Anda di halaman 1dari 22

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2011

K. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi


1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas
melaksanakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

di

bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil dan menengah.


Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
b. Pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan
usaha kecil dan menengah;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi, dan usaha kecil dan menengah;
d. Pembinaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi,
dan usaha kecil dan menengah dan pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat


dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
29

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja


Sekretariat.
c. Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan
dan pengembangan produksi dan usaha industri, serta pelayanan
registrasi dan pengendalian industri. Bidang Perindustrian dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
2) Perumusan

kebijakan

teknis

pembinaan

dan

pengembangan

produksi dan usaha industri, serta pelayanan registrasi dan


pengendalian industri;
3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi industri;
4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha industri;
5) Penyelenggaraan

dan

pembinaan

pelayanan

registrasi

dan

pengendalian industri;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perindustrian.
d. Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
dan memantau perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan. Bidang
Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perdagangan;
2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan
pemantauan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta
bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan perdagangan;
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan dalam
negeri;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemantauan perdagangan luar
negeri;
5) Penyelenggaraan bimbingan usaha dan pendaftaran perusahaan;
30

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja


Bidang Perdagangan.
e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas
menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan kelembagaan,
usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan
menengah. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pembinaan
kelembagaan, usaha, penyuluhan, dan pelatihan koperasi dan usaha
kecil dan menengah;
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan
koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan usaha koperasi
dan usaha kecil dan menengah;
5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha
kecil dan menengah;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Sumber Daya Manusia
a. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
menurut golongan adalah sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6

Unit Kerja
Kepala Dinas
Jabatan Fungsional Penyuluh
Sekretariat
Bidang Perindustrian
Bidang Perdagangan
Bidang Koperasi dan UKM
Jumlah

IV

Golongan
III
II

1
0
1
0
1
1
4

8
15
11
9
12
55

0
2
0
0
0
2

0
7
3
3
1
14

Jumlah
1
8
25
14
13
14
75

31

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

b. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi


menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
No

Unit Kerja

1
2
3
4
5
6

Kepala Dinas
Jab.Fung Penyuluh
Sekretariat
Bidang Perindustrian
Bidang Perdagangan
Bidang Koperasi & UKM
Jumlah

S-2

S-1

1
0
1
1
3
0
6

6
5
8
3
8
30

Pendidikan
D-III SLTA
1
1
2
2
0
6

SLTP

1
16
2
3
6
28

0
1
1
1
0
3

Jumlah

SD

1
8
25
14
13
14
75

0
1
1
0
2

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang


pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 12 orang pejabat
eselon IVA, dan 7 orang pejabat fungsional penyuluh Perindag dan 1
orang pejabat fungsional arsiparis.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana

dan

prasarana

penunjang

pelaksanaan

kegiatan

Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah sebagai berikut:


No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

A.
B.

C.
D.

Tanah
Peralatan dan Mesin
- Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel & Alat
Ukur
- Alat Pertanian/
Peternakan
- Alat Kantor & Rumah
Tangga
- Alat Studio &
Komunikasi
- Alat Kedokteran
- Alat Laboratorium
- Alat Keamanan
Gedung dan Bangunan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
Jalan,Irigasi dan Jaringan
- Jalan dan Jembatan
- BangunanAir/Irigasi
- Instalasi
- Jaringan

Bertambah
(Rp)

Berkurang
(Rp)

31 Des 2011
(Rp)

538.175.000

108.604.000

429.535.000

199.640.000

14.180.000

213.820.000

1.284.613.460

35.619.700

98.614.000

1.221.619.160

3.500.000

3.500.000

662.100.000

925.920.000

1.588.020.000

3.981.758.000

3.981.758.000

2.247.650.000
2.247.650.000

2.247.650.000
2.247.650.000

32

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

1
E.

2
Aset tetap lainnya
- Buku Perpustakaan
- Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan
tumbuhan
- Konstruksi dlm
Pengerjaan

Jumlah Aktiva Tetap


- Sistem Informasi
- Aktiva lain-lain
Jumlah Total

7.007.300

1.000.000

8.007.300

5.815.053.760
5.847.078.760

38.339.700
38.339.700

207.254.000
32.025.000
207.254.000

5.646.139.460
525.917.875
2.250.128.791

5.678.164.460

L. Dinas Pasar
1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas

Pasar

mempunyai

pemerintahan daerah di

tugas
bidang

melaksanakan
pengelolaan

penyelenggaraan

pasar.

