Anda di halaman 1dari 10

SOALAN 1 (A)

Maklumat perakaunan pengurusan adalah sangat penting kepada pengurus di Seehat Sdn Bhd
adalah untuk pelbagai tujuan antaranya:

1. Penilaian Inventori
Apabila wujudnya maklumat kos, maka kos inventori bahan mentah, kerja dalam proses
(KDP) dan barang siap iaitu produk dapat ditentukan. Oleh yang demikian,pihak pengurusan
perlu mengetahui apakah kos yang perlu diambilkira dalam menentukan nilai inventori.
Contohnya, kos produk akan ditentukan berdasarkan kos bahan mentah yang digunakan,
buruh langsung dan kos overhed yang terlibat dalam menghasilkan produk siap ini. Kos
untuk membuat yogurt dan susu soya perlu dinilai. Kos inventori akan digunakan untuk
mengira kos barangan dijual dalam penyata pendapatan dan aset semasa dalam lembaran
imbangan.

2. Penentuan Untung
Pihak pengurusan perlu mengetahui kos yang akan dimasukkan dalam penyata pendapatan
bagi mengira untung bagi tempoh kewangan yang disediakan. Contohnya kos barangan
dikilang, kos barangan dijual, belanja jualan, belanja pentadbiran dan sebagainya.

3 Perancangan kewangan
Pihak pengurusan perlu mengetahui maklumat kos tempoh semasa dan masa lepas untuk
membuat perancangan kewangan masa hadapan dalan bentuk belanjawan induk ( Belanjawan
operasi dan kewangan ) untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Contohnya, maklumat
harga belian mentah sekilogram dan berapa kilogram bahan mentah bagi seunit produk akan
digunakan untuk menganggarkan kos belian bahan mentah untuk menampung sasaran jualan
yang dikehendaki.

4 Kawalan Operasi dan penilaian prestasi


Pihak pengurusan memerlukan kos piawai ( standard ) dan kos sebenar yang berlaku bagi
tujuan penilaian prestasi dan kawalan operasi perniagan. Ianya bertujuan untuk mengetahui
1

apakah kos operasi yang sebenar digunakan atau dibelanjakan seperti seperti kos piawai yang
telah dijangkakan. Contohnya kos buruh langsung yang dijangkakan sebulan adalah RM
15,000, tetapi kos sebenar yang dilibatkan untuk membayar kos buruh langsung adalah RM
18,000 sebulan.Lebihan RM 3,000 ini adalah mungkin disebabkan oleh jam buruh bekerja
melebihi jangkaan atau kadar upah yang lebih tinggi. Dengan adanya maklumat kos ini
tindakan pembaikan dapat dilakukan dan penilaian prestasi dapat ditentukan.

5 Pembuatan keputusan
Pihak pengurusan perlu mengetahui maklumat kos untuk tujuan pembuatan keputusan yang
berkaitan dengan penentuan kos produk, perletakan harga, penamatan segmen keluaran,
penerusan barisan keluaran, keputusan pembelian dan sebagainya. Dengan adanya maklumat
kos, pihak pengurusan akan dapat membuat keputusan yang tepat dan menguntungkan
perniagaan.

SOALAN 1 (B)

i)

Kos Per pek yogurt


a. Kaedah pengekosan serapan
Pengekosan penuh
Kos produk = Kos Bahan Langsung + Buruh Langsung + Overhed Kilang Berubah +
Overhed Kilang Tetap

Kos Produk =RM100,000 + RM400,000 + RM20,000 + RM80,000


= RM600,000.00

b. Kaeah pengekosan marginal


Pengekosan langsung / Pengekosan berubah
Kos produk = Kos Bahan Langsung + Buruh Langsung + Overhed Kilang Berubah

kos produk = RM100,000 + RM400,000 + RM20,000


= RM520,000

ii)

Kos Per Pek Susu Soya


a) Kaedah pengekosan serapan
Pengekosan penuh
Kos produk = Kos Bahan Langsung + Buruh Langsung + Overhed Kilang
Berubah + Overhed Kilang Tetap

Kos Produk =RM70,000 + RM250,000 + RM30,000 + RM50,000


= RM400,000.00

b) Kaeah pengekosan marginal


Pengekosan langsung / Pengekosan berubah

Kos produk = Kos Bahan Langsung + Buruh Langsung + Overhed Kilang


Berubah

kos produk = RM70,000 + RM250,000 + RM30,000


= RM350,000

iii)

Penyata Pendapatan Kaedah pengekosan serapan


Yogurt

Susu Soya

Harga jualan

RM4.50

RM5.50

Jualan (pek)

