Anda di halaman 1dari 11

RANGKUMAN MATERI AGAMA ISLAM KELAS XII SEMESTER 1

SURAT AL-KAFIRUN

ARTINYA :
1. katakanlah "hai orang-orang kafir" 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah 3.
dan kamu bukan penyembah tuhan, yang aku sembah 4. dan aku tidak pernah menjadi
penyembah apa yang kamu sembah 5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa
yang aku sembah 6. untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku"
POKOK KANDUNGAN SURAT AL-KAFIRUN
1. orang islam/muslim dilarang menyembah sesembahan orang kafir
2. orang islam boleh bertoleransi dengan pemeluk agama lain dalam hal keduniawian, tapi tidak
boleh bertoleransi dlm hal aqidah, syariat dan dalam hal ubudiyah
3. larangan bagi orang islam mencampuradukkan agamanya dengan agama lain
TOLERANSI UMAT BERAGAMA
ialah membiarkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agam ayang dianutnya
AL-KAHFI AYAT 29

ARTINYA :

"dan katakanlah (Muhammad) : 'kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang
ingin (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.
Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung
mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air, seperti besi yang
mendidih yang menghanguskan wajah (itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat
yang paling jelek"
POKOK KANDUNGAN SURAT AL-KAHFI AYAT 29
1. kebenaran itu sumbernya dari Allah SWT
2. manusia diberi kebebasan memilih mau beriman atau kafir bagi orang yang beriman dan
beramal sholeh disediakan Surga dan bagi orang yang kafir disediakan neraka
3. jika manusia memilih kafir dan melepaskan keimanan maka berarti mereka telah melakukan
kezhaliman.
ETOS KERJA
etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, dalam hal mengambil
keputusan pun, para pemimpin harus memegang amanah terutama para hakim.
SURAT AL-JUMU'AH AYAT 9-10

ARTINYA :
"wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari
jum'at maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli. yang demikian itu baik
bagimu apabila kamu mengetahui. apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di
bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"
POKOK KANDUNGAN SURAT AL-JUMU'AH AYAT 9-10
1. ketika bekerja kita harus tetap mengingat waktu ibadah
2. ada keseimbangan dunia dan akhirat
3. apabila ibadah telah ditunaikan, segeralah kembali ke tempat kerja
4. setelah selesai dalam urusan maka segeralah menyelesaikan / kerjakan urusan yang lain
5. di dalam bekerja hendaknya selalu mengingat Allah
IMAN KEPADA HARI KIAMAT
ialah berkeyakinan dengan pasti atas kebenaran berita-berita Allah SWT dan Rasullulah SAW
tentang hancurnya dunia ini, tanda-tanda kiamat dan keadaan yang mengerikan yang terjadi pada
hari akhir nanti.
SURAT AT-TAUBAH (9) AYAT 18

SURAT AL-MAIDAH AYAT 69

SURAT AL-ANKABUT AYAT 57

"setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan"
HIKMAH BERIMAN KEPADA HARI AKHIR
1. Tidak akan meniru pola hidup orang kafir (yang tidak beriman).
2. Selalu beramal sholeh dan meningkatkan ketakwaan.
3. Selalu berbuat baik dan benar.
4. Mau berjihad dijalan Allah dengan jiwa dan harta.
5. Tidak bakhil (kikir) dalam berinfaq.
6. Memiliki kesabaran dalam kebenaran dan ketika tertimpa musibah.

FASE-FASE KEHIDUPAN AKHIRAT / HARI AKHIR


1. yaumul barzakh : masa penantian sebelum terjadinya hari kiamat besar
2. yaumul ba'ats : hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur
3. yaumul hasyr : hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar
4. yaumul hisab : hari pemeriksaan
5. yaumul mizan : hari penimbangan amal manusia
6. yaumul jaza : hari pembalasan perbuatan manusia baik itu perbuatan baik dan buruknya
manusia selama di dunia

