Anda di halaman 1dari 6

Model penilaian kirkpatrick : penilaian 4 tahap

Model yang popular


Kerana mudah dan boleh dibuat secara kecil-kecilan
Buku yang ditulis tidak banyak menerangkan mengenai teori kebanyakkan isi kandungan
berkaitan dengan bagaimana nak buat. How to rather than why
Kirkpatrick dah tua
Tapi model masih digunakan oleh pengamal latihan
Sekarang banyak seminar yang dibuat untuk menerangkan model kirpatrcik yang
dijalankan oleh anak beliau.
Model 4 tahap
Tahap 1: penilaian reaksi
Sebelum itu model 4 tahap mengikut kirpatrick boleh dibuat mengikut peringkat yang
disukai. Tak semisti buat semua peringkat. Kalau suka peringkat 1 hanya buat 1 sahaja.
Walaubagaimanapun turutan peringkat perlu dipatuhi. Kena buat 1 dahulu baru buat 2,
tak boleh nak buat 2 dulu kemudian buat satu. Faham!
Tahap 1:
Macam mana nak naikkan yang ini keatas?
Concenterate dan fokus
Tahap 1 juga dinamakan tahap reaksi
Apa makna reaksi?
Kepuasan. Maknanya penilaian tahap ini ingin melihat kepuasan yang dialami oleh
peserta latihan setelah melalui latiahn tersebut. Tetapi ia juga digunakan untuk
mendapatkan maklumat mengenai pencapaian objektif, keberkesanan. Kerana penilai
bertanyakan mengenainya. Tetapi kita perlu tahu bahawa reaksi dibuat diakhir latihan
dan dibuat secara insitu. Jam tu saja tiada penialain lain sebelum atau sesudah itu. One
shot evaluation.
Oleh kerana ia dibuat one shot. Pada masa itu sahaja. Sekiranya penilai bertanyakan
tentang penyampaian objektif ini bermakna hanya perseption dapat diukur mengenai
objektif tersebut. Sebagai contoh objektif untuk meningkatkan pengetahuan tidak diukur
secara saintifik. Dimana perubahan sepatutnya diukur melalui pre dan post test. Kena
tahu dahulu tahap pengetahuan sebelum dan selepas latihan baru dapat ukur perubahan
yang berlaku.
Jadi kalau tanya samada objektif tercapai atau tidak jawapan yang diberikan hanyalah
persepsi tentang perubahan. Boleh diambil kira tapi ia bukanlah satu ukuran yang tepat.
Mengikut kaedah saintifik ia kurang tepat . Umpamanya kalau saya kata saya pandai
apakah bukti yang saya boleh tunjukkan. Tak ada. Tapi kalua dibuat ujian atau interview
untuk menguji kepandaian maka bukti yang impirikal boleh didapati. Barulah keputusan
samada saya pandai atau tidak dapat dibuat.
Penilaian reaksi biasanya dibuat diakhir latihan. Sekali sahaja dengan menggunakan
borang soalselidik. Kadangkala ia juga dinamakan smiling sheet. Ini disebabkan

