Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUN 2010

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 1
Bulan
/Minggu
Minggu 1
04.01.10

Minggu 2
11.01.10

Minggu 3
18.01.10

Bidang / Unit
Pembelajaran
1.0 PENGHASILAN
SENI VISUAL
1.1ASAS SENI REKA
a. Unsur Seni
i. GARISAN
a. Jenis garisan seperti
i. kasar
ii. nipis
iii. berbulu

a.

Hasil Pembelajaran

Meneroka pelbagai Unsur Seni


dan Prinsip Rekaan dalam Asas
Seni Reka

Aktiviti

1.
2.

Aras 2
i. Memahami wujudnya
garisan di alam
sekeliling.
ii. Memahami pelbagai
bahan memberi kesan
garisan yang berlainan.

1.

a. Garisan dan corak.


b. Garisan untuk
menimbulkan
bentuk.
c. Garisan dan ruang

Aras 3
i. Mencipta pergerakan
ilusi dengan garisan
ii. Memahami susunan
garisan dengan
menimbulkan bentuk
dalam lukisan dan catan

1.

2.

2.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Visual ruang, Verbal
Linguistik, Kecerdasan
kinestetik

BBM

Pelajar menghasilkan berbagai-bagai


jenis garisan
Pelajar menghasilkan kesan spontan
dengan menggunakan pelbagai bahan.

1.

Pelajar mencipta pergerakan dengan


garisan.
Pelajar menghasilkan satu teknik kajian
garisan samada cetakan lino, saring
sutera, anyaman.

1. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
2. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.

Kertas warna

Pelajar melukis beberapa bentuk,


contohnya KUBUS dan memasukkan
garisan dengan gaya susunan dan jarak
yang berlainan.
Pelajar menghasilkan satu sketsa

KBKK mengumpul dan


mengelaskkan kritis
Menurut urutan - kritis

Pensel, pensel warna

Aras 1
i. Memahami garisan
dalam konteks seni.
ii. Memahami jenis-jenis
garisan.

Garisan di alam
sekeliling
i. benda alam
ii. benda buatan
manusia
b. Kajian kesan garisan
melalui
i. pelbagai media
ii. pelbagai teknik
c. Garisan dan
pergerakan.

Startegi P & P

Pelbagai jenis alat tulis


seperti pen, pensel,
marker, krayon, .tali
guni, urat kayu, daun,
arang, nila, berus dan
lain-lain.

Bulan
/Minggu
Minggu 4
25.01.10
* Cuti
Thaipusam
30.01.10

Bidang / Unit
Pembelajaran
ii. RUPA
d. Jenis rupa
(i) geometri
(ii) organik
e. Rupa positif dan
negatif.

Minggu 5
01.02.10

a. Rupa dan lambang.


b. Rupa dan corak.

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Aras 1
i. Mengenal dan
membezakan rupa
organik dan geometri.
ii. Mengenal rupa positif
dan negatif.

1. Hasilkan rupa contoh daun dengan


menggunakan kertas hitam dan bewarna.
2. Lukis 2 rupa geometri ( satu positif dan
satu negatif)
3. Hasilkan catan mono dengan
menggunakan objek kutipan seperti daun
atau tulang ikan.

Aras 2
i. Memahami lambang
dihasilkan daripada
rupa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minggu 6
08.02.10

c.

Rupa dan muka taip.

Aras 3
i. Memahami teknik
penghasilan rupa muka
taip.

1.
2.
3.
4.
5.

Minggu 7
16.02.10
*Cuti tahun
baru cina
(14.02.1015.02.10)

Minggu 8
22.02.10

iii. BENTUK
a. Jenis bentuk
i. konkrit
ii. ilusi
b. Garisan dan bentuk.
c. Rupa dan bentuk.

d. Membina bentuk.
e. Bentuk manusia

Startegi P & P

1.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Kecerdasan kinestetik
2. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat

Membuat corak ulangan struktur


mengenai rupa positif dan negatif.
Capan Saring Sutera Rupa POSITIF
dan NEGATIF
Hasilkan mobail dengan rupa ..
Teknik warna atau kolaj
Capan Saring sutera
Membuat pembalut hadiah, kulit album

1. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
2. KBKK mengumpul dan
mengelaskkan kritis

Gunting huruf pada akhbar dan lekatkan


pada kertas lukisan .
Membuat huruf BLOK (3 X 5) A Z, 0
- 9.
- Lanjutan latiahan membina huruf 5 X 5 atau 4 X5
Hasilkan POSTER
Mencipta lambang dari objek yang
mudah

KBKK - mengumpul dan


mengelaskkan kritis

BBM

Rajah-rajah matematik,
gambar-gambar bahan
organik, logo, huruf dan
simbol

Aras 1
i. Memahami bentuk
konkrit dan ilusi.
Aras 2
i. Memahami garisan
dapat mencipta bentuk
konkrit dan ilusi.