TANDA TANDA KIAMAT KECIL/ Sughra


1. ilmu agama dianggap tidak penting lagi
2. hambasahaya melahirkan tuannya
3. fitnah muncul dimana-mana dan pembunuhan merajalela
4. waktu terasa amat pendek
5. tersebarnya perjudian, perzinahan, minum-minuman keras karena memperoleh izin penguasa
6. jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki
TANDA TANDA KIAMAT BESAR / Kubra
1. munculnya Dajjal
2. turunnya Isa Ibnu Maryam A.S.
3. turunnya Imam Al-Mahdi
4. matahari terbit dari arah barat
5. munculnya binatang raksasa dan ajaib
6. seluruh manusia menjadi kafir
7. rusaknya ka'bah dan lenyapnya al-Qur'an
8. munculnya Yakjuz dan Makjuz
MACAM-MACAM SURGA
1. Surga Firdaus
Mengenai surga firdaus ini, dalam Al Qur'an, surat Al Kahfi, ayat 107, Allah swt. telah
menegaskan:."sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh bagi mereka
adalah 'surga firdaus menjadi tempat tinggal".
Juga penegasanya dalam Al Qur'an, surat Al Mu'minuun, ayat 9-11.


..

.
"Dan orang-orang yang memelihara shalat: Mereka itu adalah orang - orang yang akan
mewarisi (yaitu) yang bakal mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya".
2. Surga Adn
Surga 'Adn ini telah banyak sekali dijelaskan dalam Al Qur'an. yaitu sebagai berikut: Firman
Allah swt. di dalam surat Thaaha, tepatnya ayat 76.

"(Yakni) surga 'Adn yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, didalamnya mereka kekal.
dan itulah (merupakan) balasan bagi orang yang ( dalam keaddan ) bersih ( saat
didunianya dari berbagai dosa )".
Firman-nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :

.


" (Yaitu) surga'Adn yang pintu - pintunya terbuka bagi mereka".
3. Surga Na'iim
Dalam Al Qur'an surat al Hajj, ayat 56. Allah swt. telah menegaskan :

.


" Maka orang - orang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada di dalam surga yang
penuh kenikmatan".
Firman-nya lagi dalam surat Al Luqman, ayat 8 :

"Sesungguhnya orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka
bakal mendapat surga yang penuh kenikmatan".
4. Surga Ma'wa
Banyak sekali didalam Al Qur'an dijelaskan, antara lain :
Surat As Sajdah, ayat 19 Allah swt. menegaskan:


."Adapun orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. maka bagi mereka
mendapat surga - surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah
mereka:kerjakan".
Firman-nya lagi didalam surat An Naazi'aat, ayat 41:

.

"Maka sesungguhnya surga ma'walah tempat tinggal(nya)".

5. Surga Darussalam
Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Qur'an, diantaranya
ialah : Dalam surat Yunus, ayat 25 :


.

"Dan allah meriyeru (manusia) ke Darussalam (yakni surga), dan memimpin orang yang
dikhendaki-nya kepada jalan yang lurus".
6. Surga Daarul Muqoomah
Sesuai dengan penegasan allah swt. di dalam Al Qur'an, surat Faathir, ayat 34-35:.

.

"Dan berkatalah mereka : Segala puji bagi allah yang telah mengapus (rasa) duka cita dari
kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengmpun lagi Maha Mensyukuri: Yang
memberi tempat kami di dalam tempat yang kekal (surga) dan karunia-nya".
7. Surga maqoomul Amiin
Sesuai dangan penegasan Allah swt. didalam Al Qur'an, surat Ad Dukhan, ayat 51:

"sesungguhnya orang - orang yang bertawakal tinggal didalam tempat yang aman (surga)".
8. Surga Khuldi
Di dalam Al Qur'an tepatnya surat Al Furqaan, ayat 15, Allah swt. telah menegaskan :

"Katakanlah : "Apa (siksa) yang seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang telah
dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali
mereka".
MACAM MACAM NERAKA
1. Huthamah

Nama ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Humazah (104) ayat 4-5. didalamya ditempati
orang-orang yahudi.


