr22*2 -3'2"*2 + 8 < 0 adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

0<x<1
0<x<2
| <x<2
x<0ataux>2

x<l

ataux>2

Penyelesaian pertidaksamaan

A.
B.
C.
D.
E.

2log(x

2<x<6

1) .

*'log4 <2
-4*,.irog4

adalah ...

l<x<2
I <x<6

x>2
x>6

film diatur mulai dari baris depan ke belakang


bany2k baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam
pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas
Tempat duduk gedung pertunjukan

dengan
gedung
gedung

pertunjukan tersebut adalah ....


A. 1.200 kursi
B. 800 kursi
C. 720 kursi
D. 600 kursi
E. 300 kursi
21.

Seutas

tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga potongan-potongan tersebut membentuk

deret geom.trl. fim tali terpendek 5 cm dan tali terpanjang 160 cm, panjang tali tersebut
sebelum dipotong adalah ....
A. 165 cm
B. 245 cm
C. 285 cm
D. 315 cm
E. 320 cm

\,i-z(,201312()14

sLIak Cipta pada Pusat Pcnilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

Diunduh dari http:/lurip.wordpress.com


fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGARA
l

22.

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk


garis HF. Jarak titik A ke garis CT adalah ....

lffi liilli lilil iil liltill

lil illil til

A. 5J3 cm
B. 6.tE cm
C. 6JJ cm
D. 6fi cm
E. 7".,6 cm

23.

Kubus ABCD.EFGFI memiliki rusuk 4 cm. Sudut antara AE dan bidang AFFI adalah
Nilai sin cr = ....
t_

A. :JZ
2

B
C

J:

,,-

J:

D. lJz
3

E
24.

111
4

Diberikan segi-4 ABCD seperri pada gambar.


Panjang CD adalah ....

A. 6G cm

B. 13 cm
C. 12 cm
D. 2nlb cm

E. Ji"
25.

Himpunan penyelesaian persamaan 2 sin2x


A. {30", 150"}

- 5sinx-3:0untuk0o < x < 360o adalah ....

B. {210.,330"}
c. {30",210"}
D. {60", 120"}
E. {30o,60", 120"}

26.

Nilai dari sinl05'- sinl5o samatdengan


A. -1

....

B.0
1_
C. :JZ
4

l-

D. -JZ
2

E.

Lt-zc-2013t2014

fil

Matematika SMA/IVIA IPA


9 cm. Jika titik T terletak pada pertengahan

2J6

ollak Cipta patla Pusat Pcnilaian I,cndidikan-BALITBANC-KEMDIKIIUD

T-

Diunduh

da

ri http://urip.wordpress.com
fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA

l0

27. xitui t*(.rDsr' * to, -o -5x-r)

iltilillffi ilil til ililil

ilil

tilflil ilr

Matematika SMA/MA IPA

....

A. -3
B. -2

c.

-1

D. I
E.3
28. Nilai

lim
:r --+ 0

A.
B.
C.

D.
E.

29.

g(x)=]r'-A2x+ 2, A: konstanta. Jika /(;r) = g(Zx - 1) dan f


J
pada x<0 atau x ) l, nilai minimum relatif g adalah....
Diketahui fungsi

naik

_g
3

B.

_;

C.

D.

;J

t.

+^

g
J

30.

L.

(x t

+x' -7)3 +c

/. r-

D. -r l/(r
Y' '+*'-712 +c
J

E.

u-zc-201312014

Jfr'.,'-l ..

e'Hak

Cipta pada Pr-rsat Pcnilaian Pcndidikan-BAIITBANG-KEMDIKB

UI)

t-

Diunduh dari http://urip.wordpress.com


fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGARA

l'1,;;l;

llllll
11

,2

s"' : t . Hasil
I(r'

3x? + 4x +

s) ax

llilril

ffiillr ilillll

tilt

ililr ilil ilr

Matematika SMA/MA IPA

A.