1. Hasilkan kerja binaan dari hasil-hasil /


bahan buangan.
2. Menghasilkan bentuk dalam catan.
3. Menghasilkan lukisan bergambar yang
bertemakan pemandangan ( penegasan
pada bentuk)

1.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Kecerdasan kinestetik
2. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat

Kertas tumbuk, dan


gam.

Aras 3
i. Memahami rupa dapat
mencipta bentuk.
ii. Menggambar hasil

1.

1. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
2. KBKK mengumpul dan
mengelaskkan kritis,

Lidi, dawai halus

2.

Arca dari dawai, lidi, pencolek gigi dll. (


garisan menghasil bentuk)
Hasilkan bunga, bakul, burung dari
kertas warna.

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

lukisan dengan
penekanan kepada
penghasilan bentuk di
dalam ruang.
Minggu 9
01.03.10
Minggu 10
08.03.10

13.03.1020.03.10
Minggu 11
22.03.10

3.
4.

Startegi P & P

Melukis rakan shading supaya


menimbulkan bentuk.
lilit dawai pada objek contoh botol dan
pergerakannya.

BBM

menurut urutan

UJIAN PENCAPAIAN 1
iv. JALINAN
a. Jenis jalinan
i. sentuh
ii. tampak
b. Mengkaji bentuk
jalinan.

Aras 1
i. Memahami jenis-jenis
jalinan sentuh dan
tampak.
Aras 2
i. Mengaitkan aktiviti
jalinan dalam
mencorak.

1.

2.

Cipta satu kerjakolaj berdasarkan


pungutan bahan yang menunjukkan
jalinan.
Menghasilkan kerja kolaj daripada
keratin majalah atau surat khabar
berdasarkan tema yang sesuai.

1.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Kecerdasan kinestetik
2. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat

Gambar buah nenas,


daun, sisik ikan, tikar,
tayar, anyaman,

1. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
2. KBKK mengumpul dan
mengelaskkan kritis

perca kain, kertas


warna, gam, gunting
dan sebagainya.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


c.

Mencipta jalinan
dengan pelbagai
bahan.
d. Mencipta jalinan
dengan pelbagai
teknik.

Aras 3
1. Merancang penggunaan
bahan berjalinan dalam
aktiviti kolaj.
2. Menghasilkan satu
penghasilan seni
dengan menggunakan
pelbagai bahan
berjalinan

1.

Minggu 12
29.03.10

v. RUANG
a. Perhubungan ruang
dan perspektif.

Aras 1
i. Memahami pelbagai
saiz dapat mewujudkan
kesan ruang.

1. Lukisan diluar bilik darjah yang


mempunyai unsur perspektif dan warna untuk
menimbulkan ruang.

1.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Kecerdasan kinestetik

Kertas lukisan, cat air


dan pensel.
Gambar pemandangan.

Minggu 13
05.04.10

b.

Aras 3
Memahami konsep ruang dalam
lukisan perspektif

1. Lukisan diluar bilik darjah yang


mempunyai unsur perspektif dan warna untuk
menimbulkan ruang.

1. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat

Kertas lukisan, cat air


dan pensel.
Gambar pemandangan.

Perhubungan ruang
dan perspektif.

2.

Membuat capan dengan menggunakan


bahan-bahan yang mempunyai
permukaan yang berjalin. e.g. pelepah
pisang.
Lukis beberapa objek contoh cawan,
botol, pasu, buah-buahan dan masukkan
jalinan.

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

1. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.

Kertas lukisan, cat air


dan pensel.
Gambar pemandangan.

Minggu 14
12.04.10

c.

Perhubungan ruang
dan warna.

Aras 2
i. Memahami warna dan
ton dapat menimbulkan
ruang di dalam hasil
karya seni.

Minggu 15
19.04.10

d.

Perhubungan ruang
dan bentuk.

Aras 2
i. Mewujudkan ciptaan ruang
di dalam hasil seni

1. Hasilkan bulatan-bulatan warna tona warna

1.

