Anda di halaman 1dari 11

Tugasan 1

Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah seseorang guru dapat memastikan


pelajar menguasai pelajar menguasai fakta sejarah melalui kecerdasan pelbagai?
i.

Pengenalan Teori Kecerdasan Pelbagai

Menurut kamus dewan, 1991, kecerdasan bermaksud kesempurnaan untuk berfikir,


memahami dan juga kepandaian, kepintaran serta kecerdikan. Atan Long (1998)
menyatakan kecerdasan dapat ditafsirkan sebagai kebolehan untuk melakukan
pemikiran secara mujarad, kebolehan untuk membuat penyeluruhan dan cara
tindakan terhadap sesuatu situasi yang bermasalah. Kecerdasan secara umum
termasuklah kebolehan untuk berfikir secara abtrak. Tingkah laku seseorang itu pula
dijadikan sebagai pertunjuk darjah kecerdasan.
Pada tahun 1983, Howard Garder telah memperkenalkan satu teori
berkenaan kecerdasan iaitu Teori Kecerdasan Pelbagai. Beliau mengemukakan
lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut
Gardner, manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Beliau telah membuat
kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan
istimewa. Gardner juga mengatakan bahawa kecerdasan bukanlah semata-mata
diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ
tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh, begitulah juga sebaliknya. Kajian
terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah
daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah
professional. Doktor Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi
otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu.
Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia
tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja.
Setengah orang mungkin mencapai tahap yang tinggi dalam setengah
kecerdasan dan tahap yang rendah dalam lain, manakala ada orang yang
mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam hamper kesemua lapan kecerdasan ini.
Hamper semua orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan
yang disenaraikan ke tahap yang tinggi, jika keadaan-keadaan seperti penggalakkan,
pengkayaan dan pengajaran adalah sesuai.
Kelapan-lapan kecerdasan adalah saling berkait secara kompleks apabila
seseorang melakukan sesuatu aktiviti. Tambahan pula, bagi sesuatu kecerdasan ini,

seseorang mungkin berbeza dalam tahap pencapaian kebolehannya. Misalnya,


dalam kecerdasan linguistik, seorang murid mungkin tidak pandai membaca tetapi
dia dapat bercerita dengan baik. Kecerdasan-kecerdasan yang dikemukakan oleh
Gardner adalah seperti berikut.
Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai tersebut adalah verbal-linguistik,
logical-matematik, visual ruang, kinestetik, muzik, interpersonal dan naturalist.
Yang pertama, kecerdasan verbal-linguistik. Kecerdasan ini mempunyai
kaitan dengan kata-kata, lisan atau bertulis. Orang yang mempunyai kecerdasan
verbal-linguistik tinggi memaparkan kemudahan dengan kata-kata dan bahasa.
Individu biasanya yang baik untuk membaca, menulis, bercerita dan menghafal katakata bersama-sama dengan tarikh. Individu ini sensitif terhadap makna perkataan
dan mahir untuk memanipulasikannya. Mereka cenderung untuk belajar dengan lebih
baik dengan membaca, mengambil nota, mendengar kuliah dan dengan berbincang
dan berdebat mengenai apa yang mereka pelajari. Individu yang mempunyai
kecergasan ini mempelajari bahasa asing dengan mudah kerana mereka mempunyai
ingatan yang tinggi lisan dan ingatan dan kebolehan untuk memahami dan
memanupulasi sintaks dan keupayaan struktur. Individu yang mahir dalam bidang ini
adalah seperti pengarang, pensyarah, wartawan, penulis skrip dan novelis.
Kecerdasan

logik-matematik

ialah

berkaitan

dengan

logik,

abstrak,

penaakulan dan nombor. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini
membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara
konseptual dan abstrak. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh
mneyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah
serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan
menggunakan komputer dengan cekap.
Individu yang mempunyai kecerdasan logikal matematik yang tinggi
memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan yang berbentuk eksplorasi.
Individu ini sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang
berlaku di sekeliling. Selain itu, individu ini suka menuntut penjelasan logik dari
setiap pertanyaan. Individu suka mengklasifikasikan benda untuk mudah mengira.
Misalnya perkerjaan yang memiliki kecerdasan ini ialah arkitek, saintis, jurutera dan
doktor.
Jenis yang ketiga iaitu kinestetik, membolehkan menggunakan sebahagian
atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan
2

