Anda di halaman 1dari 4

PRVA ISKUSTVA

U PRIMENI
REVIDIRANIH
JEDNOOBRAZNIH
PRAVILA I
OBIAJA ZA
DOKUMENTARNE
AKREDITIVE
UCP 600
Prva analiza estomesene (1. juli 2007. 31. decembar 2007.) primene novih Pravila
pokazuje da pojedine banke u svetu razliito
postupaju kod izdavanja dokumentarnih
akreditiva kada je re o primeni revidiranih
Pravila, odnosno UCP 600.

Sekretar Komise za bankarsku tehniku i praksu ICC Serbia i lan Bankarske komise
ICC Pariz

bankarstvo 11 - 12 2007

bankarska praksa

Cveta Anelkovi*

72

bankarstvo 11 - 12 2007

73

ravila za dokumentarne akreditive


Reviza 2007. ICC Publikaca No. 600,
se primenjuju u praksi od l. jula 2007.
godine tako da od tog datuma postoji dualni
sistem Pravila, UCP 500 za akreditive izdate
do 1. jula 2007. kojima rok vanosti istie
posle 1. jula 2007. godine i nova UCP 600 za
akreditive izdate od 1. jula 2007. godine. Jedino
je jasno da svi akreditivi izdati sa kaluzulom o
primeni pravila Subject to UCP latest version
podrazumevaju automatski primenu svake
nove verze.
Prva analiza estomesene primene
novih Pravila pokazuje da pojedine banke
u svetu razliito postupaju kod izdavanja
dokumentarnih akreditiva
kada je re o primeni
revidiranih
Pravila,
odnosno UCP 600. Analiza
obuhvata sedam zemalja:
Austru,
Nemaku,
Slovaku,
Hrvatsku,
Rumunu, Ukrajinu i
Srbu.
Posle 1. jula 2007.
godine, vei broj banaka je
bio spreman, ako njihovi
klenti zahtevaju, da i
dalje izdaju akreditive
koji potpadaju pod UCP
500, tako da je pet banaka
odgovorilo da imaju 20%
uvoznih akreditiva na koje
se i dalje primenjuju UCP
500 a u avgustu i septembru
je dolo do blagog porasta
udela akreditiva izdatih po
UCP 500.
Meutim, mora se istai da su sve banke
u svetu spremno doekale uvoenje u praksu
novih Pravila UCP 600 i da su banke ve
prilagodile svoje obrasce promeni koja se
dogodila 1. jula 2007. godine. Preporueno je
bankama da koriste formu Subject to UCP 600
ili samo UCP600 a ne UCP latest version,
jer ovo poslednje moe dovesti do zabune i ak
problema kada se izmene pravila, a klent i
dalje eli da se akreditiv likvidira po pravilima
koja su bila na snazi u momentu izdavanja
akreditiva.
Pravila su prevedena na jezike svih

analiziranih zemalja, a samo su Srba i


Hrvatska prevele ISBP (vodi kroz Pravila) od
sedam analiziranih zemalja.
Da bi pomogle svojim klentima da se to
bolje i to pre upoznaju sa promenama koje su
se dogodile u ovoj oblasti, banke se angauju
na razne naine: obezbeuju im besplatne
publikace UCP 600, sponzoriu seminare,
pomau im oko pripreme dokumenata, alju
im kratka uputstva, prave obrasce zahteva za
izdavanje dokumentarnog akreditiva sa svim
detaljima koji su potrebni da bi njihov klent
dao precizne i jasne instrukce banci i time
se u startu osigurao od eventualnih greaka i
kontradiktornih instrukca. Veina klenata je
jo uvek indiferentna i ne
svesna injenice da nova
Pravila nude jednostavnu
praksu i da je mnogo toga
to je meunarodna praksa
prihvatila, pretoeno u
ova Pravila upravo da bi
se meunarodna trgovina
uinila
efikasnom
i
opreativnom a akreditivu
se povratila uloga koju
je decenama imao kao
instrument plaanja u
meunarodnom prometu.
Pravila UCP 600 prati
i tzv. vodi kroz Pravila
ISBP 681 koji reava
mnoge dileme u tumaenju
pojedinih odredbi Pravial i
objanjava meunarodnu
standardnu
bankarsku
praksu kod ispitivanja
dokumenata po dokumentarnom akreditivu
tako da je zahvaljujui ovoj publikaci dolo
do smanjenog broja diskrepanci u akreditivnim
dokumentima.
Sagledavajui uticaj novih Pravila UCP
600 na bankarsku praksu oigledno je da ista
nisu sutinski uticala na tekst akreditiva, ali su
Pravila pojednostavljena i to je izuzetno korisno
za praktiare, date su definice i tumaenje
pojedinih pojmova koji su u dugogodinjoj
bankarskoj praksi stvarali nedoumicu i razliita
tumaenja u praktinoj primeni. Sve ono to je
optereivalo Pravila sada je izostavljeno.
Uvoenjem novih Pravila za dokumentarne

