Anda di halaman 1dari 6

SMKJ/PSK/T.

3/2015/SG
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JULAU
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3 TAHUN 2015
MIN
GGU

TEMA

ISI KANDUNGAN
a. Pilihan kerjaya

1-2

3-4

1.
PENCAPAIAN
KENDIRI

5-8

2. HUBUNGAN
KEKELUARG
AAN

b. Keputusan yang
bijak dan adil
- Tindakan yang
bertanggungjawab

a. Tanggungjawab
terhadap keluarga
- Kasih sayang
- Kepekaan terhadap
keperluan
fizikal,mental,
emosi dan rohani
-Keselamatan dan
perlindu
- Menjaga maruah

HASIL PEMBELAJARAN

PBS (PPPM)

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Mengetahui peluang-peluang yang ada di dalam dan
luar negara.(PS)
ii. Mengenal pasti kelayakan akademik, kelayakan ikhtisas
dan kemahiran yang diperlukan mengikut kerjaya yang
berbeza.(PS)
iii. Berupaya memilih kerjaya terbaik untuk diri. (KS)
iv. Mempunyai keyakinan diri untuk meneroka kerjaya
yang dinikmati. (NS)
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :
i. Mengetahui dan memahami bahawa setiap keputusan
yang dibuat dalam semua situasi mempunyai kesan dan
akibat terhadap diri dan orang lain. (PS)
ii. Berkemahiran menjejaki rantaian kesan dan akibat
daripada sesuatu keputusan. (KS)
iii. Prihatin tentang kesan keputusan yang diambil terhadap
orang lain. (NS)

BAND 1 (menyatakan pelbagai


peluang kerjaya yang ada di dalam
dan di luar negara dengan betul)
BAND 2 (menyenaraikan kelayakan
akademik/ikhtisas dan kemahiran
bagi pelbagai kerjaya dengan betul)

BAND 5 (mengumpul maklumat


tentang kesan positif dan kesan
negatif mengenai kerjaya yang
dipilih terhadap diri sendiri dan
keluarga dengan lengkap)
BAND 6( Membuat rumusan tentang
kesan positif dan kesan negatif
mengenai kerjaya yang dipilih
terhadap diri sendiri dan keluarga
secara kreatif)
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :
BAND 3(Mengenalpasti keperluan
i. Memahami tanggungjawab ahli keluarga dalam
yang berbeza dalam aspek fizikal,
mengeratkan hubungan kekeluargaan.(PS)
mental, emosi dan rohani bagi
ii. Menjalin hubungan yang erat antara anggota
anggota keluarga dengan jelas)
keluarga(KS)
BAND 4( Menghuraikan cara
iii. Menjaga keselamatan dan melindungi anggota keluarga. menjaga keselamatan anggota
(KS)
keluarga ketika berada di dalam dan
iv. Prihatin tentang keselamatan anggota keluarga. (NS)
di luar rumah dengan jelas)
v. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota
keluarga. (KS)
1

SMKJ/PSK/T.3/2015/SG
MIN
TEMA
GGU

ISI KANDUNGAN
keluarga ngan

HASIL PEMBELAJARAN
vi.

PBS (PPPM)

Menjaga nama baik keluarga.(KS)

9
10-14

a. Pemeliharaan dan
pemuliharaan alam
3. HIDUP
sekitar
BERMASYARA - Kepentingan
KAT
pemeliharaan dan
pemuliharaan alam
sekitar
- Tanggungjawab
bersama untuk
Pemeliharaan dan
pemuliharaan
alam sekitar
b. Kepekaan dan
tindakan terhadap
isu dan masalah
alam sekitar
- Pencemaran alam
- Bencana alam

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:


i. Memahami kepentingan pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.(PS)
ii. Merancang projek kecil untuk memelihara dan
memulihara alam sekitar di kawasan sekolah.(KS)
iii.
Memahami peranan dan tanggungjawab agensi
yang berkaitan dengan penjagaan alam sekitar.
(PS)
iv.
Melibatkan diri dalam memelihara dan
memulihara alam sekitar.(KS)
v. Bertanggungjawab terhadap alam sekitar.(NS)

BAND 1(Menyatakan kepentingan


pemeliharaan dan pemuliharaan alam
sekitar secara ringkas)
BAND 4 (Merancang projek
memelihara atau memulihara alam
sekitar dengan tersusun)
BAND 5 (Melaksanakan projek
memelihara atau memulihara alam
sekitar dengan baik)
BAND 6( Menghasilkan laporan
mengenai isu alam sekitar di kawaan
setempat dengan lengkap)