210,000

90,000

80,000

50,000

945,000

495,000

RM

RM

Bahan langsung

100,000

70,000

Buruh langsung

400,000

250,000

Kos overhed berubah

20,000

30,000

Kos overhed tetap

80,000

50,000

600,000

400,000

RM

RM

Kos pemasaran berubah

60,000

30,000

Kos pemasaran tetap

40,000

35,000

Kos pentadbiran tetap

25,000

25,000

125,000

90,000

220,000

5,000

Jam buruh langsung


Jumlah Jualan
Kos pengeluaran:

Jumlah Kos Pengeluaran


Kos bukan pengeluaran:

Jumlah

Kos

bukan

pengeluaran
Pendapatan

iv)

Penyata Pendapatan Kaedah pengekosan marginal


Yogurt
Harga jualan

RM4.50

Susu Soya
RM5.50

Jualan (pek)

210,000

90,000

80,000

50,000

945,000

495,000

RM

RM

Bahan langsung

100,000

70,000

Buruh langsung

400,000

250,000

20,000

30,000

520,000

350,000

RM

RM

Kos pemasaran berubah

60,000

30,000

Kos pemasaran tetap

40,000

35,000

Kos pentadbiran tetap

25,000

25,000

125,000

90,000

300,000

55,000

Jam buruh langsung


Jumlah Jualan
Kos pengeluaran:

Kos overhed berubah


Jumlah Kos Pengeluaran
Kos bukan pengeluaran:

Jumlah

Kos

bukan

pengeluaran
Pendapatan

v)

Laraskan perbezaan pelaporan


Yogurt

Susu Soya

Harga jualan

RM4.50

RM5.50

Jualan (pek)

210,000

90,000

80,000

50,000

945,000

495,000

60,000

30,000

Jam buruh langsung


Jumlah Jualan

Kos Berubah
Kos pemasaran berubah

Kos overhed berubah

20,000

30,000

Margin Sumbangan

80,000

60,000

Bahan langsung

100,000

70,000

Buruh langsung

400,000

250,000

Kos overhed tetap

80,000

50,000

Kos pemasaran tetap

40,000

35,000

Kos pentadbiran tetap

25,000

25,000

220,000

5,000

Kos Tetap

Pendapatan

vi)

Bincangakan

situasi

yang

menyebabkan

perbezaan

dalam

pelaporan

pendapatan.

i) Pengekosan serapan mengambilkira kos overhead tetap dalam kos produk/unit


ii) Barang yang tidak dijual akan mempunyai elemen kos overhead tetap kos ini
diinventorikan sehinggalah produk dijual
iii) Pengekosan marginal tidak mengambilkira kos overhead tetap dalam kos
produk/unit
iv) Penilaian kos produk/unit lebih rendah daripada pengekosan serapan
v) Nilai barang yang belum terjual( inventori akhir) akan lebih rendah
vi) Item overhead tetap terus didebit (ditolak) dalam Penyata Pendapatan tempoh
semasa

Soalan 2 (a)

Kadar overhed pratentu ialah kadar yang dikenakan kepada sesuatu produk untuk
menganggarkan kos ovehed bagi produk tersebut. Kos overhed ialah kos bersama iaitu kos yang
dikongsi oleh lebih daripada satu unit produk. Penggunaan KOP adalah satu cara untuk
mengagihkan kos bersama secara saksama kepada produk. Formula pengiraan KOP adalah
seperti berikut:Sebelum KOP dikira, pemilihan asas yang sesuai perlu dilakukan. Pemilihan asas yang tepat
dapat mengambarkan secara realistik aktiviti pusat kos. Terdapat beberapa asas yang boleh
digunakan untuk mengira KOP. Antara asas-asas yang boleh digunakan ialah:
a. Unit keluaran
b. Kos bahan mentah langsung (KBML)
c. Kos buruh langsung (KBL)
d. Jam kerja buruh (JKB)
e. Jam kerja mesin (JKM)
Pemilihan asas biasanya bergantung kepada aktiviti perniagaan
Asas Aktiviti/Situasi
1. Citra Tailors dalam proses pengeluaran syarikatnya menggunakan asas Unit keluaran
Semua unit produk serupa dan melalui proses yang sama dan tempoh yang sama.
2. Citra Tailors juga menggunakan asas bahawa Kos bahan mentah langsung (KBML) Kos
bahan langsung adalah kos yang tertinggi daripada kos-kos lain.
3. Citra Tailors juga menggunakan asas bahawan Kos buruh langsung (KBL) Kos buruh
langsung adalah kos yang tertinggi berbanding kos-kos lain dan kadar buruh langsung
adalah sama di semua pusat kos.
4. Citra Tailors menggunakan asas Jam kerja buruh Kilang yang berorientasikan tenaga
buruh di mana tenaga buruh digunakan lebih banyak daripada mesin.
5. Citra Tailors juga menggunakan asas Jam kerja mesin (JKM) Kilang yang
berorientasikan mesin.