masalah. Gardner memberi secara terperinci untuk mengatakan bahawa kecerdasan


ini juga termasuk rasa masa, rasa yang jelas matlamat tindakan fizikal, bersamasama dengan keupayaan untuk melatih jawapan supaya mereka menjadi seperti
reflex. Individu yang memiliki kecerdasan ini lebih cenderung melakukan aktiviti yang
berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan
sebagainya. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat
mengimbangi antara pergerakan fizikal mental. Kerjaya yang sesuai dengan mereka
yang mmepunyai kecerdasan ini termasuk atlet, penari, juruterbang, pelakon,
pemuzik, pakar bedah, doktor, pembina, askar dan polis. Walaupun kerjaya ini boleh
disalin melalui simulasi maya, mereka tidak akan menghasilkan pembelajaran
sebenar fizikal yang diperlukan dalam badan perisikan ini. Contohnya ialah pemain
badminton yang terkenal di Malaysia, Dato Lee Chong Wei.
Selain itu, kecerdasan visual-ruang memperkatakan kebolehan untuk berfikir
secara gambaran, imej, bentuk dan paten (corak). Kebolehan untuk membentuk
model secara visual dan mengaplikasi model itu kepada dunia fizikal. Individu ini
gemar melihat peta, carta, gambar, video dan filem. Kebolehan individu ini termasuk
membaca, menulis, memahami carta dan graf, melakar, melukis dan menterjemah
imej secara visual. Individu ini berkebolehan menceritakan dan menggambarkan
pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek
dalam ruang. Kecerdasan ruang-visual membolehkan individu mempersembahkan
idea-idea visual dan ruang berkecendurungan dalam aspek imaginatif dan kreatif.
Kecerdasan ini juga mampu membuat individu selalu sedar akan posisi
relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. Individu yang ruang tingkat kecerdasan
ruang visual rendah akan selalu berasa bingung untuk mengingat jalan dan tempat di
mana dia tinggal meskipun sudah tinggal di tempat tersebut dalam jangka masa
yang agak lama. Individu yang tersesat di dalam perjalanan adalah individu yang
mnegalami gangguan orientasi ruang manakala individu yang cerdas ruang mampu
menggunakan warna secara sempurna, membaca peta dengan baik serta
mempunyai daya imaginasi yang kuat. Individu yang mahir dalam bidang ini seperti
juruterbang, ahli pelayaran, angkasawan dan juga termasuk pelukis, arkitek dan
perancang bandar.
Kecerdasan muzik ini pula berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari,
mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Hal ini kerana kecerdasan
muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan
bunyi tanpa lisan, muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Individu yang
3

mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang
wujud dan timbul di dunia ini, baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun
yang timbul dalam daripada gejala alamiah seperti suara manusia, binatang, guruh
serta suara-suara yang lain.
Individu ini berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik
serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. Indiviu yang
sensitif dalam muzik ini akan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi dan
muzik. Semua orang mempunyai kecerdasan untuk menikmati dan menghayati
pengalaman muzik yang adad berdasarkan tahap yang berbeza-beza. Misalnya,
kehebatan P.Ramlee dengan ciptaanya yang evergreen dan penyanyi dari Taiwan
iaitu Jay Chou yang menghasilkan lagu cinta yang baik.
Di samping itu, intrapersonal ini merupakan kesedaran tentang diri sendiri,
berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Orang yang
memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri.
Orang yang memiliki kecerdasan ini yang tinggi dapat mengenali diri sendiri secara
mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri.
Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan
yang terdapat dalam diri mereka. Mereka juga pandai menentukan hala tuju
kehidupan serta mempunyai pegangan, prinsip dan azam yang kuat serta boleh
berdikari.
Mereka juga memiliki kepekaan terhadap perasaan dalam situasi yang
sedang berlangsung, memahami diri sendiri dan seterusnya mampu mengendalikan
diri dalam situasi konflik. Mereka mengetahui apa yang dapat dilakukan dan apa
yang tidak dapat dilakukan dalam persekitaran social serta mengetahui kepada siapa
harus mereka meminta bantuan pada saat-saat yang diperlukan. Misalnya, pemimpin,
ahli falsafah, pendeta dan pemikir.
Kecerdasan interpersonal pula merupakan kemampuan individu dalam
mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk
berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatil terhadap petanda tersebut.
Kecerdasan ini membolehkan seseorang itu memahami perasaan, motivasi, tabiat
dan hasrat orang lain. Mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh
bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang
berfaedah. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol
biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain.

Mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi, perasaan, fikiran,
tingkah laku dan harapan orang lain. Pada tahap yang mudah, kecerdasan ini
termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan
orang dewasa di sekitarnya. Murid-murid yang mempunyai kecerdasan ini akan
belajar dengan berkesan melalui pembelajaran, bekerjasama dengan rakan sebaya
dan mudah terlibat dengam sebuah pergaulan. Individu yang mahir dalam bidang ini
adalah seperti pendakwah, kaunselor, juruunding dan imam. Contohnya ialah Dato.
Fadzilah Kamsah.
Kecerdasan yang kelapan ialah naturalis. Kecerdasan ini mempunyai kaitan
dengan memupuk maklumat berkaitan persekitaran semulajadi. Individu yang
mempunyai kecerdasan naturalistik yang tinggi biasanya merupakan seseorang
pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian
dengan mudah. Mereka akan lebih menghabiskan masa di luar dan gemar
mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Mereka juga mempunyai
tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk binatang. Dengan itu, mereka
merupakan

individu

menghubungkaitan

yang

antara

sensitif
kehidupan

terhadap
flora

alam

dan

fauna.

sekitar

dan

Misalnya

dapat

termasuk

mengklasifikasikan bentuk-bentuk semulajadi seperti haiwan dan sepsis tumbuhan


dan batu-batu dan jenis gunung serta pengetahuan yang digunakan semulajadi
dlaam

perladangan,

perlombongan

dan

lain-lain.

Kerjaya

mereka

dengan

kecerdasan ini termasuk alamiah, petani dan tukang kebun. Pelajar yang mempunyai
kecerdasan naturalistik akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan
aktiviti luar kelas. Ahli biologi, petani, nelayan, ahli botani, ahli geologi dan pendaki
gunung adalah kejaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan
naturalistik yang tinggi.
ii.

Rancangan

teori kecerdasan pelbagai yang digunakan di pelajaran dan

pembelajaran.
Tahun

Tajuk

Tokoh-tokoh terbilang kesultanan Melayu Melaka

Unit

Tema

Parameswara Pengasas Melaka

Tajuk ini menerangkan perjalanan Parameswara ke Melaka. Pada mulanya,


saya akan menunjukkan dua keping gambar yang berada di slaid powerpoint iaitu

peta perjalanan Parameswara ke Melaka dan watak Parameswara dan menanya


murid-murid dengan soalan Adakah sesiapa mengenali kedua-dua keping gambar
ini dan apakah hubungkaitan kedua-dua gambar ini.

Cara ini boleh melatihkan

kecerdasan ruang murid-murid. Melalui gambar-gambar ini, murid-murid boleh


menceritakan peta dan watak parameswara ini dan memberi pandangan sendiri
tentang menghubungkaitkan antara kedua-dua gambar ini.
Aktiviti yang pertama boleh meningkatkan kecerdasan logik-matematik dan
interpersonal mereka. Guru akan menunjukkan cerita tentang pengembaraan
Parameswara

