Anda di halaman 1dari 41

TUJUAN

Kegunaan Mesyuarat Penentuan Standard

Keputusan; Gred Sempadan

Memberi maklum balas kepada pembina


ujian
Menjamin kualiti pentaksiran
Kesahan keputusan peperiksaan

MESYUARAT PENENTUAN
STANDARD

5000

Kekerapan

4000
2004

3000

2005
2006

2000
1000
0
0

16

24

32

40
Markah

48

56

64

72

80

EXPERT
JUDGEMENT

EMPIRICAL
EVIDENCE

LAPORAN PRESTASI
Laporan yang autentik berdasarkan skrip
jawapan calon
LPC
Melaporkan tingkah laku
calon
Melapor kekuatan dan
kelemahan calon

LPU
Melaporkan mutu ujian,
kesesuaian kertas soalan
& PP (gangguan)
Melaporkan impak item
& PP terhadap respons
calon
8

HUBUNGAN
Taburan Aras
Kesukaran Item
Senang

Sukar

Rendah

Tinggi

Taburan
Abiliti Calon
9

PANDUAN MENULIS
LAPORAN PRESTASI CALON
&
LAPORAN PRESTASI UJIAN

LAPORAN PRESTASI
CALON
LP/Am 21
Disediakan oleh Pemeriksa

LAPORAN PRESTASI CALON


1. Prestasi keseluruhan
2. Prestasi mengikut kumpulan calon
3. Prestasi terperinci
Kekuatan calon
Kelemahan calon
Kesilapan calon

12

PRESTASI KESELURUHAN
Gambaran tentang prestasi keseluruhan calon
berdasarkan perkara berikut;
1. Markah minimum
2. Markah maksimum
3. Taburan Markah
Ulasan secara KUALITATIF calon yang
mendapat markah tinggi, sederhana dan
rendah
13

PRESTASI KESELURUHAN
Calon mempamerkan prestasi yang cemerlang.
Kematangan calon dalam menyampaikan idea
semakin terserlah. Mereka dapat menunjukkan
kemampuan menguasai hukum bahasa. Namun
begitu masih terdapat calon yang gagal
menunjukkan kemahiran membaca dan menulis.
Mereka juga gagal menjawab soalan dengan tepat.

19

PRESTASI KESELURUHAN
Prestasi keseluruhan calon bagi kertas Bahasa
Iban tahun ini didapati menurun sedikit berbanding
dengan prestasi tahun lalu. Calon yang dianggap
lemah adalah mereka yang kurang mampu
menyampaikan idea dengan menggunakan ayat yang
baik dan bahasa yang tepat.
Penguasaan bahasa yang lemah menyebabkan
calon tidak mampu menjelaskan maksud perkataan
dengan tepat di samping tidak berkeupayaan
mengolah atau mengembangkan isi dengan
berkesan semasa menjawab soalan karangan dan
kefahaman. Hal yang demikian mengakibatkan
mutu jawapan mereka terjejas.
21

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON

Definisi calon pencapaian rendah,


sederhana dan tinggi
Selaraskan definisi ini bagi semua
pemeriksa mengikut mata pelajaran
bersama pembina

23

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON
PRESTASI RENDAH
Calon berupaya menjawab soalan tentang
pengetahuan dan kemahiran:
asas (basic) sahaja
SITUASI DAN KONTEKS: biasa (familiar)
sahaja
RESPONS: ringkas (simple) sahaja

24

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON
PRESTASI SEDERHANA
Calon berupaya menjawab soalan tentang
pengetahuan dan kemahiran:
asas dan pertengahan (intermediate)
SITUASI DAN KONTEKS: biasa dan
baharu (partially new context and situation)
RESPONS: ringkas dan sederhana rencam
(intermediate complex)
25

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON
PRESTASI TINGGI
Calon berupaya menjawab soalan tentang
pengetahuan dan kemahiran:
asas hingga lanjutan (advanced)
SITUASI DAN KONTEKS: biasa hingga
baharu (new context and situation)
RESPONS: ringkas hingga komplek
(complex)
26

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON
Mutu jawapan mengikut kumpulan calon:
ASPEK KANDUNGAN
Tahap
penguasaan calon tentang
pengetahuan, kefahaman, aplikasi dan
kemahiran yang ditaksir
ASPEK KOMUNIKASI
Tahap
kebolehan
calon
dalam
menyampaikan
jawapan
secara
bertulis, grafik, carta dan sebagainya
27

