Anda di halaman 1dari 12

HUBUNGAN ANTARA GARIS LURUS

DAN PARABOLA

SILABI
Tiga kemungkinan hubungan
Tiga kemungkinan diskriminan

Hubungan Antara Garis dan Parabola


Tiga Kemungkinan Hubungan
a. Garis memotong pada dua titik yang berlainan.
b. Garis yang menyinggung parabola garis memotong parabola pada titik

yang sama.
c. Garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung parabola.
Secara analisis, hubungan garis dan parabola adalah :
Fungsi kuadrat : Y = ax2 + bx + c
Fungsi Linear : Y = mx + n
0 = ax2 + (b-m) x + (c-n)
Persamaan ax2 + (b-m)x + (c-n) akan mempunyai nilai x rill atau tidak,
tergantung pada nilai diskriminannya.

Tiga Kemungkinan Diskriminan


a. Jika D > 0, maka ada dua nilai x rill dan
berlainan hal ini berarti garis memotong
parabola pada dua titik yang berlainan.
b. Jika D = 0, maka ada dua nilai x yang rill dan
sama. Hal ini berarti bahwa garis
menyinggung parabola.
c. Jika D < 0, maka tidak ada nilai x yang rill.
Hal ini berarti bahwa garis tidak memotong
dan tidak menyinggung parabola.

D>0

D<0

D=0

Contoh :
Cari hubungan dan gambar grafik dari garis dan parabola ini
:

a. Y = x 1 dan Y = - x 2 + 6x 5

Jawab :
Y=x1
Y = - x2 + 6 x 5
0 = x2 5 x + 4
D = b2 4 ac
= (-5)2 4.1.4
= 25 -16
= 9>0
D>0

garis memotong parabola pada dua

titik

Titik Potongnya :
X2 5 x + 4 = 0
(x-4) (x-1) = 0
x=4

Y = x -1

x=1

Y = x -1

Y=41
=3
Y = 1 -1
=0

Jadi ( 4,3)

Jadi (1,0)

Untuk garis linear :


Y=x-1

x=0

Y = -1

x=1

Y=0

x=2

Y=1

x=3

Y=2

x=4

Y=3

x=0

Y = -5

x=5

Y=0

Untuk Parabola
Y = - x2 + 6 x 5

Grafik

Titik Puncak :
h=-b

Y=x-1

-6 =3

(4,3)

2a 2 (-1)
k = b2 4 ac = (6) 2- 4.*-1) (-5)
-4a

- 4(-1)
=4

(1,0)
Y = - x2 + 6 x - 5

A.

6x 4 y + z = 10
2x y z = 4
8x 5 y = 14
-5 y = 14 8 x
-y = 14 -8x
5

Jadi y = -14 + 8 x
5
5

Titik punjak dengan sumbu x jika y : 0


0 = -14 + 8 x
5
5
14 = 8 x
X = 14
8
Z = 10 + 4 y -6 x
= 10 + 4.0 6 . 14
8
= - 0,5
Jadi ( 14, 0 1)
8
2
Titik puncak dengan sumbu y jika x = 0
y = -14 + 8 .0
5
5
Z = 10 + 4-.-14 6 .0
5
Z = 10 + 4.-14 - 6.0
5
= 10 + (-11,2) -0
= -1,2

Jadi (0, -14, -1,2 )


5

6x -4y + z = 10
6 x 4 (-14 + 8x) + z = 10

6x + 56 32x + z = 10
5

5
Z = 10 56 -6x + 32 x

5
Z=-11+2x
5
Jika z = 0 maka x

0 = -1 1 + 2 x
5
11=2x
5

X=6.5
5 2
=3

b. (3) 4y + 0 = 10
18 4 y = 10
18 -10 = 4y
8 = 4y
Y = 2
B.
Persamaan 1 + 2

Titik puncak (3,2,0)


6x + 2y
= 6
2x + 4 y = - 8
4 x 2 y = 4
6x + 2y = 6 (x2) 12 x + 4 y = 12
2x + 4y =- 8 (x1) 2 x + 4y = - 8
b. 2 + 2 y = 6
y = -3

10x = 20
x = 2

Titik puncak (2; -3)

Cari hubungan titik potong dan grafik


4a. Y = 5 x2 dan y = 2x -1
10
6
10 y = 5x2
6y = 2x -6
10y = 5x2 (x6)
6y = 2x 6 (x10)
60 y = 30 x2
60y = 20x 60
0 = 30 x2 20 x + 60
atau
3x2 -2x + 6
D = (-2)2 4.3.6
= 4 -72
= -68
Jadi D < 0
Jadi kedua persamaan tersebut tidak berpotongan atau tidak bersinggungan
B. y = 18 12 x + x2 dan y = -3x + 12
y = x2 -12 x +18
Y= - 3x + 12
0 = x2 9 x + 6
D = (-9)2 4.1.6
= 81 24
= 57
D > 0 memotong parabola

Soal
Cari hubungan dan gambar grafik dari garis dan
parabola ini :
x+y=2
Y = 2 + 3x + x2
x+y=1
y = 2 + 5x + 2x2
3x + 2y = 6
y = 2x2 + 8x + 1
4x = 2 y + 6
Y = 3x2 + 2x -7
y=-2x+2
Y = x2 15 x -7
y=-1x+3
Y = 5x2 + 3x - 1