Anda di halaman 1dari 1

.

Kahatur Anu Dipihormat :

Di

Assalaamualaikum wr, wb
Kalayan muji kanu Maha Suci, Dzat Illahi Robbi anu maparin mangpirang-pirang nikmat anu teu tiasa
kawinci,
Solawat kalih

salam mugi dugi ka Kangjeng Nabi teu lali

kakulawargi tur kanggo para ashabi, teu

kalangkung kasadaya umat muslim anu nyekel pageuh kana agami.


Hing kersaning para wargi,..
Dina taun kiwari, manawi aya milik kalih nasib abdi, Insya Alloh pun bojo kalih pun anak (sebatkeun ani)
seja ngaluuhan angkiran Gusti Alloh nu Maha Suci, ngalaksanakeun ibadah Umroh.
Luyu tur pinuji saupami sateu acan mios simkuring kalih pun bojo, nguriling mipir-mipir milari wargi,
nyukcruk-nyukcruk maluruh dulur mapay-mapay ngalarat sadaya baraya, seja nepangan neda piduana.
Nanging jalaran kusamporetna waktos mugia sadaya baraya kalih wargi
kersa rurumpaheun nyumpingan kana pangankir simkuring

luntur kalbu ikhlas manah

dina acara walimatush Shafaar (Umroh)

anu Insya Alloh bade dilaksanakeun dina :


Dinten

Ping

Tabuh

Tempat

Tausiyah

Bungangan Bingah kacida bakal diraraoskeun kusimkuring kalih pun bojo, saupami sadaya baraya kalih
para wargi ngestokeun rurumpaheun dina waktosna.
Minangka Khotimah tina kedal kabingah simkuring kalih pun bojo ngahaturkeun timpah nuhun
nukasuhun kana kasaean sadayana.

Jazakumulloh khoiron katsiron.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Garut, 06 Mei 2011


Andum Hormat

.........................................

Anda mungkin juga menyukai