KBKK mengumpul dan


mengelaskkan kritis

Minggu 16
26.04.10

vi. WARNA
a. Jenis warna
i. Warna asas
ii. warna sekunder
iii. warna tertier

Aras 1
i. Mengenal jenis-jenis
warna.
ii. Mengetahui warna asas
tidak boleh dihasilkan
dengan campuran
warna-warna lain

1. Pelajar mencampurkan 2 warna menjadi


warna sekunder.
2. Pelajar mencampurkan warna bersebelahan
dalam roda warna untuk menjadi warna
tertier.

1.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Kecerdasan kinestetik

Minggu 17
03.05.10

b.

Kaitan warna dan


suasana dalam alam
sekeliling.
Nilai warna:
i. ton
ii. kroma

Aras 2
i. Mengait warna seni
tampak dengan warna
alam sekeliling.
ii. Memilih nilai warna
ton.
iii. Memahami wujudnya
ton di alam sekeliling.
iv. Memahami gubahan
sewarna

1.

Gubahan warna
i. Sewarna
ii. harmoni
iii. penggenap

Aras 2
1. Memahami wujudnya
warna panas dan sejuk
serta kaitannya dengan
alam sekeliling dan
kegiatan seni lukis

1.

c.

Minggu 18
10.05.10

d.

2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

Mencipta pelbagai jenis rupa dan warna


untuk mobail.
Menghasilkan kerja kolaj dengan jenisjenis warna.
Pelajar menghasilkan BUKU SKRAP
Pelajar memilih satu warna asas dan
mencampurkan dengan warna putih
dalam nisbah yang berlainan.

Hasil gubahan kerja kolaj dengan


menggunakan tisu / selofone paper secara
bertindih-tindih.
Lukis satu reka corak yang mudah
dengan satu warna dalam pelbagai ton
Hasilkan satu corak berdasarkan warna
HARMONI
Menghasilkan gubahan warna
PENGGENAP dan SEPANDUK atau
POSTER

Carta roda warna.


Cat air, berus,
pembancuh warna

berus, pembancuh
warna

1.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Kecerdasan kinestetik

Carta roda warna.


Cat air, berus,
pembancuh warna.

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti
7.
8.

Minggu
19- 20
17.05.1027.05.10
Minggu 21
31.05.10

Minggu 23
28.06.10
Minggu 24
05.07.10

BBM

Membuat corak bebas


Melekatkan warna-warna tertentu pada
sekeping kertas warna yang besar sedikit
saiznya.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010


e.

f.
g.
h.
05.06.1020.06.10
Minggu 22
21.06.10

Startegi P & P

Suhu warna
i. warna panas
ii. warna sejuk
Warna bertindak.
Warna perspektif.

Aras 2
i. Memahami warna
berubah mengikut jarak

1.
2.
3.

Mewarna pemandangan di luar bilik


darjah.
Melukis dan mewarna daripada keratan
akhbar
Menghasilkan gubahan seperti poster,
mencorak, logo, kad ucapan.

1. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
2. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.

Cat air, berus,


pembancuh warna.

1. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
2. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
3. KBKK mengumpul dan
mengelaskkan kritis

Rotan, mengkuang atau


kertas warna.

1. Pembelajaran masteri
menguasai hasil

Kertas warna , gam dan


gunting.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2010


1.2 Prinsip Rekaan
i. HARMONI
a. Kajian harmoni di
alam sekeliling dari
segi susunan bentuk
dan warna serta
corak tradisional
seperti ukiran,
anyaman dan
tembikar.
b. Aplikasi harmoni
dalam aktiviti
mencorak dan
mereka bentuk.

Aras 1
i. Memahami wujudnya
harmoni dalam alam
sekeliling dari segi
susunan garisan, warna,
rupa bentuk dan jalinan.
Aras 2
i. Mamahami penggunaan
harmoni dalam kegiatan
aktiviti seni.
Aras 3
i. Mengaplikasi
penggunaan harmoni di
dalam aktiviti seni.

1. Hasilkan Harmoni dalam mencorak ( kerja


kolaj) - potong kertas dan tampal
2. Susun jaluran kertas ( yang dipotong) dan
tampal pada kertas.

UJIAN PENCAPAIAN 2 2010


1.2.2 KONTRA
a. Kajian penerokaan
melalui penggunaan

Aras 1
i. Memahami penggunaan

Tema POSTER Jauhi Dadah. Gaya


POINTILISME. ( Titik-titik )

Bulan
/Minggu
b.