penilaian ingin melihat senyuman daripada peserta kerana ia mengukur tahap kepuasan
terhadap latihan. Biasanya perkara yang ditanya dalam penlaian tahap ini ialah mengenai
semua variables yang berkait dengan latihan. Pengurusan latihan, urus setia, tempat
tinggal, makan minum, jadual latihan, pengajaran, alat bantu mengajar, keadaan bilik
kuliah, reaksi, dsb.
Walaupun kurang berkesan. Tahap ini mempunyai advantages tersendiri. Ia boleh
digunakan untuk mendapatkan maklumat pertama mengenai bagaimana latihan telah
dilaksanakan. To have basic idea about the training. Secara kasar maklumat boleh
menunjukkan samada program latihan tersebut okay atau tidak. Sekiranya pengurusan
tidak memerlukan bukti yang nyata atau lebih tepat maka tahap ini sesuai diguanakan
untuk menunjukkan bagaimana latihan telah dijalankan.
Selain daripada itu ia juga boleh menjadi asas kepada tahap lain. Contoh, bila kita dapat
rough idea mengenai samada program latihan tiu baik atau tidak, kita boleh terus
mengadakan penilaian tahap 2 untuk menentukan apakah perubahan yang berlaku dengan
mengukur pengetahuan, kemahiran, atau perubahan sikap. Katakanlah daripada tahp 1
kita mendapat ramai peserta yang memberikan rating yang tinggi terhadap latihan
terseubt. Ini bermakna kita ada clue bahawa mungkin penilaian ini telah mencapai
objektifnya. Untuk memastikan ia benar kita kena teruskan kepada tahap 2 ia itu
penilaian pembelajaran.
Kirkpatrick ada menyatakan cadangan bagaimana tahap ini boleh dibuat. Tolong bacakan
kuat-kat apa dia cadangan tersebut. Cepat baca kuat . Saya tak dengar. Kuat lagi.
Gunakan kumpulan kawalan sekiranya praktikal. Maknanya kumpulan kawalan atau
control group adalah penting sekiranya boleh digunakan. Apa itu control group. Dalam
research ada design yang dinamakan experimental design. Ia adalah satu design yang
paling berkesan untuk mengukur perubahan. Untuk memastikan bahawa perubahan
hanya disebabkan oleh intervbention yang kita buat ia itu latihan dan bukan terjadi
disebabkan oleh unsur lain umpamanya daripada pembacaan yang tidk daripada latihan
maka control group digunakan. Cg adalah kumpulan yang sama sifatnya dengan
kumpulan yang datang kelatihan ia itu kumpulan experimental. Sebagai contoh kita beri
latihan kepada kerani daripada satu agensi. Kerana yang tak pergi latihan boleh
dikumpulkan sebagai cg. Bezanya satu gp (experimental) mendapat treatment (latihan)
dan satu lagi tak dapat. Bilangan misti sama dan sifat misti sama dalam agensi yang
sama. Kadang-kadang cg tidak praktikal. Kerana tidak ramai pekerja dalam satu-satu
jawatan dalam sesebuah agensi. Katakanlah agensi a hanya ada 30 kerana dan semua dah
datang kursus. Tak ada yang tinggal untk jadi cg. Jadi cg tak praktikal.
Cadangan kedua? Bacakan.
Ukur perubahan yang hendak dicari sebelum dan selepas latihan
Ini dia pre dan post test
Pre test maknah (maknyah) maknanya ujian sebelum latihan dijalankan. Katakanlah
objektif latihan untuk meningkatkan tahap pengetahun daripada 20% mengenai program
spss kepada 80%. 20% biasanya didapati daripada tna. Tetapi kadang-kadang latihan

