Anda di halaman 1dari 6

Bab 2 Iman Kepada Kitab-kitab Allah

1. Iman kepada kitab-kitab Allah Swt. adalah


rukun iman ke
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
2. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Swt.
menurunkan kitab-Nya sebagai pedoman
hidup merupakan pengertian iman kepada
a. Kitab Allah Swt.
b. Allah Swt.
c. Malaikat
d. Rasul
e. Hari akhir
3. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi
a. Musa a.s.
b. Dawud a.s.
c. Ibrahim a.s.
d. Muhammad saw
4. Meyakini bahwa Allah Swt. menurunkan
kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul
bagi seorang muslim hukumnya
a. Haram
b. Makruh
c. Mubah
d. Sunah
e. Wajib
5. Agarhidup manusia tidak diliputi kehinaan
di mana pun, ia harus
a. Berpegang teguh kepada tali Allah Swt.
dan tali sesama manusia
b. Memiliki martabat dan kedudukan di
lingkungannya
c. Memiliki harta yang cukup sebagai
bekal hidupnya
d. Berbuat baik terhadap sesama manusia
e. Menjaga agama dan lingkungan dengan
baik

6. Aturan-aturan Allah yang berupa hukum


alam disebut
a. Ayat qauliyah
b. Sunah Rasullulah
c. Al-Quran
d. Sunatullah
e. Ayat qauniyah
7. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir di
turunkan berkedudukan sebagai.
a. Ayat qauliyah
b. Hukum Allah
c. Ayat qauniyah
d. Petunjuk dan pedoman hidup
e. Dasar kehidupan
8. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan
padanya; pentunjuk bagi mereka yang
bertaqwa.
Ayat ini dapat kita temukan surah
a.
b.
c.
d.
e.
9.

Al-Baqarah Ayat 2
Al-Anam Ayat 2
An-Nisa ayat 2
Al-Maidah ayat 2
Al-Isra ayat 2

Menurut ayat tersebut, Allah Swt. tidak


menyukai orang-orang yang
a.
b.
c.
d.
e.
10. .

Kufur kepadaNya
Berbuat kerusakan
Fasik
zalim
murtad

Ayat tersebut memerintahkan orang-orang


beriman untuk

11.

12.

13.

14.

a. Menjaga diri dan keluarga dari siksa


neraka
b. Menjaga hubungan dengan sesama
manusia
c. Menjaga dan memanfaatkan alama
sekitarnya
d. Tolong menolong dalam kebaikan dan
taqwa
e. Mengasihi anak yatim dan memberi
makan orang miskin
Arti ayat pada soal nomor 10 adalah tolong
menolonglah kamu
a. Dalam kemaksiatan
b. Selama hidup di dunia
c. Untuk kehidupan akhirat
d. Dalam berbuat kebaikan dan takwa
e. Dalam semua aspek kehidupam
Orang yang ingkar terhadap kitab-kitab
Allah Swt., sesungguhnya telah sesat
sejauh-jauhna. Hal itu disebutkan dalam
surah
a. Al-baqarah ayat 136
b. An-Nisa ayat 136
c. Ali Imran ayat 136
d. Al-Maidah ayat 136
e. At-Taubah ayat 136
Allah Swt. tidak menciptakan manusia
kecuali untuk beribadah kepadaNya, hal tsb
terdapat dalam surah
a. Az-Zariyat ayat 56
b. Az-Zalzalah ayat 3
c. Al-Hujurat ayat 11
d. Al-isra ayat 6
e. Al-Maidah ayat 31
Allah Swt. menurunkan kitab-kitabNya
kepada para rasul untuk
a. Melengkapi peraturan yang ada di bumi
b. Mengatur hidup manusia agar citacitanya tercapai
c. Mengatur
hidup
manusia
agar
senantiasa dalam kebenaran

15.

16.

17.

18.

19.

d. Membimbing hidup manusia agar


menguasai alam semesta
e. Membimbing hidup manusia agar dapat
mengenali potensi alam

Ayat tersebut merupakan jaminan dari


Allah Swt. yang ditujukan untuk
a. Al-Quran
b. Injil
c. Zabur
d. Taurat
e. Suhuf
Secara harfiah, Al-Quran berarti
a. Pegangan
b. Rahmat
c. Bacaan
d. Jalan
e. Nikmat
Sahabat Nabi yang menugusulkan agar
lembaran-lembaran wahyu Allah Swt.
dikumpulkan menjadi satu adalah.
a. Abu Bakar As-Siddiq
b. Umar bin Khatab
c. Usman bin Affan
d. Ali bin Abi Thalib
e. Zaid bin Sabit
Berikut ini yang bukan keistimewaan AlQuran adalah
a. Keindahan susunan
b. Keindahan gaya bahasa
c. Isi dan kandungan universal
d. Al-Quran berlaku hingga akhir zaman
e. Al-Quran
merupakan
hukum
penghabisan yang tidak kekal
Panitia
pembukuan naskah Al-Quran
dipimpin oleh
a. Zaid bin Sabit
b. Said bin As
c. Umar bin Khatab
d. Abdurrahman bin Haris
e. Khalid bin Walid

20. Allah Swt. memberikan informasi bahwa


setiap umat memiliki syariatnya sendiri,
sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran
surah
a. Yunus Ayat 19
b. Ali Imran Ayat 38
c. Al-Hajj ayat 67
d. Sad ayat 87
e. At-Takwir ayat 27

Kunci Jawaban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C.
A.
B.
E.
A.
C.
D.
A.