Bidang / Unit
Pembelajaran
unsur-unsur seni.
Aplikasi kontra
dalam aktiviti seni
i. corak
ii. Poster
iii. menggambar

Minggu 25
12.07.10

iii. PENEGASAN
a. Kajian penegasan.
b. Fokus dalam sesuatu
susunan seperti yang
terdapat dalam
i. alam sekeliling
ii. lukisan atau
corak
iii. kerja 3 D
a. Aplikasi penegasan
dalam aktiviti
mencorak dan
menggambar.

Minggu 26
19.07.10

iv. IMBANGAN
a. Kajian imbangan
(i) alam sekeliling
susunan bentuk
(ii) Corak dan motif
rupa dan warna
b. Aplikasi imbangan
dalam aktiviti
(i) mencorak
(ii) kraf ukiran
anyaman

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

unsur-unsur seni serta


kombinasinya untuk
menimbulkan konrta
dalam aktiviti seni.

Startegi P & P

BBM

maklumat
2. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
3. KBKK mengumpul dan
mengelaskkan kritis

Aras 2
i. Menghasilkan lukisan
yang bertemakan kontra
Aras 3
i. Membezakan harmoni
dan kontra.
ii. Merancang dan
menghasilkan lukisan
yang berkonsepkan
kontra

Aras 1
i. Memahami maksud
penegasan di dalam
konteks seni.
Aras 2
i. Memahami wujudnya
penegasan pada alam
sekeliling.
Aras 3
i. Memahami penggunaan
penegasan dalam
lukisan, catan dan
aktiviti seni.

Membuat corak, Poster atau catan.

Aras 1
i. Memahami makna
imbangan
ii. Memahami imbangan
terdapat pada objek
alam semulajadi dan
buatan manusia.
Aras 2
i. Memahami imbangan
dalam corak dan motif.

Buat susunan corak imbangan simitri dan


tidak simitri.

1. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
2. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
3. KBKK mengumpul dan
mengelaskkan kritis

Contoh poster, iklan,


pembungkusan dan
lain-lain.

1.

Gambar-gambar objek
alam yang seimbang.
Ketas lukisan warna
dan berus.

2.

3.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Visual ruang, Verbal
Linguistik, Kecerdasan
kinestetik
Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
Pembelajaran
konstektual memproses
maklumat.

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Aras 3
i. Mengetahui fungsi
imbangan di dalam
menggambar dan
rekaan grafik.
ii. Mengaplikasikan
prinsip imbangan di
dalam karya seni

Minggu 27
26.07.10

v. PERGERAKAN
DAN IRAMA
a. Kajian pergerakan
i. alam sekeliling,
kesan garisan
ii. lukisan atau
catan, garisan,
rupa

Minggu 28
02.08.10

vi. KEPELBAGAIAN
v. KESATUAN

Startegi P & P
4.

Aras 1
i. Memahami pergerakan
dalam konteks seni
Aras 2
i. Mengetahui pergerakan
boleh dihasilkan dalam
bentuk seni tampak
ii. Memahami penggunaan
unsur-unsur seni untuk
menimbulkan
pergerakan.
Aras 3
i. Memahami penggunaan
pergerakan dalam hasil
kerja seni.

Membuat corak, Poster atau catan.

Aras 1
i. Memahami makna
kepelbagaian dan
kesatuan
Aras 2
i. Mengetahui
kepelbagaian dan
kesatuan menambahkan
nilai di dalam karya
seni.
Aras 3
i. Mengaplikasikan

Membuat corak, Poster atau catan.

KBKK mengumpul
dan mengelaskkan kritis
Menurut urutan - kritis

1.

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Visual ruang, Verbal
Linguistik, Kecerdasan
kinestetik
2. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
3. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
4. KBKK Menurut urutan kritis

1.

2.
3.

4.

BBM

Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Visual ruang,
Konstruktivisme
Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
KBKK membanding
dan membeza kritis.
Menjana idea kritis

Cat air, berus dan kertas


lukisan.
Contoh-contoh catan
dan gambar.

Warna air, warna


poster, berus dll.