Dinas

Pasar

menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pengelolaan pasar;
d. Pembinaan dan pengembangan pengelolaan pasar; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat


dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
33

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;


7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas
menyelenggarakan

penataan,

pengendalian,

pembinaan,

dan

pengembangan pasar dan pedagang kaki lima. Bidang Pembinaan dan


Pengembangan Pasar dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Pasar;
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pasar
dan pedagang kaki lima;
3) Penyelenggaraan penataan dan pengendalian pasar dan pedagang
kaki lima;
4) Penyelenggaraan pembinaan pasar dan pedagang kaki lima;
5) Penyelenggaraan pengembangan pasar dan pedagang kaki lima;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pasar.
d. Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar
Bidang

Pengelolaan

Fasilitas

Pasar

mempunyai

tugas

menyelenggarakan pengelolaan retribusi dan pendapatan lainnya,


keamanan, kebersihan, sarana, dan prasarana pasar dan pedagang
kaki lima. Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan retribusi dan pendapatan
lainnya, keamanan, kebersihan, sarana, dan prasarana pasar dan
pedagang kaki lima;
3) Penyelenggaraan pengelolaan retribusi pasar dan pendapatan
lainnya;
34

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

4) Penyelenggaraan pengelolaan

keamanan dan kebersihan pasar

dan pedagang kaki lima;


5) Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dan
pedagang kaki lima;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pengelolaan Fasilitas Pasar.
e. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
Pasar
2. Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Pegawai Dinas Pasar Menurut Golongan adalah sebagai
berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unit Kerja

Golongan
III
II

IV

Kepala Dinas
Sekretariat
Bid.Pembinaan & Pengemb.Pasar
Bid.Pengelolaan & Fasilitas Pasar
Taman Kuliner Condong Catur
UPT Peyananan Pasar Kelp. I
UPT Peyananan Pasar Kelp. II
UPT Peyananan Pasar Kelp. III
UPT Peyananan Pasar Kelp. IV
UPT Peyananan Pasar Kelp. V
UPT Peyananan Pasar Kelp. VI
UPT Peyananan Pasar Kelp. VII
Jumlah

1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4

7
8
8
4
1
2
1
1
1
1
1
35

6
3
5
0
9
11
8
9
13
15
3
82

1
0
4
0
2
10
3
3
6
7
1
37

Jumlah
1
15
11
19
4
12
23
12
13
20
23
5
158

b. Jumlah Pegawai Dinas Pasar Menurut Tingkat Pendidikan adalah


sebagai berikut:
No

Unit Kerja

2
1
2
3
4
5
6

Kepala Dinas
Sekretariat
Bid. Binbang Pasar
Bid.Pengel Fas Pasar
Taman Kuliner
UPT PP Kelp. I

S-2
3

S-1
4

2
2
3
2
0

1
5
6
5
0
0

Pendidikan
D-III SLTA SLTP
5
6
7
1
0
0
1
0

5
3
6
1
10

2
0
3
0
1

SD
8
0
0
2
0
1

Jumlah
9
1
15
11
19
4
12

35

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

1
7
8
9
10
11
12

2
UPT PP Kelp. II
UPT PP Kelp. III
UPT PP Kelp. IV
UPT PP Kelp. V
UPT PP Kelp. VI
UPT PP Kelp. VII
Jumlah

3
0
0
0
0
0
0
9

4
2
1
1
1
0
0
22

5
1
0
0
0
0
0
3

6
10
8
9
12
17
4
85

7
8
1
2
4
5
1
27

8
2
2
1
3
1
0
12

9
23
12
13
20
23
5
158

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang


pejabat eselon IIIA, 2 orang pejabat eselon IIIB dan 11 orang pejabat
eselon IVA dan 8 orang pejabat eselon IVB.
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pasar
adalah sebagai berikut:
No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

