Anda di halaman 1dari 6

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.

Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
(QS: Ali Imran Ayat: 159)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan


mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada
mereka. Asy-Syura:38

QS AL ISRA AYAT 26 - 27 MENYANTUNI KAUM DHUAFA

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan
orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat
ingkar kepada Tuhannya.

Al-baqarah 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan)
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya);
dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ar rum 41-42

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah
menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (Akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan
yang benar) (41)
Katakanlah (Muhammad), "Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu.
Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)" (42)
Al-a'raf:56-58

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakandi muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya danberdoalah
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat
Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (56) Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai

pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa
awan mendung, kamihalau ke suatu daerah tandus, lalu Kami turunkan hujandi daerah itu, maka Kami keluarkan
dengan sebab hujanitu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang
telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (57) Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya
tumbuh dengan subur dengan seizin Allah,dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh
merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersukur.(58)
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah
anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. (ash shad 27)

A. Membaca Surat Al-Kafirun Ayat 1-6

Qul yaaaaa ayyuhal kaafiruun


(1) Katakanlah: Hai orang-orang yang kafir.

Laaa a'budu maa ta'buduun


(2) Aku tidak menyembah apa yang kau sembah.

Walaaa antum 'aabiduuna maaaaa a'bud


(3) Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

Walaaa ana- 'aabidun(m) maa 'abattum


(4) Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

Wa laaa antum 'abiduuna maaa a'bud


(5) Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

Lakum diinukum waliya diin


(6) Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan
barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang
gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi
yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. surat AlKahf ayat 29
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. surat Al-Mujdilah ayat 11

B. SURAH YUNUS AYAT 40-41


Terjemahan:
40. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di
antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Rabbmu
lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. 10:40)
41. Jika mereka mendustaka kamu, maka katakanlah: Bagiku pekerjaanku
dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku
kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. 10:41)
Jumuah 9-10

Sahih International

O you who have believed, when [the adhan] is called for the prayer on the day of
Jumu'ah [Friday], then proceed to the remembrance of Allah and leave trade. That is
better for you, if you only knew.

62:10
to top

Sahih International

And when the prayer has been concluded, disperse within the land and seek from the
bounty of Allah , and remember Allah often that you may succeed.
Al Quran Surat Al Jumu'ah ayat 9-10 (62:9-10)
(9) Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan Sholat Jum'at, maka
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
(10) Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

(101).
Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfa`at tanda kekuasaan Allah
dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa
apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi
sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan
antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. AlBaqarah ayat 164

Peristiwa Setelah Hari Kiamat


1. Yaumul Barzah, adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal. Yaitu nanti masa
dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menhadap kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh
amal perbuatan ketika di dunia.
2. Yaumul Ba'as, adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur.
3. Yaumul Mahsyar, adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur, untuk
menunggu pengadilan dari Allah SWT.
4.Yaumul Hisab, adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama selama hidup di dunia.
5.Yaumul Mizan, adalah penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama
hidup di dunia.
6. Sirat, adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia stelah dihisab dan ditimbang amal baik
buruknya. Pada tahap ini manuisa akan ditentukan msuk neraka atau masuk surga . Hal ini tergantung amal baik
dan amal buruk.

7. Syafaat, adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, Islam dan ihsan. Pertolongan
tersebut berasal dari amal perbuatan yang baik ketika di dunia. Bagi orang beriman dan beramal saleh kelak
pada hari Kiamat akan mendapat syafaat berupa kemudahan dan keringanan dari berbagai kesulitan yang
dihadapi.
8.Surga dan Neraka, adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga
dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka.

Nama-Nama Lain Hari Kiamat


1. Yaumul Akhir atau hari akhir, maksudnya adalah hari yang paling akhir dalam
kehidupan manusia. Setelah peristiwa kiamat ini tidak akan dijumpai hari-hari lain
kecuali hari akhir. Segala peristiwa dan kejadiannya sudah tidak sama dengan alam di
dunia.
2. Yaumul kiamat atau hari kiamat, maksudnya hari dibangkitkannya manusia dari alam
kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya pada waktu hidup
di dunia.
3. Yaumul hisab atau hari perhitungan, maksudnya segala amal perbuatan manusia akan
dihitung, sebesar apapun perbuatan tersebut baik perbuatan yang buruk maupun
perbuatan yang baik. Perhitungan ini tidak akan mengalami kesalahan. Amal
perbuatan manusia akan diperhatikan dan dimintai pertanggungjawabannya.
4. Yaumul jaza atau hari pembalasan amal, maksudnya manusia yang melakukan amal
kebaikan akan mendapat balasan surga, sedang manuisa yang melakukan amal
perbuatan yang buruk atau dosa akan mendapat balasan neraka.
5. Yaumul fasli atau hari keputusan, maksudnya setiap manuisa di hari akhir nanti akan
mendapatkan keputusan terakhir tentang nasibnya. Hal ini sesuai dengan amal
perbuatannya pada waktu di dunia.
6. Yaumul taqabun atau hari kerugian, maksudnya pada hari kiamat nanti, dengan segala
keputusan dan kepastian yang diperoleh dari Allah, semuanya akan mengalami
kerugian, terutama bagi mereka yang tidak memperbanyak amal kebaikan dan saleh
pada waktu di dunia.
7. Yaumul hasyr atau hari penyesalan, maksudnya setiap manusia akan menyesal dengan
segala amal perbuatannya. Bagi mereka yang tidak berbuat baik akan menyesal
mengapa ketika hidup di dunia tidak patuh kepada Allah. Sedang mereka yang
berbuat baik akan menyesal mengapa tidak memperbanyak amal saleh.
8. Yaumul waid atau hari ancaman, maksudnya pada hari kiamat nanti manusia yang
berbuat buruk di dunia akan mendapat siksaan dari Allah SWT.
9. Yaumud hid atau hari pertanggungjawaban agama, maksudnya pada hari kiamat nanti
setiap manusia akan mempertanggungjawabkankebenaran agama yang dianutnya.

Anda mungkin juga menyukai