Anda di halaman 1dari 4

PROPOSAL

PRAKTEK REALISASI PERANCANGAN ELEKTRONIKA


RANGKAIAN LAMPU EMERGENCY

dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah


Realisasi Perancangan Elektronika II

OLEH
ANDRA PAJA PRATAMA

( 0612 3032 0218 )

M.HERIS BADARUDDIN

(0612 3032 0229)

KELAS 4EB
DOSEN PEMBIMBING
Ir. ISKANDAR LUTFI, M.T.

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO


PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2014

Kata Pengantar

Puji syukur kita penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya
makakita dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul Lampu
Emergency untuk tugas Elektronika realisasi perancangan.
Penulisan proposal adalah merupakan salah satu tugas mata kuliah praktek
Elektronika

realisasi

perancangan

di

POLITEKNIK

NEGERI

SRIWIJAYA

PALEMBANG.
Dalam Penulisan proposal ini kami merasa masih banyak kekurangankekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan
yang dimiliki kami sungguh terbatas. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak
sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Akhirnya kami berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal
pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan
ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal Alamiin.

Kamis,19 Maret 2014


Di
Palembang

Daftar Isi

I.

Daftar isi

......................................................................................ii

Jadwal

......................................................................................iii

Judul
......................................................................................1

II.

Pendahuluan

..............................................................................

........1
2.1 Latar belakang......................................................................................1

III.

2.2 Tujuan

......................................................................................1

Dasar teori

......................................................................................2

3.1 Resistor

......................................................................................2

3.2 Kapasitor

.....................................................................................10

3.3 Sakelar
.....................................................................................19
3.4 Baterai

.....................................................................................22

3.5 Papan sirkuit


Cetak

.....................................................................................24

3.6 CD 4047 BE .....................................................................................26


IV.

Perancangan Alat .....................................................................................37

Daftar Pustaka

.....................................................................................41

ii