A.
B.

C.
D.

Tanah
Peralatan dan Mesin
- Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel & Alat
Ukur
- Alat Pertanian/
Peternakan
- Alat Kantor & Rumah
Tangga
- Alat Studio &
Komunikasi
- Alat Kedokteran
- Alat Laboratorium
- Alat Keamanan
Gedung dan Bangunan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
Jalan,Irigasi dan Jaringan
- Jalan dan Jembatan
- BangunanAir/Irigasi
- Instalasi
- Jaringan

Bertambah
(Rp)

Berkurang
(Rp)

31 Des 2011
(Rp)

88.000.000
1.448.464.000

3.000.000

16.140.000

88.000.000
1.435.324.000

2.820.500

2.820.500

500.000

500.000

1.790.068.858

44.632.500

2.901.000

1.831.800.358

172.741.000

25.971.000

198.712.000

33.904.293.276

33.904.293.276

36

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

1
E.

2
Aset tetap lainnya
- Buku Perpustakaan
- Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan
tumbuhan
- Konstruksi dlm
Pengerjaan
Jumlah Aktiva Tetap
- Sistem Informasi
- Aktiva lain-lain
Jumlah Total

37.405.876.634
37.405.876.634

76.424.000
76.424.000

19.041.000
19.041.000

37.463.259.634
525.917.875
2.250.128.791

37.463.259.634

M. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan
pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;
b. Pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
d. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat


dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
37

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;


7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi
Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi mempunyai tugas
menyelenggarakan dan

membina

pengelolaan, pelestarian, dan

pengembangan museum, kepurbakalaan, sejarah, nilai, dan tradisi


budaya. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan
Tradisi;
2) Perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan,

pelestarian,

dan

pengembangan museum, kepurbakalaan, sejarah, nilai, dan tradisi


budaya;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pelestarian, dan
pengembangan museum dan kepurbakalaan;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, pelestarian, dan
pengembangan sejarah, nilai, dan tradisi budaya;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Peninggalan Budaya, Nilai, dan Tradisi.
d. Bidang Kesenian
Bidang Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina
pengelolaan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan kesenian.
Bidang Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kesenian;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan perlindungan, pelestarian,
dan pengembangan kesenian;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan, perlindungan, dan
pelestarian kesenian;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan kesenian;
38

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja


Bidang Kesenian.
e. Bidang Pengembangan Pariwisata
Bidang

Pengembangan

Pariwisata

mempunyai

tugas

menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan


obyek dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan
perfilman. Bidang Pengembangan Pariwisata dalam melaksanakan
tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan obyek
dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan
obyek dan daya tarik wisata;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan
sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pengembangan Pariwisata.
f.

Bidang Pemasaran Pariwisata


Bidang Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan
membina

pengelolaan

dan

pengembangan

promosi

wisata,

dokumentasi dan informasi pariwisata. Bidang Pemasaran Wisata


dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Wisata;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan
promosi wisata, dokumentasi dan informasi pariwisata;
3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan
promosi pariwisata;
4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan
dokumentasi dan informasi pariwisata;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pemasaran Wisata.

39

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

g. Unit Pelaksana Teknis


Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
2. Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Menurut Golongan
adalah sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7

Unit Kerja
Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang PBNT
Bidang Kesenian
Bidang Pengembangan Pariwisata
Bidang Pemasaran Pariwisata
Museum Gunung Merapi (MGM)
Jumlah

IV

Golongan
III
II

1
1
1
1
1
1
0
6

0
10
9
8
9
4
3
43

0
7
2
3
10
2
1
25

0
3
0
0
7
0
1
11

Jumlah
1
21
12
12
27
7
5
85

b. Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Menurut Tingkat


Pendidikan adalah sebagai berikut:
No

Unit Kerja

1
2
3
4
5
6
7
8

Kepala Dinas
Sekretariat
Bid.PBNT
Bid. Kesenian
Bid. Pengb.Pariwisata
Bid. Pemasrn Prwst
MGM
Pejabat Fungsional
Jumlah