yang dirancang tidak berasaskan kepada tna. Ia hanya dicadangkan kerana mendapat
maklumat secara rambang bahawa kakitangan tidak pandai spss. Jadi latihan
dirancangkan untuk mereka. Kalau tna tak ada maknanya 20% tidak dapat dibuktikan.
Oleh yang demikian pre test perlu dibuat. Supaya ada data yang impirikal menyatakan
bahawa tahap pengetahuan diperingkat mana. Jadi satu ujian perlu dibentuk untuk
mengukur pengetahuan peserta sebelum mereka melalui latihan. Ia boleh dibuat dihari
pertama latihan sebelum ceramah pertama. Atau boleh juga dibuat sebelum peserta pergi
latihan. Ujian ini perlu diberikan kepada kedua-dua gp yang ia itu yang akan datang
latihan dan yang tinggal (control gp). Pastikan soalan ujian ini mempunyai kaitan rapat
dengan apa yang hendak diajarkan dalam latihan itu. Karikulumnya misti sama. Uji
ujian ini supaya ia tidak terlalu susah dan tidak terlalu senang. Ada caranya. Sekiranya
pretest dijalankan hari pertama latihan, ia perlu diterangkan kepada peserta tujuan pretest
dijalankan. Minta kerjasama daripada peserta untuk menjawab sebenar-benarnya.
Maknaya kalau tak tau kata tak tau kalau tau cari jawapan yang betul. Setelah pretest
dijalankan. Maklumat perlulah dianalisis. Umpamanya setelah dicheck di dapati purata
peserta mendapat 30% betul dalam ujian tersebut. Ini bermakna tahap pengetahuan
peserta sebelum latihan adalah diperingkat 30%. Faham!!!!!!!
Maklumat ini boleh diguna pakai oleh jurulatih untuk memberi tumpuan kepada latihan.
Sekirana ada soalan yang majority daripada peserta menjawab salah, ia boleh ditekankan
semasa mengajar topik tersebut. Dan kalau topik tersebut di dapati ramai yang betul, tak
perlu diterangkan dengan detail. Dengan ini perubahan telah dapat dilakukan keatas
pengajaran berasaskan pretest yang dibuat.
Setelah latihan tamat. Post test pula dijalankan. Oh ya mengengai cg. Mungkin jawapan
yang sama didapati ia itu tahap pengetahuan mereka sebanyak 30%. Oleh kerana mereka
tak hadir latihan tiada apa-apa treatment yang kita aberikan kepada mereka. Biarkan saja
apa nak buat buatlah. Bagi yang datang latihan pengajaran akan diteruskan.
Akhir latihan post test dibuat kepada kedua-dua gp. Perlukah kita menggunakan soalan
yang lain atau soalan yang sama?
Jawap! Okay kalau sama mudhlah. Jawapanya boleh gunak soalan sama tapi kena olah
sedikit supaya mungkin aturan soalan berbeza. Tak boleh bulat-bulat sama. Atau lebih
baik kalau buat yang baru tapi mengenai konsep yang sama ditanya dalam bentuk yan g
berlainan.
Kemudian post test dianalisis. Dan kita mungkin mendapat keputusan 90% ini bermakna
lepas ini ada quis. So concenterate. Ambil nota. Saya nak buat ost test. Pada kamu pulak.
Jadi pretest 30% post test 90% maknanya bagi peserta yang dalam latihan perubahan
telah berlaku sebanyak? 60% betul. Tapi pastikan perubahan diseb abkan latihan. Ini
sebab kita ada cp. Check pula post test bagi cp. Kalau cp juga meningat sebanyak 60% ini
bermakna latihan kita tak berkesan. Sebab yang tak datang latihan pun meningkat
pengetahuannya disebabkan olah perkara-perkara yang normal seperti orang bertambah
pandai setiap hari, ada program tv yang dituntun oleh semua orang yang mengajar cara
guna spss dsb.