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON
Kumpulan Tinggi
Calon mengemukakan isi yang bernas dan
mencukupi. Setiap isi diikuti dengan huraian yang
mantap dan contoh yang sesuai. Majoriti calon
dapat menyampaikan idea dengan gaya bahasa yang
sesuai dan menarik serta menguasai hukum bahasa
dengan baik. Mereka juga dapat menulis format
karangan yang sempurna dengan bentuk tulisan
yang menarik, cantik dan mudah dibaca.
Penggunaan perenggan sesuai dengan keperluan isi
karangan.
30

PRESTASI MENGIKUT
KUMPULAN CALON
Kumpulan Sederhana
Isi karangan agak terhad. Huraian yang
dikemukakan tidak mantap dan jarang disertai
dengan contoh. Gaya bahasa biasa dan kurang
menarik. Hal ini menunjukkan calon kurang
menguasai hukum bahasa. Masih terdapat calon
yang mempunyai masalah tulisan.

31

PRESTASI TERPERINCI
(BERDASARKAN ITEM)
Bagi setiap item (soalan) ulaskan mutu
jawapan calon mengikut kumpulan
pencapaian dengan terperinci
Berikan contoh respons (jawapan) yang lazim
diberikan berdasarkan
kekuatan
kelemahan
kesilapan
32

PRESTASI TERPERINCI
Soalan 1(a)
Calon prestasi tinggi dapat mengemukakan pelbagai faedah
membaca. Mereka dapat menyenaraikan beberapa faedah
dengan bernas mengikut gaya bahasa penulisan iaitu bentuk
penerangan atau perbincangan.

33

34

36

LAPORAN PRESTASI
UJIAN
LP/Am 22
Disediakan oleh Pemeriksa

LAPORAN PRESTASI UJIAN


1. Ulasan Umum Format Pentaksiran
2. Ulasan Peraturan Pemarkahan
3. Cakupan Item Berbanding Sukatan
Pelajaran
4. Kerelevanan Item
5. Kesukaran Ujian
6. Impak Item Kepada Respons Calon
38

ULASAN UMUM FORMAT


PENTAKSIRAN
Ulasan tentang format kertas soalan dan item
berbanding tahun sebelumnya
Format
Arahan dan maklumat untuk calon (rumus)
Masa menjawab
Item wajib dan Item pilihan
Keseimbangan dari aspek
aras kesukaran
kesesuaian konteks
pemarkahan
39

ULASAN UMUM FORMAT


PENTAKSIRAN

40

ULASAN PERATURAN
PEMARKAHAN

Lengkap
Kesepadanan peruntukan markah dengan
tugasan
Ketekalan prinsip pemberian markah
Mudah dipatuhi semasa memeriksa
Mencakupi semua jenis respons

41

ULASAN PERATURAN
PEMARKAHAN

42

CAKUPAN ITEM
BERBANDING SUKATAN PELAJARAN
Kecukupcakupan item merangkumi semua
objektif mata pelajaran dan kandungan
mata pelajaran

44

KERELEVANAN ITEM
DENGAN PERKARA YANG DIPELAJARI
Keserasian item dengan kurikulum dan
PdP
Laras bahasa, istilah, kata tugas,
kandungan
Kesesuaian jantina, lokasi, etnik, agama,
budaya, sensitiviti

45

KESUKARAN UJIAN
Aras kesukaran item
ARAS
KESUKARAN

NO ITEM

JUMLAH

RENDAH

4, 5, 6, 7, 9

SEDERHANA

1, 3, 8

TINGGI

2, 10

46

IMPAK ITEM KEPADA


RESPONS CALON
KELEMAHAN/KESILAPAN yang terdapat
pada kertas soalan dan mengikut kumpulan
pencapaian;
Tinggi
Sederhana
Rendah
SERTAKAN EVIDEN ...

Cadangan memperbaiki kertas soalan


47

TERLALU RINGKAS, TIDAK


MEMBANTU

49

50

51

TIDAK TEPAT

52

RUMUSAN
LPU & LPC

53

PERINGATAN

Kumpulan Sasaran
Jelas, tepat, bahasa yang mudah
Berdasarkan pemeriksaan skrip jawapan
BUKAN expert judgement
Laporan Kualitatif
Kukuhkan hujah dengan eviden
Akur format
55

SOAL JAWAB

SEKIAN
Terima kasih