S-2

S-1

0
2
0
0
1
2
0
0
5

1
6
10
8
3
2
2
0
32

Pendidikan
Dipl
SLTA
0
1
1
0
3
1
0
1
7

SLTP

SD

0
2
0
0
6
0
0
0
8

0
0
0
0
1
0
1
0
2

0
9
1
4
13
2
2
0
31

Jumlah
1
20
12
12
27
7
5
1
85

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang


pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 12 orang pejabat
eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB dan 1 orang pejabat fungsional
arsiparis
3. Sarana prasarana
Sarana

dan

Prasarana

penunjang

pelaksanaan

kegiatan

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:


40

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

A.
B.

C.
D.

E.

Tanah
Peralatan dan Mesin
- Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel & Alat
Ukur
- Alat Pertanian/
Peternakan
- Alat Kantor & Rumah
Tangga
- Alat Studio &
Komunikasi
- Alat Kedokteran
- Alat Laboratorium
- Alat Keamanan
Gedung dan Bangunan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
Jalan,Irigasi dan Jaringan
- Jalan dan Jembatan
- BangunanAir/Irigasi
- Instalasi
- Jaringan
Aset tetap lainnya
- Buku Perpustakaan
- Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan
tumbuhan
- Konstruksi dlm
Pengerjaan
Jumlah Aktiva Tetap
- Sistem Informasi
- Aktiva lain-lain
Jumlah Total

Bertambah
(Rp)

Berkurang
(Rp)

31 Des 2011
(Rp)

84.935.000
598.259.500

800.000

120.000

120.000

913.443.796

77.383.793

26.710.000

964.117.589

913.443.796

77.383.793

26.710.000

964.117.589

16.507.626.763

84.935.000
599.059.500

16.507.626.763

58.977.000
30.000.000

58.977.000
30.000.000
-

30.000.000
570.305.000

30.000.000
570.305.000

10.000.000

10.000.000

19.046.735.109
19.046.735.109

180.542.793
180.542.793

30.660.000
30.660.000

19.196.617.902
19.196.617.902

N. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah


1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanahan. Dinas
Pengendalian Pertanahan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
b. Pelaksanaan tugas bidang pertanahan;
c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanahan;
41

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

d. Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan; dan


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat


dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Tata Guna Tanah
Bidang Tata Guna Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan
penatagunaan tanah dan pengolahan data dan informasi pertanahan.
Bidang Tata Guna Tanah dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tata Guna Tanah;
2) Perumusan kebijakan teknis penatagunaan tanah dan pengolahan
data dan informasi pertanahan;
3) Penyelenggaraan penatagunaan tanah;
4) Penyelenggaraan pengolahan data dan informasi pertanahan;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Tata Guna Tanah.
42

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

d. Bidang Perizinan Pertanahan


Bidang Perizinan Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan

administrasi,

penagihan,

perizinan

pertanahan.

Bidang

pengkajian,

Perizinan

dan

penetapan

Pertanahan

dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:


1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan Pertanahan;
2) Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi, penagihan,
pengkajian, dan penetapan perizinan pertanahan;
3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penagihan perizinan
pertanahan;
4) Penyelenggaraan pengkajian dan penetapan perizinan pertanahan;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Perizinan Pertanahan.
e. Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan
Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan mempunyai tugas
menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan tanah dan penanganan
masalah pertanahan. Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengawasan Pemanfaatan
Pertanahan;
2) Perumusan kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tanah dan
penanganan masalah pertanahan;
3) Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan tanah;
4) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
tanah kas desa;
5) Penyelenggaraan dan pembinaan penanganan masalah pertanahan;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan.
2. Sumber Daya Manusia
a. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menurut
golongan adalah sebagai berikut:
43