dengan menggunakan powerpoint

supaya murid-murid dapat

membaca cerita itu. Selepas membaca cerita itu, guru membahagikan murid-murid
kepada beberapa kumpulan iaitu 4 orang dalam satu kumpulan. Guru memastikan
setiap kumpulan mempunyai murid yang lemah, sederhana dan cerdas. Setiap
kumpulan perlu menulis susunan jalan pengembaraan Parameswara ke Melaka
dengan betul pada sekeping kertas mahjong yang telah disediakan. Dengan cara ini
boleh melatih logik-matematik mereka kerana mereka boleh menulis jalan
pengembaraan dengan susunan yang betul iaitu Palembang Temasik Muar
Melaka. Mereka juga perlu berbincang dalam kumpulan masing-masing untuk
menulis setiap perkara yang telah berlaku semasa Parameswara sampai di setiap
tempat (Palembang, Temasik, Muar dan Melaka). Setiap murid perlu memberi
pandangan sendiri semasa berbincang dalam kumpulan masing-masing. Selepas
berbincang, murid-murid perlu membentangkan hasilan kumpulan mereka masingmasing. Ini dapat melatih kecerdasan verbal-linguistik mereka kerana dapat
memupuk keminatan tentang sejarah Malaysia supaya mereka lebih gemar Sejarah
Malaysia. Semasa berbincang dengan ahli-ahli kumpulan, mereka dapat berinteraksi
dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk
menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Mereka yang mempunyai kecerdasan
interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain.
Sifat sosial yang baik dapat dipupuk melalui kerjasama di antara ahli-ahli dalam
kumpulan. Sifat sosial yang baik seperti tolong-menolong dan kerjasama dapat
dibentuk dengan ahli kumpulan yang cerdas membantu ahli kumpulan yang lemah
dalam menyiapkan aktiviti itu. Sifat kepimpinan juga dapat dipupuk bagi murid yang
menjalankan tugas sebagai ketua kumpulan.
Aktiviti yang seterusnya ialah menonton tayangan. Guru menunjukkan video
tentang pengembaraan Parameswara. Menonton video boleh melatih kecerdasan
ruang murid-murid. Semasa menonton, murid-murid boleh mencatat, menulis notanota yang berkaitan video itu di dalam sebuah buku atau sekeping kertas. Selepas
6

itu, guru bertanya soalan-soalan yang berkaitan video yang ditayang kepada muridmurid. Murid-murid boleh dilatih menceritakan isi-isi yang telah ditonton tanpa
melihat nota dan video.
Aktiviti yang ketiga ialah aktiviti berkumpulan, murid-murid dikehendaki
membuat lakonan. Sebelum itu, guru menunjukkan serangkap cerita yang berkaitan
kemunculan nama Melaka iaitu keberanian pelanduk berlawan dengan anjing di tepi
sungai. Selepas membaca cerita itu, murid-murid perlu berbincang memilih
perwatakan untuk membuat persembahan dan semua murid akan melibatkan diri
dalam persembahan ini.

Aktiviti ini melibatkan kecerdasan kinestetik dan

persembahan ini menggunakan keseluruhan tubuh badan untuk berkomunikasi


dengan orang lain. Melalui membuat lakonan, murid-murid akan lebih memahami
cerita itu dengan lebih jelas. Persembahan ini juga melibatkan kecerdasan
interpersonal kerana mereka berkomunikasi dengan ahli-ahli kumpulan semasa
berbincang persembahan itu. Mereka perlu memberi pandangan sendiri dan guru
akan memberi tunjuk ajar kepada mereka dalam sepanjang perbincangan ini. Aktiviti
berkumpulan dapat membantu murid menajamkan pemikiran melalui interaksi
dengan orang lain serta cara bekerjasama dengan individu lain secara produktif dan
bagaimana dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan atau kumpulan.
Aktiviti ini juga dapat membantu untuk mengembangkan idea-idea mereka.
Aktiviti yang terakhirnya ialah aktiviti individu, murid-murid membuat tugasan
sendiri. Guru menunjukkan dua soalan pada slaid powerpoint itu. Soalan pertama
ialah nama Melaka diperoleh daripada pelbagai sumber. Antara termasuklah Arab,
India, Portugis dan Melayu. Nyatakan asal usul nama Melaka dari pelbagai sumber.
Pada pandangan anda, mengapakah Melaka mempunyai pelbagai nama. Dengan
soalan pertama, setiap murid dikehendaki mencari maklumat dengan menggunakan
cara sendiri seperti menggunakan laman web atau mencari buku rujukan. Selepas
membaca semua maklumat, setiap murid perlu menapis sekali lalu menulis asal usul
nama Melaka dengan menggunakan i-think map. Setiap murid perlu memilih i-think
map yang sesuai dengan maklumat yang akan diisikan dan soalan yang memberi
pandangan tentang nama Melaka itu pula perlu memberi pandangan sendiri.
Manakala soalan kedua ialah setelah mengenali kebukaan Melaka dari pengasas
Parameswara. Nyatakan sikap yang dimiliki oleh Parameswara dan memberi sebab
dari apa perkara boleh melihat sikap Parameswara pada masa kini. Dengan soalan
ini,