kako su i eleli. Evo primera:


Uvoznik ugovori sa svojim stranim
partnerom da uveze odreenu koliinu robe,
ali pod uslovom da se pretovar ne sme izvriti.
Tako izriito stoji i u uslovima akreditiva.
Recimo da je transport robe pomorskim putem.
Bez obzira to je ugovorom i akreditivom
zabranjen pretovar, l. 20.c.i. UCP 600
dozvoljava pretovar i u ovom sluaju prilikom
ugovaranja i izdavanja akreditiva ovaj podlan
treba iskljuiti. Isto pravilo vai i za ostale
vidove transporta.
ta je jo primeeno u toku estomesene
primene Pravila?
akreditivne banke bre odgovaraju
podnosiocu dokumenta,
jer je uveden rok od pet
bankarskih dana, odnosno
banka je obavezna da ako
se radi o neusklaenoj
prezentaci (dokumentima
koja nisu u skladu sa
uslovima
akreditiva)
dostavi, najbrim putem,
upozorenje
podnosiocu
dokumenata najkasne na
kraju petog bankarskog
dana (podlan 16.d. UCP
600)

znatno je smanjen
broj
multiplikovanih
upozorenja o neusklaenim
dokumentima,
jer
je
u odredbi podl. 16.c.
precizno navedeno da
banka moe, u sluaju
da utvrdi da dokumenta
odstupaju
od
uslova
akreditiva, dati jedno jedino upozorenje
navodei sva uoena odstupanja. Ovo
praktino znai da nema naknadnog
prigovora na dokumenta.
nalogodavci - uvoznici bre daju tzv. waiver
(odbaju da dokumenta nisu u skaldu sa
uslovima i prihvataju ih onakva kako su i
prezentovana) zbog toga to su revidirana
Pravila uvela dodatne opce za banku
podlan 16.c.
Banka neusklaena dokumenta dri dok
ne primi waiver od nalogodavca i saglasi
se da ga i ona prihvati, ili primi dalje

bankarstvo 11 - 12 2007

akreditive, primeeno je za proteklih est


meseci, da pojedine banke prilikom izdavanja
akreditiva iskljuuju neke lanove Pravila UCP
600 to im daje mogunost l. 1. ovih Pravila
a poslednja reenica glasi: Ona obavezuju
sve strane uesnice ukoliko u akreditivu nisu
izriito modifikovana ili iskljuena. Meutim,
Komisa za bankarsku tehniku i praksu
zamera bankama koje ovu odredbu koriste
i u sluajevima gde je praksa pokazala da
nema bojazni da e banka imati posledice, jer
je izuzetno retko da se dogodi sluaj od koga
su neke banke poele da se tite iskljuivanjem
na primer drugog stava l. 35. UCP 600 koji
glasi:
Ako nominovana banka
utvrdi da je prezentaca
usklaena
i
prosledi
dokumenta akreditivnoj
banci ili konfirmirajuoj
banci, bilo da ih je ili da
ne nominovana banka
honorisala ili negocirala,
akreditivna
banka
ili
konfirmirajua
banka
mora
honorisati
ili
negocirati ili rambursirati
tu nominovanu banku
ak i kada su dokumenta
izgubljena
u
tranzitu
izmeu
nominovane
banke i akreditivne banke
ili konfirmirajue banke
ili izmeu konfirmirajue
banke
i
akreditivne
banke.
Odreeni broj banaka se
prosto uplaio ove odredbe
odgovornosti za gubitak dokumenata u tranzitu.
Pre svega to su izuzetno retki sluajevi, a drugo
postoji nain da se banka unapred osigura tako
to e u uslovima akreditiva predvideti da se
akreditivna dokumenta alju u dve pote,
zatim da se koriste nove tehnike skeniranja
dokumenata i jo drugih naina.
Kada govorimo o iskljuivanju pojedinih
odredbi dobre banke moraju da upute svoje
klente da kod ugovaranja spoljnotrgovinskih
poslova strogo vode rauna da postoje odredbe
u Pravilima koje moraju iskljuiti ako ele da
svoju konstrukcu posla realizuju na nain