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

No
1
2
3
4
5

Unit Kerja

Golongan
III
II

IV

Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang Tata Guna Tanah (TGT)
Bidang Perizinan Pertanahan
Bidang Pngwsn Pemftn Tanah
Jumlah

1
1
0
1
1
4

8
9
7
9
33

Jumlah

2
0
2
1
5

1
0
0
0
1

1
12
9
10
11
43

b. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menurut


tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
No

Unit Kerja

1
2
3
4
5

Kepala Dinas
Sekretariat
Bid.Tata Guna Tanah
Bid.Perizinan Pertanhn
Bid.Pengawasan
Jumlah

S-2

S-1

1
0
3
2
2
8

5
3
6
5
19

Pendidikan
Dipl SLTA
0
1
1
0
2

SLTP

SD

2
0
0
0
2

0
0
0
0
0

5
2
1
4
12

Jumlah
1
12
9
10
11
43

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang


pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 8 orang pejabat
eselon IVA.
3. Sarana Prasarana
Sarana

dan

parasarana

penunjang

pelaksanaan

kegiatan

Dinas

Pengendalian Pertanahan Daerah adalah sebagai berikut:


No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

A.
B.

Tanah
Peralatan dan Mesin
- Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel & Alat
Ukur
- Alat Pertanian/
Peternakan
- Alat Kantor & Rumah
Tangga
- Alat Studio &
Komunikasi
- Alat Kedokteran
- Alat Laboratorium
- Alat Keamanan

Bertambah
(Rp)

Berkurang
(Rp)

31 Des 2011
(Rp)

792.498.500

3.500.000

788.998.500

827.310.910

65.976.000

56.836.500

836.450.410

58.320.000

4.500.000

62.820.000

44

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

1
C.
D.

E.

2
Gedung dan Bangunan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
Jalan,Irigasi dan Jaringan
- Jalan dan Jembatan
- BangunanAir/Irigasi
- Instalasi
- Jaringan
Aset tetap lainnya
- Buku Perpustakaan
- Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan
tumbuhan
- Konstruksi dlm
Pengerjaan
Jumlah Aktiva Tetap
- Sistem Informasi
- Aktiva lain-lain
Jumlah Total

609.265.727

609.265.727

280.586.600
570.305.000

14.229.000

294.815.600
570.305.000

10.000.000

10.000.000

2.567.981.737
2.567.981.737

84.705.000
84.705.000

60.336.500
60.336.500

2.592.350.237
2.592.350.237

O. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah


1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan
pengelolaan

penyelenggaraan
keuangan

dan

pemerintahan

kekayaan

daerah.

daerah
Dinas

di

bidang

Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi:


a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah;
b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah;
c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah;
d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
e. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah; dan
f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah


terdiri dari:
45

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian,

keuangan,

perencanaan,

evaluasi,

dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat


dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3) Penyelenggaraan urusan umum;
4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5) Penyelenggaraan urusan keuangan;
6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;
7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Sekretariat.
c. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
dan mengoordinasikan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan
penagihan

pendapatan

daerah.

Bidang

Pendapatan

dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:


1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendapatan;
2) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan,
dan penagihan pendapatan daerah;
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pendaftaran
dan pendataan pendapatan daerah;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penetapan
pendapatan daerah;
5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian penagihan
pendapatan daerah;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pendapatan.
46

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

d. Bidang Belanja
Bidang Belanja mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,
mengendalikan, dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran dan
perbendaharaan daerah, serta menyelenggarakan analisis investasi
daerah. Bidang Belanja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Belanja;
2) Perumusan

kebijakan

teknis

pengelolaan

anggaran

dan

perbendaharaan daerah serta analisis investasi daerah;


3) Penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan, pengendalian,

dan

pengoordinasian pengelolaan anggaran daerah;


4) Penyelenggaraan

pengelolaan,

pembinaan,

dan

pengendalian

perbendaharaan daerah;
5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan investasi daerah;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Belanja.
e. Bidang Kekayaan
Bidang Kekayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan
mengoordinasikan

pengadaan,

pemanfaatan,

pemeliharaan,

pengawasan, dan pengendalian kekayaan daerah. Bidang Kekayaan


dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kekayaan;
2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kekayaan daerah;
3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengadaan
barang daerah;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pemanfaatan
dan pemeliharaan barang daerah;
5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pengawasan
dan pengendalian kekayaan daerah;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Kekayaan.