34!
4

B. T1
4

c.

32!
4

D. 311
4

E. n14
!_
2

32.

Hasil dari

J(sin:x

cos5x)dx = ....

I
J

A.

-i

B.

-;)Z

C.

_6

32

D.

-i

E.

_10

'7

32

33.

nasil

J(zsin5

x'.orr)d, :

....

A. -lrorux*c
J
1

B. -1.orux+C
6

C.

-1ri,',ux+C
(r

D. lrinux+C
6

E.

u-zc-201312014

1.orux *
)a

tl

Iak Cipta pada Pusat Pcnilaian Pendidikan-BAt,ITBANC-KEMDIKBUD

Diunduh dari http://urip.wordpress.com


fb@urip.kalteng
DOKUMEN NEGAR{
l

t2
31

ilill llilil filt

ilt

tfiill

lill

illfllil ilt

Matematika SMA/MA IPA

Luas daerah yang diarsir pada gambar dapat dinyatakan dengan rumus ....

A.

t0

J(r'

- -rx i--t

x),/x
).1,'. *
Jtro 0

t0

j(.'
4
4 )a
,)a,
J\x- + +x + + )dx+
f0 o - x)d:
J(ru

B.

= x2

+4x+4

0l
I

C.

lt)

J(r' *

)rtx* j0o - *)a,

4x +

2l
I

D.

l0

I(,0- ,),t*+

-2
0
E.

35.

I(,'*

4x+4)ctx

r0

I0o- '),t,
-20

I(,'

* ax + 4)dx

Volume benda putar yang terbentuk dari daerah di kuadran I yang dibatasi oleh kurva
y = Jlx', lingkaran x' + y' = 4 dan sumbu X, diputar mengelilingi sumbu X adalah .. ..

A.

46

o ,utuun

voiume

15

B. 9o

ruluunvolume

c. lo

ruluunvolume

l5

15

32
D. :,r

satuanvolume

15

t6
E. lzr

satuanvolume

15

36.

Perhatikan histogram berikut!


Frekuensi

i
i
i

t2+
10
8

6
4
2

Modus data pada histogram adalah

A.
B.
c.
D.
E.

U -7.('..-20

t3 i2014

24,5
24,9
25,5
25,9
26,5

<tHak

Cipta pada Pusa1 Pcnilaian Pendidikan-BALITBANCl-KDMDIKIlUD

Diunduh

da

ri http:/lurip.word press.com
fb@urip.kalteng

l3

37.

Perhatikan tabel berikut!

ltilt iltilil Iilil

ill

fitril

ilil

ilIil lfr ltil

Matematika SMA/MA IpA

Nilai

31-40

4l-50
5t-60

15

61

10

-70
71 -80

Kuartil alas dari data pada tabel berikut adalah


....

A
. i]
('.

61.4

L).

E.
38.

61,5
62.0
62.5
65..s

Dari angka-angka 1.2. 3.4. 5 dan 6 akan


disusun bilangan yang terdiri dari empat
angka
yang berbeda. Banyak bilangan yang
Iebih dari 3.000 adalah ....
120

A.
B. 180
c. 240
D. 360
E. 720

39.

Dari

1,0 calon pengurus OSIS akan


dipilih 3 c.alon rintuk mengikuti pelatihan. Banyak
yang dapat dilakukan jika I orang
calon tidak bersedia dipilih adalah....
120
90

A.
B.

c.

84

D. 78
E. 69
40.

Dalam satu kotak terdapat 3 kelereng merah


dan 5 kelereng biru. Jika dari kotak tersebur
diambil 2 kelereng sekiligus, peluani mendapatkan
1 kelereng merah dan I kelereng biru
adalah
....

A.

l5-

B.

16

c.
D.
E.

28
28
17

28
18

28

20
28

"

tlak t ipta pada pusat l,cnilaian l,cntiiclika,-ts,,u,['IJANG-KLNiDIKIJUI)

Anda mungkin juga menyukai