setiap

murid

perlu

menyatakan

sikap

Parameswara

dan

seterusnya

menghubungkait sikap pemimpin atau pegawai-pegawai pada masa kini dengan


Parameswara dan memberi sebab. Melalui aktiviti individu, guru boleh melatih murid7

murid untuk menjana idea sendiri dan memberi pandangan sendiri semasa
menjalankan tugasan ini.
Sebelum menamatkan topik ini, guru menunjukkan gambar-gambar yang
berkaitan Parameswara Pengasas Melaka. Guru merumuskan isi-isi penting dalam
pengajaran hari ini.

Tugasan 2
Secara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di
atas. Penulisan refleksi ini hendaklah menunjukkan kefahaman anda terhadap
kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.
Setelah menyiapkan aktiviti-aktiviti pengajaran topik ini, Parameswara
pengasas

Melaka,

saya

telah

mengetahui

teori

kecerdasan

pelbagai

ini

membolehkan guru untuk mempelbagaikan teknik pengajaran. Ia membolehkan saya


menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan kecerdasan dan potensi murid.
Kecerdasan pelbagai ini tidak mengehadkan guru ke atas cara pengajaran tertentu
tetapi ia membolehkan guru mengaplikasikan pendekatan yang pelbagai. Ini akan
menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu satu proses yang seronok untuk dilalui
oleh guru dan diikuti oleh guru.
Saya berasa apabila menjalankan aktiviti berkumpulan, saya akan tidak dapat
menguruskan disiplin murid-murid dengan baik. Saya perlu melatihkan kemahiran
mengawal kelas supaya melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran yang
berlangsung. Kemahiran mengawal kelas tidak datang secara semulajadi, pelbagai
ilmu dan kemahiran diperlukan untuk mewujudkan kawalan kelas yang mantap. Oleh
yang demikian, saya seharusnya berusaha mencuba mencari jalan dan penyelesaian
yang terbaik untuk menjadikan para pelajar terkawal semasa proses pengajaran dan
pembelajaran.
Teori kecerdasan pelbagai ini membolehkan guru menunjuk ajar sepenuhnya
tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada pelajar. Dengan itu, pelajar dapat
mengukuhkan lagi kekuatan mereka dan dapat memperbaiki kelemahan yang ada
pada diri mereka. Dalam aktiviti yang kedua, setiap kumpulan mesti mempunyai
murid yang lemah, sederhana dan cerdas. Pelajar yang cerdas dikehendaki
membimbing pelajar yang sederhana dan lemah supaya mereka dapat melibatkan
diri dalam aktiviti ini. Mereka akan mendapat pengetahuan dan pengalaman yang
baru dalam kumpulan-kumpulan.
Pada pendapat saya, kecerdasan pelbagai ini dapat membantu saya untuk
merancang pengajarannya. Saya dapat merancang apa yang patut diberikan kepada
pelajar tentang cara penekaan, pengajaran dan pemfokusan sewaktu dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran kerana dapat mengenalpasti potensi yang ada dalam
diri pelajar dan membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut kecerdasan
pelbagai.
9