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

kepelbagaian dan
kesatuan di dalam kerja
seni.
Minggu 29
09.08.10
* Awal
Ramadhan

2. SENI HALUS
a. Lukisan
ii. garisan selari
iii. garisan zig zag

Memahami proses penghasilan


Seni Visual dan berkomunikasi
dalam semua bidang Seni Halus
berkaitan :
a) idea dan proses
i. mesej/kandungan
ii. pengwujudan idea
iii. olahan idea
b) Olahan karya
i. Asas Seni Reka
ii. Media
iii. Alat
Aras 1
i. Menghasilkan lakaran
dalam proses
penghasilan karya Seni
Halus
Aras 2
i. Memahami perspektif
dan kadar banding
dalam membuat
lakaran.
ii. Membuat kemasan
hasil kerja.
Aras 3
i. Melukis dan
mengaplikasi teknik
pelukisan . (rendering)
ii. Mengolah Prinsip
Rekaan dengan
memberi perhatian
kepada:
- kadar banding
- hubungkaitan
kedudukan

Membuat lukisan

1.

2.

Kecerdasan PelbagaiInterpersonal, Visual


ruang, Verbal Linguistik,
Kecerdasan kinestetik
Konstruktivisme
Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat

Dakwat, arang

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

objek
- perspektif
- satah
- imbangan
iii. mengaplikasi perisian
computer yang sesuai
dalam kerja seni halus
iv. proses penyediaan
portfolio
Minggu 30
16.08.10

b.

Catan
i. impasto
ii. kecatan
(paintery)

Sda

Membuat catan cat air tentang sesuatu tajuk


mudah. Teknik basah / Kering.

Sda

Catan - warna poster,


warna air

Minggu 31
23.08.10

c.

Sda

Membentuk arca dari kertas tebal atau bahanbahan buangan.

Sda

Arca - media campuran,


bahan kutipan,

Sda

Membuat cetakan menggunakan bahan-bahan

Ubi Kentang / Lino

Sda

Cetakan - lino, kayu,


kertas

*Nuzul
Quran
27.08.10
Minggu 32
30.08.10
*Hari
Kebangsaan

Arca
i. assemblaj
ii. stabail
iii. mobail

d. Cetakan
i. timbulan
ii. stensilan
iii. monoprint

04.09.1012.09.10
Minggu 33
19/9/05

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2


*Hari Raya Aidil Fitri
6. Komunikasi Visual
a) Rekabentuk Grafik
i) Tipografik
ii) Poster
iii) Senireka tanda
iv)Persembahan
v) Dokumentasi

1. Memahami proses
merekabentuk iaitu :
a) Olahan asas senireka
b) Proses
c) Alat
d) Media
e) Teknik

Membuat POSTER bertemakan


KEBERSIHAN.
Teknik Poster
- warna tebal dan terang
- warna penggenap
- mudah difahami
- lukisan berbentuk GRAFIK
5. Membuat corak untuk kertas pembungkus
catan atau kolaj.

Warna poster

Bulan
/Minggu
Minggu 34
20.09.10

Bidang / Unit
Pembelajaran
1.4 KRAF
TRADISIONAL
a. Tembikar

b. Anyaman

Hasil Pembelajaran
Mengetahui dan menambah
kemahiran dalam seni tembikar
dan anyaman
Aras 1
i. Menyenarai fungsi
tembikar dan anyaman
ii. Membuat tembikat dan
anyaman menggunakan
alat, bahan dan teknik
yang sesuai
Aras 2
i. Menyatakan sejarah
tembikar dan anyaman
tempatan
ii. Mengenali beberapa
tokoh kraf
iii. Menentukan teknik,
motif, bentuk dan ragam
hias berdasarkan
kawasan, daerah atau
negeri tertentu
iv. Mereka bentuk kraf
tradisional dalam bentuk
2D
Aras 3
i. Merekacipta kraf
tembikar dan anyaman
dengan menggunakan
bahan, alat dan teknik
yang berkaitan
ii. Menghasilka ragam hias
yang sesuai
iii. Membakar tembikar dan
kemasan hasil anyaman
iv. Membuat apresiasi reka
bentuk kraf tembikar
dan anyaman dengan
memberi perhatian
kepada fungsi, nilai,

Aktiviti
1. Membuat anyaman kertas
2. Membuat tembikar teknik picitan.

Startegi P & P
1. Teori Kecerdasan
Pelbagai- Interpersonal,
Visual ruang,
2. Konstruktivisme
3. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
4. KBKK membanding dan
membeza kritis.
Menjana idea kritis

BBM
i.

Contoh-contoh
karya anyaman
dan tembikar
ii. Transparency,
OHP.
iii. Tanah liat atau
plastesin
iv. Kertas warna,
kertas lukisan,
gam dan
gunting

10

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

1. Pembelajaran Akses
Kendiri
2. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
3. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
4. KBKK mengumpul dan
mengelaskan kritis

Tayangan LCD tentang


seni halus, contohcontoh anyaman dan
tembikar.

budaya, kemasan, dan


pemeliharaan.