.
.

sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam
Huthamah.Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
2. Hawiyah
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qori'ah (101) ayat 9-10.

.
.

maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Tahukah kamu apakah neraka


Hawiyah itu?
didalamnya ditempati orang-orang munafik dan orang-orang kafir.
3. Jahannam
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat al-hijr (15) ayat 43.


.
Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada
mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya.

4. Jahim
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Syu'araa (26) ayat 91.

.dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",
didalamnya ditempati orang-orang musyrik.
5. Saqar
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 26-27,

.
.
Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apakah (neraka)
Saqar itu?
Al-Quran Surat Al-Muddatstsir (26) ayat 42

.
"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
didalamnya ditempati orang-orang penyembah berhala.
6. Sa'ir
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 10;.Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya
mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api menyalanyala (Neraka).
Surat Al-Mulk (67) ayat 5,

.
Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami
jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka
siksa neraka yang menyala-nyala.
Surat Al-Mulk (67) ayat 10,11 dan lain-lain.

.


Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu)
niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".

Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang
menyala-nyala.
Di dalamnya ditempati orang-orang Nasrani.
7. Wail
Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Muthaffifin, ayat 1-3.


Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,


dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
PENGERTIAN ADIL
adil dalam bahasa arab berarti tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan profesional.
maknanya antara lain :
1. meletakkan sesuatu pada tempatnya
2. menetapkan sesuatu pada yang sebenarnya
3. memberikan hak kepada setiap yang berhak
4. menetapkan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah
PENGERTIAN RIDHO
ialah rela dan menerima dengan suci hati
PENGERTIAN AMAL SALEH
ialah setiap perbuatan yang mengarahkan dan mengantarkan pada ketaatan terhadap Allah
SWT baik lahir maupun batin.
MACAM MACAM PERILAKU ADIL
1. berlaku adil kepada allah
2. berlaku adil pada diri sendiri
3. berlaku adil pada orang lain
4. berlaku adil pada makhluk hidup

HIKMAH BERLAKU ADIL


1. mendekatkan diri kepada ketaqwaan
2.menghindarkan diri dari pertikaian, perpecahan dan permusuhan
3. menciptakan ketentraman dan kerukunan hidup
4. terciptanya rasa aman, tenang dan tentram dalam jiwa
SIKAP RIDHO DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI
1. selalu bersikap positif / tidak su'udzon terhadap apapun yang terjadi
2. selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah
3. mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah
4. mensyukuri nikmat sekecil apapun
5. tidak berkeluh kesah
HUKUM NIKAH
1. mubah, bagi yang memenuhi syarat dan rukun nikah.
2. sunah, bagi yang mampu untuk menikah dan mampu mengendalikan diri dari berbuat
zina
3. wajib, bagi yang mampu menikah, ingin menikah, dan takut berbuat zina kalau tidak
nikah
4. makruh, bagi yang ingin menikah tapi belum mampu memberi nafkah
4. haram, bagi yg memiliki maksud ingin menyakiti wanita yg akan dinikahinya

RUKUN NIKAH DAN SYARATNYA


1. ada calon suami, syarat : dewasa, islam, bukan mahrom, tidak dipaksa
2. ada calon istri, syarat : dewasa, belum bertunangan, bukan mahrom, tidak bersuami
3. ada wali nikah, syarat : wali dari pihak calon istri
4. ada 2 orang saksi, syarat : islam, laiki-laki, baligh, berakal sehat, adil
5. ada aqad nikah, syarat : ijab diucapkan oleh wali sedang qobul diucapkan oleh mempelai
pria
ALASAN BAHWA ISLAM DAPAT DITERIMA DAN BERKEMBANG PESAT
1. islam bersifat terbuka, sehingga penyebaran islam dapat berkembang dilakukan oleh
siapa saja / oleh setiap orang muslim
2. penyebaran islam dilakukan secara damai
3. ajaran islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat dengan
adanya kewajiban zakat bagi yang mampu
4. islam tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat
-->>> semoga bermanfaat ^_^

Anda mungkin juga menyukai