Selain

itu,

kecerdasan

pelbagai

juga

membolehkan

saya

untuk

mempelbagaikan teknik pengajaran. Ia membolehkan saya untuk menjadi lebih


kreatif dalam mengembangka kecerdasan dan potensi murid dan juga kecerdasan
pelbagai ini tidak mengehadkan saya ke atas cara pengajaran tertentu tetapi ia
membolehkan saya mengapilikasikan pendekatan yang pelbagai. Pelajar-pelajar
pada peringkat rendah ini suka bergerak semasa menjalankan setiap aktiviti. Dalam
aktiviti yang ketiga, saya memberi peluang kepada pelajar untuk membuat lakonan.
Semua pelajar mempunyai peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti persembahan
ini. Ia menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu satu proses yang seronok untuk
dilalui oleh guru dan diikuti oleh semua pelajar.
Selepas menamatkan persembahan mereka, saya akan memberi pujian yang
sesuai kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat berusaha lagi. Pelajar-pelajar
juga akan mendapat kebaikan dari apilikasi kecerdasan pelbagai ini dimana pelajar
dapat memahami potensi yang ada pada diri mereka sendiri dan mereka akan
merasa diri mereka dihargai. Mereka tidak akan rasa rendah diri dengan kecerdasan
pelbagai. Melalui membuat lakonan, mereka dapat melatih sikap keberanian and
keyakinan mereka serta juga boleh lebih memahami cerita yang diajar.
Di samping itu, saya rasa aktiviti yang mempunyai kecerdasan pelbagai dapat
mengatasi masalah seperti ponteng kelas kerana saya berpandangan ia telah
memberi ruang untuk pelajar mengembangkan potensi dalam diri mereka. Dengan
ini, minat untuk belajar dapat ditingkatkan kerana apa yang mereka pelajri dapat
mereka kembangkan berdasarkan apa yang ada dan sesuai dengan diri mereka.
Sekiranya mereka mempunyai minat, mereka akan sanggup untuk melalui apa jua
kesukaran demi mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka kerana telah
timbul minat untuk menguasainya.
Walaupun rancangan pengajaran dan pembelajaran Sejarah yang telah saya
buat tidak begitu baik, tetapi saya akan berusaha memperbaikikan segala kelemahan
saya supaya pengajaran dan pembelajaran saya dapat dilangsungkan dengan lancar.
Pada pandangan saya, teori kecerdasan pelbagai ini membolehkan sekolah untuk
memperkenalkan satu bentuk sistem pengajaran dan pembelajaran yang sukar
dilupakan pelajar. Dengan itu, ia dapat membantu mereka untuk belajar dengan lebih
baik. Mereka akan lebih mudah faham akan apa yang dipelajari, merasa seronok
dengan apa yang mereka perolehi dan akan lebih bersemangat untuk belajar.

10

BIBLIOGRAFI
BUKU
Dr. Sharifah Maimunah Syed Zin (2001), Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam
Pengajaran dan Pembelajaran, Kuala Lumpur : Pusat Perkembangan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

LAMAN WEB
Cikgu Zaki (2014), Teori Kecerdasan Pelbagai. Diakses pada 20 Ogos 2014.
http://cikgu-zaki.blogspot.com/2012/06/teori-kecerdasan-pelbagai.html
Normala Mehat (2011), Kecerdasan Pelbagai. Diakses pada 25 Ogos 2014.
http://www.slideshare.net/normalaprasekolah/kecerdasan-pelbagai-8791485
B. Tan (2013), Pengurusan Bilik Darjah. Diakses pada 26 Ogos 2014.
http://mohdborhanjamaluddin.blogspot.com/2013/02/pengurusan-bilik-darjahsatu-kajian.html
Perancangan Program dan Strategi Pengajaran (2013), Definisi Teori Kepelbagaian
Kecerdasan Gardner. Diakses pada 27 Ogos 2014.
http://jellyyong90.blogspot.com/2013/03/definisi-teori-kepelbagaiankecerdasan_25.html

11