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:


i. Menyenaraikan jenis-jenis pencemaran alam .(PS)
ii. Mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi
masalah pencemaran alam.(KS)
iii. Menyedari kesan-kesan pencemaran alam.(NS)

BAND 3 ( Membezakan peranan


agenssi yang berkaitan dengan
penjagaan alam sekitar dengan tepat)

Pada akhir pelajaran, pelajar dapaat :


i. Mengetahui punca-punca pencemaran alam dan
langkah-langkah mengatasinya.(PS)
ii. Mencadangkan tindakan yang sesuai untuk mengatasi
isu bencana alam.(KS)
iii. Peka terhadap isu-isu bencana alam.(NS)
iv. Menghargai alam sekitar. (NS)

BAND 2 (Mengenalpasti cara-cara


untuk memelihara dan memulihara
alam sekitar dengan jelas)

SMKJ/PSK/T.3/2015/SG
MIN
TEMA
GGU
15-16

4. WARISAN
KEPELBAGAI
AN
BUDAYA
MALAYSIA

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

a. Adat resam dan


pantang larang
pelbagai kaum

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Memahami adat resam dan pantang larang pelbagai
kaum. (PS)
ii. Mengamalkan adat resam dalam kehidupan harian.
(KS)
iii. Berbangga dengan keunikan kekayaan warisan budaya
Malaysia. (NS)

a. Adat resam dan


pantang larang
pelbagai kaum

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Memahami adat resam dan pantang larang pelbagai
kaum. (PS)
ii. Berupaya menyesuaikan diri dengan kepelbagaian adat
resam dan pantang larang pelbagai kaum. (KS)
iii. Menerima dan menghormati adat resam dan pantang
larang pelbagai kaum. (NS)

a. Jentera Pentadbiran
Negara
Malaysia
- Badan- badan
kerajaan
(Legislatif,
Eksekutif dan
Kehakiman)

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Memahami peranan dan tugas badan-badan kerajaan
(Legislatif, Eksekutif dan Kehakiman). (PS)
ii. Menghasilkan carta organisasi struktur pentadbiran
negara.(KS)
iii. Menghargai peranan jentera pentadbiran negara dalam
menjaga kestabilan dan kemakmuran negara.(NS)

- Suruhanjaya Diraja

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

(Khidmat
Masyarakat)

17

PBS (PPPM)
BAND 1 (Mentakrif adat resam dan
pantang larang dengan jelas)
BAND 2( Menyenaraikan pantang
larang pelbagai kaum di Malaysia
dengan betul)
BAND 3( Mengenal pasti perbezaan
adat resam pelbagai kaum dalam
aspek kelahira, perkahwinan dan
kematian dengan tepat.)
BAND 4 (Menghuraikan tujuan
amalan adat resam dan patang larang
pelbagai kaum di Malaysia dengan
jelas)
BAND 5 (Mrrangka projek khidmat
masyarakat bertemakan Warisan
Kepelbagaian Budaya Malaysia
dengan terperinci.)
BAND 6 (Melaksanakan projek
khidmat masyarakat yang telah
dirangka dengan sempurna)

18-19

22-23

5. MALAYSIA
NEGARA
BERDAULAT

BAND 1( Mengenal pasti struktur


dan peranan jentera pentadbiran
negara dengan tepat
BAND 2 ( Menamakan semua
kementerian di Malaysia dengan
betul)

SMKJ/PSK/T.3/2015/SG
MIN
TEMA
GGU

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

PBS (PPPM)

i. Memahami peranan dan tugas Suruhanjaya Diraja.(PS)


ii. Menghasilkan carta organisasi struktur pentadbiran
Negara.(KS)
iii. Menghargai peranan jentera pentadbiran negara dalam
menjaga kestabilan dan kemakmuran negara. (NS)