Minggu 35
27.09.10

2.0 SEJARAH DAN


APRESIASI SENI
VISUAL
a. Perkembangan Seni
Visual di Malaysia
i. Seni Halus

Memahami dan menghargai


warisan budaya Seni halus dan
kraf tradisional tanah air dan
negara lain.
Aras 1
i. Menyatakan sejarah seni
halus Malaysia sebelum
merdeka dari aspek
tokoh dan karya.
Aras 2
i. Mendokumentasi sejarah
seni halus di malaysia
dari aspek pengenalan
dan tokoh serta
sumbangan mereka.
ii. Perbincangan tentang
kepentingan seni visual
dalam bidang
kehidupan.
Aras 3
i. Menjelaskan
perkembangan kraf
tembikar dan anyaman
dari aspek :
Pengenalan
Tokoh dan

a) Kajian Maklumat
b) Dokumentasi maklumat
c) Perbincangan
d) Portfolio
e) Lawatan
f) Lakunan

11

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

1. Pembelajaran Akses
Kendiri
2. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
3. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
4. KBKK mengumpul dan
mengelaskan kritis

Tayangan LCD tentang


seni halus, contohcontoh anyaman dan
tembikar.

sumbangan
ii. Membuat perbandingan
perkembangan seni
visual dalam kehidupan
dan budaya masyarakat
iii. Menyediakan folio.
Minggu 36
04.10.10

ii. Kraf Tradisional


a. Tembikar

Memahami dan menghargai


warisan budaya Seni halus dan
kraf tradisional tanah air dan
negara lain.
Aras 1
ii. Menyatakan sejarah seni
halus Malaysia sebelum
merdeka dari aspek
tokoh dan karya.
Aras 2
iii. Mendokumentasi sejarah
seni halus di malaysia
dari aspek pengenalan
dan tokoh serta
sumbangan mereka.
iv. Perbincangan tentang
kepentingan seni visual
dalam bidang
kehidupan.
Aras 3
iv. Menjelaskan
perkembangan kraf
tembikar dan anyaman
dari aspek :
Pengenalan
Tokoh dan
sumbangan
v. Membuat perbandingan
perkembangan seni
visual dalam kehidupan
dan budaya masyarakat
vi. Menyediakan folio.

a) Kajian Maklumat
b) Dokumentasi maklumat
c) Perbincangan
d) Portfolio
e) Lawatan
f) Lakunan

12

Bulan
/Minggu

Bidang / Unit
Pembelajaran

Minggu 37
11.10.10

ii. Kraf Tradisional


b. Anyaman

Hasil Pembelajaran

Memahami dan menghargai


warisan budaya Seni halus dan
kraf tradisional tanah air dan
negara lain.
Aras 1
iii. Menyatakan sejarah seni
halus Malaysia sebelum
merdeka dari aspek
tokoh dan karya.
Aras 2
v. Mendokumentasi sejarah
seni halus di malaysia
dari aspek pengenalan
dan tokoh serta
sumbangan mereka.
vi. Perbincangan tentang
kepentingan seni visual
dalam bidang
kehidupan.
Aras 3
vii. Menjelaskan
perkembangan kraf
tembikar dan anyaman
dari aspek :
Pengenalan
Tokoh dan
sumbangan
viii. Membuat perbandingan
perkembangan seni
visual dalam kehidupan
dan budaya masyarakat
ix. Menyediakan folio.

Minggu
38-39
18.10.1029.10.10

Aktiviti

a) Kajian Maklumat
b) Dokumentasi maklumat
c) Perbincangan
d) Portfolio
e) Lawatan
f) Lakunan

Ulangkaji

Startegi P & P

BBM

1. Pembelajaran Akses
Kendiri
2. Pembelajaran masteri
menguasai hasil
maklumat
3. Pembelajaran konstektual
memproses maklumat.
4. KBKK mengumpul dan
mengelaskan kritis

Tayangan LCD tentang


seni halus, contohcontoh anyaman dan
tembikar.

13

Bulan
/Minggu
Minggu 4041
08.11.1012.11.10
Minggu 42
15.11.10
20.11.1031.12.10

Bidang / Unit
Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Aktiviti

Startegi P & P

BBM

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2010

Ulangkaji
CUTI AKHIR TAHUN 2010

14