D.
10. A.
11. A.
12. D.
13. D.
14. B.
15. A.
16. C.
9.

A.
18. C.
19. B.
20. E.
21. A.
22. C.
17.

Soal LKS
6. Nama lain Al-Quran yang artinya pembeda
adalah
a. Al-Huda
b. Asy-Syfa
c. Al-Furqan
d. Az-Zikr
e. An-Nahl
7. Kitab Alla Swt. yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw. adalah
a. Al-Quran
b. Injil
c. Zabur
d. Weda
e. Taurat
8. Tidak ada sedikitpun kebatilan di dalamnya
merupakan kandungan dari Surah
a. Yunus : 57
b. Al-Baqarah : 46
c. Fussilat : 42
d. Waqiah : 67
e. Al Imran : 77
9. Bacalah Al-Quran sesungguhnya ia akana
menjadi penolong pembacanya di hari
kiamat
Hadis tersebut diriwayatkan
a. Bukharii
b. Muslim
c. Abu Daud
d. An Nasai
e. Abu Hurairah
10. Sebaik-baiknya bacaan sepanjang hayat
bagi seorang muslim adalah
a. Al-Quran
b. Injil
c. Zabur
d. Weda
e. Taurat
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Potongan ayat diatas merupakan dalil naqli


diturunkannya kitab
a. Inijil
b. Al-Quran
c. Taurat
d. Abur
e. Suhuf
Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi
a. Daus as.
b. Isa as.
c. Muhammad saw.
d. Isa as.
e. Ibrahim as.
Kitab suci yang diturunkan Allah untuk Bani
Israil adalah
a. Injil
b. Taurat
c. Zabur
d. Al-Quran
e. Suhuf
Wahyu Allah yang disampaikan kepada
rasul, tetapi masih berupa lembaranlembaran yang terpisah dinamakan
a. Kitab
b. Suhuf
c. Ilham
d. Irhas
e. Mujizat
Di bawah ini yang merupakan isi Ten
Commandement adalah
a. Tidak boleh membunuh binatang
b. Tidak boleh berdusta
c. Tidak boleh menghakimi orang lain
d. Tidak berbuat aniaya
e. Tidak boleh memaki
Dalil naqli tentang tugas manusia sebagai
khalifah adalah Surah
a. Al-Baqarah : 30
b. Al Imran :77

17.

18.

19.

20.

21.

22.

c. An Nisa : 53
d. Az Zariyat : 56
e. Yunus : 54
Beriku ini yang merupakan kandungan sisi
dari Surah Al Maidah : 46 adalah
a. Diturunkan kitab Injil untuk Nabis Isa as.
b. Perintah untuk beriman kepada AlQuran
c. Anjuran untuk berbuat takwa
d. Diturunkan Al-Quran sebagai pedoman
hidup
e. Perintah untuk beriman kepada kitabkitab sebelum Injil
Kitab taurat ditulis dalam bahasa
a. Arab
b. Ibrani
c. Pegon
d. Melayu
e. Qibti
Kitab zabur ditulis dalam bahasa
a. Arab
b. Ibrani
c. Pegon
d. Melayu
e. Qibti
Kitab zabur berasal dari kata zabara-zabur
yang artinya
a. Membaca
b. Menulis
c. Mendengar
d. Mengenal
e. Memahami
Kitab taurat diterima Nabi Musa as. di bukit
Tursina
a. Mesir
b. Arab
c. Qatar
d. Libanon
e. Kuwait
Syariat umat Nabi Daud iperintahkan
mengikuti syariat Nabi
a. Isa as.

b. Musa as.
c. Ibrahim as.
d. Yunus as.
e. Daud as.
23. Ajaran yang menegaskan kembali tentang
ke Maha Esaan Allah, agar manusia tidak
menyembah Yuhan selain Allah disebut
a. Akidah
b. Akhlak
c. Tarikh
d. Syariat
e. Muamalah
24. Suhuf yang diturunkan Nabi Syits as
sebanyak
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
e. 50
25. Kisah-kisah yang pernah terjadi manusia
zaman dahulu dapat dipelajari dalam...
a. Akidah
b. Akhlak
c. Tarikh
d. Syariat
e. Muamalah

Anda mungkin juga menyukai