Anda di halaman 1dari 2

PROJEK SAYA MASTER OPERASI ASAS

1.0
PENGENALAN
Pengajaran dan pembelajaran dalam matematik berbeza dengan mata pelajaran lain. Di samping
kemahiran mengira yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi, ianya juga
memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan menyeluruh (NCTM, 1980; Cockroft,
1986; Nik Azis, 1992; Tg. Zawawi, 1997a). Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab
untuk memiliki dan mengekalkan ketrampilan (competence) dalam melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar
(NCTM, 1980).
Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the
improvement of student learning as their primary professional objective
(NCTM, 1980: 25)
Pengajaran matematik yang berkesan akan melibatkan beberapa kemahiran, antaranya:

Perancangan mengajar
Pelaksanaan pengajaran
Penyediaan latihan yang berterusan dan pelbagai
Pengayaan dan pemulihan
Menilai kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran
Pengurusan bilik darjah
Penilaian terhadap bahan dan kurikulum matematik

2.0
SINOPSIS
Cetusan idea untuk menghasilkan Projek SAYA MASTER OPERASI ASAS ini setelah
pemerhatian dibuat ke atas murid Tahun 4 yang tidak mempunyai ketekalan yang lama terhadap
konsep asas operasi apabila dikaitkan dengan topik-topik lain. Tambahan lagi kurangnya kemahiran
mencongak atau mengira cepat bagi nombor-nombor yang kecil dan mudah. Murid masih
menggunakan jari atau pembilang untuk membuat pengiraan.
3.0

OBJEKTIF
3.1
Pemantapan peguasaan operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi kepada murid.
3.2
Pendedahan pelbagai kaedah pengiraan operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi.
3.4
Pendedahan pengiraan cepat dan congak bagi operasi asas tambah, tolak, darab dan
bahagi.

4.0
PROSEDUR KERJA
BIL
PERKARA
1

Penyediaan kertas kerja projek

Pembentangan kertas kerja projek

Penyediaan alatan dan bahan keperluan projek

Pembengkelan penyediaan projek

Pengaplikasian bahan projek di dalam kelas

Penambahbaikan dan pengubahsuaian bahan projek

CATATAN

5.0

BAHAN YANG DIPERLUKAN :

BIL

BUTIRAN

KUANTITI

HARGA

1 rim

15.00

Kertas Warna

Flash Card

4 kotak

80.00

Ring

1 koak

20.00

Mounting board

10 keping

40.00

Gam uhu

2 tiub

10.00

Aksesori

35.00
JUMLAH

200.00

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

......................................
( PN. SARIMAH BT. PEMADI )
Pengerusi Panitia Matematik
SK Permatang Pasir

....................................
( EN. AB BAKAR B. AB MANAN )
Guru Besar
SK Permatang Pasir

* Peruntukkan yang diluluskan : ______________

__________________________