24-27 6. CABARAN
MASA DEPAN

b. Kenali
kementeriankementerian di
Malaysia

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Mengetahui dan memahami peranan kementeriankementerian dalam pembangunan negara.(PS)
ii. Menyampaikan maklumat umum berkaitan dengan
kementerian di Malaysia kepada orang lain.(KS)
iii. Menghargai peranan kementerian dalam pembangunan
negara.(NS)

a. Mengekalkan
keamanan negara dan
sejagat
- Ancaman dalaman

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Menyedari tentang kepentingan keamanan negara dan
sejagat. (PS)
ii. Merancang pelbagai aktiviti untuk memberi
sumbangan kepada keamanan dunia. (KS)
iii. Menghargai keamanan negara dan sejagat. (NS)

- Ancaman luaran

- Sumbangan kepada
keamanan dunia

BAND 3( Menjelaskan jenis


ancaman dalaman dan ancaman
luaran yang boleh mengganggu
keamanan dan keharmonian negara
dengan betul)

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Mengetahui dan mengenal pasti ancaman-ancaman
dalaman dan luaran yang boleh mengganggu
keamanan dan keharmonian negara. (PS)
ii. Merancang pelbagai aktiviti untuk memberi
sumbangan kepada keamanan dunia. (KS)
iii. Menghargai keamanan negara dan sejagat. (NS)
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :
i. Menyedari tentang kepentingan keamanan negara dan
sejagat. (PS)
ii. Mengetahui dan mengenal pasti ancaman- ancaman

BAND 5 (Menghasilkan karya


kreatif yang menarik menunjukkan
penghargaan dan sokongan kepada
jentera pentadbiran negara dalam
4

SMKJ/PSK/T.3/2015/SG
MIN
TEMA
GGU

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
dalaman dan luaran yang boleh mengganggu
keamanan dan keharmonian negara. (PS)
iii. Merancang pelbagai aktiviti untuk memberi
sumbangan kepada keamanan dunia. (KS)
iv. Menghargai keamanan negara dan sejagat. (NS)

PBS (PPPM)
mengekalkan keamanan dunia)

28
b. Memastikan
Undang-Undang
Kemanusiaan
Antarabangsa
(International
Humanitarian Law
(IHL) dipraktikkan
- Perspektif
kemanusiaan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Menyedari keperluan peraturan dan undang-undang
untuk mengurangkan kemusnahan dan penderitaan
akibat konflik bersenjata. (PS)
ii. Berupaya mengambil perspektif yang pelbagai dalam
menghadapi sesuatu situasi. (KS)
iii. Prihatin terhadap masalah dilema yang dihadapi oleh
pihak terlibat dalam konflik. (NS)

- Had- had dalam


konflik bersenjata

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :


i. Mengenal pasti beberapa contoh pencabulan undangundang kemanusiaan antarabangsa. (PS)
ii. Merancang projek berkaitan bantuan kemanusiaan yang
diperlukan akibat konflik bersenjata. (KS)
iii. Menghormati nyawa dan maruah manusia. (NS)

BAND 6 ( Mengemukakan pendapat


tentang keberkesanan peeranan
kementerian yang bertanggungjawa
dalam menghadapi ancaman dalaman
atau ancamanluaran dengan bernas)

- Pelaksanaan undang- Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:


undang kemanusiaan
i. Mengetahui peraturan-peraturan asas dalam undangundang kemanusiaan antarabangsa. (PS)
ii. Berupaya mengambil prospektif yang pelbagai dalam
menghadapi sesuatu situasi. (KS)
iii. Bersyukur dengan keamanan dan keharmonian negara.
(NS)
5

SMKJ/PSK/T.3/2015/SG
MIN
TEMA
GGU

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

- Menegakkan
keadilan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:


i. Mengenal pasti cara-cara menegakkan keadilan .(PS)
ii. Mencadangkan cara-cara menegakkan keadilan. (KS)
iii. Menghormati maruah dan nyawa manusia. (NS)

- Bantuan
kemanusiaan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:


i. Mengetahui bentuk/jenis bantuan kemanusiaan.(PS)
ii. Menyenaraikan NGO yang terlibat dalam memberi
bantuan kemanusiaan. (KS)
iii. Prihatin terhadap masalah dan dilema yang dihadapi
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. (NS)

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

........................................................
PN. SUZANA GINSIT
Guru Matapelajaran
Pend.Sivik & Kewarganegaraan

........................................................
Puan Marilyne Bunga
Guru Kanan Kemanusiaan

PBS (PPPM)

BAND 4 ( Mengumpul maklumat


tentang hak asasi manusia dan agensi
yang terlibat dengan lengkap)

Disahkan oleh:

........................................................
En. Christopher Kelebit
Pengetua