Overhed Sebenar
Overhed sebenar ialah overhed yang benar-benar terlibat dalam sesuatu tempoh. Contohnya
belanja elektrik, belanja telefon dan air diketahui apabila bil-bil tersebut
diterima. Belanja sewa, insuran dan gaji juga diselaraskan di akhir tempoh.
7

Overhed Anggaran (Belanjawan)


Overhead anggaran (belanjawan) adalah kos-kos overhed bagi tempoh akan datang ketika
overhed sebenar belum diketahui. Anggaran overhed perlu dilakukan untuk membantu pihak
pengurusan Citra Tailors membuat perancangan dan belanjawan. Anggaran ini perlu dilakukan
dengan teliti berdasarkan pengalaman yang lepas. Overhed yang dianggarkan ini tidak
semestinya sama dengan jumlah overhed sebenar.

Soalan 2 (b) Kadar Overhead Pratentu


Kadar Overhead Pratentu (KOP) =

Overhead Anggaran
Asas Anggaran

= RM69,000
13,800

= RM5.00 JBL
*JBL = Jam Buruh Lansung
Soalan 2 (c) Catatan Jurnal
Bil

Perkara

Debit

Inventori Bahan Mentah

5,885

Akaun Belum Bayar Syarikat Jaya

Kerja Dalam Proses (200m X RM0.50)

5,885

100

Inventori Bahan Mentah

100

Overhead Kilang (180m X RM0.30)

54

Inventori Bahan Mentah

Kredit

54

Inventori Kerja Dalam Proses (KDP)

40,000

Gaji Belum Bayar

40,000
8

Overhead Kilang

720

Insurans Kereta

720

Overhead Kilang

18,000

Gaji Belum Bayar

18,000

Overhead Kilang

5,000

Susutnilai Mesin

5,000

Kerja Dalam Proses (RM5 X 5500 jam)

27,500

Gaji Belum Bayar

27,500

Soalan 3

PENGEKOSAN PESANAN KERJA


Pengekosan kerja merupakan satu kaedah pengekosan produk. Sistem pengekosan kerja
juga dikenali sebagai sistem kos pesanan kerja, kos akan dikenakan terhadap setiap kerja. Iaitu
system pengekosan produk yang bertujuan untuk mengagihkan kos-kos input iaitu kos bahan
langsung, os buruh langsung dan kos overhead kilang kepada produk/barangan.Ia merupakan
satu sistem pengekosan produk yang digunakan dalam proses pengeluaran yang berbentuk
pesanan/tempahan. Pengeluaran secara pengekosan kerja ini biasanya berlaku dalam industri
percetakan, perabut, pembinaan, pakaian dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan pengekosan
pesanan kerja amat sesuai digunakan dalam perniagaan mejahit pakaian kerana ianya
berdasarkan tempahan pelanggan.
Antara ciri-ciri pengekosan kerja ini amat sesuai adalah kerana:a. Produk yang dihasilkan biasanya mengikut kehendak/ tempahan/ permintaan pelanggan.Oleh
itu, satu rekod kos yang lengkap bagi setiap kerja akan disimpan dan kos-kos yang boleh
dikaitkan

dengan

sesuatu

pesanan

adalah

merupakan

kos

bagi

pesanan

kerja

tersebut.Sepertimana perniagaan mejahit pakaian ianya bergantung kepada tempahan pelanggan.

b. Produk yang dikeluarkan adalah pelbagai. Iaitu lebih daripada satu jenis. Produk yang
dihasilkan adalah boleh dibezakan di antara satu sama lain kerana setiap satunya
mempunyai kelainan dan keunikan ( mengikut spesifikasi pelanggan ). Ini kerana perniagaan
mejahit pakaian akan mengeluarkan produk berdasarkan permintaan pelanggan itu sendiri
c. Produk yang dihasilkan biasanya dalam kuantiti yang kecil juga. Jika produk dikeluarkan
dalam kumpulan (batch) kuantiti bagi setiap kumpulan adalah kecil. Seperti perniagaan menjahit
pakaian kumpulan seperti pakaian bersaiz S, XL dan sebagainya dihasilkan mengikut kumpulan
dan tempahan.

10