Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Winantu sagurning pakurmatan.sedhahan minangka sesulih


pisowan kula wonten ing ngrasa panjenengan.Sinartan
nyadhongberkahing Gusti ingkang maha tunggal,kula sabrayat
hanggadhahi pangangkah badhe ngawontenaken tasyakuran
tuwin pawiwahan khitanaken yoga kula ingkang nami david
sulaiman benjang ing
Dinten :Minggu
Surya kaping:3 agustus 2014
Wanci:tabuh 10:00 wekdal ireng~sakbibaripun
Mapan ing:griya kula RT.02 RW 0.4 Dusun
pakunden,kecamatan ngluwar,Magelang
Satuhu budhe damel bombong saha mongkoging manah kula
sabrayat,mbok bilih dhangan ing penggalih saha sepen ing
sambekala,bapak/ibu saha sederek sekalian keparenga rawuh
hangestreni saha paring puja pangastuti dhumateng yoga kula
sri pengantin,supados dados putra ingkang shaleh saha
ngabekti dhumateng tiyang sepuh kekalih amin.
Wasan kula sagotrah hangaturaken agunging panuwun saha
nyuwun agunging pangaksami sadaya kekirangan dalah
kelepatan kula.
Wassalamuaalaikum Warahmatullahi Waborakaatuh.

Anda mungkin juga menyukai