47

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

f.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan


Bidang

Pembukuan

menyelenggarakan,

dan

membina,

Pelaporan
dan

mempunyai

mengoordinasikan

tugas
verifikasi,

pembukuan, dan pelaporan keuangan dan kekayaan daerah. Bidang


Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas mempunyai
fungsi:
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
2) Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis

verifikasi,

pembukuan, dan pelaporan keuangan dan kekayaan daerah;


3) Penyelenggaraan,

pembinaan

dan

pengoordinasian

verifikasi

keuangan daerah;
4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pembukuan
pendapatan dan belanja daerah;
5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pelaporan
keuangan dan kekayaan daerah;
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
g. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
2. Sumber Daya Manusia.
a. Jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
menurut golongan adalah sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7

Unit Kerja
Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang Pendapatan
Bidang Belanja
Bidang Kekayaan
Bidang Pembukuan & Pelaporan
UPT Pengelolaan Stadion
Jumlah

IV
1
2
2
3
1
1
1
11

Golongan
III
II
12
28
21
13
15
4
93

5
7
2
3
2
2
21

I
1
2
0
0
0
0
3

Jumlah
1
20
39
26
17
18
7
128

48

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

b. Jumlah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah


menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
No

Unit Kerja

1
2
3
4
5
6
7

Kepala Dinas
Sekretariat
Bid.Pendapatan
Bid.Belanja
Bid.Kekayaan
Bid.Pembukuan & Pelap.
UPT Satdion
Jumlah

S-2

S-1

Pendidikan
Dipl
SLTA

1
1
4
6
3
2
1
18

8
14
9
8
9
2
50

1
2
5
0
4
1
13

8
17
5
5
3
3
41

SLTP

SD

2
1
1
1
0
0
5

0
1
0
0
0
0
1

Jumlah
1
20
39
26
17
18
7
128

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang


pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 17 orang pejabat
eselon IVA
3. Sarana Prasarana
Sarana

dan

prasarana

penunjang

pelaksanaan

kegiatan

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:


No

Uraian

Januari 2011 (Rp)

A.
B.

C.

Tanah
Peralatan dan Mesin
- Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel & Alat
Ukur
- Alat Pertanian/
Peternakan
- Alat Kantor & Rumah
Tangga
- Alat Studio &
Komunikasi
- Alat Kedokteran
- Alat Laboratorium
- Alat Keamanan
Gedung dan Bangunan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen

Bertambah
(Rp)

Berkurang
(Rp)

31 Des 2011
(Rp)

1.197.266.280

98.100.000

34.468.000

3.687.425.270

397.393.000

43.158.700

8.340.000

109.182.456.860

14.257.000
-

1.260.898.280

4.041.659.570
8.340.000
-

109.196.713.860
-

49

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Tahun Anggaran 2011

1
D.

E.

2
Jalan,Irigasi dan Jaringan
- Jalan dan Jembatan
- BangunanAir/Irigasi
- Instalasi
- Jaringan
Aset tetap lainnya
- Buku Perpustakaan
- Barang bercorak
kesenian/kebudayaan
- Hewan ternak dan
tumbuhan
- Konstruksi dlm
Pengerjaan
Jumlah Aktiva Tetap
- Sistem Informasi
- Aktiva lain-lain
Jumlah Total

4
-

5
-

7.824.500
23.650.000

7824.500
23.650.000

44.078.000

44.078.000

114.098.622.910
69.500.000
114.098.622.910

562.168.000
631.668.000

77.626.700
77.626.700

114.583.164.210
69.500.000
114.652.664.210

50