74

bankarstvo 11 - 12 2007

instrukce od podnosioca pre prihvatanja


waiver-a od nalogodavca. Druga opca je
da banka moe, nakon davanja upozorenja,
neusklaena dokumenta vratiti podnosiocu
u svako doba. U revidiranim pravilima vie
ne postoji honorisanje ili negociranje pod
rezervom ili uz garancu.
smanjen je broj diskrepanci zbog uvoenja
lanova 14.j. i 14.k.
Podlan 14.j. glasi:
Kada se adresa korisnika i nalogodavca
pojavljuju u bilo kom predvienom
dokumentu, one ne treba da budu iste kao one
navedene u akreditivu ili bilo kom drugom
predvienom dokumentu, ali moraju biti u
okviru iste zemlje kao i
odnosne adrese pomenute
u akreditivu. Detalji za
kontakt (telefaks, telefon,
e mail i slino) navedeni
kao deo korisnikove i
nalogodaveve adrese bie
zanemareni.
Dok ova odredba ne
uvedena, banke su odbale
veliki broj dokumenata
u kojima se adrese nisu
podudarale
sa
onima
navedenima u akreditivu,
iako se esto dogaalo da
korisnik ili nalogodavac
ili oba, promene adrese,
nau pogodni prostor ili
sagrade novu poslovnu
zgradu.
Napred navedena odredba je doprinela da je
sada znatno smanjen broj diskrepanci.
I novi podlan 14.k. je takoe uinio da
se smanjio broj neusklaenih prezentaca
dokumenata. Ovim podlanom je sada

75

regulisano da krcatelj ili poiljalac robe naveden


na bilo kom dokumentu ne mora biti korisnik
akreditiva. Praksa je pokazala u toku ovih est
meseci da su neke banke poele da iskljuuju
ovaj lan prilikom izdavanja akreditiva u kome
ele izriito da navedu da krcatelj ili poiljalac
mora biti korisnik akreditiva.
Primenjujui nova pravila UCP 600 banke
su u praksi pokazale da su reene da svoj
instrument zvani dokumentarni akreditiv
uine da bude zaista instrument plaanja, a ne
neplaanja. Precizne su u delu dokumenata
o osiguranju i zahtevaju od svojih klenata
jasne instrukce u pogledu vrste pokrivenog
osiguranja, ne dozvoljavajui da se uslovljava
npr. pokrie svih rizika,
uobiajenih rizika i sl. jer
ovi izrazi ne garantuju
osiguranje od svih rizika.
Nova pravila zahtevaju od
banaka da se vrste rizika.
precizno navedu (ratni,
trajkovi, prekidi rada,
poari, krae itd.).
UCP 600 sadre nove
odredbe u oblasti transporta,
osiguranja,
naina
ispitivanja
dokumenata
i
utvrivanja
njihove
usklaenosti sa uslovima
akreditiva i ine osnovu
za akreditivne transakce
u vremenu koje dolazi. Od
svog nastanka Pravila su
ostala vitalna komponenta
meunarodne trgovine. Svi oni koji se na bilo
koji nain bave dokumentarnim akreditivima
e se pozivati u svom svakodnevnom radu na
UCP 600.