Tapi biasanya post test bagi cg akan menunjukkan peningkat yang sedikit kalau ada
biasanya atiada peningkatan. Tapi kalau ahli dalam cp bijak dia study sendiri. Jadi
mungkin hasil meningkat juga. Atau bila buat silap sekali kita nilai diri sendiri dan
perbaiki bila ada ujian yang baru. Itu sebab soalan perlu diubah formatnya sedikit bagi
post test tak boleh guna bulat-bulat yang pretest.
Katakanlah cp post test result 40% ini bermakan peningkatan berlaku sebanyak 10%.
Betul? Pengiraan untuk memastikan perubahan yang terhasil daripada latihan begini:
1. Perubahan experimental gp 60%
2. Perubahan control gp 10%
1-2 jadi berapa kah perubahan yang benar-benar dihasilkan oleh latihan?
50%. Logik tak? Bandingkan jawapan ini dengan objektif latiha. Objektif kata apa?
Peningkatan 60% (20 kepada 80) bandingkan perubahan yang sebenar dengan objektif.
Maknanya kita kekurangan 10% kerana perubahan daripada penilaian hanya 50%
menakala perubahan daripada yang diharapkan (objektif) 60%. Apa kesimpulan yang
boleh dibuat?
Latihan berkesan ditahap ~ 80% berkesan. Boleh fikir kenapa 80%? Sebab tak
sepenuhnya 60% hanya 50% cuba kira 50 daripada 60 berapa peratus? 50x100 bahagi
60. Berapa? 83.33333333% nampak? Jadi kalau 80% berkesan bagus atau tidak.? Bagus.
Sebab jarang kita dapat latihan berkesan 100%
Cadangan ketiga?
Dapatkan 100% respon
Maknanya kita perlukan semua orang yang datang latihan menjawab pre dan post test.
Wait a minute. Kita bincang ditahap 1 atau 2? Okay tak sedar dah habis tahap 1.
100% respon kerana selalunya dalam latihan cuma ada 30% kebiasaannya. Jadi kalau dua
orang tak participate kan kurang. Oleh kerana peserta sedikit maka perlu ambil semua
sekali. Macam mana nak pastikan 100% respon
Berbagai cara boleh buat. Pre test dan post perlu dirancang supaya semua peserta tahu
mereka perlu terlibat. Beri masa yang sesuai untuk menjawab soalan. Jangan terburuburu. Dorong peserta supaya bertanggungjawab kerana hasil penilaian penting. Kalu
boleh beri hadiah pada mereka. Cenderahati. Atau bbq selepas post test. Tapi jangan
paksa. Kalau paksa mungkin mereka tak menjawab dengan betul. Therefore data yang
dapat salah. Sebab kita hanya ada satu peluang untuk kumpul maklumat. Lepas dia orang
balik tak boleh nak minta isi borang lagi. Dah terlewat.
Cadangan setgerusnya?
Apa tindakan yang sesuai?
Tindakan ini bermakana semasa penilaian dibuat perlu dirancang dengan pendekatan
yang betul. Dan selepas penilaian dijalankan hasil perlu dibentangkan dan dilaporkan

kepada stakeholders yang memerlukan maklumat tersebut. Jangan lepas buat penilaian
tak analisis data dan tak laporkan. Tak guna buat penilaian.
Next!
Dah habis? Saya bawa fail sila. Tak ada borang attendance. Kena tulis nama. Pada kertas
lain .
Mana lebih baik tahap 1 atau tahap 2 ?
Ia bergantung kepada objektif penilaian yang hendak kita buat. Kalau penilaian penting
biasanya objektif latihan akan memerlukan penilaian diperingkat yang lebih tinggi.
Maknanya kena buat samapi 4. Jadi 2 lebih baik daripada satu.
Untuk buat dua satu kena buat dahulu. Sebab biasanya kalau tahap satu
memberangsangkan maka tahap 2 mungin berkesan. Kalau tahap satu teruk atau kita
dapati peserta tidak puas hati mengenai latihan tersebut. Besar kemungkinan
pembelajaran tidak berlaku. Kalau peserta tak puas hati dengan makanan, pengajaran
dsb. Macam mana mereka nak belajar? Oleh yang demikian besar kemungkinan
pembelajaran tidak berlaku atau berlaku hanya sedikit. Kalau perut lapar boleh belajar
ke?
You all nampak macam kenyang aja. Tak nampak lapar pun.
Okeh quiz time!
Keluarkan satu kertas untuk jawab
Pastikan tulis nama. Jangan tiru dan jangan bising.
Sekiranya post test yang dijalankan menunjukkan perubahan yang sedikit (5%) kepada
pengetahuan peserta latihan setelah latihan dijalankan. Terangkan mengapa
kemungkinan perkara ini boleh berlaku
Jawapan tiada dalam buku kena fikir sendiri. Kalau ikuti perbincangan misti boleh
jawab. Kalau tak beri tumpuan tadi padan muka
Pass kan quiz kedepan
Pass kan rumusan mingguan kedapan
Saya kena pergi pk
Jumpa lagi next week